Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 22 din 19 mai 2008 privind raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Economiei şi Comerţului pe anul 2007

Numar din data de 2008-05-19 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului economiei şi comerţului dl S.Sainciuc, şefului Direcţiei finanţe şi contabilitate a Ministerului Economiei şi Comerţului dna E.Ţurcanu, directorului Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii dna Iu.Iabanji şi contabilului-şef dna L.Duca, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Economiei şi Comerţului pe anul 2007.

Acţiunile de audit s-au efectuat conform Standardelor de Audit ale Curţii de Conturi, Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, Standardelor Internaţionale de Audit, avînd drept obiectiv exprimarea opiniei asupra gradului de conformitate a rapoartelor financiare întocmite de Ministerul Economiei şi Comerţului, precum şi stabilirea autenticităţii, obiectivităţii şi integrităţii datelor reflectate în aceste rapoarte.

În procesul auditului au fost examinate, în baza testării, probele ce confirmă datele din bilanţurile contabile şi rapoartele privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază pe perioada anului 2007 ale Ministerului Economiei şi Comerţului şi instituţiilor subordonate.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Economiei şi Comerţului pe anul 2007, conform Anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se recomandă Ministerului Economiei şi Comerţului, în urma analizei Raportului asupra auditului de atestare, să întreprindă măsuri în vederea:

2.1. efectuării cheltuielilor pentru remunerarea muncii în conformitate cu prevederile actelor normative;

2.2. determinării şi monitorizării, în comun cu Ministerul Finanţelor, a procedurilor de înregistrare finală la Biroul Naţional de Statistică a Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, modalităţii de raportare financiară, precum şi a modului de consolidare în perspectivă a rapoartelor financiare;

2.3. excluderii cazurilor de înregistrare în evidenţa contabilă a cheltuielilor în lipsa documentelor justificative.

3. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului de atestare la Ministerul Economiei şi Comerţului pe anul 2007.

4. Despre măsurile întreprinse în vederea executării punctului 2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

Recomandari (0)

Cerinte (0)