Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 21 din 13 mai 2008 privind raportul asupra corectitudinii utilizării finanţelor publice pentru investiţiile capitale de către unele autorităţi publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea din raioanele Briceni, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Donduşeni, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Leova, Nisporeni, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Ştefan Vodă şi Ungheni în anul 2007

Numar din data de 2008-05-13 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa şefului Secţiei analiză financiară şi expertiza proiectelor a Ministerului Finanţelor dl V.Moşneaga, şefului-adjunct al Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, vicedirectorului Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare dl T.Potîrniche, preşedintelui raionului Căuşeni dl I.Ciontoloi, preşedintelui raionului Cimişlia dl A.Vacarciuc, preşedintelui raionului Rîşcani dl V.Tăbîrţă, preşedintelui raionului Soroca dl M.Martîniuc, preşedintelui raionului Ştefan Vodă dl V.Beril, preşedintelui raionului Ungheni dl I.Harea, vicepreşedintelui raionului Briceni dl V.Spatari, vicepreşedintelui raionului Floreşti dl P.Şura, altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra corectitudinii utilizării finanţelor publice pentru investiţiile capitale de către unele autorităţi publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea din raioanele Briceni, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Donduşeni, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Leova, Nisporeni, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Ştefan Vodă şi Ungheni în anul 2007.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008.

Au fost supuse controlului 119 entităţi, din care:

- 9 entităţi din raionul Briceni: Consiliul raional Briceni (aparatul preşedintelui raionului); Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Briceni; primăriile or.Briceni, or.Lipcani, s.Caracuşenii Vechi, com.Bogdăneşti, s.Drepcăuţi, com.Medveja, s.Pererîta;

- 2 entităţi din raionul Călăraşi: Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Călăraşi; primăria s.Hirova;

- 8 entităţi din raionul Căuşeni: Consiliul raional Căuşeni (aparatul preşedintelui raionului); Direcţia generală finanţe, Secţia cultură şi Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri ale Consiliului raional Căuşeni; primăriile s.Copanca, s.Sălcuţa, s.Tocuz, com.Zaim;

- 2 entităţi din raionul Cimişlia: Consiliul raional Cimişlia (aparatul preşedintelui raionului); primăria or.Cimişlia;

- 8 entităţi din raionul Donduşeni: Consiliul raional Donduşeni (aparatul preşedintelui raionului); Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Donduşeni; primăriile or.Donduşeni, s.Donduşeni, s.Corbu, com.Tîrnova, s.Arioneşti, s.Pocrovca;

- 8 entităţi din raionul Edineţ: Consiliul raional Edineţ (aparatul preşedintelui raionului); Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Edineţ; primăriile or.Edineţ, com.Hincăuţi, s.Parcova, com.Ruseni, s.Trinca, com.Bleşteni;

- 6 entităţi din raionul Floreşti: Consiliul raional Floreşti (aparatul preşedintelui raionului); Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Floreşti; primăriile com.Ciutuleşti, s.Ştefăneşti, s.Caşunca, com.Ghindeşti;

- 7 entităţi din raionul Glodeni: Consiliul raional Glodeni (aparatul preşedintelui raionului); Direcţia generală finanţe şi Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport ale Consiliului raional Glodeni; primăriile or.Glodeni, com.Iabloana, s.Limbenii Vechi, com.Danu;

- 2 entităţi din raionul Leova: Consiliul raional Leova (aparatul preşedintelui raionului); Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Leova;

- 1 entitate din raionul Nisporeni: Instituţia medico-sanitară Spitalul raional Nisporeni;

- 4 entităţi din raionul Ocniţa: primăriile or.Otaci, s.Naslavcea, s.Gîrbova, s.Mereşeuca;

- 25 entităţi din raionul Rîşcani: Consiliul raional Rîşcani (aparatul preşedintelui raionului); Direcţia generală finanţe şi Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport ale Consiliului raional Rîşcani; primăriile or.Rîşcani, or.Costeşti, s.Borosenii Noi, com.Vasileuţi, s.Corlăteni, com.Răcăria, s.Pîrjota, com.Recea, s.Sturzeni, s.Hiliuţi, s.Zăicani, s.Văratic, com.Pociumbeni, com.Alexăndreşti, s.Aluniş, com.Duruitoarea Nouă, com.Grinăuţi, s.Horodişte, s.Pociumbăuţi, com.Malinovscoe, s.Petruşeni, s.Singureni;

- 7 entităţi din raionul Sîngerei: Consiliul raional Sîngerei (aparatul preşedintelui raionului); Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Sîngerei; primăriile or.Sîngerei, or.Biruinţa, s.Rădoaia, com.Dumbrăviţa, com.Bilicenii Noi;

- 8 entităţi din raionul Soroca: Consiliul raional Soroca (aparatul preşedintelui raionului); Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Soroca; primăriile com.Bădiceni, com.Căinarii Vechi, com.Ocolina, com.Rubleniţa, s.Egoreni, com.Voloviţa;

- 11 entităţi din raionul Ştefan Vodă: Consiliul raional Ştefan Vodă (aparatul preşedintelui raionului); Direcţia generală finanţe şi Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri ale Consiliului raional Ştefan Vodă; primăriile s.Feşteliţa, s.Crocmaz, s.Olăneşti, s.Carahasani, s.Tudora, s.Talmaz, s.Cioburciu, s.Palanca;

- 8 entităţi din raionul Ungheni: Consiliul raional Ungheni (aparatul preşedintelui raionului); Direcţia generală finanţe şi Secţia cultură ale Consiliului raional Ungheni; primăriile com.Pîrliţa, com.Valea Mare, com.Sculeni, s.Cornova, com.Todireşti;

- au fost efectuate controale de contrapunere la S.C. "P.V. Const-Service" (c/f 1004600070745) din or.Chişinău, S.R.L. "Fintex" (c/f 1003609002612) din or.Ungheni, S.A. "Drumuri-Căuşeni" (c/f 1003608000976).

În anul 2007, activităţile în domeniul investiţiilor capitale au fost reglementate de Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23.11.2006[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.348-XVI), Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[3] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII), Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[4] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII), Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007[5] (în continuare - Legea nr.96-XVI), Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.721-XIII), Hotărîrea Guvernului nr.1473 din 25.12.2007 "Cu privire la redistribuirea alocaţiilor între beneficiari şi obiective, prevăzute în anexele nr.4 şi 18 la Legea bugetului de stat pe anul 2007"[7], Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123), precum şi de alte acte legislative şi normative.

În cadrul controalelor efectuate la faţa locului au fost examinate şi studiate regulamentele entităţilor, ordinele şi deciziile, rapoartele financiare; s-au verificat selectiv documentele primare şi registrele contabile, propunerile şi planurile de finanţare, devizele de cheltuieli, contractele de achiziţie, procesele-verbale, dările de seamă şi rapoartele statistice; au fost analizate datele entităţilor controlate, acestea fiind confruntate cu datele obţinute din diferite surse (rapoarte financiare, acte privind rezultatele controalelor de verificare, analize comparative, lămuriri ale persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controalelor, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat: 

Pe parcursul anului 2007, unii beneficiari de investiţii capitale din cadrul autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea supuşi controlului au gestionat mijloacele financiare alocate din contul bugetului public naţional pentru investiţiile capitale în construcţii cu unele abateri de la actele normative şi legislative în vigoare, ceea ce a dus la:

- comiterea de nereguli şi încălcări ale modului de achiziţie de lucrări şi servicii;

- finanţarea lucrărilor de construcţie neaprobate în modul corespunzător;

- executarea lucrărilor de proiectare şi de construcţie în lipsa autorizaţiilor corespunzătoare şi certificatelor de urbanism;

- nevalorificarea mijloacelor financiare alocate pentru investiţiile capitale;

- majorări şi cheltuieli neîntemeiate;

- neînregistrarea în evidenţa contabilă a obiectelor finalizate (mijloace fixe);

- reflectarea incorectă în evidenţa contabilă a mijloacelor financiare pentru investiţiile capitale;

- necalcularea şi netransferarea defalcărilor corespunzătoare în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii;

- perfectarea de unii beneficiari a rapoartelor financiare cu date eronate.

 

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la autorităţile publice locale - beneficiari de investiţii capitale, menţionate în Anexa nr.1:

1.1. să examineze în cadrul Consiliilor rezultatele controlului asupra corectitudinii utilizării finanţelor publice pentru investiţiile capitale, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înlăturării deficienţelor constatate de control şi, după caz, să aplice faţă de persoanele vinovate de comiterea încălcărilor şi neajunsurilor sancţiuni disciplinare, conform legislaţiei;

1.2. să asigure:

1.2.1. gestionarea conformă a mijloacelor financiare destinate investiţiilor capitale;

1.2.2. excluderea practicii de efectuare a achiziţiilor publice în lipsa documentaţiei de proiect, verificate şi expertizate în modul stabilit, precum şi luarea de măsuri în vederea respectării stricte a modului de achiziţie de lucrări şi servicii;

1.2.3. depunerea garanţiei de bună execuţie a contractelor de antrepriză conform condiţiilor reglementate;

1.2.4. respectarea executării necondiţionate a clauzelor contractelor de antrepriză încheiate pentru valorificarea investiţiilor capitale;

1.2.5. executarea lucrărilor de proiectare şi construcţie numai în baza certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construcţie eliberate în modul stabilit;

1.2.6. respectarea limitei alocaţiilor financiare pentru investiţiile capitale atît la contractarea, cît şi la executarea lucrărilor de construcţie, cu excluderea cazurilor de efectuare a lucrărilor neprevăzute de devize, majorărilor neîntemeiate, cheltuielilor nejustificate;

1.2.7. ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

2. Preşedintele raionului Cimişlia, de comun acord cu primarii or.Cimişlia, com.Javgur, s.Satul Nou, s.Batîr şi com.Ialpujeni, să asigure atribuirea conformă la majorarea valorii reale a conductelor de gaze construite a cheltuielilor suportate de primării pentru lucrările geodezice, precum şi de proiectare şi expertizare a proiectelor în sumă totală de 716,4 mii lei, atribuite neîntemeiat la cheltuielile bugetare pentru întreţinerea instituţiei şi pentru alte activităţi (la contul 200).

3. Preşedintele raionului Ungheni să aducă clauzele contractelor de antrepriză încheiate în limita prevederilor legale.

4. Consiliile raionale Ungheni şi Glodeni (Direcţia generală, învăţămînt, tineret şi sport), primăriile s.Hirova, raionul Călăraşi, com.Pîrliţa şi com.Valea Mare, raionul Ungheni, s.Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă, Instituţia medico-sanitară Spitalul raional Nisporeni să ia măsuri în vederea restituirii majorărilor la executarea lucrărilor de construcţie în sume, respectiv, de: 15,9 mii lei, 1,8 mii lei, 187,7 mii lei, 158,0 mii lei, 4,4 mii lei, 3,7 mii lei, 9,4 mii lei.

5. Se cere de la beneficiarii de investiţii capitale, conform Anexei nr.2, să asigure transferarea sumelor restante, la 01.01.2008, în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii în sumă totală de 249,0 mii lei, potrivit pct.36 din Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor în anul 2008 nr.07/1-3-06/328 din 10.12.2007[9].

6. Primăria s.Carahasani din raionul Ştefan Vodă să asigure înregistrarea conformă în evidenţa contabilă a construcţiilor finalizate în sumă de 1583,6 mii lei.

7. Primăria com.Ciutuleşti din raionul Floreşti şi primăria s.Cioburciu din raionul Ştefan Vodă să ia măsuri în vederea majorării valorii fondurilor fixe cu suma de 45,5 mii lei şi, respectiv, de 904,8 mii lei.

8. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele controlului asupra utilizării finanţelor publice pentru investiţiile capitale de către autorităţile publice locale, menţionate în Anexa nr.1, şi se cere:

8.1. să asigure transferurile de mijloace financiare pentru investiţiile capitale, inclusiv ca plăţi prealabile, în proporţii stabilite legal;

8.2. să reglementeze ţinerea evidenţei contabile a cheltuielilor finanţate din diferite surse de finanţare pentru obiectele construite, precum şi modul de înregistrare a acestora în evidenţa contabilă.

9. Se ia act că:

9.1. Consiliul raional Cimişlia a restabilit cheltuielile efective anulate incorect în sumă totală de 1090,8 mii lei, suportate de către 6 primării din raion ca cotă-parte la construcţia conductelor de gaze finalizate;

9.2. Consiliul raional Ştefan Vodă şi primăriile s.Olăneşti, s.Talmaz, s.Tudora din raionul Ştefan Vodă au înregistrat în evidenţa contabilă construcţiile finalizate în sume, respectiv, de: 12147,5 mii lei (inclusiv - 11901,1 mii lei), 387,7 mii lei, 167,5 mii lei, 38,2 mii lei.

9.3. Consiliul raional Ştefan Vodă a asigurat restituirea la bugetul raional a sumei de 4,1 mii lei - cheltuielile de regie majorate, precum şi a sumei de 7,1 mii lei, neconfirmată documentar, iar primăriile s.Feşteliţa şi s.Crocmaz din raionul Ştefan Vodă au legiferat cheltuielile în sumă de 135,8 mii lei şi, respectiv, de 5,1 mii lei;

9.4. primăria com.Ocolina din raionul Soroca a înregistrat în evidenţa contabilă cheltuielile în sumă totală de 231,3 mii lei, iar serviciul contabil al primăriei s.Copanca din raionul Căuşeni - valoarea lucrărilor executate în sumă de 5,0 mii lei;

9.5. primăria or.Lipcani din raionul Briceni a asigurat stingerea datoriei debitoare în suma de 1134,2 mii lei, prin confirmarea documentară a lucrărilor de construcţie executate;

9.6. Consiliul raional Ungheni a asigurat transferarea în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii a sumei de 72,0 mii lei, iar primăria or.Lipcani, raionul Briceni - a sumei de 3,6 mii lei.

10. Prezenta hotărîre se remite Parlamentului şi Guvernului, pentru informare.

11. Despre executarea pct.1-8 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

12. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2006, nr.189-192, art.893.

[3] Republicată în M.O., ediţie specială din a.2005.

[4] M.O., 1997, nr.67-68, art.551. Abrogată la 27.10.2007 prin Legea nr.96-XVI din 13.04.2007.

[5] M.O., 2007, nr.107-111, art.470.

[6] M.O., 1996, nr.25, art.259.

[7] M.O., 2007, nr.203-206, art.1502.

[8] M.O., 2003, nr.204-207, art.1181.

[9] M.O., 2007, nr.194-197, art.700.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)