Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 19 din 29 aprilie 2008 privind Sinteza Rapoartelor de audit al regularităţii la judecătorii pe perioada anilor 2006-2007

Numar din data de 2008-04-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului justiţiei dna E.Mocanu, şefului Direcţiei economico-financiare a Ministerului Justiţiei dna V.Alexandreanu, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, şefului Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii dl V.Golban, preşedinţilor Judecătoriilor: sectorului Ciocana, mun.Chişinău dl D.Mardari, Călăraşi dl Gr.Daşchevici, Căuşeni dl P.Grumeza, Cimişlia dl V.Rusnac, Ştefan Vodă dl A.Neguriţa, Cantemir dl Şt.Starciuc, Orhei dl V.Negruţa, Donduşeni dna L.Danilişin, preşedinţilor interimari ai Judecătoriilor: Basarabeasca dna V.Carapirea, Teleneşti dl Iu.Hîrbu, contabililor-şefi ai Judecătoriilor: sectorului Ciocana, mun.Chişinău dna S.Dîntu, Cantemir dna S.Cervinscaia; Donduşeni dna V.Alexandrov, Făleşti dna N.Naval şi Anenii Noi dna F.Gangan, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat Sinteza Rapoartelor de audit al regularităţii la judecătorii pe perioada anilor 2006-2007.

Auditul a fost efectuat la 35 de judecătorii din unităţile administrativ-teritoriale ale republicii.

Misiunea de audit al regularităţii la judecătorii s-a realizat în baza Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.85 din 19.12.2007[2], avînd drept obiectiv evaluarea controlului intern din cadrul entităţilor, stabilirea gradului de regularitate la respectarea actelor normative, regulamentelor interne, etc., în aspectul ce ţine de funcţionarea controlului intern, obţinerea unei asigurări rezonabile că informaţiile din rapoartele financiare ale entităţilor supuse auditării oferă o imagine reală şi nu prezintă erori materiale, iar operaţiunile economico-financiare s-au efectuat potrivit reglementărilor prestabilite.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Urmare desfăşurării misiunilor de audit la judecătorii, s-au consemnat unele probleme, deficienţe şi erori de regularitate în ceea ce priveşte legalitatea cheltuielilor, organizarea şi ţinerea evidenţei contabile, gestionarea patrimoniului de stat, încasarea taxei de stat, precum şi modul de ţinere a evidenţei şi de raportare a datelor respective. În unele cazuri, acestea au fost cauzate de nivelul insuficient de calificare şi experienţă a factorilor responsabili de domeniul economico-financiar; de nedelegarea clară a responsabilităţilor fiecărui angajat în procesul de utilizare a banilor publici; de lipsa unor reglementări clare şi exhaustive ale actelor normative în vigoare în vederea raportării veniturilor acumulate de la încasarea taxei de stat şi, nu în ultimul rînd, de nerespectarea întocmai a prevederilor legislaţiei referitor la normele de disciplină financiar-bugetară.

În baza analizei erorilor de regularitate identificate, s-au formulat a cîte 35 de opinii de audit asupra situaţiilor financiare încheiate şi raportate la finele exerciţiului bugetar pe perioada anilor 2006 şi 2007, din care 56 "Opinii fără rezerve" - favorabile, 6 "Opinii fără rezerve cu paragraf explicativ"; 2 "Opinii cu rezerve (calificate), prin limitarea sferei de aplicare a auditului" şi 6 "Opinii nefavorabile".

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Sinteza Rapoartelor de audit al regularităţii la judecătorii pe perioada anilor 2006-2007 (Anexa nr.1), care este parte integrantă a prezentei hotărîri.

2. Se recomandă judecătoriilor supuse auditării (Anexa nr.2) să întreprindă măsuri privind executarea recomandărilor indicate la compartimentul nr.4 "Recomandări" al Sintezei Rapoartelor de audit al regularităţii la judecătorii pe perioada anilor 2006-2007.

3.Se recomandă Ministerului Justiţiei:

3.1. examinarea rezultatelor auditelor efectuate la judecătorii şi întreprinderea măsurilor în vederea excluderii neregulilor şi deficienţelor stabilite în cadrul acestora la organizarea şi ţinerea evidenţei contabile şi gestionarea patrimoniului public, în scopul sporirii disciplinei financiar-bugetare a entităţilor respective;

3.2. efectuarea unei inventarieri totale a imobilelor gestionate de judecătorii, cu înregistrarea acestora în evidenţa contabilă şi la organele cadastrale ca obiecte de inventar independente, precum şi transmiterea acestora în gestiune judecătoriilor, potrivit unor contracte ce întrunesc prevederile legislaţiei în vigoare;

3.3. examinarea cazurilor de transmitere în arendă de către judecătorii a încăperilor din imobilele înregistrate la balanţa ministerului, fără acordul ultimului, precum şi a celor de neîncasare de la locatari a plăţilor pentru întreţinerea încăperilor;

3.4. iniţierea şi monitorizarea procedurii de reziliere a contractelor de arendă încheiate între judecătorii şi barourile de avocaţi, cu respectarea reglementărilor legislaţiei în vigoare;

3.5. elaborarea şi aprobarea unor reglementări referitor la modul de raportare a cheltuielilor suportate de judecătorii pentru reparaţii capitale şi transmiterea ulterioară a acestor date ministerului pentru atribuirea lor la majorarea valorii de bilanţ a imobilelor;

3.6.implementarea tehnologiilor informaţionale în integrul proces de stabilire şi monitorizare a încasării taxei de stat la buget, în contextul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.776 din 03.07.2007 "Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional judiciar pentru anii 2007-2008"[3].

4. Se recomandă Consiliului Superior al Magistraturii, de comun acord cu Ministerul Justiţiei, să examineze oportunitatea:

4.1. elaborării unei redacţii noi a Instrucţiunii cu privire la rapoartele statistice, prin includerea obligaţiei ţinerii evidenţei taxei de stat de către judecătorii, inclusiv la componentele: stabilirea, achitarea, scutirea, amînarea şi eşalonarea acestor plăţi, întru monitorizarea încasării veniturilor la buget;

4.2. remedierii riscurilor asociate încasării incorecte a taxei de stat, în special la desfacerea căsătoriei.

5. Se recomandă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat verificarea la Judecătoriile Orhei, Donduşeni, Floreşti şi Teleneşti a corectitudinii încasării taxei de stat, precum şi a transferării ei în termen şi integral la bugetul de stat.

6. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele auditului efectuat la judecătorii şi se recomandă reglementarea modului de raportare a mijloacelor intrate temporar în posesia judecătoriilor.

7. Se ia act că, în perioada exercitării auditului:

7.1. Judecătoria Cimişlia a înregistrat în evidenţa contabilă bunurile materiale în sumă totală de 31,4 mii lei; Judecătoria Ştefan Vodă a corectat diferenţele care existau la unele conturi ale evidenţei contabile; Judecătoria Cantemir a calculat şi reflectat în evidenţa contabilă uzura în sumă de 21,7 mii lei;

7.2. La Judecătoria Teleneşti au fost emise decizii suplimentare privind încasarea taxei de stat în sumă de 8,2 mii lei, iar la Judecătoria Orhei - în sumă de 2,9 mii lei.

8. Despre întreprinderea măsurilor în vederea executării recomandărilor expuse în punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 ale prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

9. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Comisiei pentru politica economică, buget şi finanţe şi Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi ale Parlamentului Republicii Moldova.

10. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2008, nr.1, art.2.

[3] M.O., 2007, nr. 98-102,art.816.

Recomandari (0)

Cerinte (0)