Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 18 din 29 aprilie 2008 privind Raportul asupra auditului regularităţii la Ministerul Justiţiei şi la unele instituţii de domeniu pe perioada anilor 2006-2007

Numar din data de 2008-04-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului justiţiei dna E.Mocanu, şefului Direcţiei economico-financiare şi administrative a Ministerului Justiţiei dna V.Alexandreanu, directorului Centrului de Informaţii Juridice dl C.Ţuşcă, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat Raportul asupra auditului regularităţii la Ministerul Justiţiei şi la unele instituţii de domeniu pe perioada anilor 2006-2007.

 Auditul regularităţii s-a efectuat conform Standardelor de audit ale Curţii de Conturi (ţinîndu-se cont şi de cerinţele Standardelor Internaţionale de Audit şi Standardelor Naţionale de Audit), Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008, avînd drept scop de a evalua dacă Rapoartele financiare şi documentele de însoţire sînt veridice, iar dările de seamă sînt adevărate şi fidele şi dacă modul în care au fost administrate şi gestionate mijloacele publice este în conformitate cu cadrul legal.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Probele de audit au fost colectate ca rezultat al îmbinării informaţiei obţinute în urma testării controlului intern şi aplicării diferitor tehnici şi proceduri de fond. Estimarea sistemului de control intern s-a efectuat prin evaluarea componentelor concretizate conform Standardului de audit al Curţii de Conturi. Pragul de semnificaţie (materialitatea), utilizat în cadrul auditării situaţiilor financiare, a fost de 2% - la cheltuieli, 2% - la venituri şi de 4 % - la volumul total al patrimoniului public gestionat de entitatea respectivă, acesta fiind stabilit de Standardele de audit ale Curţii de Conturi.

Au fost planificate şi efectuate testări selective ale datelor Bilanţurilor contabile generalizatoare, Rapoartelor privind executarea bugetelor instituţiilor verificate (aparatul central al Ministerului Justiţiei, Direcţia de justiţie a Unităţii teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia, birourile notariale de stat, finanţarea asistenţei juridice acordate de către avocaţii numiţi din oficiu, Centrul de Informaţii Juridice).

Reieşind din pragul de materialitate menţionat, precum şi din identificarea ca zone cu probabilitate mare de apariţie a riscurilor, s-au verificat: cheltuielile la retribuirea muncii angajaţilor aparatului central şi a notarilor de stat; cheltuielile executate la procurarea bunurilor materiale, în special a bunurilor procurate şi depozitate în stocuri; corectitudinea calculării uzurii mijloacelor fixe; situaţiile privind decontările cu debitorii şi creditorii; regularitatea realizării veniturilor şi executării cheltuielilor din mijloace speciale, inclusiv a veniturilor obţinute de la aplicarea apostilei pe actele oficiale şi a cheltuielilor executate din contul acestor venituri; operaţiunile ce ţin de transmiterea bunurilor materiale de la bilanţul aparatului central al Ministerului la bilanţurile instituţiilor subordonate.

Ţinînd cont de faptul că acesta este primul audit efectuat de către Curtea de Conturi la Ministerul Justiţiei, Curtea nu-şi asumă responsabilitatea de posibila influenţă a soldurilor conturilor la începutul anului 2006.

Auditul efectuat a relevat existenţa unor abateri şi deficienţe la gestionarea resurselor financiare şi a patrimoniului public, care sînt consemnate în Raportul anexat la prezenta hotărîre. Acestea au fost cauzate de: incapacitatea Ministerului de utilizare integrală şi conform destinaţiei a volumului considerabil de venituri realizate în urma aplicării apostilei pe actele oficiale pe parcursul anului bugetar 2007; lipsa delimitării stricte a cheltuielilor instituţiilor finanţate de Ministerul Justiţiei; nedifinirea şi nedelegarea clară a responsabilităţilor în procesul de utilizare a banilor publici; nivelul înalt de fluctuaţie a cadrelor; nivelul insuficient de calificare şi experienţă a membrilor grupurilor de achiziţii publice; lipsa evidenţei computerizate a serviciilor prestate şi, nu în ultimul rînd, de nerespectarea de către unele persoane cu funcţii de răspundere a actelor legislative şi normative referitor la legalitatea cheltuielilor şi la gestionarea patrimoniului public.

Deşi operaţiunile economico-financiare exercitate şi înregistrate în evidenţa contabilă a aparatului central sînt corecte şi situaţiile financiare privind operaţiunile în cauză oferă o imagine veridică şi autentică, se relevă afectarea Raportului financiar consolidat de către Minister în urma neevaluării şi neînregistrării în evidenţa contabilă a Ministerului Justiţiei la intrări a 28 de unităţi de imobil ale judecătoriilor; efectuării cheltuielilor din contul alocaţiilor aparatului central pentru alte structuri, înregistrate în Raport ca cheltuieli ale aparatului central al Ministerului, şi viceversa. Luînd în consideraţie obiecţiile expuse, controlorii au exprimat opinia cu rezerve, prin limitarea sferei de aplicare a auditului asupra situaţiilor financiare raportate de către Ministerul Justiţiei la finele anilor bugetari 2006 şi 2007.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul asupra auditului regularităţii la Ministerul Justiţiei şi la unele instituţii de domeniu pe perioada anilor 2006-2007, conform anexei, care este parte integrantă a prezentei hotărîri.

2. Se cere de la conducerea Ministerului Justiţiei (dl V.Pîrlog) să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor stabilite, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări la utilizarea mijloacelor şi la gestionarea patrimoniului public.

3. Se recomandă conducerii Ministerului Justiţiei:

3.1. să întreprindă măsuri privind executarea recomandărilor indicate în pct.3.10. al Raportului asupra auditului regularităţii;

3.2. să stabilească şi să menţină în cadrul Ministerului un sistem de management financiar şi control, capabil să asigure îndeplinirea obiectivelor acestuia, în condiţiile gestionării econome şi eficiente a resurselor financiare publice şi, în mod special, a veniturilor/încasărilor, cheltuielilor, activelor şi pasivelor;

3.3. să dezvolte responsabilitatea managerilor în cadrul entităţilor subordonate în aşa mod ca conducătorii de orice nivel să tindă spre utilizarea eficientă a resurselor puse la dispoziţia lor, pentru a realiza activităţile necesare atingerii scopurilor stabilite şi obţinerii rezultatelor cu cel mai bun raport calitate-preţ;

3.4. să asigure prezentarea de către conducătorii entităţilor a rapoartelor cu privire la activităţile acestora şi rezultatele referitoare la caracterul adecvat al managementului financiar, sistemelor de control şi gestiune a riscurilor;

3.5. să propună Guvernului modificarea Registrului de evidenţă a apostilei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.163 din 15.02.2007 "Cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei"[2], în vederea perfecţionării reglementărilor de aplicare a apostilei pe actele oficiale, în speţă cu referinţă la denumirea actelor depuse; data depunerii actelor; data eliberării actelor apostilate, întru evitarea cazurilor de încasare a plăţilor în mărimi ordinare pentru prestarea serviciilor în regim de urgenţă şi viceversa.

4. Se ia act că în perioada exercitării auditului:

4.1. Ministerul Justiţiei a întreprins măsuri întru lichidarea derogărilor constatate de misiunea de audit, încheind Acord cu Firma "Ultracom-Electronic" S.R.L., care a livrat suplimentar programul "Antivirus" în sumă totală de 1273,3 mii lei;

4.2. contabilitatea Ministerului Justiţiei:

4.2.1. a reflectat corect în evidenţa contabilă suma investiţiilor capitale în mărime de 315,7 mii lei, alocate Judecătoriei Basarabeasca;

4.2.2. a majorat valoarea de bilanţ a clădirii Judecătoriei Cahul cu volumul lucrărilor de reparaţie capitală în sumă de 130,1 mii lei;

4.2.3. a calculat şi a înregistrat în evidenţă uzura pentru 48 de climatizoare în sumă de 56,9 mii lei.

5. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele auditului regularităţii la Ministerul Justiţiei şi la unele instituţii de domeniu pe perioada anilor 2006-2007, pentru monitorizarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor publice de către acestea.

6. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului regularităţii la Ministerul Justiţiei şi la unele instituţii de domeniu pe perioada anilor 2006-2007, pentru luare de atitudine, şi se recomandă:

6.1. să examineze oportunitatea încasării la partea de venituri a bugetului de stat a mijloacelor obţinute în urma aplicării apostilei pe actele oficiale, cu repartizarea acestora, prin Legea bugetului de stat anuală, conform necesităţilor reale şi argumentate ale executorilor de buget;

6.2. să excludă din Anexa nr.3 "Lista obiectelor nefinalizate supuse privatizării" la Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20.08.2007 "Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 04.05.2005 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice"[3] (cu modificările şi completările ulterioare) poziţia 45 "Casa Justiţiei", ţinîndu-se cont de necesitatea obiectului respectiv şi de investiţiile capitale valorificate în perioada anilor 2006-2007 pentru construcţia acesteia în mărime de 1296,3 mii lei.

7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

8. Despre măsurile întreprinse referitor la punctele 2; 3; 6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

9. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2007, nr.25-28, art.177.

[3] M.O., 2007, nr.131-135, art.981.

Recomandari (0)

Cerinte (0)