Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 17 din 23 aprilie 2008 privind raportul asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul de stat în anul 2007 în domeniile gospodăriei drumurilor, sănătăţii, ştiinţei şi energeticii

Numar din data de 2008-04-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor dl V.Ursu, ministrului sănătăţii dna L.Catrinici, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, viceministrului industriei şi infrastructurii dl V.Mamaliga, preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei dl Gh.Duca, vicedirectorului executiv al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei dl M.Ceban, directorului Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor" dl V.Panurco, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor verificate, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul de stat în anul 2007 în domeniile gospodăriei drumurilor, sănătăţii, ştiinţei şi energeticii.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2008 şi au avut drept obiectiv analiza şi verificarea selectivă a executării în anul 2007 a programului de investiţii capitale, finanţate din buget, pentru unii beneficiari din domeniile prioritare, realizarea cărora are un impact social, precum şi a respectării de către aceştia a normelor regulamentare la etapele de selectare a antreprenorilor, de atribuire corectă şi monitorizare a contractelor privind executarea lucrărilor la obiectivele stabilite.

Au fost supuse controlului următoarele entităţi:

Întreprinderea de Stat "Administraţia de Stat a Drumurilor" (c/f 1003600023559; în continuare - Î.S. "ASD"), care, în perioada controlată, a deţinut titlurile de posesor şi beneficiar al obiectivelor în construcţia, reconstrucţia, reparaţia şi întreţinerea drumurilor şi obiectelor gospodăriei drumurilor, de distribuitor al tuturor mijloacelor alocate în aceste scopuri din bugetul de stat şi fondul rutier, activînd în concordanţă cu statutul propriu, înregistrat la 15.04.2002 la Camera Înregistrării de Stat;

Ministerul Sănătăţii, organ central de specialitate al administraţiei publice, cu personalitate juridică, care se subordonează Guvernului şi reprezintă autoritatea centrală în domeniul ocrotirii sănătăţii, beneficiind de alocaţii din buget pentru realizarea obiectivelor în construcţie prevăzute în programele investiţionale;

Academia de Ştiinţe a Moldovei (în continuare - AŞM), unica instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării, fiind coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi de inovare, care are calitatea de persoană juridică cu statut autonom, funcţionează pe principiile autoadministrării şi a fost beneficiar al obiectivelor în construcţie prevăzute în programele investiţionale;

Ministerul Industriei şi Infrastructurii (în continuare - MII), organ al administraţiei publice centrale de specialitate, care a elaborat şi a aplicat politica Guvernului în domeniile industriei şi energeticii şi a beneficiat de mijloace publice din bugetul de stat destinate pentru investiţii capitale. Prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 04.04.2008 "Privind acţiunile de reorganizare a unor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice"[2], a fost dizolvat, cu preluarea funcţiilor de către Ministerul Economiei şi Comerţului.

Cadrul normativ care a stabilit programele investiţionale şi a reglementat mecanismul realizării lor a fost:

- Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23.11.2006[3] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.348-XVI);

- Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007[4] (în continuare - Legea nr.96-XVI );

- Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII);

- Legea privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 02.02.1996[6] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.721-XIII);

- Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.1996[7] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII);

- Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de lucrări"[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123);

- Regulamentele autorităţilor publice centrale;

- Statutul Î.S. "ASD";

- alte acte legislative şi normative.  

În procesul controlului efectuat, probele de control au fost colectate prin verificarea selectivă, analiza şi contrapunerea dărilor de seamă, avizelor şi informaţiilor privind utilizarea mijloacelor publice pe beneficiari şi obiective, planurilor generale şi secundare de finanţare a autorităţilor administraţiei publice centrale, ordinelor de plată, contractelor de achiziţii publice, rapoartelor privind executarea bugetului de către autorităţile publice, proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate în construcţii, explicaţiilor şi altor documente prezentate.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În cadrul verificării unor beneficiari ai obiectivelor în construcţie din domeniile gospodăriei drumurilor, sănătăţii, ştiinţei şi energeticii, prevăzute în programele investiţionale şi stabilite conform normelor legale, care au fost responsabili de corectitudinea determinării volumului lucrărilor efectuate şi a cheltuielilor în construcţii, precum şi de reflectarea cheltuielilor în evidenţa contabilă, s-au constatat unele abateri de la prevederile regulamentare, cum ar fi:

- la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor nu s-au respectat perioadele stabilite şi s-au admis cazuri de încălcare a prevederilor actelor legislative şi normative la achiziţionarea lucrărilor şi serviciilor;

- pentru unele obiective, beneficiarii nu dispun de asigurări ale executării contractelor încheiate sub formă de garanţie de bună execuţie, conform cerinţelor stabilite;

- grupurile de lucru pentru achiziţii de lucrări, la elaborarea documentelor de licitaţie, nu au evaluat şi comparat pe deplin ofertele antreprenorilor, precum şi preţurile prezentate de către aceştia;

- s-au efectuat cheltuieli fără a se ţine cont de resursele limitate, iar în unele cazuri s-au admis cheltuieli iraţionale;

- pentru executarea lucrărilor la unele obiective au fost acordate avansuri cu depăşirea limitei stabilite;

- la unele obiective lucrările au demarat în lipsa documentaţiei de proiect, aprobată şi expertizată în modul stabilit;

- unii beneficiari, nerespectînd prevederile actelor normative şi legislative, n-au defalcat resursele necesare participării la crearea mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcţii;

- recepţia unor lucrări s-a efectuat cu abateri de la termenele stabilite;

- evidenţa cheltuielilor destinate şi utilizate pentru investiţii capitale, precum şi înregistrarea mijloacelor fixe, în unele cazuri, s-au efectuat cu nerespectarea cerinţelor stabilite;

- sistemul de control intern, în acest domeniu, la entităţile verificate necesită a fi îmbunătăţit, deoarece există unele puncte slabe ce pot diminua rezultatele scontate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la Ministerul Sănătăţii (dna L.Catrinici), Academia de Ştiinţe a Moldovei (dl Gh.Duca), Întreprinderea de Stat "Administraţia de Stat a Drumurilor" (dl V.Panurco):

1.1. să examineze în cadrul şedinţelor Colegiilor ministerelor şi Consiliului Suprem Pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM rezultatele controlului şi să întocmească un plan de măsuri întru lichidarea neregularităţilor constatate;

1.2. să analizeze detaliat ofertele propuse, în aspectul justificării preţurilor la materialele de bază, prezentate la contractarea lucrărilor;

1.3. să asigure controlul asupra achiziţionării, atribuirii corecte a contractelor, supravegherii executării lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie de către antreprenori, ţinîndu-se cont şi de limita anuală a resurselor repartizate pentru obiectivele stabilite;

1.4. să asigure transferarea sumelor restante la 01.01.2008 în fondul special

pentru finanţarea lucrărilor de construcţie a bazei normative în construcţii în sumă de 117,9 mii lei, din care AŞM - 54,7 mii lei, Ministerul Sănătăţii - 63,2 mii lei, conform prevederilor pct.36 din Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor în anul 2008 nr.07/1-3-06/328 din 10.12.2007[9];

1.5. Ministerul Sănătăţii să atribuie cheltuielile de proiectare în sumă de 410,3 mii lei la costul obiectivului, în conformitate cu cerinţele stabilite;

1.6. Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor" să asigure recepţia obiectivului "Reabilitarea drumului Răzeni-Valea Perjei" la terminarea lucrărilor, conform cerinţelor stabilite.

2. Se informează Ministerul Economiei şi Comerţului (dl Ig.Dodon) şi Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor (dl V.Ursu) despre existenţa unor nereguli ce ţin de gestionarea investiţiilor capitale la entităţile verificate, care au utilizat mijloace publice în aceste scopuri, şi se cere:

2.1. să examineze în cadrul şedinţelor Colegiilor ministerelor rezultatele controlului efectuat, cu stabilirea măsurilor de înlăturare a încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

2.2. să asigure transferarea sumelor restante la 01.01.2008, neachitate de MII, în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de construcţie a bazei normative în construcţii în sumă de 58,2 mii lei, conform prevederilor regulamentare;

2.3. MTGD să examineze nivelul responsabilităţii conducerii Î.S. "ASD" pentru admiterea nerespectării normelor legale la achiziţionarea, contractarea şi utilizarea mijloacelor publice destinate investiţiilor capitale pentru reţeaua de drumuri, precum şi a angajaţilor ministerului care au participat în grupurile de lucru la această întreprindere, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare.

3. Se informează Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare (dl I.Ţurcanu) despre rezultatele controalelor la entităţile verificate şi se recomandă să intensifice controlul asupra legalităţii achiziţiei de lucrări şi servicii, precum şi asupra înregistrării contractelor de achiziţie în conformitate cu prevederile legale.

4. Se informează Ministerul Finanţelor (dna M.Durleşteanu) despre rezultatele controlului şi se recomandă analizeze oportunitatea descentralizării responsabilităţilor pentru utilizarea investiţiilor capitale pe autorităţile publice, eficientizării mecanismului efectuării plăţilor prealabile şi planificării pe termen mediu a investiţiilor capitale pe domenii, cu înaintarea propunerilor de rigoare Guvernului.

5. Se ia act că:

- la finalizarea controlului, Ministerul Industriei şi Infrastructurii a înregistrat în evidenţă valoarea lucrărilor de construcţie nefinisate la 01.01.2008 în valoare de 3113,8 mii lei;

- s-au corectat denaturările constatate în evidenţa contabilă a AŞM şi instituţiilor din subordine în sumă totală de 1393,0 mii lei;

- au fost justificate lucrări în sumă de 619,6 mii lei, iar cu 984,8 mii lei s-au micşorat cheltuielile bugetului şi, respectiv, datoria creditoare a MII faţă de antreprenor;

6. Se informează Preşedintele Republicii Moldova, Parlamentul şi Guvernul despre rezultatele controlului asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate de la buget în anul 2007.

7. Despre executarea punctelor 1,2,3 şi 4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de trei luni.

8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2008, nr. 74-75, art.478.

[3] M.O., 2006, nr.189-192, art. 893.

[4] M.O., 2007, nr.107-111, art. 470.

[5] M.O., 1997, nr. 67-68, art. 551, abrogată de la data intrării în vigoare a Legii nr.96-XVI (16.10.2007).

[6] M.O., 1996, nr. 25, art. 259.

[7] M.O., 1997, nr. 19-20, art.197.

[8] M.O., 2003, nr. 204-207, art. 1181.

[9] M.O., 2007, nr.194-197, art.700.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)