Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 16 din 22 aprilie 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului comunei Răculeşti, raionul Criuleni, în perioada anilor 2006-2007

Numar din data de 2008-04-22 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa primarului com.Răculeşti, raionul Criuleni, dna L.Buzgan şi contabilului-şef dna N.Brînza, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra formării şi executării bugetului com.Răculeşti, raionul Criuleni, în perioada anilor 2006-2007.

Acţiunile de control s-au efectuat în temeiul prevederilor art.5 alin.(4) din Legea nr.312-XIII, la cererea Fracţiunii parlamentare a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, avînd drept obiectiv verificarea exercitării de către autorităţile publice locale a competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege pentru întregul proces de formare şi utilizare a resurselor financiare ale primăriei în anii de gestiune 2006-2007.

Controlului a fost supusă primăria com.Răculeşti, atribuţiile ei, în perioada supusă controlului, fiind reglementate de art.45 din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi art.40 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală"[3] (în continuare - Legea nr.436-XVI).

Potrivit art.34 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV şi art.29 alin.(1) lit.f) din Legea nr.436-XVI, în perioada 01.07.2003-22.06.2007, funcţia de ordonator principal de credite al comunei Răculeşti a fost exercitată de către primarul dl V.Frunza, iar în perioada 22.06.2007-01.01.2008 - de către primarul dna L.Buzgan.

În perioada supusă controlului, bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului com.Răculeşti au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV, Legea nr.436-XVI, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[5] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII), precum şi de alte acte legislative şi normative.

În procesul controlului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare privind execuţia bugetului com.Răculeşti, deciziilor Consiliului com.Răculeşti; examinarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor prezentate de entitate şi confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni, Trezoreria teritorială Criuleni, Oficiul cadastral teritorial Criuleni, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul comunei Răculeşti pe anul 2006 a fost aprobat şi ulterior precizat de către Consiliul local la partea de venituri în sumă totală de 1949,3 mii lei, iar la partea de cheltuieli - de 2053,6 mii lei, cu un deficit bugetar în sumă totală de 104,3 mii lei, acesta urmînd să fie acoperit din contul soldului de mijloace băneşti disponibile de 114,8 mii lei. Pentru anul 2007, bugetul comunei a fost aprobat şi ulterior precizat la partea de venituri în sumă totală de 2937,1 mii lei, iar la partea de cheltuieli - de 3040,4 mii lei, cu un deficit bugetar în sumă totală de 103,3 mii lei, acesta urmînd să fie acoperit din contul soldului de mijloace băneşti disponibile.

Veniturile bugetului comunei pe anul 2006 au fost executate în volum de 1989,9 mii lei (102,1%), sau cu 40,6 mii lei mai mult decît planul precizat pentru perioada de gestiune, iar în anul 2007 - în sumă totală de 2955,8 mii lei (100,6%), sau cu 18,7 mii lei mai mult decît planul precizat.

În anul 2006, cheltuielile de casă au fost executate în sumă totală de 1989,8 mii lei, sau la nivel de 96,9%, cu o diminuare faţă de planul precizat în sumă de 63,8 mii lei, iar în anul 2007 - în sumă totală de 2943,9 mii lei, cu o diminuare faţă de planul precizat în sumă de 96,5 mii lei. Execuţia bugetară a comunei în anul 2007 s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 126,7 mii lei.

În anul 2007, în raport cu anul 2006, veniturile de casă au crescut cu 965,9 mii lei, sau de 1,5 ori, concomitent majorîndu-se şi cheltuielile executate cu 954,1 mii lei, sau în aceeaşi proporţie.

În urma controlului asupra formării şi utilizării bugetului comunei Răculeşti pe anii 2006-2007, au fost constatate unele abateri şi nereguli care se exprimă prin:

  • neasigurarea, la adoptarea bugetului comunei, atît pentru anul 2006, cît şi pentru anul 2007, a obligativităţii publicităţii acestuia, ceea ce a influienţat negativ asupra transparenţei bugetului şi contravine prevederilor art.22 din Legea nr.397-XV; 
  • prognozarea şi planificarea necorespunzătoare a veniturilor bugetului comunei, ca rezultat fiind admise discrepanţe privind gradul de realizare a acumulărilor pe tipuri de venituri;
  • neefectuarea de către primărie a controlului corespunzător asupra utilizării conforme a alocaţiilor bugetare pentru unele lucrări şi servicii. Ca rezultat, unele mijloace financiare şi bunuri materiale au fost atribuite la cheltuieli în lipsa documentelor justificative;
  • lipsa controlului din partea primăriei asupra întregului proces de executare a reparaţiilor capitale, fapt ce a determinat nereflectărea cheltuielilor efectuate la majorarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe;
  • nerespectarea întocmai de către autoritatea publică locală a comunei a reglementărilor legale ce ţin de domeniul patrimoniului de stat, fiind admisă gestionarea neconformă a acestuia;
  • ţinerea evidenţei contabile cu nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la primarul comunei Răculeşti (dna L. Buzgan):

1.1. să aducă la cunoştinţă Consiliului local rezultatele controlului asupra formării şi executării bugetului comunei Răculeşti în perioada anilor 2006-2007;

1.2. să asigure:

1.2.1. întreprinderea unor acţiuni concrete în vederea exercitării adecvate a competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege pentru întreg procesul de formare şi utilizare a resurselor financiare ale comunei, cu înlăturarea tuturor încălcărilor constatate;

1.2.2. înregistrarea bunurilor imobile (clădirilor, fîntînilor, terenurilor) şi a drepturilor asupra lor potrivit prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998, precum şi ţinerea unei evidenţe conforme a patrimoniului public;

1.2.3. luarea de măsuri în vederea înlăturării denaturărilor din rapoartele financiare.

2. Se ia act că cheltuielile suportate în trimestrul IV al anului 2007 la reparaţia capitală în sumă de 76,3 mii lei au fost reflectate în evidenţa contabilă la majorarea valorică a mijloacelor fixe, iar costul conductei de gaze de presiune înaltă a fost corectat cu suma de 481,0 mii lei.

3. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului privind comercializarea de către primăria com.Răculeşti a complexului de clădiri - tabăra de odihnă, pentru examinare după competenţă.

4. Prezenta hotărîre se remite pentru informare Fracţiunii parlamentare a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.

5. Despre executarea pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.49, art.211. Abrogată la 09.03.2007 prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006.

[3] M.O., 2007, nr.32-35, art.116.

[4] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[5] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)