Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 15 din 17 aprilie 2008 privind raportul asupra auditului de atestare a rapoartelor financiare ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pe anul 2007

Numar din data de 2008-04-17 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru dl A.Bannicov şi contabilului-şef dna N.Şpilevaia,  călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra auditului de atestare a rapoartelor financiare ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru  pe anul 2007.

Auditul de atestare a fost efectuat potrivit Standardelor  de audit ale Curţii de Conturi, Programelor activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anii 2007-2008, avînd drept scop exprimarea opiniei asupra faptului că operaţiunile financiare efectuate de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru sînt corecte, iar rapoartele financiare oferă o imagine veridică, autentică, completă privind toate aspectele semnificative, precum şi că acestea sînt conforme prevederilor actelor normative.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Potrivit planului de audit, reieşind din  pragul de materialitate prin valoare şi prin context în mărime de 179,79 mii lei din valoarea cheltuielilor planificate şi de  631,7 mii lei  din valoarea patrimoniului,  au fost planificate şi efectuate testări selective ale datelor bilanţului contabil, rapoartelor privind executarea bugetului instituţiei publice şi ale cărţii mari - conturile "Mijloace fixe", "Cheltuieli bugetare pentru întreţinerea instituţiei publice", "Casa", "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată"; articolele de cheltuieli "Retribuirea muncii", "Arendarea mijloacelor de transport şi întreţinerea mijloacelor de transport proprii", "Arendarea încăperilor", "Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate". Ţinînd cont de faptul că acesta este primul audit efectuat de către Curtea de Conturi la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Curtea de Conturi nu-şi asumă responsabilitate de posibila influenţă asupra soldurilor conturilor la începutul anului auditat. Rapoartele financiare ale Agenţiei pentru perioada 01.01.2007-31.12.0007: bilanţul contabil, rapoartele privind executarea bugetului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru din contul cheltuielilor de bază ale bugetului pe  trei tipuri de cheltuieli ("Întreţinerea aparatului"; "Alte cheltuieli" - procurarea terenurilor pentru construcţia liniei de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti; "Alte cheltuieli" -  lucrările de creare a bazei de date "Moldova electronică") oferă o imagine veridică şi completă în aspectele semnificative privind cheltuielile efectuate, fluxul mijloacelor băneşti şi circulaţia bunurilor materiale, care sînt reflectate în documentele şi registrele contabile în conformitate cu actele normative şi legislative, reieşind din care fapt controlorii Curţii de Conturi au exprimat opinia fără menţiuni. În acelaşi timp, au fost stabilite unele abateri nesemnificative, care n-au influenţat asupra rapoartelor financiare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul asupra auditului de atestare a rapoartelor financiare ale  Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pe anul 2007, conform anexei, care este parte integrantă a prezentei hotărîri.

2. Se recomandă Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru să întreprindă măsuri privind executarea recomandărilor indicate în pct.5 al Raportului de audit, cu informarea Curţii de Conturi în termen de 6 luni.

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

Recomandari (0)

Cerinte (0)