Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 12 din 29 martie 2008 privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în anul 2007

Numar din data de 2008-03-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului dl Gh.Gorincioi şi contabilului-şef dra A.Ţurcanu, şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl I.Sturzu, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în anul 2007, efectuat în conformitate cu art.30 alin.(1) lit.i) din Legea nr.312-XIII.

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară a Consiliului Coordonator al Audiovizualului au fost preşedinţii Consiliului dl C.Mihalache (pînă la 28.09.2007), dl Gh.Gorincioi (pînă în prezent) şi contabilul-şef dra A.Ţurcanu.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului (în continuare - CCA) este autoritate publică autonomă, responsabilă de implementarea şi respectarea Codului Audiovizualului, aprobat prin Legea nr.260-XVI din 27.07.2006[2] (în continuare - Codul Audiovizualului).

Statutul, atribuţiile, obligaţiile, componenţa, organizarea şi funcţionarea CCA sînt reglementate de Codul Audiovizualului.   

CCA este compus din 9 membri, desemnaţi de Parlament, inclusiv preşedintele, ales din rîndul membrilor Consiliului.

Controlul a avut drept obiectiv verificarea corectitudinii şi gradului de regularitate la utilizarea mijloacelor alocate pentru întreţinerea CCA.

Probele de control au fost colectate prin analiza bilanţului executării bugetului din contul veniturilor/cheltuielilor de bază, bilanţului executării bugetului din contul mijloacelor fondurilor speciale şi altor mijloace, raportului privind executarea bugetului instituţiei din contul cheltuielilor de bază, raportului privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale, altor dări de seamă, verificarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile, contrapunerea datelor evidenţei analitice cu datele evidenţei sintetice, examinareaNotei explicative la raport şi a explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23.11.2006[3] (cu modificările şi completările ulterioare), pentru întreţinerea CCA, din contul componentei de bază au fost aprobate alocaţii în sumă de 1965,4 mii lei şi din contul mijloacelor speciale - de 5,5 mii lei. Potrivit Raportului privind executarea bugetului din contul cheltuielilor de bază pe anul 2007, CCA a executat cheltuieli în sumă de 1955,6 mii lei (99,5%), cheltuielile efective însumînd 1946,7 mii lei, cu o economie de 18,7 mii lei. Deşi pe devizul de cheltuieli integral al CCA pentru anul 2007 n-au fost înregistrate supracheltuieli, în aspectul unor alineate ale articolelor de cheltuieli depăşirile au alcătuit 20,9 mii lei, inclusiv la salariul de funcţie - 4,8 mii lei; contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii - 8,0 mii lei; energia termică - 5,4 mii lei, care au fost generate de planificarea incorectă a unor cheltuieli, precum şi de operarea unor modificări în planul de finanţare la retribuirea muncii în lipsa unor calcule justificative.

În urma verificării cheltuielilor pentru retribuirea muncii, s-a constatat că CCA, în conformitate cu art.25 alin.(5) şi alin.(52) din Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.1995[4] (cu modificările şi completările ulterioare), a achitat la 3 persoane indemnizaţia unică în mărime de 134,0 mii lei. Cu derogare de la art.18 lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997[5] (cu modificările şi completările ulterioare), CCA n-a calculat, n-a reţinut de la aceste persoane şi n-a transferat la bugetul de stat impozitul pe venit în sumă de 15,6 mii lei, deşi în art.20 din Codul fiscal nu sînt specificate indemnizaţiile unice ca surse de venit neimpozabile. Totodată, n-a fost calculată şi achitată de către angajator şi angajaţi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărime de 6,7 mii lei, prevăzută în art.5 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2007 nr.408-XVI din 21.12.2006[6] (cu modificările şi completările ulterioare).

Achiziţia de mărfuri nu în toate cazurile s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale. Astfel, cu derogare de la art.23 alin.(5) şi art.25 alin.(5) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[7] (cu modificările şi completările ulterioare), la procurarea petrolului prin metoda cererii ofertelor de preţuri, grupul de lucru al CCA neîntemeiat a desemnat drept cîştigătoare oferta în care s-a propus un preţ mai mare, totodată fiind prevăzută şi modificarea ulterioară a preţurilor. Ca urmare a majorării de către furnizor a preţului iniţial de achiziţie a produselor petroliere, au fost achiziţionate suplimentar mijloace în sumă de 4,4 mii lei.

Controlul cheltuielilor pentru deplasări în interes de serviciu a relevat că CCA a admis restituirea cheltuielilor pentru cazare în sumă de 1,8 mii lei unor colaboratori detaşaţi, acestea nefiind confirmate documentar ( lipsa bonurilor aparatelor de casă), după cum prevede pct.19 din Regulamentul "Cu privire la detaşarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002[8] (cu modificările şi completările ulterioare).

Evidenţa contabilă la CCA este ţinută în conformitate cu Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[9] (cu modificările şi completările ulterioare) şi Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[10] (cu modificările şi completările ulterioare). Datele din evidenţa analitică corespund cu datele din evidenţa sintetică şi cu datele din rapoartele financiare. Toate bunurile materiale sînt înregistrate în evidenţa contabilă. În acest context, Raportul financiar în toate aspectele semnificative oferă o imagine veridică şi completă despre situaţia financiară a CCA la 31.12.2007. La momentul controlului, Raportul cu privire la activitatea financiară a CCA pe anul 2007 n-a fost dat publicităţii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, după cum prevede art.47 alin.(6) din Codul Audiovizualului, prin ce n-a fost asigurată în măsură deplină transparenţa utilizării mijloacelor alocate de la buget.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Consiliului Coordonator al Audiovizualului (dl Gh.Gorincioi) să asigure respectarea cadrului legal la gestionarea finanţelor publice.

2. Se ia act că pînă la adoptarea prezentei hotărîri:

2.1. persoanele care au beneficiat de indemnizaţii unice au achitat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, impozitul pe venit în sumă de 15,6 mii lei şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă de 3,35 mii lei;

2.2. CCA a calculat la sumele indemnizaţiilor unice achitate primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajator în mărime de 3,35 mii lei;

2.3. CCA a remis la Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pentru publicare, Raportul cu privire la activitatea financiară pe anul 2007.

3. Se informează Comisia parlamentară pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret, sport şi mijloace de informare în masă despre rezultatele controlului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în anul 2007.

4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2006, nr.131-133, art.679.

[3] M.O., 2006, nr.189-192, art.893.

[4] M.O., 1995, nr.61, art.681.

[5] Republicată în ediţia specială a M.O. din 08.02.2007.

[6] M.O., 2006, nr.203-206, art.987.

[7] M.O., 1997, nr.67-68, art.551. Abrogată la 27.10.2007, prin Legea nr.96-XVI din 13.04.2007.

[8] M.O., 2002, nr.95, art.939.

[9] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398. Abrogată la 01.01.2008,  prin Legea nr.113-XVI din 27.04.2007.

[10] Nu este dată publicităţii.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)