Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 10 din 20 martie 2008 privind raportul asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt secundar profesional în perioada anilor 2006-2007 (9 luni)

Numar din data de 2008-03-20 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului în exerciţiu al educaţiei şi tineretului dl V.Ţvircun, şefului Direcţiei economico-financiare dna T.Lazarenco şi şefului Direcţiei învăţămînt profesional dl Ig.Sandler de la Ministerul Educaţiei şi Tineretului, şefului-adjunct al Direcţiei învăţămînt a Ministerului Finanţelor dna S.Borţoi, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt secundar profesional în perioada anilor 2006-2007 (9 luni).

Acţiunile de control s-au efectuat, conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2007, la 45 de instituţii de învăţămînt secundar profesional, ce constituie 58% din totalul instituţiilor respective (Anexa nr.1).

Modul de organizare şi funcţionare a sistemului de învăţămînt secundar profesional este reglementat prin Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.547-XIII) şi statutele instituţiilor de învăţămînt secundar profesional. Atribuţiile de bază ale instituţiilor de învăţămînt secundar profesional sînt: asigurarea respectării legislaţiei în procesul de instruire şi educaţie; dezvoltarea personalităţii elevului, a capacităţilor şi aptitudinilor lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său; asigurarea unei pregătiri multilaterale, cu caracter profesional aplicativ pentru tineretul studios; pregătirea elevului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate liberă; cultivarea simţului necesităţii de a munci pentru binele propriu şi cel al societăţii.   

Controlul a avut drept obiectiv verificarea modului de alocare şi utilizare a mijloacelor publice pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, corectitudinii realizării veniturilor încasate de către aceste instituţii, precum şi a gradului de executare a actelor normative la gestionarea patrimoniului public.

În procesul controlului efectuat la faţa locului în 45 de instituţii de învăţămînt secundar profesional, probele de control au fost colectate prin analiza şi verificarea selectivă a documentelor primare privind tranzacţiile, corectitudinea înregistrării acestora în notele şi registrele contabile; contrapunerea datelor din registre, cartea mare cu cele reflectate în rapoartele financiare şi statistice; observaţii directe; dezbateri în grup, precum şi în urma examinării informaţiilor obţinute de la terţe părţi (Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Biroul Naţional de Statistică) şi a explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Învăţămîntul secundar profesional constituie o parte integrantă a sistemului educaţional naţional, care asigură pregătirea într-o meserie (profesie), precum şi perfecţionarea şi recalificarea muncitorilor şi a persoanelor disponibilizate.

Actualmente, în Republica Moldova reţeaua instituţiilor de învăţămînt secundar profesional include 78 de unităţi, din care 52 de şcoli profesionale (în continuare - ŞP), inclusiv 2 licee din anul 2007, şi 26 de şcoli de meserii (în continuare - ŞM), inclusiv 6 - pe lîngă instituţiile penitenciare. Toate 52 de şcoli profesionale şi 21 de şcoli de meserii sînt subordonate Ministerului Educaţiei şi Tineretului (în continuare - MET). Liceele profesionale (în continuare - LP) nr.1 şi nr.2 din mun.Chişinău au fost fondate cu titlu de experiment în urma reorganizărilor prin absorbţie, efectuate în baza Hotărîrii Guvernului nr.939 din 05.09.2005 "Cu privire la reorganizarea prin absorbţie a unor instituţii de învăţămînt secundar profesional din mun.Chişinău"[3] (cu modificările şi completările ulterioare). La momentul actual, fondarea liceelor ca formă a filierei de învăţămînt secundar profesional rămîne nelegiferată.

         Dinamica numărului instituţiilor şi elevilor în învăţămîntul secundar profesional în ultimii ani se prezintă astfel:

 

2001/

2002

2002/

2003

2003/

2004

2004/

2005

2005/

2006

2006/

2007

Numărul total de instituţii

82

83

83

81

78

78

Şcoli profesionale

53

53

54

53

52

52

Şcoli de meserii

29

30

29

28

26

26

Numărul de elevi

22999

22647

22757

22696

25005

23656

Şcoli profesionale

18606

18051

17932

18106

20796

19694

Şcoli de meserii

4393

4596

4825

4590

4209

3962

            *Sursă: Date selectate din Raportul Biroului Naţional de Statistică pe anul 2006.

În anul de studii 2006/2007, în instituţiile de învăţămînt secundar profesional au fost înmatriculate 15,5 mii de persoane, din care 76,0% - în şcoli profesionale şi 24,0% - în şcoli de meserii. Proporţia dintre persoanele înmatriculate din localităţile rurale şi numărul total de persoane înmatriculate este de 73,4%. Analiza rezultatelor înmatriculării în anul de studii 2006/2007, pe structura profesiilor (meseriilor), a constatat preponderenţa următoarelor specialităţi: bucătar (15% din totalul celor înmatriculaţi), lăcătuş la repararea automobilelor (9,4%), tencuitor şi cusător (7,9% şi, respectiv, 7,4%). Cele mai nesolicitate specialităţi au devenit cele de pietrar-zidar, tractorist, radiomecanic.

Dinamica rezultatelor admiterii în instituţiile de învăţămînt secundar profesional în ultimii patru ani se prezintă astfel:

 

 

2003/

2004

2004/

2005

2005/

2006

2006/

2007

Cereri depuse

unit.

18624

17611

17020

17896

Înmatriculaţi

elevi

16701

15554

15424

15494

- absolvenţi ai gimnaziilor

//-//

13587

12331

12194

12677

- absolvenţi ai şcolilor medii de cultură generală şi liceelor

//-//

2978

2395

2411

1940

- persoane fără certificate

//-//

136

828

819

877

Cereri depuse la o sută de înmatriculaţi

//-//

112

113

110

116

Şcoli profesionale

//-//

12429

11372

11421

11769

Şcoli de meserii

//-//

4272

4182

4003

3725

* Sursă: Raportul Biroului Naţional de Statistică pe anul 2006 (Notă informativă). 

Datele din tabel denotă o descreştere continuă a numărului de absolvenţi ai liceelor şi şcolilor medii de cultură generală înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, înregistrîndu-se în anul de studii 2006/2007 o micşorare absolută cu 1038 de persoane (65%), faţă de anul de studii 2003/2004.

Conform datelor MET, rata abandonului şcolilor profesionale şi de meserii s-a redus semnificativ în ultimii 5 ani şi, comparativ cu standardele internaţionale, nu constituie o problemă majoră. Totodată, controlul a constatat că, în perioada anului 2006 şi 9 luni ale anului 2007, din şcolile profesionale şi de meserii supuse controlului au fost exmatriculaţi 1573 de elevi, pentru instruirea şi întreţinerea cărora s-au utilizat circa 6,6 mil.lei.

Numărul de absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt secundar profesional în anul de studii 2006/2007 a constituit 14,5 mii de persoane, reprezentînd o creştere faţă de anul precedent cu 28,5%. Din numărul total de absolvenţi, 74,8% sînt absolvenţi ai şcolilor profesionale şi 25,2% - ai şcolilor de meserii.

Potrivit datelor MET, personalul de bază în instituţiile de învăţămînt secundar profesional constituie 2,3 mii de persoane, din care 56,3% au studii superioare, iar 35,6% - studii medii de specialitate. Comparativ cu anul de studii 2004/2005, în anul de studii 2006/2007 numărul cadrelor didactice în şcolile de meserii s-a redus, iar în şcolile profesionale - a crescut.

O mare parte din şcolile profesionale duc lipsă de cadre didactice, iar cele încadrate în activitate au un grad redus de pregătire profesională. Analiza rapoartelor statistice ale MET şi ale Biroului Naţional de Statistică pe perioada supusă controlului denotă că doar 0,6% din profesorii instituţiilor de învăţămînt secundar profesional dispun de grad superior, 6,4% - de gradul I şi 44,0% - de gradul II (restul nu dispun de grad).

La majoritatea şcolilor profesionale s-a constatat şi un nivel redus de asigurare cu cadre didactice, acesta variind de la 52,0% pînă la 96,6%, cel mai redus nivel fiind înregistrat la: ŞP nr.1 din or.Cupcini (r-nul Edineţ) - 48,0%; ŞP din Răzeni (r-nul Ialoveni) - 46,9%; ŞP nr.4 din mun.Bălţi - 38,5%; ŞP nr.5 din mun.Bălţi - 37,7%; ŞP din or.Orhei - 33,4%; ŞP din or.Căuşeni - 33,3%; ŞP nr.1 din mun. Bălţi - 31,5%; ŞM nr.13 din Ciumai - 30,7%; ŞP din or.Cimişlia - 30,0%.

Lipsa cadrelor calificate a determinat faptul că 29% din pedagogii ŞP din Tîrnova (r-nul Donduşeni) şi 37% din pedagogii ŞM nr.10 din or.Briceni predau unele discipline neavînd absolvite studiile respective sau cursurile de reciclare în domeniul corespunzător.

Urmare verificărilor efectuate la şcolile profesionale şi şcolile de meserii, în activitatea acestora au fost constatate unele probleme şi neajunsuri de ordin general, caracteristice pentru toate entităţile din acest domeniu.

Contrar prevederilor legale, nici una din instituţiile de învăţămînt secundar profesional n-au fost supuse evaluării şi acreditării, prin ce nu s-au respectat prevederile art.7 alin.(1) din Legea nr.1257-XIII din 16.07.1997 "Cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova"[4] (cu modificările şi completările ulterioare) şi art.37 alin.(5) din Legea nr.547-XIII. Unele instituţii au activat în lipsa Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a statutelor proprii, sau au activat în baza statutelor neaprobate de către MET. Astfel, ŞP din or.Căuşeni şi ŞP din or.Hînceşti au activat în lipsa Regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, iar ŞP din or. Ocniţa, ŞP din or.Căuşeni - în baza unor statute necoordonate cu MET. Unele prevederi ale statutului ŞP nr.2 din mun. Bălţi referitor la durata studiilor nu corespund cu aplicările în practică ale procesului de învăţămînt.

În perioada supusă controlului, capacitatea de proiect a instituţiilor de învăţămînt secundar profesional s-a utilizat într-un mod neuniform, la unele entităţi fiind instruiţi elevi în număr mai mare decît capacitatea de proiect, iar la altele - în număr mai redus. Neutilizarea conformă a capacităţilor de proiect a condiţionat majorarea cheltuielilor pentru instruirea unui elev.

La majoritatea instituţiilor respective din republică, capacităţile de proiect sînt utilizate la nivelul de 67% - 90%, iar la o treime din şcoli acest indicator coboară sub 60%. În acest sens, exemplificăm următoarele: din 45 de şcoli profesionale şi de meserii supuse controlului, 7 au utilizat capacităţile de proiect la nivelul de la 103,6% pînă la 143% (ŞP din or.Ştefan Vodă - 103,6%; ŞP nr.1 din or.Cupcini (r-nul Edineţ) - 116,3%; ŞP nr.4 din mun.Bălţi - 126,9%; ŞP nr.1 din mun.Bălţi - 130,0%; ŞP nr.5 din mun.Bălţi - 132,0%; ŞP nr.9 şi LP nr.1 din mun.Chişinău - 139% şi, respectiv, 143%), iar 20 - de la 12,9% pînă la 96,5%, cel mai redus nivel fiind înregistrat la: ŞP din Tîrnova (r-nul Donduşeni) - 12,9%; ŞP din or. Ocniţa - 18,2%; ŞP din Taraclia (r-nul Căuşeni) - 31,7%; ŞM nr.13 din Ciumai - 49,0%; ŞP din or.Cimişlia - 49,5%; ŞP nr.2 din mun.Bălţi - 50,4%; ŞP din or.Nisporeni - 57,4%; ŞP din Răzeni (r-nul Ialoveni) - 60,9% etc.

La instituţiile de învăţămînt secundar profesional s-a stabilit utilizarea neconformă a spaţiilor de studiu, spaţiul mediu pentru un elev fiind menţinut de la o şcoală la alta cu mari discrepanţe.  

La 16 şcoli profesionale şi de meserii supuse controlului, spaţiul mediu de studiu utilizat pentru un elev a variat de la 2,4 m2 pînă la 26,8 m2, cele mai mici spaţii utilizate pentru instruirea unui elev fiind înregistrate la: ŞM pentru nevăzători şi slab văzători din mun.Chişinău - 2,4 m2; ŞM pentru surzi şi hipoacuzici din mun.Chişinău - 2,8 m2; ŞP nr.2 din or.Cupcini (r-nul Edineţ) - 2,8 m2; ŞP din or.Soroca - 2,9 m2; ŞM nr.5 din mun.Chişinău - 3,1 m2; ŞP nr.5 din mun.Bălţi - 4,0 m2; ŞP nr.4 din mun. Bălţi - 4,7 m2; ŞP nr.1 din or.Cupcini (r-nul Edineţ) - 4,7 m2; ŞP din or.Orhei - 5,7 m2, iar cele mai mari spaţii - la ŞP din or.Leova -17,6 m2, ŞM din Ciumai (r-nul Taraclia) - 26,8 m2.

Deşi în perioada supusă controlului au fost întreprinse unele măsuri în vederea îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, unele entităţi nu dispun de condiţii adecvate de activitate, iar o parte din valorile materiale necesare procesului de studii sînt uzate fizic şi moral şi nu pot fi utilizate.

 La ŞP nr.2 din mun.Bălţi, încăperile pentru lucrările practice de laborator, precum şi uneltele şi utilajul sînt exploatate în decursul multor ani fără a fi reconstruite şi reînnoite, învechindu-se şi din punct de vedere tehnic. Laboratoarele şi atelierele de studii la ŞP din Tîrnova (r-nul Donduşeni) sunt dotate cu machete din anii 1960-1970, iar utilajul tehnologic al ospătăriei, care se utilizează pentru instruirea bucătarilor, nu corespunde cerinţelor moderne. Totodată, la această instituţie, din motivul lipsei utilajului şi a uneltelor necesare pentru instruirea elevilor, nu se utilizează laboratoarele la specialităţile: cusătoreasă, frizer şi lăcătuş-sudor.

Nici o şcoală nu este asigurată cu materiale pentru instruirea practică (lemn, metal, materiale de construcţie, produse alimentare, combustibil), acestea fiind asigurate din contul elevilor.

La ŞP nr.1 din or.Cupcini, lecţiile practice la specialitatea "lăcătuş auto" se desfăşoară în baza machetelor modelelor automobilelor "VAZ", "Moscvici", "GAZ-53" etc., care sînt deja învechite şi nu se utilizează pe larg de către proprietarii de autovehicule.

Din cauza uzurii fizice şi morale a computerelor aflate la dispoziţie, dotării insuficiente cu computere sau lipsei totale a acestora, tehnologiile informaţionale la instituţiile de învăţămînt secundar profesional se utilizează la un nivel scăzut, inclusiv în procesul de studii. În medie pe republică, la o sută de elevi ai instituţiilor de învăţămînt secundar profesional le revin 2,5 calculatoare. În acest sens, constatăm că, din lipsa sălilor de informatică corespunzătoare, elevii care studiază informatica la ŞP din Taraclia (r-nul Căuşeni), ŞM nr.8 din Todireşti şi ŞM nr.12 din Viişoara însuşesc temele teoretic, fără a avea posibilitatea de a face practică. La ŞP nr.5 din mun. Bălţi, instruirea tinerilor specialişti la profesia "operator calculatoare electronice" se efectuează reieşind din calculul de 6,84 elevi la 1 computer. Nu poate fi folosită în măsură deplină o clasă a ŞP din Cărpineni (r-nul Hînceşti), care este dotată cu computere învechite tehnic şi moral.

O altă problemă majoră a instituţiilor de învăţămînt secundar profesional ţine de accesul, dotarea şi asigurarea cadrelor didactice şi a elevilor cu materiale didactice şi manuale de specialitate. Materialele de care dispun cadrele didactice sînt foarte limitate, majoritatea fiind editate în perioada anilor 1970-1980, ceea ce înseamnă că acestea nu mai corespund cerinţelor actuale de pregătire profesională a elevilor (tehnologiile descrise sînt învechite şi nu se mai utilizează în practică). Pentru instruirea la unele specialităţi (bucătar, cusătoreasă, electrician, tencuitor, sudor electric etc.) nu există manuale.

În scopul redresării şi eficientizării sistemului de învăţămînt secundar profesional, creării condiţiilor optime privind asigurarea unei bune pregătiri a cadrelor de muncitori calificaţi pentru economia naţională, cu participarea factorilor de decizie din cadrul ministerelor, altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, prin Hotărîrea Guvernului nr.302 din 23.03.2006, a fost instituit Consiliul Coordonator Naţional. Odată cu concedierea preşedintelui Consiliului şi a altor persoane din componenţa acestuia, pe parcursul anului 2007 Consiliul şi-a stopat activitatea.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 " Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Educaţiei şi Tineretului, conform competenţei atribuite prin Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995 şi Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1033 din 04.10.2005, ţinîndu-se cont de problemele, încălcările şi abaterile de la actele normative constatate de control:

1.1. să examineze în cadrul şedinţei colegiului MET rezultatele controlului efectuat la instituţiile de învăţămînt secundar profesional şi să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi nejunsurilor constatate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări la formarea şi utilizarea mijloacelor şi gestionarea patrimoniului public;

1.2. să asigure controlul eficient asupra utilizării la destinaţie de către instituţiile subordonate a mijloacelor alocate de la bugetul de stat;

1.3. să întreprindă măsuri de urgentare a înregistrării terenurilor şi obţinerii de către instituţiile din subordine a documentelor de proprietate asupra terenurilor şi imobilelor, monitorizînd continuu procesul;

1.4. să examineze rezultatele activităţii liceelor profesionale - ca formă de învăţămînt secundar profesional, fondate experimental, în lipsa prevederii normei respective în Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995;

1.5. să asigure revizuirea contractelor de locaţiune/arendă, în vederea aducerii acestora în conformitate cu legislaţia;

1.6. să înainteze propuneri de modificare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.99 din 30.01.2007 ce vizează formula de calculare a taxei de cazare, să elaboreze şi să aprobe modul intern de aplicare şi încasare a taxei de cazare;

1.7. să întreprindă măsuri în vederea executării Hotărîrii Guvernului nr.71 din 23.01.2007 "Cu privire la transmiterea unor bunuri".

2. Se recomandă Ministerului Educaţiei şi Tineretului să elaboreze şi să aprobe în modul stabilit de legislaţie criteriile specifice de acreditare a instituţiilor de învăţămînt secundar profesional.

3. Se cere de la conducerea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional supuse controlului (Anexa nr.1) să examineze rezultatele controalelor efectuate şi să întreprindă măsuri adecvate pentru lichidarea tuturor încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control.

4. Se ia act că, pe parcursul controlului:

4.1. la ŞP nr.5 din mun.Chişinău au fost restituite plăţile achitate neregulamentar în sumă de 7,7 mii lei;

4.2. la ŞP nr.6 din mun.Chişinău a fost restituită suma de 1,6 mii lei, achitată nelegal la plata concediului de odihnă;

4.3. la ŞP nr.4 din mun.Bălţi au fost recuperate mijloacele băneşti în sumă de 4,7 mii lei, neîncasate în casa instituţiei în urma prestării serviciilor de reparaţie a autovehiculelor, precum şi s-a încasat de la locatari taxa de cazare în sumă de 7,6 mii lei;

4.4. la ŞP nr.1din mun.Bălţi s-a încasat de la elevi taxa pentru cazare în sumă totală de 4,1 mii lei;

4.5. la ŞP din or.Soroca au fost înregistrate în evidenţa contabilă surplusurile de mijloace fixe şi produse alimentare în valoare de 84,2 mii lei;

4.6. la ŞP din or.Ocniţa a fost restabilită plata pentru studii în sumă de 1,0 mii lei;

4.7 la ŞP din or.Nisporeni s-au înregistrat în evidenţa contabilă 3 calculatoare în valoare de 6,0 mii lei şi 6 imobile cu suprafaţa de 1428 m2;

4.8. la ŞP din or.Hînceşti a fost restabilită lipsa de mijloace băneşti în sumă de 1,4 mii lei;

4.9. la ŞP din Cărpineni (r-nul Hînceşti) a fost luat la evidenţă terenul cu suprafaţa de 6,25 ha;

4.10. la ŞP din or.Leova a fost majorată valoarea iniţială a tractorului MTZ-82.1 cu suma de 167,9 mii lei; s-a calculat plata pentru arenda mijloacelor fixe în sumă de 27,5 mii lei, din care au fost încasate 10,1 mii lei; a fost restituită motorina în sumă de 7,1 mii lei şi s-a înregistrat în evidenţa contabilă surplusul de mijloace băneşti în sumă de 16,7 mii lei;

4.11. la ŞM nr.13 din Ciumai (r-nul Taraclia) s-au înregistrat în evidenţa contabilă surplusurile de bunuri materiale în sumă totală de 31,9 mii lei şi a fost majorată valoarea de intrare a unui mijloc de transport cu 7,8 mii lei;

4.12. Comisia administrativă a Primăriei mun.Bălţi, în conformitate cu art.149 al CCA RM, a aplicat amenzi în mărime de 200 unităţi convenţionale faţă de fiecare persoană fizică care a comis intervenţie neautorizată în construcţiile portante ale clădirii căminului ŞP nr.2 din mun.Bălţi (în sumă totală de 24,0 mii lei);

4.13. materialele privind rezultatele controlului efectuat la ŞP nr.10 şi ŞM nr.5 din mun.Chişinău au fost remise Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă.

5. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele controlului asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţământ secundar profesional în perioada anilor 2006-2007 (9 luni) şi se propune examinarea modalităţii de reflectare în rapoartele financiare ale executorilor primari şi secundari de buget a cheltuielilor efectuate din contul bunurilor procurate centralizat.

6. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt secundar profesional în perioada anilor 2006-2007 (9 luni) şi se propune:

6.1. reexaminarea Hotărîrii Guvernului nr.302 din 23.03.2006, cu stabilirea noii componenţe a Consiliului Coordonator Naţional, instituit pe lîngă Guvern, şi cu o ulterioară examinare a activităţii acestuia;

6.2. elaborarea şi aprobarea, în limitele reglementărilor legale, a unui mecanism de calculare a plăţii de locaţiune/chirie în cazurile dării în locaţiune pe ore a încăperilor şi altor mijloace fixe;

6.3 examinarea situaţiei create privind privarea de drepturile patrimoniale integrale la utilizarea terenului agricol cu suprafaţa de 354 ha de către ŞP din Cucuruzenii de Sus (r-nul Orhei), prevăzute prin Legea nr.668-XII din 23.11.1995, cu operarea, după caz, a modificărilor respective în Cadastrul funciar.

7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Comisiei parlamentare pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret, sport şi mijloace de informare în masă.

8. Despre executarea punctelor 1, 2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

9. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[2] M.O., 1995, nr.62-63, art.692.

[3] M.O., 2005, nr.119-122, art.1009.

[4] M.O., 1997, nr.69-70, art.583.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)