Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 9 din 4 martie 2008 privind raportul asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate în perioada anilor 2006-2007 (9 luni)

Numar din data de 2008-03-04 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului educaţiei şi tineretului dl V.Ţvircun, şefului Direcţiei economico-financiare a Ministerului Educaţiei şi Tineretului dna T.Lazarenco, viceministrului agriculturii şi industriei alimentare dl I.Perju, şefului Direcţiei finanţe şi contabilitate a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare dl V.Paladi, viceministrului sănătăţii dl B.Golovin, şefului Direcţiei economie, finanţe, evidenţă contabilă şi gestiune a Ministerului Sănătăţii dl V.Stasiuc, directorului Direcţiei generale strategie şi dezvoltare a Ministerului Culturii şi Turismului dna S.Miron, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, şefului Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă a Ministerului Finanţelor dna N.Raţa, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate în perioada anilor 2006-2007 (9 luni), controlul fiind efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pentru anul 2007.

Politica de stat în sfera învăţămîntului, modul de organizare şi funcţionare a sistemului de învăţămînt sînt reglementate de Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.547-XIII).

Învăţămîntul mediu de specialitate se realizează în colegii şi asigură pregătirea cadrelor de specialitate cu caracter aplicativ pentru economia naţională şi sfera socială.

Structura şi atribuţiile instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate sînt stabilite în statutele instituţiilor respective.

Ministerul Educaţiei şi Tineretului (în continuare - MET), în calitate de organ central al administraţiei publice în domeniul învăţămîntului, coordonează activitatea ministerelor şi departamentelor de resort în domeniul învăţămîntului mediu de specialitate.

Controlul a avut drept obiectiv verificarea modului de utilizare a mijloacelor publice, aplicarea principiilor de economicitate, raţionalitate şi eficienţă în gestionarea mijloacelor financiare, patrimoniului public şi a resurselor umane, precum şi verificarea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor, cu respectarea cadrului legal, de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate.

Au fost supuse controlului 21 de instituţii medii de specialitate, inclusiv 10 colegii din cadrul MET - Colegiul Financiar-Bancar "A.Diordiţa" din Chişinău; Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul din Chişinău; Colegiul de Construcţii din Chişinău; Colegiul de Transporturi din Chişinău; Colegiul Tehnologic din Chişinău; Colegiul Pedagogic "A.Mateevici" din Chişinău; Colegul Pedagogic "M.Eminescu" din Soroca; Colegiul Pedagogic "V.Lupu" din Orhei; Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul; Colegul Politehnic din Bălţi; 5 colegii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare - MAIA) - Colegiul Agroindustrial din Ungheni; Colegiul de Zootehnie din Brătuşeni, Edineţ; Colegiul Agricol din Ţaul, Donduşeni, Colegul Tehnic Agricol din Soroca; Colegiul Agroindustrial din Grinăuţi, Ocniţa; 3 colegii din cadrul Ministerului Culturii şi Turismului (în continuare - mCt) - Colegiul de Muzică "Ştefan Neaga" din Chişinău; Colegiul de Arte, or.Soroca; Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi şi 3 colegii din cadrul Ministerului Sănătăţii (în continuare - MS) - Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie; Colegiul de Medicină, or.Cahul; Colegiul de Medicină, or.Orhei.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele au fost colectate prin analiza şi verificarea selectivă a documentelor primare, registrelor contabile, confruntarea acestora cu rapoartele financiare şi statistice, verificarea legalităţii actelor normative interne privind utilizarea mijloacelor publice, precum şi studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În Republica Moldova, la momentul controlului, funcţionau 49 de instituţii medii de specialitate - colegii (inclusiv 7 - instituţii private), care pregătesc cadre la 74 de specialităţi, din care 23 de instituţii se subordonează MET, celelalte sînt în dublă subordonare, după cum urmează: 5 - MS; 8 - MAIA; 5 - MCT; 1 - Serviciului Grăniceri.

În anul de studii 2006/2007, ponderea elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate de stat a constituit 92,4% din totalul elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate.

Pînă în anul 2003 colegiile erau incluse în nivelul superior de învăţămînt (învăţămînt superior de scurtă durată), ofertele pentru studii fiind accesibile numai absolvenţilor şcolilor medii şi liceelor.

După excluderea instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate din învăţămîntul superior de scurtă durată, numărul colegiilor s-a micşorat de la 63 (în anul de studii 2002/2003) pînă la 49 (în anul de studii 2006/2007), sau cu 14 unităţi, inclusiv al celor nestatale - cu 13 unităţi. Concomitent, asigurarea accesului în colegii al absolvenţilor de gimnaziu a favorizat creşterea numărului elevilor de la 15,2 mii pînă la 30,2 mii persoane.

Tabelul nr.1

Evoluţia sistemului de învăţămînt mediu de specialitate în perioada anilor de studii 2002/2003 - 2006/2007*

 

2002/

2003

2003/

2004

2004/

2005

2005/

2006

2006/

2007

În % % anul 2006/2007 faţă de anul 2002/2003

Colegii total, inclusiv:

63

60

56

51

49

77,7

de stat

43

45

43

42

42

97,7

nestatale

20

15

13

9

7

35,0

Elevi total, inclusiv în:

15207

18727

23618

27060

30223

198,7

instituţii de stat

12509

16908

21451

24694

27932

223,3

instituţii nestatale

2698

1819

2167

2366

2291

84,9

Elevi la 10000 de locuitori

42

52

65

75

84

200,0

Absolvenţi

5087

4280

3514

4906

3789

74,5

Personal didactic (titular)

1691

1762

1898

1972

1999

118,2

* Sursă : Anuarul statistic al Republicii Moldova pe anul 2007.

Analiza evoluţiei sistemului de învăţămînt mediu de specialitate în anii de studii 2002/2003 şi 2006/2007 denotă că numărul elevilor a fost în creştere continuă, pe cînd numărul absolvenţilor în această perioadă s-a micşorat de la 5087 pînă la 3789, sau cu 25,5%. Dacă în anul de studii 2002/2003 numărul absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate a alcătuit 33,5% din numărul total al elevilor, atunci în anul de studii 2006/2007 ponderea acestora a constituit numai 12,5%. La 10000 de locuitori ai republicii, în anul de studii 2006/2007, au revenit 84 de elevi, raportul respectiv al absolvenţilor în această perioadă alcătuind doar 11 persoane, fapt condiţionat atît de reformarea sistemului de învăţămînt mediu de specialitate, cît şi de exmatricularea unui număr mare de elevi de la studii, ultima fiind generată, în mare măsură, de nereuşita la învăţătură, absenţele nemotivate, abandonarea studiilor după susţinerea examenelor de bacalaureat, înmatricularea candidaţilor la studii fără aptitudini profesionale. Ca consecinţă, în perioada supusă controlului, au fost suportate cheltuieli ineficiente din contul mijloacelor bugetare pentru întreţinerea elevilor exmatriculaţi din instituţiile verificate în sumă de 8475,3 mii lei.

Înmatricularea elevilor la studii în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate se efectuează din contul mijloacelor alocate de la bugetul de stat şi în bază de contract. Evoluţia numărului de elevi care îşi fac studiile în bază de contract şi din contul mijloacelor alocate direct de la bugetul de stat în ultimii 5 ani se prezintă astfel:

Diagrama nr.1

 

* Sursă : Anuarul statistic al Republicii Moldova pe anul 2007.

Datele din tabel demonstrează că numărul elevilor care şi-au făcut studiile din contul mijloacelor alocate direct de la buget a crescut de la 9306 elevi - în anul de studii 2002/2003 pînă la 14708 elevi - în anul de studii 2006/2007, sau de 1,6 ori, iar numărul elevilor care şi-au făcut studiile în bază de contract a crescut, respectiv, de la 5901 pînă la 15515, sau de 2,6 ori, în anul de studii 2006/2007 constituind 51,3% din totalul elevilor (faţă de 38,8% - în anul de studii 2002/2003), sau cu 12,5% mai mult. Astfel, în această perioadă, s-a înregistrat un nivel mai mare de creştere a numărului de elevi care şi-au facut studiile în bază de contract. Mărimea taxei de studii a variat de la 1,5 mii lei pînă la 8,5 mii lei pentru un an de studii, în funcţie de specialitate şi instituţia de învăţămînt.

Pentru finanţarea învăţămîntului mediu de specialitate, în perioada anilor 2006-2007 (9 luni), au fost alocate mijloace de la bugetul de stat (componenta de bază) în sumă de 209,6 mil.lei şi mijloace speciale în sumă de 112,1 mil.lei, în total - 321,7 mil.lei. Aceste cifre denotă că deşi numărul elevilor care îşi fac studiile în bază de contract este mai mare faţă de cel al elevilor care îşi fac studiile din contul mijloacelor bugetare, cheltuielile alocate de la buget (componenta de bază) le depăşesc pe cele efectuate din contul mijloacelor speciale de 1,9 ori, ceea ce demonstrează că taxele de studii stabilite în bază de contract nu acoperă cheltuielile suportate pentru instruirea elevilor, o parte din acestea fiind acoperite de asemenea de la bugetul de stat.

Din cele 42 de colegii de stat, actualul control a supus verificării 21 de colegii sus-menţionate (50% din numărul total), în care-şi fac studiile (la 01.10.2007) - 14816 elevi, pentru întreţinerea cărora, în perioada raportată, au fost executate cheltuieli în sumă de 200,1 mil.lei (62,2% din mijloacele alocate învăţămîntului mediu de specialitate), inclusiv de la componenta de bază a bugetului - 128,1 mil.lei (64%) şi mijloace speciale - 72,0 mil.lei (36%).

Verificările efectuate la entităţile sus-indicate au stabilit unele probleme, nereguli şi neconformităţi în activitatea acestora, dintre care se exemplifică următoarele:

♦ Stabilirea cotelor de înmatriculare pe profesii şi domenii ocupaţionale în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate s-a efectuat în lipsa unui sistem unitar de analiză a necesităţilor economiei naţionale în cadre cu studii medii de specialitate şi a pieţei de muncă pe termen mediu şi de perspectivă.

♦ Majoritatea instituţiilor de învăţămînt supuse controlului n-au încheiat cu elevii instruiţi din contul mijloacelor bugetare contracte privind instruirea şi plasarea lor în cîmpul muncii după absolvire, în funcţie de necesităţile statului, care urmau să reglementeze şi responsabilităţile elevilor în cazurile abandonării studiilor.

♦ La executarea cheltuielilor unele instituţii de învăţămînt au efectuat cheltuieli efective cu depăşirea alocaţiilor programate în devizele de cheltuieli.

♦ N-a fost aprobată mărimea taxelor de studii în bază de contract pentru instruirea elevilor în cadrul instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate, subordonate MAIA, potrivit cerinţelor art.12 alin.(3) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[3] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII ).

♦ Unele instituţii de învăţămînt au stabilit taxe pentru plata studiilor în bază de contract într-un cuantum mai mare decît cel legal reglementat.

♦ Salarizarea angajaţilor din cadrul unor instituţii de învăţămînt s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor legale.

♦ Achiziţia de mărfuri, lucrări şi servicii la unele instituţii de învăţămînt s-a efectuat contrar prevederilor legale.

♦ Unele entităţi supuse controlului, la valorificarea cheltuielilor pentru investiţii şi reparaţii capitale, au suportat cheltuieli iraţionale.

♦ Unele instituţii nu s-au condus de actele normative vizînd stabilirea taxei de cazare în cămine.

♦ Cadrul legal existent nu reglementează plata pentru chirie la transmiterea în locaţiune a suprafeţelor locuibile din căminele studenţeşti ale instituţiilor de învăţămînt unor persoane fizice care nu activează în cadrul acestora, fapt ce permite entităţilor să stabilească în unele cazuri plăţi de chirie derizorii.

♦ Unele instituţii n-au asigurat încasarea costului integral de întreţinere a căminelor de la persoanele care nu activează în cadrul instituţiilor de învăţămînt.

♦ N-au fost întreprinse măsurile corespunzătoare pentru încasarea în volumul deplin a veniturilor pe mijloace speciale.

♦ La unele instituţii nu s-au întreprins măsurile de rigoare privind asigurarea integrităţii patrimoniului public, precum şi a gestionării eficiente a acestuia.

♦ Utilizarea capacităţii de proiect a instituţiilor s-a efectuat într-un mod neuniform.

♦ Unele entităţi nu dispun de condiţii adecvate de activitate, iar o parte din valorile materiale necesare procesului de studii sînt uzate din punct de vedere fizic şi moral şi nu pot fi utilizate în procesul de pregătire profesională a elevilor.

♦ Din lipsa mijloacelor necesare pentru întreţinere, unele cămine şi edificii ale instituţiilor de învăţămînt nu sînt exploatate o perioadă îndelungată de timp şi se află în proces de deteriorare.

♦ La unele instituţii evidenţa contabilă n-a fost organizată şi ţinută în conformitate cu reglementările în domeniu.

Cele menţionate au fost cauzate de nedelegarea clară a responsabilităţilor fiecărui angajat în procesul de utilizare a banilor publici; lipsa unor proceduri de asigurare a continuităţii în activitatea administrativ-financiară a colegiilor; lipsa mijloacelor financiare pentru reparaţii şi procurări; salariile mici ale cadrelor didactice; neinstruirea continuă a personalului administrativ; neconcordanţa actelor normative privind retribuirea muncii, precum şi nerespectarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a actelor legislative şi normative.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Educaţiei şi Tineretului (dl V.Ţvircun), Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (dl A.Gorodenco), Ministerului Sănătăţii (dl I.Ababii) şi Ministerului Culturii şi Turismului (A.Cozma), conform competenţei atribuite prin Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995 şi Regulamentelor ministerelor respective, reieşind din problemele şi încălcările stabilite la utilizarea mijloacelor bugetare şi gestionarea patrimoniului public:

1.1. să examineze în cadrul şedinţelor colegiilor ministerelor rezultatele controalelor efectuate la instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate din subordine, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări la gestionarea resurselor financiare şi a patrimoniului public şi să întreprindă măsurile corespunzătoare în vederea înlăturării neajunsurilor şi încălcărilor stabilite;

1.2. să întreprindă măsuri privind îmbunătăţirea sistemului de organizare şi tinere a evidenţei contabile, în scopul eficientizării gestionării mijloacelor financiare;

1.3. să asigure planificarea contingentului de elevi în corespundere cu capacitatea de instruire a instituţiilor de învăţămînt, precum şi utilizarea eficientă a capacităţilor de proiect ale instituţiilor, inclusiv prin prisma problemei exmatriculării elevilor;

1.4. să asigure obţinerea de către instituţiile din subordine a documentelor de proprietate asupra terenurilor şi bunurilor imobile deţinute şi reflectarea în evidenţa contabilă a bunurilor neînregistrate, cu instruirea continuă a personalului administrativ, inclusiv a contabililor şi contabililor-şefi;

1.5. să asigure în mod prioritar cu spaţii în cămine elevii care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt şi să prezinte Guvernului propuneri de reglementare a modului de calculare a taxelor pentru chirie şi a taxelor de cazare a altor categorii de locatari;

1.6. să asigure aplicarea actelor normative în vigoare la stabilirea taxelor de studii în bază de contract, precum şi a taxelor de cazare în cămine;

1.7. să reglementeze modul şi condiţiile de achitare a serviciilor de instruire practică a elevilor.

2. Se recomandă Ministerului Educaţiei şi Tineretului, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Culturii şi Turismului să elaboreze un program de măsuri menite să soluţioneze problemele identificate, cum ar fi:

2.1. elaborarea indicatorilor de performanţă, care ar permite aprecierea eficienţei şi eficacităţii sistemului de învăţămînt mediu de specialitate, autoevaluarea şi dezvoltarea continuă a sistemului de control intern în contextul Strategiei de dezvoltare a controlului financiar public intern, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.74 din 29.01.2008 "Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a controlului financiar public intern"[4];

2.2. inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate care nu se utilizează perioade îndelungate de timp, fiind supus deteriorării, cu înaintarea propunerilor corespunzătoare Guvernului.

3. Se cere de la Ministerul Educaţiei şi Tineretului să examineze oportunitatea întreţinerii în cadrul instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate cu profil pedagogic a claselor de elevi care se atribuie la învăţămîntul şcolar, cu programarea conformă a alocaţiilor în scopurile respective.

4. Se cere de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:

4.1. să excludă cazurile de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor de învăţămînt subordonate pentru contractarea serviciilor de asistenţă metodico-consultativă referitor la elaborarea, modificarea planurilor de finanţare, întocmirea rapoartelor financiare, alte servicii aferente gestionării mijloacelor publice, care sînt în atribuţiile acestor entităţi;

4.2. să analizeze oportunitatea optimizării şi raţionalizării reţelei sistemului de învăţămînt mediu de specialitate cu profil agricol.

5. Se ia act că:

Ministerul Educaţiei şi Tineretului:

- în urma examinării rezultatelor controalelor, a aplicat sancţiuni disciplinare faţă de 7 directori de colegii care au comis încălcări la gestionarea finanţelor publice şi a patrimoniului de stat;

- a înaintat Guvernului propuneri referitor la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.196 din 22.02.2007 "Cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei şi Tineretului";

- a creat un grup de lucru pentru elaborarea metodologiei de stabilire a taxei de cazare în cămine;

Colegiul de Transporturi din Chişinău:

- a restituit elevilor taxele de studii în mărime de 163,6 mii lei, încasate peste norma stabilită;

- a majorat valoarea iniţială a clădirilor cu costul reparaţiilor capitale în mărime de 2691,7 mii lei;

- a transferat la bugetul de stat suma de 21,6 mii lei - veniturile încasate cu derogare de la Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată;

Colegiul Financiar-Bancar "A.Diordiţa" din Chişinău:

- a trecut în contul plăţilor pentru anul 2008 taxele de studii încasate peste norma stabilită în mărime de 452,1 mii lei;

- a transferat la bugetul de stat suma de 12,3 mii lei - veniturile încasate cu derogare de la Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată;

Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul din Chişinău:

- a restituit elevilor taxa de studii în sumă de 51,0 mii lei, încasată peste norma stabilită;

- a restabilit în evidenţa contabilă datoriile creditoare în sumă de 132,7 mii lei;

- a majorat valoarea clădirii cu costul reparaţiilor capitale în sumă de 184,3 mii lei;

- directorul colegiului a restituit sporul la salariu achitat neîntemeiat în sumă de 7,6 mii lei;

Colegiul Pedagogic "A.Mateevici" din Chişinău:

- a restituit elevilor taxa de studii încasată peste norma stabilită în mărime de 30,0 mii lei;

- a înregistrat la venituri în evidenţa contabilă mijloacele în sumă de 6,3 mii lei, acumulate de la elevi pentru crearea fondului de manuale;

- a înregistrat la intrări cărţile procurate în sumă de 6,6 mii lei;

- a majorat valoarea iniţială a clădirii cu costul reparaţiilor capitale în sumă de 500,0 mii lei;

- directorul colegiului a restituit suplimentele achitate în lipsa acordului organului de conducere ierarhic superior în sumă de 12,9 mii lei;

Colegiul Pedagogic "V.Lupu" din Orhei:

- a înregistrat în evidenţa contabilă ajutorul umanitar în sumă de 23,4 mii lei;

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca:

- a majorat valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe cu 561,9 mii lei şi valoarea iniţială a clădirilor cu costul reparaţiilor capitale în sumă de 180,4 mii lei;

Colegiul Pedagogic "M. Eminescu" din Soroca:

- a majorat valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe cu 1543,4 mii lei;

Colegiul de Construcţii din Chişinău:

- a înaintat în instanţele de judecată 16 acţiuni privind eliberarea spaţiilor din căminele ocupate de către locatarii străini;

Colegiul Agroindustrial din Ungheni:

- a recalculat valoarea uzurii fondurilor fixe cu 26,1 mii lei;

Colegiul de Arte, or.Soroca:

- a înregistrat în evidenţa contabilă surplusurile stabilite în urma inventarierii în sumă de 28,2 mii lei;

- a majorat valoarea clădirilor cu costul reparaţiilor capitale în sumă de 5379,5 mii lei.

6. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele controlului asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate în perioada anilor 2006-2007 (9 luni), pentru monitorizarea utilizării eficiente a mijloacelor publice de către acestea.

7. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele controlului, pentru luare de atitudine şi se recomandă:

7.1. să examineze ambiguităţile existente la salarizarea cadrelor didactice prin aplicabilitatea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 "Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar" şi Hotărîrii Guvernului nr.302 din 30.03.2000 "Cu privire la salarizarea angajaţilor din ramurile bugetare ale sferei sociale", conformînd prevederile acestora;

7.2. să urgenteze examinarea propunerilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor contra plată efectuate şi prestate de către instituţiile de învăţămînt subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale.

8. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Comisiei parlamentare pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret, sport şi mijloace de informare în masă.

9. Despre executarea punctelor 1-4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

10. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 1995, nr. 62-63, art.692.

[3] M.O., 1996, nr.19-20, art.197.

[4] M.O., 2008, nr.28-29, art.147.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)