Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 7 din 12 martie 2008 privind raportul asupra executării reglementării de stat a regimului proprietăţii funciare, ţinerii Cadastrului funciar de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi unele întreprinderi din subordine în perioada anilor 2006-2007 (9 luni)

Numar din data de 2008-03-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru dl A. Bannicov şi contabilului-şef dna N. Şpilevaia, administratorului Întreprinderii de Stat (în continuare - Î.S.) "Cadastru" dl V. Diaur, vicemanagerului pe economie şi finanţe dna A. Matcov şi contabilului-şef dna S. Boreţ, directorului general al Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru "Ingeocad" dl S. Nagorneac şi contabilului-şef dna I. Serafimciuc, directorului Î.S. "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului" dl A. Caminschi şi contabilului-şef dna L. Mitroşenco, juristului la Ministerul Administraţiei Publice Locale dl D. Ciur, primarului com. Bubuieci dl I. Şărănuţă, inginerului cadastral al primăriei Sireţi, r-nul Străşeni dl M. Mereneanu, inginerului cadastral al primăriei Sărătenii Vechi, r-nul Teleneşti dl Iu. Cudriţchi, specialistului funciar al primăriei Răuţel, r-nul Făleşti dl A. Toporeţ, contabilului-şef al Întreprinderii cu Capital Străin "Mold Itera Energy" S.R.L. dna N. Goraş, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra executării reglementării de stat a regimului proprietăţii funciare, ţinerii Cadastrului funciar de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi unele întreprinderi din subordine în perioada anilor 2006-2007 (9 luni).

Au fost supuse controlului - Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (c/f -1006601000266), Î.S. "Cadastru" (c/f - 1006600016055), Î.S. "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului" (c/f - 1003600092216,), Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru "Ingeocad" (c/f - 1002600031906), Oficiul de Implementare a Primului Proiect de Cadastru (c/f - 13035011), şi contracontrolului - primăria mun. Chişinău (c/f - 1007601009484) şi primăria Bubuieci (c/f - 1006601000037).

Activitatea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (în continuare - ARFC sau Agenţia) este reglementată prin Regulamentul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 25.08.2005[2] (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.901).

Agenţia, în calitate de autoritate administrativă centrală, are menirea să asigure realizarea politicii statului în domeniul administrării fondului funciar şi reglementării relaţiilor funciare, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii, elaborarea şi realizarea programelor şi planurilor naţionale de acţiuni ce ţin de domeniul de activitate a Agenţiei.

Agenţia are în subordine 4 întreprinderi: Î.S. "Cadastru", Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru "Ingeocad" (în continuare - Î.S. "Ingeocad"), Î.S. "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului" (în continuare - IPOT) şi Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor (în continuare - ARSPS). Pe lîngă ARFC a funcţionat Oficiul de Implementare a Primului Proiect de Cadastru (în continuare - OIPPC).

Î.S. "Cadastru" a fost creată în baza Hotărîrii Guvernului nr. 819 din 03.08.2005 "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 12 octombrie 1998"[3], în urma reorganizării prin fuzionarea Oficiului Informaţional Central "Cadastru" cu 12 oficii cadastrale teritoriale (în continuare - OCT), fiind succesorul de drepturi şi obligaţii al acestora.

Scopul prioritar al activităţii întreprinderii este crearea şi gestionarea Cadastrului bunurilor imobile; ţinerea şi gestionarea sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova"; crearea, administrarea şi protecţia Băncii centrale de date a Cadastrului bunurilor imobile; alte activităţi în domeniul cadastrului în conformitate cu legislaţia.

Î.S. "Ingeocad" a fost înfiinţată potrivit Hotărîrii Guvernului nr.562 din 11.08.1995 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Geodezie, Cartografie şi Cadastru"[4], în scopul desfăşurării următoarelor activităţi: lucrări topografo-geodezice şi fotogrammetrice, teledetecţia pămîntului; imprimarea şi multiplicarea producţiei cartografice; executarea lucrărilor cadastrale, organizarea teritoriului în intravilan şi teritoriului atribuit construcţiilor, participarea la crearea Cadastrului funciar, estimarea valorii bunurilor imobile; cercetări şi alte lucrări tehnico-inginereşti.

IPOT a fost fondat prin Hotărîrea Guvernului nr.383 din 09.10.1990 "Cu privire la perfecţionarea în continuare a asigurării ştiinţifice şi a dirijării unor ramuri ale complexului agroindustrial din RSS Moldova"[5] (cu modificările ulterioare). Principalele sarcini de activitate ale IPOT sînt: elaborarea schemelor generale privind folosirea raţională şi ocrotirea resurselor funciare, a măsurilor contra eroziunilor şi alunecărilor de teren; elaborarea şi realizarea proiectelor de reglementare a regimului proprietăţii funciare; efectuarea lucrărilor pedologice, topografo-geodezice, cadastrale etc.

OIPPC a fost instituit pe lîngă Agenţia Naţională Geodezie, Cartografie şi Cadastru, prin Hotărîrea Guvernului nr.1027 din 06.11.1997 "Privind crearea Oficiului de Implementare a Primului Proiect de Cadastru"[6], în scopul gestionării necesităţilor zilnice legate de implementarea Primului Proiect de Cadastru, inclusiv aspectele tehnice, operaţionale şi financiare.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2007 şi au avut drept obiectiv determinarea gradului de respectare a cadrului legislativ şi normativ privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, ţinerii Cadastrului funciar de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi unele întreprinderi din subordine, precum şi unele aspecte ce ţin de acordarea şi utilizarea creditului extern, stabilirea modului de gestionare şi utilizare a acestuia conform destinaţiei - pentru finanţarea Primului Proiect de Cadastru.

În cadrul controlului efectuat, probele de control au fost colectate prin verificarea şi analiza documentelor primare, a datelor Cadastrului funciar şi Cadastrului bunurilor imobile, bilanţurilor şi rapoartelor privind executarea devizelor de cheltuieli ale instituţiilor bugetare şi întreprinderilor; examinarea selectivă a documentelor primare, registrelor contabile, rapoartelor financiare şi dărilor de seamă statistice; contrapunerea datelor evidenţei analitice cu datele evidenţei sintetice şi datele primite de la Ministerul Finanţelor, Camera de Licenţiere, unele autorităţi ale administraţiei publice locale şi alte entităţi, precum şi prin analiza explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului , audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Crearea şi ţinerea Cadastrului funciar

Potrivit prevederilor art. 65 şi art. 66 din Codul funciar, aprobat prin Legea nr.828-XII din 25.12.1991[7] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Codul funciar), Cadastrul funciar conţine un sistem de informaţii şi documente despre parametrii cantitativi şi calitativi, valoarea economică şi regimul juridic al terenurilor, atribuirea lor deţinătorilor de terenuri şi are menirea să asigure autorităţile interesate şi societatea cu aceste informaţii, în scopul reglementării funciare, utilizării raţionale şi protecţiei terenurilor.

Cadastrul funciar a fost aprobat de Guvern la 01.01.2007, cu suprafaţa de 3384,6 mii ha, inclusiv terenuri: agricole - 1974,1 mii ha (58,3%); ale satelor, oraşelor, municipiilor - 319,6 mii ha (9,4%); destinate industriei, transporturilor etc. - 58,4 mii ha (1,7%), protecţiei naturii şi ocrotirii sănătăţii - 3,7 mii ha (0,1%), fondului silvic - 435,1 mii ha (12,9%), fondului apelor - 84,8 mii ha (2,5%) şi fondului de rezervă - 508,6 mii ha (15,1%).

Din totalitatea categoriilor suprafeţelor menţionate, terenurile agricole constituie 2511,8 mii ha (74,2%), inclusiv 1820,2 mii ha (72,5%) - terenuri arabile, 301,8 mii ha (12,0%) - plantaţii perene, 364,2 mii ha (14,5%) - fîneţe şi păşuni, 25,8 mii ha (1,0%) - pîrloage. Cota statului în acestea este de 781,3 mii ha (23,1%), a unităţilor administrativ-teritoriale - de 728,7 mii ha (21,5%) şi a proprietăţii private - de 1874,7 mii ha (55,4%).

Datele din Cadastrul funciar republican privind unele categorii de terenuri, la 01.01.2007, nu corespundeau datelor din Cadastrele funciare ale unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, suprafaţa terenurilor agricole din Cadastrul funciar republican (1974,1 mii ha) este majorată cu 24,3 mii ha din contul terenurilor din fondul de rezervă al primăriilor.

În anii 2006-2007, Agenţia, potrivit documentelor anexate la Cadastrul funciar, a prezentat Guvernului, spre aprobare, Cadastrul funciar, în baza Cadastrelor funciare raionale şi municipale, cu schimbări în categoriile de terenuri, în unele cazuri cu date neargumentate pe deplin, neaprobate de către Consiliile raionale şi municipale, după cum prevede art.9 din Codul funciar.

În anul 2006, suprafaţa terenurilor satelor, oraşelor, municipiilor destinate construcţiei caselor de locuit s-a mărit, faţă de anul precedent, cu 10,5 mii ha, inclusiv în r-nele Căuşeni (4848 ha) şi Ştefan Vodă (3789 ha), din cauza trecerii neîntemeiate a terenurilor destinate grădinilor (cu destinaţie agricolă) din extravilan în terenuri destinate loturilor de lîngă casă în intravilan, prin ce nu s-au respectat prevederile art.43 din Codul funciar.

Conform datelor din Cadastrul funciar, în mun. Chişinău, la 01.01.2007, din terenurile cu suprafaţa de 12301 ha (cu excepţia terenurilor localităţilor din componenţa municipiului), terenurile aferente construcţiilor neidentificate constituie 1289 ha, sau 10,4%; terenurile destinate dezvoltării sociale a oraşului - 259,4 ha, inclusiv 182,3 ha - loturi pentru legumicultură, atribuite provizoriu.

În anul 2006, suprafaţa terenurilor agricole ale mun. Chişinău (inclusiv ale localităţilor din municipiu) s-a micşorat, comparativ cu anul precedent, cu 352 ha, inclusiv 196 ha - din contul terenurilor fondului silvic, 88 ha - din contul terenurilor sub ape (mlaştini), 59 ha - din contul terenurilor pentru construcţii şi curţi, şi 16 ha - drumuri.

În Cadastrul funciar al r-nului Străşeni, la 01.01.2007, 3688 ha de păşuni publice din fondul de rezervă al primăriilor au fost trecute în terenuri agricole, care n-au fost atribuite pentru creşterea producţiei agricole, prin ce nu s-a respectat art.36 din Codul funciar.

În anii 2006-2007, IPOT, la ţinerea Cadastrului funciar, şi-a limitat activitatea la încheierea contractelor de editare a acestuia.

Realizarea Programelor şi planurilor naţionale de acţiuni în domeniul
relaţiilor funciare, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile, geodeziei,
cartografiei şi geoinformaticii

Realizarea de către Agenţie a unor Programe naţionale, aprobate de Guvern, în domeniul relaţiilor funciare, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile a contribuit la îmbunătăţirea calităţii şi protecţiei terenurilor, precum şi la înregistrarea acestora în modul stabilit. Pentru construcţia obiectelor hidrotehnice în anii 2005-2007 au fost prevăzute 69,0 mil.lei, efectiv fiind valorificate 78,0 mil.lei. În perioada supusă controlului s-au executat şi lucrări de desecare a terenurilor supraumectate, care au fost planificate pentru 3459 ha, dar s-au executat pe 3540 ha.

Conform Legii nr.989-XV din 18.04.2002 "Cu privire la activitatea de evaluare"[8] (cu modificările ulterioare) şi prin Hotărîrea Guvernului nr.670 din 09.06.2003, a fost aprobat "Programul de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării"[9]. Întru executarea Programului menţionat, în anii 2004-2007, Agenţia urma să evalueze 325,0 mii de apartamente, dar, potrivit datelor Agenţiei, efectiv s-au evaluat 325,1 mii de apartamente; 170,0 mii de case individuale de locuit în localităţile urbane, efectiv evaluîndu-se 165,3 mii; 115 mii de bunuri imobile comerciale şi industriale, efectiv - 55,6 mii; 80 mii de loturi ale întovărăşirilor pomicole, efectiv - 45,8 mii. N-au fost evaluate 400,0 mii de terenuri agricole cu construcţiile amplasate pe acestea, preconizate conform Programului de evaluare a bunurilor pe anul 2007.

Unele lucrări s-au executat cu abateri de la indicii planificaţi, sau faţă de subiectele planificate. Astfel, în cadrul realizării Programului Naţional "Satul Moldovenesc" (2005-2015), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.242 din 01.03.2005 "Cu privire la aprobarea Programului Naţional "Satul Moldovenesc" (2005-2015)"[10], potrivit datelor Agenţiei, din 2147 ha planificate pentru crearea noilor fîşii forestiere, au fost valorificate numai 59 ha, sau 2,7%.

Fiind planificate lucrări de valorificare şi recultivare a terenurilor deteriorate în raioanele Cahul (60 ha), Călăraşi (45 ha ), Făleşti (71ha), Hînceşti (120 ha), Ialoveni(71 ha), Nisporeni (115 ha), Rezina (35 ha), Sîngerei (40 ha,) Taraclia (50 ha), Teleneşti (80 ha), astfel de lucrări n-au fost executate, iar în alte raioane, conform datelor Agenţiei, s-au executat lucrări pe suprafeţe mult mai mari decît cele planificate (Floreşti - 242 ha, faţă de 60 ha; Glodeni - 330 ha, faţă de 70 ha; Rîşcani - 365 ha, faţă de 90 ha; Soroca - 214 ha, faţă de 80 ha; Orhei - 88 ha, faţă de 37 ha; mun. Chişinău - nefiind planificate, s-au executat lucrări pe 105 ha).

Înregistrarea de stat a terenurilor proprietate publică

În baza art.20 din Codul funciar, ARFC eliberează titluri de autentificare a dreptului deţinătorului de teren în cazul atribuirii de către stat a terenurilor proprietate publică a acestuia.

Urmare faptului că deţinătorii terenurilor de stat n-au înaintat spre înregistrare bunurile imobile şi drepturile asupra lor, prevăzute în art.4 şi art.5 din Legea nr.1543-XIII din 25.02.1998 "Privind cadastrul bunurilor imobile"[11] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.1543-XIII), la 01.10.2007, din cele 781,3 mii ha de terenuri proprietate publică, Agenţia a eliberat titluri de autentificare a dreptului deţinătorului de teren şi a înregistrat în Registrul Cadastral al Deţinătorilor de Terenuri 3,5 mii ha de terenuri proprietate publică.

Din suprafaţa de 35,0 mii ha de terenuri agricole ale 102 întreprinderi de stat, conform Legii nr.668-XIII din 23.11.1995 "Pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului"[12] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.668-XIII), Agenţia a finalizat lucrări ce ţin de identificarea, inventarierea cantitativă şi calitativă, precum şi de elaborarea planurilor cadastrale şi titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren doar la Î.S. "Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie", or. Codru (c/f - 1004600039261) pe o suprafaţă de 465,1 ha (din 551,4 ha).

Întru urgentarea acestui proces şi în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.91-XVI din 05.04.2007 "Privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor"[13] (în continuare - Legea nr.91-XVI), Agenţia a elaborat "Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1528 din 29.12.2007[14].

În prezent nu este soluţionată problema implementării unui mecanism de control la nivel central asupra utilizării şi protecţiei terenurilor, după cum prevede art.20 alin.(2) din Legea nr.1247-XII din 22.12.1992 "Privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar"[15] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1247-XII), inclusiv a terenurilor agricole şi a celor care rămîn în proprietatea statului. Din luna august 2005, aceste atribuţii au fost excluse din competenţele Agenţiei, fără a fi prevăzute pentru altă autoritate administrativă centrală.

Verificarea legalităţii înstrăinării şi plenitudinii înregistrării de stat a terenurilor şi a drepturilor deţinătorilor acestora în registrul bunurilor imobile

În conformitate cu art.3 şi art.4 din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[16] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1308-XIII), dreptul de vînzare a terenurilor proprietate publică revine primăriilor, care asigură elaborarea planului, determină preţul, încheie contractul de vînzare-cumpărare şi stabileşte termenul de achitare a plăţii.

În anii 2006-2007 (9 luni), filialele Î.S. "Cadastru" au înregistrat 6642 şi, respectiv, 4996 tranzacţii de înstrăinare de către primării a terenurilor din proprietate publică în proprietate privată.

În perioada supusă controlului, din cauza lacunelor existente în actele normative şi legislative din domeniul funciar, precum şi a nivelului scăzut de exercitare a atribuţiilor de către unele instituţii şi întreprinderi de profil din ţară, la înstrăinarea terenurilor din proprietate publică, stabilirea suprafeţelor terenurilor aferente obiectelor private, inclusiv a celor considerate ca fiind utilizate în procesul tehnologic, cu aplicarea la ultimele a coeficientului 0,3, au fost aplicate prevederi legale depăşite la acel moment. Astfel, conform Legii nr.1308-XIII (pct.7 şi pct.3 din Nota la Anexă), suprafaţa terenurilor utilizate în procesul tehnologic, aferente obiectelor private şi construcţiilor nefinalizate, cu aplicarea coeficientului respectiv, se aprobă de consiliile locale. Potrivit pct.20/1 din Regulamentul "Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente"[17] (cu modificările şi completările ulterioare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.562 din 23.10.1996 (în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.562), vînzătorul este obligat, în comun cu cumpărătorul, să stabilească suprafaţa terenului aferent necesar pentru utilizare în procesul tehnologic, însă nu sînt stabilite criteriile de determinare a terenurilor utilizate în procesul tehnologic, aferente obiectului privat.

Situaţia creată, cînd preţurile normative sînt mult mai mici faţă de cele de piaţă, a dat posibilitate cumpărătorilor de terenuri proprietate publică, după achitarea costului integral, să le înstrăineze la preţuri de piaţă, fapt care a lipsit bugetul consolidat de mijloace financiare importante. În acelaşi timp, Agenţia şi întreprinderile de profil nu şi-au exercitat atribuţiile de monitorizare a dezvoltării pieţei bunurilor imobile, care ar fi determinat ameliorarea situaţiei la acest capitol.

Î.S. "Urbanproiect", în studiile de prefezabilitate, de regulă, a stabilit hotarele terenului aferent, fără justificări, inclusiv în cazurile cînd pe o parte a terenului nu era amplasat nici un obiect.

Controlul selectiv al documentelor anexate la dosarele OCT, efectuat la 17 obiecte ale administraţiei publice locale, a stabilit terenuri înstrăinate cu suprafaţa de 14,93 ha, comercializate cu 6747,8 mii lei, inclusiv terenuri ca fiind utilizate în procesul tehnologic, cu aplicarea coeficientului 0,3, cu suprafaţa de 12,57 ha, înstrăinate cu 3364,6 mii lei, cu aplicarea coeficientului 1,0 - 0,86 ha în valoare de 588,7 mii lei, la preţ liber - 1,50 ha în valoare de 2794,5 mii lei. Şase din aceste terenuri, cu suprafaţa de 5,50 ha, ulterior au fost comercializate la preţuri de piaţă cu 65071,8 mii lei. Astfel, diferenţa dintre costul cu care terenurile au fost înstrăinate de către autorităţile administraţiei publice locale la preţ normativ (1741,4 mii lei) şi costul cu care s-au înstrăinat de către cumpărători constituie 63330,4 mii lei. Unul din terenurile nominalizate, cu suprafaţa de 1,43 ha, din str. Vadul Bîcului 29, a fost înstrăinat de primăria com. Bubuieci. Prin decizia Consiliului com. Bubuieci din 27.01.2006, s-a acceptat vînzarea terenului aferent construcţiei private, care s-a vîndut ca fiind utilizat în procesul tehnologic, cu aplicarea coeficientului 0,3, contrar deciziei menţionate, astfel bugetul consolidat ratînd venituri în sumă de 616,3 mii lei (945359 lei - 329048 lei).

Întreprinderea cu capital străin "Bemoil Ritail" S.R.L. (c/f - 1004601004787), pentru retragerea din circuitul agricol a terenurilor cu destinaţie agricolă cu suprafaţa de 4,12 ha, pînă în prezent n-a vărsat în buget suma restantă de 1,0 mil.lei, conform prevederilor art.12 şi art.14 din Legea nr. 1308-XIII.

Implementarea Primului Proiect de Cadastru

În perioada supusă controlului s-a finalizat Primul Proiect de Cadastru (PPC). Perioada iniţială de valorificare a PPC (a.1998-31.08.2003) a fost extinsă în timp şi valoric pînă la 31.10.2007. În total, pentru implementarea PPC s-au alocat şi cheltuit 31190,8 mii dolari SUA, inclusiv creditul - 17957,8 mii dolari SUA, donaţiile - 7702,3 mii dolari SUA şi contribuţia Guvernului Republicii Moldova - 5530,7 mii dolari SUA. Suma nedebursată şi nevalorificată din împrumut la finele realizării PPC a constituit 588,7 mii Drepturi Speciale de Tragere, sau 847,4 mii dolari SUA.

Cheltuielile au fost direcţionate pentru lucrări civile (reabilitarea oficiilor cadastrale teritoriale) - 946,0 mii dolari SUA, sau 3,0% din suma totală a cheltuielilor, procurarea mărfurilor (dotarea tehnico-materială) - 5823,4 mii dolari SUA (18,7%), prestarea serviciilor tehnice (fotografierea aeriană, lucrări cadastrale în zonele urbană şi rurală) - 9235,3 mii dolari SUA (29,6%) şi serviciilor de consultanţă şi instruire - 5093,0 mii dolari SUA (16,3%), rambursarea avansurilor - 1280,0 mii dolari SUA (4,1%), deservirea avansului - 113,9 mii dolari SUA (0,4%) şi achitarea costurilor funcţionării curente - 8699,1 mii dolari SUA (27,9%), inclusiv pentru întreţinerea OIPPC - 2752,9 mii dolari SUA.

În perioada implementării PPC, OCT au înregistrat 4219,1 mii de bunuri imobile, inclusiv 1177,2 mii de bunuri imobile înregistrate în baza lucrărilor cadastrale efectuate şi 3041,9 mii de bunuri imobile - în baza informaţiilor programului "Pămînt" şi altor surse, pentru care s-au cheltuit 13419,5 mii dolari SUA (171763,8 mii lei).

Potrivit informaţiei oficiale a Î.S. "Cadastru", la 22.01.2008, pentru înregistrare primară masivă au rămas circa 900,0 mii de bunuri imobile.

Testările prin eşantion la 8 primării au stabilit că, deşi clauzele contractuale prevedeau că OIPPC, în comun cu OCT, urmau să verifice calitatea lucrărilor cadastrale executate de către contractanţi, la 5 din ele, o parte din titlurile de autentificare a dreptului deţinătorului de teren sînt neveridice. Din motivul neconlucrării OIPPC, OCT cu reprezentanţii executorilor de lucrări şi ai primăriilor, au fost constatate lucrări necalitative. Aşadar, la primăria Sărătenii Vechi, raionul Teleneşti s-au stabilit 608 titluri neveridice, pentru care s-au cheltuit circa 105,6 mii lei; la primăria Sireţi, raionul Străşeni - 1550 titluri, pentru care s-au achitat circa 175,5 mii lei. Asemenea cazuri au mai fost depistate la primăria Răuţel, raionul Făleşti; primăria Petrunea, raionul Glodeni şi în municipiul Bălţi.

Deşi PPC a fost implementat şi partea preponderentă a bunurilor (terenurilor) a fost înregistrată, situaţiile stabilite la primăriile nominalizate denotă că soluţionarea acestor probleme va duce la cheltuieli suplimentare, ce vor fi suportate de către proprietarii de terenuri care deţin titluri neveridice de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.

Mijloacele financiare publice gestionate de Agenţie

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[18] (cu modificările şi completările ulterioare) şi Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23.11.2006[19] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.348-XVI), Agenţiei i-au fost alocate 25,1 mil.lei şi, respectiv, 54,3 mil. lei, inclusiv pentru întreţinerea aparatului Agenţiei - 2,0 mil.lei şi 2,2 mil.lei; pentru lucrările topogeodezice, de cartografie şi cadastru - 2,2 mil.lei şi 3,3 mil.lei; pentru lucrările reformei funciare - 5,6 mil.lei şi 13,4 mil.lei; pentru lucrările de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare - 7,9 mil.lei şi 11,4 mil.lei.

În anii 2006-2007, suplimentar au fost alocate din buget 7,0 mil.lei şi, respectiv, 5,2 mil.lei pentru lucrările de demarcare şi delimitare a frontierei de stat între Republica Moldova şi Ucraina. În anul 2006 au mai fost alocate 0,5 mil.lei pentru construcţia liniei de cale ferată Revaca-Căinari, iar, în total, din buget s-au finanţat 24,0 mil.lei, cheltuielile efective constituind aceeaşi sumă.

În afară de alocările din componenta de bază a bugetului, pentru lucrările antierozionale şi de sporire a fertilităţii solurilor, în anul 2006, din fondul special au fost alocate 31,0 mil.lei, efectiv cheltuindu-se mijloace în aceeaşi sumă.

În anul 2007, din buget s-au mai alocat 22,0 mil.lei pentru lucrările antierozionale şi de restabilire a fertilităţii solurilor şi 2,0 mil.lei - pentru lucrările de creare a bazei de date "Moldova Electronica". Suplimentar la cele 22,0 mil.lei, în anul 2007, Ministerul Finanţelor a aprobat planul de finanţare în mărime de 38,0 mil.lei (în total - 60,0 mil.lei), în conformitate cu art.19 din Legea nr.348-XVI.

Din toate sursele de finanţare, în anul 2007, Agenţiei i s-au alocat 102,6 mil.lei, la 01.10.2007 fiind alocate 68,6 mil.lei, dar efectiv s-au cheltuit 57,4 mil.lei.

Programele naţionale în domeniul relaţiilor funciare, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile au fost planificate de către ARFC în lipsa analizei şi a datelor efective care urmau a fi primite de la executorii concreţi ai acestor programe (întreprinderile subordonate).

Asigurarea integrităţii patrimoniului de stat

Agenţia, după preluarea funcţiilor de administrare a proprietăţii publice în ramură, conform Hotărîrii Guvernului nr.698 din 20.07.2001 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.833 din 04.09.1997"[20], n-a efectuat controlul asupra asigurării integrităţii patrimoniului public şi, la încheierea contractelor cu managerii întreprinderilor subordonate, n-a stabilit componenţa bunurilor transmise în gestiune întreprinderilor şi n-a concretizat mărimea capitalului social, n-a stabilit pentru acestea indicii economici de performanţă, ceea ce contravine prevederilor art.2, art.4 şi art.6 din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 "Cu privire la întreprinderea de stat"[21] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.146-XIII) şi statutelor întreprinderilor de stat, aprobate de Agenţie. Astfel, la încheierea cu managerul IPOT dl A. Caminschi a contractelor nr.32 din 14.07.2005, nr.37 din 24.11.2006 şi nr.40 din 02.07.2007, la care lipsesc anexele - parte componentă a acestora, n-a fost stabilită componenţa bunurilor transmise în gestiune economică, indicîndu-se doar mărimea patrimoniului în cifre, care la diferite date diferă considerabil. Dacă la 24.11.2006 proprietatea transmisă în gestiune constituia 20,5 mil. lei, la 02.07.2007 valoarea acesteia s-a micşorat pînă la 10,8 mil. lei, fără a fi concretizată şi inventariată.

Potrivit pct.8 din statutul IPOT, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la 21.01.1999, primului i-au fost transmise în gestiune economică terenuri cu suprafaţa de 3,58 ha, conform planului sectorului (anexat la statut), care actualmente lipseşte la IPOT, precum şi la instituţiile care au efectuat înregistrarea. Cu derogare de la art.4 şi art.5 din Legea nr.1543-XIII, din suprafaţa de 3,58 ha, IPOT a înregistrat la OCT terenuri doar cu suprafaţa de 1,49 ha. Urmare neînregistrării în evidenţa contabilă a terenurilor menţionate, fapt care contravine art.15 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[22] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), IPOT nu dispune de documente justificative privind circulaţia acestor terenuri, iar datele din documentele prezentate nu corespund datelor din statut. În afară de aceasta, valoarea terenurilor n-a fost inclusă în capitalul social.

În contradicţie cu pct.9 din statutul IPOT, valoarea capitalului social al întreprinderii, înregistrată în evidenţa contabilă, constituie doar 5,5 mii lei. Reieşind din documentele de estimare a complexului patrimonial, la data estimării patrimoniului (01.04.1998), mărimea capitalului social, indicată în statut, de asemenea, nu este veridică. În bilanţul IPOT, la 01.10.2007, sînt înregistrate bunuri imobile în valoare de 21,9 mii lei, în lipsa documentelor justificative privind drepturile patrimoniale.

Cu derogare de la prevederile art.7 alin.(8) din Legea nr.146-XIII, nici Consiliul de Administraţie al IPOT nu şi-a exercitat funcţiile la nivelul cuvenit şi n-a prezentat ARFC propuneri privind modificarea şi completarea statutului IPOT, n-a contribuit la asigurarea integrităţii şi folosirii eficiente a bunurilor, n-a aprobat planurile şi rapoartele anuale privind rezultatele activităţii economico-financiare etc.

De la momentul instituirii Î.S. "Cadastru", în bilanţul întreprinderii este înregistrată suma de 10873,9 mii lei, care include bunuri (active nemateriale - 6596,8 mii lei, mijloace fixe - 2243,5 mii lei ş.a) procurate de OIPPC din contul creditului şi transmise cu titlu gratuit OCT. O parte din acestea nu s-au reflectat în evidenţa contabilă cu valoarea venală şi, în baza ordinelor ARFC, urmau a fi incluse în capitalul social, însă fondatorul n-a perfectat şi n-a depus actele pentru înregistrarea modificărilor în statutele respective, după cum prevede art.18 din Legea nr.1265-XIV din 05.10.2000 "Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor"[23] (cu modificările şi completările ulterioare).

Persoane cu funcţii de răspundere de la IPOT, fiind fondatorii unor firme, au utilizat pentru acestea încăperile întreprinderii şi alte servicii. Deşi lucrările se execută de către IPOT, contractele se încheie din numele firmelor, acestea utilizînd un timp sursele financiare ale IPOT. Astfel, la 01.10.2007, S.R.L. "Împroprietărire Proiect", ai cărei fondatori sînt dnii V. Caminschi, C. Alcaz ş.a., n-a achitat pentru lucrările executate de către IPOT suma de 44,9 mii lei (contractul nr.27 din 11.01.2006, încheiat cu IPOT ), cu toate că beneficiarul (OIPPC) s-a achitat cu firma.

Art.3 din Legea nr.146-XIII prevede că bunurile transmise întreprinderii de stat în gestiune sînt constituite din terenuri, fonduri fixe şi circulante, alte valori al căror cost este reflectat în bilanţul acesteia. IPOT, fiind o întreprindere de profil funciar, nu şi-a ajustat documentele privind terenurile la prevederile actelor normative.

Evidenţa contabilă

Evidenţa contabilă la Agenţie în ansamblu este ţinută la nivelul cuvenit, însă unele persoane cu funcţii de răspundere de la întreprinderile subordonate au admis cazuri de nerespectare a prevederilor legislaţiei contabile. Astfel, întreprinderile supuse controlului (Î.S. "Cadastru", Î.S. "Ingeocad", IPOT), în contradicţie cu prevederile art.3 din Legea nr.146-XIII şi art.15 din Legea nr.426-XIII, n-au înregistrat în evidenţa contabilă terenurile proprietate publică a statului, iar Agenţia, fiind autoritatea publică centrală în domeniu, n-a eliberat pentru acestea titluri de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.

Ca rezultat al nerespectării Regulamentului "Privind inventarierea"[24], aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.27 din 28.04.2004, inventarierea bunurilor materiale la IPOT s-a efectuat superficial (în listele de inventariere nu sînt reflectate datele efective, stabilite de către comisie). Conform datelor contabilităţii, bunurile materiale sînt înregistrate la preţuri derizorii (instrumente - 0, 20 bani, mese - 0,05-0,28 bani, safee - 0,05 bani ş.a.). În documentele de achiziţie a bunurilor lipsesc semnăturile persoanelor care le-au livrat şi primit.

În anul 2007, IPOT a admis diminuarea veniturilor din vînzări cu suma de 124,5 mii lei (Consiliul raional Teleneşti - 73,9 mii lei, Consiliul raional Floreşti -50,6 mii lei ). Aceste operaţiuni economice, cu derogare de la prevederile art.15 din Legea nr.426-XIII, n-au fost înregistrate în evidenţa contabilă.

Prin ordinul Agenţiei nr.80 din aprilie 2004 (fără dată), s-a aprobat fişa obiectului - evidenţa analitică a lucrărilor valorificate pe obiecte de către IPOT, care se întocmeşte parţial, dar nu este stabilită modalitatea ţinerii acestei evidenţe, precum şi persoanele responsabile de aceasta.

În contradicţie cu prevederile pct.21 din Standardul Naţional de Contabilitate (în continuare - SNC) nr.16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung"[25], aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.174 din 25.12.1997, calculatoarele procurate în anii 2006-2007 (9 luni) sînt reflectate în evidenţa contabilă a entităţii pe părţi componente: bloc procesor, monitor, UPS Power Com, deşi toate împreună formează un obiect integru.

La IPOT nu este elaborată şi aprobată politica de contabilitate pentru anii 2006 şi 2007, astfel fiind încălcate cerinţele pct.5 din SNC nr.1 "Politica de contabilitate"[26], aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.174 din 25.12.1997.

Persoanele cu funcţii de răspundere de la IPOT (dl A. Caminschi şi dna L. Mitroşenco) n-au întreprins măsuri eficiente pentru lichidarea creanţelor cu termenul de prescripţie expirat, care la 01.10.2007 constituiau 52,2 mii lei.

IPOT a imobilizat şi alte mijloace financiare ale întreprinderii pentru achitarea serviciilor comunale, creanţe care la 01.10.2007 constituiau 255, 0 mii lei.

Indicatorii economici

În anii 2006-2007 (9 luni), întreprinderile subordonate ARFC au înregistrat următorii indicatori economici: la Î.S. "Cadastru" veniturile din vînzări au constituit 51,3 mil.lei şi, corespunzător, 55,9 mil.lei; la Î.S. "Ingeocad" - respectiv, 12,4 mil.lei şi 9,2 mil.lei; la IPOT - 6,5 mil.lei şi 6,7 mil.lei. Profitul net, în aceeaşi comparaţie, a alcătuit, corespunzător, 1906,5 mii lei şi 3769,5 mii lei; 928,4 mii lei şi 2236,3 mii lei; 186,3 mii lei şi 74,4 mii lei, sau profitul net la un leu de venituri din vînzări constituie, respectiv, 3,72 bani şi 6,75 bani; 7,45 bani şi 24,23 bani; 2,85 bani şi 1,11 bani, nivelul rentabilităţii economice fiind, corespunzător, de 5,2% şi 7,5%; 4,34% şi 10,3 %; 0,9 % şi 0,1%.

Funcţionarea sistemului de control intern şi audit intern

La Agenţie şi întreprinderile subordonate, sistemul de control intern, deşi funcţionează, necesită a fi îmbunătăţit semnificativ. Fişele de post, în unele cazuri, nu prevăd sarcini concrete, fapt care poate determina obţinerea unor rezultate neînsemnate şi realizarea necalitativă a obiectivelor instituţiei centrale de specialitate şi ale întreprinderilor subordonate. La IPOT, fişele de post sînt semnate doar de conducătorul întreprinderii, nu şi de către executori. Unele funcţii sînt exercitate fără asigurarea transparenţei activităţii şi a sarcinilor executate. Controlul asupra gestionării şi circulaţiei patrimoniului este pus în sarcina unor persoane care nu asigură exercitarea acestuia la nivelul cuvenit. Pentru cele mai importante funcţii (registrator, inginer cadastral) nu este elaborat şi aprobat Codul de conduită, după cum prevăd actele normative. Agenţia în ansamblu nu are stabilite şi înregistrate riscurile cu grad înalt de semnificaţie, precum şi nu are adoptat un plan de măsuri întru lichidarea acestora. ARFC nu a stabilit pentru întreprinderile din subordine indicatorii de performanţă.

Executarea hotărîrilor Curţii de Conturi

ARFC, precum şi unele întreprinderi subordonate n-au întreprins măsuri eficiente de lichidare deplină a încălcărilor şi neregulilor constatate, deşi unele au fost înlăturate. Pînă în prezent nu este aprobat un act normativ care ar prevedea modul şi responsabilul de acumularea mijloacelor direcţionate pentru realizarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, prevăzute în pct.1.3. din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.26 din 08.05.2007 "Privind raportul asupra formării şi utilizării Fondului special pentru realizarea "Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor" şi a altor mijloace provenite din activitatea organizaţiilor de antrepriză în perioada anilor 2004-2006", rămînîd neexecutat şi pct.3 din hotărîrea nominalizată, privind încasarea mijloacelor în urma schimbării destinaţiei terenurilor, din 102,7 mil.lei încasîndu-se doar 7,5 mil.lei.

 Nu s-au adus în conformitate cu legislaţia în vigoare documentele privind constituirea, finanţarea şi activitatea Asociaţiei Republicane de Stat pentru Protecţia Solurilor, precum şi statutele întreprinderilor subordonate acesteia, conform pct.1.4. din hotărîrea menţionată.

IPOT n-a executat integral cerinţa din pct.5.4. al Hotărîrii Curţii de Conturi nr.14 din 26.02.2004 "Privind rezultatele controlului tematic asupra realizării politicii statului în domeniul administrării fondului funciar şi reglementării relaţiilor funciare şi cadastru", 2000 litri de motorina nefiind restituiţi întreprinderii.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi neajunsurile constatate la executarea reglementării de stat a regimului proprietăţii funciare, ţinerii Cadastrului funciar, gestionării patrimoniului statului şi utilizării creditului extern de către Agenţie, OIPPC şi întreprinderile subordonate sînt o consecinţă a nerespectării, în unele cazuri, a prevederilor regulamentare în domeniul funciar, precum şi a controlului insuficient din partea instituţiei centrale de specialitate asupra exercitării funcţiilor de bază de către persoanele responsabile, fapte care au determinat: perfectarea şi aprobarea Cadastrului funciar, în unele cazuri, cu schimbări neîntemeiate la categoriile de terenuri, în baza datelor neargumentate pe deplin, neaprobate de către Consiliile raionale şi municipale; tărăgănarea înregistrării de stat a terenurilor proprietate publică; realizarea Programelor şi planurilor naţionale de acţiuni în domeniul relaţiilor funciare, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii cu unele abateri de la prevederile acestora, ce ţin de obiectele concrete şi tipurile de lucrări; ratarea veniturilor la buget în urma înstrăinării terenurilor proprietate publică şi nemonitorizării pieţei bunurilor imobile; executarea lucrărilor cadastrale şi înregistrarea bunurilor imobile cu unele abateri, înlăturarea cărora va necesita cheltuieli suplimentare care vor fi suportate de către proprietarii terenurilor; neasigurarea integrităţii patrimoniului public şi nerespectarea legislaţiei contabile ş.a.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se informează Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru despre rezultatele controlului efectuat la Agenţie şi unele întreprinderi din subordine şi se cere:

1.1. examinarea rezultatelor prezentului control la şedinţa Consiliului tehnico-economic şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate, cu aplicarea, conform legislaţiei, a sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele care au comis încălcările;

1.2. respectarea întocmai a prevederilor Programelor şi planurilor naţionale de acţiuni în domeniul relaţiilor funciare, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii;

1.3. asigurarea unui control eficient asupra utilizării conforme a proprietăţii statului, inclusiv inventarierea terenurilor atribuite în gestiune economică întreprinderilor subordonate, înregistrarea acestora în registrul bunurilor imobile şi în evidenţa contabilă, concretizarea mărimii capitalului social, cu introducerea modificărilor în statut, precum şi reflectarea în contractele încheiate cu administratorii a patrimoniului transmis în gestiune;

1.4. luarea măsurilor pentru îmbunătăţirea stării sistemului de control intern;

1.5. întreprinderea măsurilor în vederea încasării creanţei de 255,0 mii lei pentru serviciile comunale şi a creanţelor cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 52,2 mii lei (IPOT);

1.6. Agenţia, de comun acord cu Î.S. "Cadastru" şi autorităţile administraţiei publice locale (primăria Sărătenii Vechi, raionul Teleneşti; primăria Sireţi, raionul Străşeni; primăria Răuţel, raionul Făleşti; primăria Petrunea, raionul Glodeni şi mun. Bălţi), în termen de 6 luni, să identifice lucrările cadastrale necalitative, cu întreprinderea măsurilor de lichidare a neajunsurilor în conformitate cu legislaţia.

2. Se recomandă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să verifice cazul de diminuare de către IPOT a veniturilor din vînzări, în anul 2007, cu suma de 124,5 mii lei, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

3. Se recomandă Consiliului mun. Chişinău şi Consiliilor raionale Căuşeni, Ştefan Vodă şi Străşeni să asigure conformitatea datelor Cadastrului funciar cu prevederile Codului funciar.

4. Consiliul com. Bubuieci să întreprindă măsuri, conform prevederilor legislaţiei, pentru încasarea venitului ratat în sumă de 616,3 mii lei în urma înstrăinării terenului cu suprafaţa de 1,43 ha din str. Vadul Bîcului nr.29.

5. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[27], materialele controlului privind înstrăinarea terenului cu suprafaţa de 1,43 ha din str. Vadul Bîcului nr.29 de către primăria com. Bubuieci, pentru examinare după competenţă.

6. Se ia act că, la 18.01.2008, S.R.L. "Împroprietărire Proiect" a restituit IPOT suma de 32,5 mii lei.

7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului şi se propune:

7.1. examinarea oportunităţii creării serviciilor desconcentrate ale ARFC în teritoriu, precum şi a instituirii unui mecanism de control asupra utilizării şi protecţiei terenurilor;

7.2. examinarea conformităţii actelor normative şi legislative ce ţin de domeniul funciar, în vederea echilibrării acestora cu dezvoltarea pieţei bunurilor imobile în Republica Moldova şi comercializarea terenurilor în condiţiile economiei de piaţă;

7.3. prin prisma rezultatelor controlului reflectate în prezenta hotărîre să urgenteze procesul de delimitare a terenurilor proprietate publică.

8. Despre executarea pct.1, 2,3,4 şi 7 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

9. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., ediţia specială  din 09.12.2005.

[2]  M.O., 2005, nr.117-118, art.973.

[3] M.O., 2005, nr. 107-109, art. 891.

[4]  M.O., 1995, nr. 61, art. 491.

[5]  Veştile,  1990, nr.10, art. 255.

[6] M.O., 1997, nr.84-85, art.840.

[7] Republicat în M.O., 2001, nr. 107, art.817.

[8]  M.O., 2002, nr.102, art.773.

[9]  M.O., 2003, nr.123-125, art.744.

[10] M.O., ediţia specială din 17.05.2005.

[11] M.O., 1998, nr.44-46, art.318.

[12] Republicată în M.O., 2001, nr. 78-80, pag.9.

[13] M.O., 2007, nr.70-73, art.316.

[14] M.O., 2008, nr. 8-10, art.55.

[15] Monitor, 1992, nr.12, art.366.

[16] Republicată în M.O., 2001, art. 147-149, pag. 4.

[17] M.O., 1996, nr. 75-76, art.610.

[18] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[19] M.O., 2006, nr.189-192, art.893.

[20] M.O., 2001, nr. 86-88, art. 748.

[21] M.O., 1994, nr. 2, art. 9.

[22] Republicată în M.O., 2003,   nr.87-90, art. 398. 

[23] M.O., 2001, nr.31-34, art. 109.

[24] M.O., 2004, nr. 123-124, art.268.

[25] M.O., 1997, nr. 88-91, art.182.

[26] M.O., 1997, nr.88-91, art.182.

[27] M.O., 2002, nr. 91-94, art. 668.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)