Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 29 din 6 iulie 2012 privind Raportul auditului performanţei „Există oportunităţi de îmbunătăţire a mecanismului de gestionare a patrimoniului dat/luat în locaţiune de către autorităţile publice şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public şi de sporire a eficienţei administrării acestuia”

Numar din data de 2012-07-06 Nr. cerinte: 85 Nr. recomandari: 47

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului justiţiei dl V.Grosu, viceministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor dl I.Pascal, viceministrului culturii dl Gh.Postica, directorului general al Direcţiei Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului dl Şt.Ciorici, directorului Trezoreriei de Stat dna N.Lupan, şefului Direcţiei administrare şi audit intern a Cancelariei de Stat dl S. Mihail, precum şi a altor persoane responsabile din cadrul autorităţilor vizate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului performanţei "Există oportunităţi de îmbunătăţire a mecanismului de gestionare a patrimoniului dat/luat în locaţiune de către autorităţile publice şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public şi de sporire a eficienţei administrării acestuia".

Misiunea de audit s-a realizat în conformitate cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2011 şi 2012, avînd drept scop evaluarea eficienţei mecanismului actual de transmitere în locaţiune a patrimoniului public, politicilor şi procedurilor concepute şi aplicate în domeniul vizat de către entităţile auditate, cu stabilirea faptului dacă acestea au fost suficiente pentru asigurarea gestionării eficiente şi eficace a relaţiilor de locaţiune, precum şi dacă fondurile aferente închirierii unor bunuri de către entităţile publice sînt utilizate în condiţii de eficienţă şi economicitate.

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, Manualul de audit al performanţei, elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit.

Curtea de Conturi şi-a propus ca obiectiv să răspundă la următoarele întrebări:

Mecanismul actual de dare/ luare în locaţiune a activelor neutilizate este eficient şi contribuie la buna gestionare a acestora? Dacă nu, ce schimbări sînt necesare?

Sînt monitorizate adecvat raporturile contractuale pentru a fi atinse obiectivele prestabilite?

Auditul a fost efectuat la Direcţia Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului şi la 5 autorităţi ale administraţiei publice centrale - Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Culturii, inclusiv la 12 instituţii din subordinea acestora.

Pentru a realiza obiectivele definite şi a susţine concluziile de audit, au fost solicitate şi verificate unele informaţii şi probe necesare de la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău, Agenţia Proprietăţii Publice, precum şi din baza de date a Registrului de Stat (Acces).

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Verificările efectuate de către echipele de audit în cadrul auditului performanţei, potrivit constatărilor expuse în Raportul de audit, au relevat existenţa mai multor probleme, deficienţe şi nereguli în organizarea şi desfăşurarea întregului proces de transmitere în locaţiune a patrimoniului gestionat de către entităţile publice, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public, precum şi nerealizarea deplină a obiectivelor prestabilite în raporturile contractuale. De asemenea, unele norme ale cadrului normativ ce ţin de privatizarea încăperilor luate în locaţiune nu contribuie la gestionarea eficientă a patrimoniului public.

Factorii determinanţi care au generat gestionarea ineficientă a patrimoniului public dat/luat în locaţiune sînt următorii:

Neelaborarea politicilor şi regulilor interne privind implementarea mecanismului de transmitere în locaţiune.

Nerespectarea principiilor de transparenţă şi eficienţă prevăzute de cadrul normativ la selectarea potenţialilor locatari.

Imperfecţiunea metodologiei de stabilire a preţului de chirie la sălile de concert.

Nerespectarea cadrului legal privind calculul cuantumului chiriei.

Utilizarea unor încăperi ale instituţiilor publice în lipsa rapoartelor contractuale.

Carenţele la calcularea plăţii pentru chiria terenurilor aferente edificiilor statului utilizate în scopul amplasării teraselor de vară.

Neclarităţile la determinarea termenelor de valabilitate a contractelor de locaţiune încheiate de către entităţile publice.

Neelaborarea unei metodologii tarifare la stabilirea costului pentru serviciile comunale prestate chiriaşilor de către Direcţia Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului.

Nereglementarea modului de stabilire a preţului de chirie a încăperilor nelocuibile preluate de la agenţi privaţi de către instituţiile publice şi de stat.

Privatizarea ilicită a unor obiective care fac parte din patrimoniul cultural naţional.

Privatizarea la preţuri simbolice, în condiţii de locaţiune, a unor bunuri imobile de către persoane fizice şi juridice, acestea ulterior transmiţîndu-le în locaţiune instituţiilor de stat la preţuri net superioare.

Evaluarea necorespunzătoare de către organele cadastrale a unor bunuri imobile transmise în locaţiune, în scopul impozitării acestora.

Neexecutarea de către unii agenţi economici a contractelor, în condiţii de locaţiune, uzufruct şi superficie, încheiate cu unele instituţii din subordinea Ministerului Culturii, privind restaurarea şi restabilirea unor obiective care fac parte din patrimoniul cultural, ceea ce a dus la degradarea monumentelor arhitecturale.

Formarea datoriilor debitoare, inclusiv cu termenul expirat, în urma neachitării plăţilor pentru chirie şi serviciile comunale în termenele stabilite de contractele de locaţiune şi neîntreprinderea măsurilor de rigoare faţă de datornici.

În contextul celor expuse, se concluzionează că, în perioada supusă auditului, responsabilii implicaţi în procesul de administrare a proprietăţii publice nu au asigurat o bună guvernare a patrimoniului public aflat în gestiunea entităţilor publice, întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, iar la capitolul implementarea mecanismului de dare/luare în locaţiune sînt încă rezerve pentru asigurarea unui sistem de management performant şi control. În rezultatul delegării unor atribuţii de către APP organelor centrale de specialitate, ultimele exercită funcţii de administrare a proprietăţii de stat din ramurile respective, astfel nefiind asigurată la nivel de ţară sistematizarea datelor ce ar permite cunoaşterea situaţiei reale privind relaţiile de locaţiune, disponibilitatea patrimoniului public pasibil dării în locaţiune, ceea ce generează dificultăţi în administrarea patrimoniului public, precum şi premise pentru tranzacţii ilicite şi păguboase.

Întru ameliorarea situaţiei şi asigurarea administrării eficace a patrimoniului public, utilizării economicoase şi eficiente a mijloacelor publice, este necesară elaborarea şi implementarea de către Guvern a unor reglementări distincte şi exhaustive, menite să stabilească suficient de bine relaţiile de locaţiune, precum şi să restricţioneze atît modalitatea actuală de luare în locaţiune a spaţiilor nelocuibile de la sectorul privat, cît şi cea de privatizare a încăperilor nelocuibile proprietate publică date în locaţiune.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului performanţei "Există oportunităţi de îmbunătăţire a mecanismului de gestionare a patrimoniului dat/luat în locaţiune de către autorităţile publice şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public şi de sporire a eficienţei administrării acestuia", care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit autorităţilor indicate în punctele 2.1.-2.9. şi se recomandă să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului, după cum urmează:

2.1. Ministerelor: Economiei; Finanţelor; Culturii; Justiţiei; Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; Întreprinderilor de stat: "Teatrul Naţional de Operă şi Balet"; I.C.Ş.C. "Incercom"; S.P.B. "Constructorul"; "Vibropribor"; "Moldelectrica"; O.C.I. "Moldova-Concert"; Teatrul Republican "Luceafărul"; "Agenţia de Impresariat"; Direcţiei Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului; Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

2.2. Ministerelor: Economiei; Finanţelor; Culturii; Justiţiei; Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, pentru întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de transmitere în locaţiune a patrimoniului public şi monitorizării contractelor atribuite în cadrul aparatelor centrale şi în instituţiile din subordine;

2.3. Ministerului Culturii, în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice, pentru atragerea unei atenţii sporite asupra respectării angajamentelor contractuale asumate de către Î.C.S."Universal Proiect" S.R.L. în contractul de superficie a terenului aferent edificiului blocului principal din str. Bucureşti 62, care reprezintă monument de arhitectură, de însemnătate naţională, inclus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură, privind restaurarea şi reconstrucţia acestuia;

2.4. Inspecţiei de Stat în Construcţii, pentru verificarea legalităţii executării lucrărilor de restaurare şi reconstrucţie a Complexului Muzeal "Conacul Balioz" potrivit cerinţelor cadrului legal în domeniul construcţiei, precum şi pentru determinarea acţiunilor concrete în vederea lichidării neajunsurilor constatate;

2.5. Ministerului Finanţelor, în comun cu Direcţia Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului, pentru găsirea unei soluţii optime privind excluderea modalităţii actuale de finanţare de către ultima a cheltuielilor ce ţin de arendarea bunurilor pentru încăperile utilizate de către Cancelaria de Stat, Aparatul Preşedintelui, Ministerul Economiei, Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Agenţia Proprietăţii Publice, din incinta clădirii Casei Guvernului, în scopul alocării conform destinaţiei a mijloacelor bugetare, precum şi reflectării veridice în rapoartele financiare a cheltuielilor aferente întreţinerii structurilor respective;

2.6. Cancelariei de Stat, pentru planificarea, în propunerile de buget pe anul 2013, a depăşirii veniturilor asupra cheltuielilor la componenta "Mijloace speciale", categoria 002 "Plata pentru chiria /arenda bunurilor proprietate publică", pentru Direcţia Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului, ţinîndu-se cont de soldul format în urma încasării nejustificate a plăţilor aferente serviciilor comunale de către aceasta de la unele instituţii publice şi agenţi economici;

2.7. Oficiului cadastral teritorial Chişinău, pentru introducerea în sistemul automatizat de evaluare a caracteristicilor tehnice, funcţionale şi economice ale bunului imobil din str. M. Kogălniceanu 58, în vederea impozitării corespunzătoare a întregului bun, utilizat în scopuri comerciale;

2.8. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru verificarea onorării obligaţiei fiscale de către proprietarul casei de locuit din str. M. Kogălniceanu 58, precum şi a legalităţii obţinerii veniturilor din locaţiune, în lipsa autorizaţiei de modificare a utilizării bunului imobil;

2.9. Autorităţilor publice centrale neindicate în pct.2.1.-2.9. şi autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

2.9. Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru:

2.9.1. examinarea în cadrul şedinţei de Guvern a Raportului de audit, în scopul evaluării punctelor slabe şi problemelor constatate care limitează buna guvernare a patrimoniului public, precum şi gestionarea eficientă a mijloacelor publice;

2.9.2. fortificarea capacităţilor Agenţiei Proprietăţii Publice în vederea implementării unui registru al patrimoniului public la nivel de ţară, inclusiv al activelor neutilizate, ceea ce ar permite eficientizarea gestionării bunurilor statului, precum şi luarea unor decizii conforme referitor la transmiterea în locaţiune a bunurilor proprietate publică în condiţii de cost-eficienţă;

2.9.3. examinarea oportunităţii revizuirii cadrului legislativ şi normativ ce reglementează domeniul transmiterii/ luării în locaţiune a bunurilor neutilizate în contextul neregulilor depistate, inclusiv:

- excluderea normei stabilite în pct.5 din Hotărîrea Guvernului nr.468 din 25.03.2008, potrivit căreia "Locatarii care doresc să cumpere încăperile luate în locaţiune depun cereri la Agenţia Proprietăţii Publice sau la autoritatea administraţiei publice locale", în scopul acordării de drepturi egale, asigurării concurenţei loiale pentru toţi potenţialii solicitanţi în procesul deetatizării proprietăţii publice;

- reglementarea modului de transmitere în locaţiune a terenurilor aferente edificiilor statului, ţinîndu-se cont de interpretarea diferită a modului de calculare a plăţii pentru chirie de către entităţi;

- stabilirea pragului maxim accesibil al costului chiriei 1 m2 de spaţiu luat în locaţiune de la sectorul privat de către entităţile publice, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public, menit să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei privind utilizarea eficientă şi raţională a mijloacelor publice;

- reexaminarea Anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.05.2008, care defineşte caracterul juridic al contractului de locaţiune, pentru includerea condiţiei de recalculare a cuantumului chiriei, în cazul operării modificărilor în anexa la Legea bugetului de stat;

- stabilirea unor criterii clare în anexa la Legea bugetului de stat privind aplicarea valorii coeficientului de amplasare a încăperilor transmise în locaţiune atît pentru încăperile amplasate în incinta clădirilor la nivelul etajelor, cît şi pentru încăperile supraterane (parter);

2.9.4. examinarea posibilităţilor de instituire a unui grup de lucru întru soluţionarea problemelor apărute la realizarea Programului de stat privind crearea complexului "Muzeul Satului", inclusiv monitorizarea şi coordonarea implementării acestuia;

2.9.5. reexaminarea deciziei privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea publică a statului în proprietatea Asociaţiei de coproprietari în condominiu nr.55/81 a blocului locativ cu 63 de apartamente şi construcţiilor aferente, amplasate pe str. Florica Niţă 7/1, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.443 din 24.04.2007, în scopul oferirii unei justificări valabile.

3. Procuraturii Generale se remit materialele auditului efectuat la Ministerul Culturii şi unele întreprinderi din subordine, pentru examinare după competenţă.

4. Rezultatele auditului se aduc la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului, Comisiei permanente economie, buget şi finanţe a Parlamentului, pentru o posibilă luare de atitudine.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct.2.1.-2.9. din prezenta Hotărîre, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (47)

- să determine persoanele responsabile de acumularea și înregistrarea contractelor de locațiune, precum și de verificarea corectitudinii calculării cuantumului minim al plății pentru locațiune, cu includerea unor astfel de atribuții în regulamentele direcțiilor implicate, precum și în fișele posturilor; - să definitiveze procedura de examinare a contractelor de locațiune și avizare a acestora; să elaboreze proceduri scrise privind reglementarea modului de selectare a potențialilor chiriași.

- să determine persoanele responsabile de acumularea și înregistrarea contractelor de locațiune, precum și de verificarea corectitudinii calculării cuantumului minim al plății pentru locațiune, cu includerea unor astfel de atribuții în regulamentele direcțiilor implicate, precum și în fișele posturilor; - să definitiveze procedura de examinare a contractelor de locațiune și avizare a acestora; să elaboreze proceduri scrise privind reglementarea modului de selectare a potențialilor chiriași.

- să determine persoanele responsabile de acumularea și înregistrarea contractelor de locațiune, precum și de verificarea corectitudinii calculării cuantumului minim al plății pentru locațiune, cu includerea unor astfel de atribuții în regulamentele direcțiilor implicate, precum și în fișele posturilor; - să definitiveze procedura de examinare a contractelor de locațiune și avizare a acestora; să elaboreze proceduri scrise privind reglementarea modului de selectare a potențialilor chiriași.

- să determine persoanele responsabile de acumularea și înregistrarea contractelor de locațiune, precum și de verificarea corectitudinii calculării cuantumului minim al plății pentru locațiune, cu includerea unor astfel de atribuții în regulamentele direcțiilor implicate, precum și în fișele posturilor; - să definitiveze procedura de examinare a contractelor de locațiune și avizare a acestora; să elaboreze proceduri scrise privind reglementarea modului de selectare a potențialilor chiriași.

- să determine persoanele responsabile de acumularea și înregistrarea contractelor de locațiune, precum și de verificarea corectitudinii calculării cuantumului minim al plății pentru locațiune, cu includerea unor astfel de atribuții în regulamentele direcțiilor implicate, precum și în fișele posturilor; - să definitiveze procedura de examinare a contractelor de locațiune și avizare a acestora; să elaboreze proceduri scrise privind reglementarea modului de selectare a potențialilor chiriași.

să instituie comisii pentru acceptarea dării în locațiune a bunurilor neutilizate potrivit cerințelor regulamentare.

să instituie comisii pentru acceptarea dării în locațiune a bunurilor neutilizate potrivit cerințelor regulamentare.

să instituie comisii pentru acceptarea dării în locațiune a bunurilor neutilizate potrivit cerințelor regulamentare.

să instituie comisii pentru acceptarea dării în locațiune a bunurilor neutilizate potrivit cerințelor regulamentare.

să instituie comisii pentru acceptarea dării în locațiune a bunurilor neutilizate potrivit cerințelor regulamentare.

să instituie comisii pentru acceptarea dării în locațiune a bunurilor neutilizate potrivit cerințelor regulamentare.

să instituie comisii pentru acceptarea dării în locațiune a bunurilor neutilizate potrivit cerințelor regulamentare.

să instituie comisii pentru acceptarea dării în locațiune a bunurilor neutilizate potrivit cerințelor regulamentare.

să instituie comisii pentru acceptarea dării în locațiune a bunurilor neutilizate potrivit cerințelor regulamentare.

să ajusteze costul minim al chiriei la cerințele legale, precum și să întreprindă măsuri privind excluderea pe viitor a riscului de ratare a veniturilor pasibile.

să asigure stipularea în actele de primire-predare a tuturor cerințelor prevăzute de Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008.

să asigure stipularea în actele de primire-predare a tuturor cerințelor prevăzute de Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008.

să asigure stipularea în actele de primire-predare a tuturor cerințelor prevăzute de Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008.

să asigure stipularea în actele de primire-predare a tuturor cerințelor prevăzute de Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008.

să asigure stipularea în actele de primire-predare a tuturor cerințelor prevăzute de Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008.

să asigure stipularea în actele de primire-predare a tuturor cerințelor prevăzute de Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008.

să asigure stipularea în actele de primire-predare a tuturor cerințelor prevăzute de Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008.

să asigure stipularea în actele de primire-predare a tuturor cerințelor prevăzute de Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008.

- să întreprindă măsuri pentru definirea relațiilor contractuale aferente dării în locațiune a spațiilor pentru Î.S. „Palatul Republicii", în scopul neadmiterii efectuării unor cheltuieli nejustificate, precum și neacumulării veniturilor pasibile din locațiune; - să evalueze și să prezinte MF propuneri privind modificarea relațiilor existente de utilizare gratuită a spațiilor de către 8 entități publice amplasate în incinta Casei Guvernului.

- să întreprindă măsuri pentru definirea relațiilor contractuale aferente dării în locațiune a spațiilor pentru Î.S. „Palatul Republicii", în scopul neadmiterii efectuării unor cheltuieli nejustificate, precum și neacumulării veniturilor pasibile din locațiune; - să evalueze și să prezinte MF propuneri privind modificarea relațiilor existente de utilizare gratuită a spațiilor de către 8 entități publice amplasate în incinta Casei Guvernului.

să elaboreze și să prezinte Cancelariei de Stat, pentru aprobare, o metodologie tarifară bine argumentată de calculare a prețului serviciilor comunale, în scopul excluderii obținerii pe viitor a veniturilor neîntemeiate, precum și a înregistrării eronate a datelor privind cheltuielile pentru arendarea bunurilor în rapoartele financiare anuale ale entităților publice care preiau spații în comodat.

să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, Guvernului un cadru normativ privind reglementarea activității de transmitere în locațiune a sălilor de concert aflate în gestiunea organizațiilor concertistice.

- în scopul asigurării integrității patrimoniului public, să întreprindă măsuri de înregistrare a dreptului de proprietate asupra construcției amplasate pe str. Băcioii Noi 14; - să legifereze relațiile de arendă a terenului aferent construcțiilor cu proprietarul S.C. „Megrup N.G." S.R.L.

să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării onorării angajamentelor asumate de către Î.C.S. „Universal Proiect" S.R.L. privind efectuarea lucrărilor de restaurare și reconstrucție a monumentului arhitectural.

să întreprindă măsuri rezultative întru restituirea datoriilor formate și executarea clauzelor obligatorii stabilite în contractele de locațiune, precum și să implementeze proceduri și controale adecvate pentru administrarea contractelor încheiate.

să întreprindă măsuri rezultative întru restituirea datoriilor formate și executarea clauzelor obligatorii stabilite în contractele de locațiune, precum și să implementeze proceduri și controale adecvate pentru administrarea contractelor încheiate.

să evalueze contractele de locațiune încheiate pe termen lung cu „Somex-Consulting" S.R.L. și „Safe-Com" S.R.L., în scopul neadmiterii degradării în continuare a patrimoniului public transmis în locațiune acestora, cu aplicarea sancțiunilor în cazul neonorării angajamentelor contractuale asumate.

să prevadă în politicile de contabilitate modul de ținere a evidenței mijloacelor provenite din darea în locațiune conform cerințelor regulamentare în domeniul administrării patrimoniului public.

să prevadă în politicile de contabilitate modul de ținere a evidenței mijloacelor provenite din darea în locațiune conform cerințelor regulamentare în domeniul administrării patrimoniului public.

să prevadă în politicile de contabilitate modul de ținere a evidenței mijloacelor provenite din darea în locațiune conform cerințelor regulamentare în domeniul administrării patrimoniului public.

să prevadă în politicile de contabilitate modul de ținere a evidenței mijloacelor provenite din darea în locațiune conform cerințelor regulamentare în domeniul administrării patrimoniului public.

să prevadă în politicile de contabilitate modul de ținere a evidenței mijloacelor provenite din darea în locațiune conform cerințelor regulamentare în domeniul administrării patrimoniului public.

să prevadă în politicile de contabilitate modul de ținere a evidenței mijloacelor provenite din darea în locațiune conform cerințelor regulamentare în domeniul administrării patrimoniului public.

să prevadă în politicile de contabilitate modul de ținere a evidenței mijloacelor provenite din darea în locațiune conform cerințelor regulamentare în domeniul administrării patrimoniului public.

să prevadă în politicile de contabilitate modul de ținere a evidenței mijloacelor provenite din darea în locațiune conform cerințelor regulamentare în domeniul administrării patrimoniului public.

să elaboreze și să înainteze Guvernului propuneri întru soluționarea problemelor apărute la realizarea Programului de stat privind edificarea „Muzeului Satului".

să elaboreze și să înainteze Guvernului propuneri întru soluționarea problemelor apărute la realizarea Programului de stat privind edificarea „Muzeului Satului".

în comun cu Inspecția de Stat în Construcții, să întreprindă măsurile de rigoare în vederea stabilirii corespunderii lucrărilor de restaurare și de reconstrucție a Complexului muzeal „Conacul Balioz" cu cerințele în domeniul construcțiilor prevăzute de cadrul legal, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea lichidării neajunsurilor constatate.

în comun cu Inspecția de Stat în Construcții, să întreprindă măsurile de rigoare în vederea stabilirii corespunderii lucrărilor de restaurare și de reconstrucție a Complexului muzeal „Conacul Balioz" cu cerințele în domeniul construcțiilor prevăzute de cadrul legal, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea lichidării neajunsurilor constatate.

întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.443 din 24.04.2007, în comun cu Cancelaria de Stat, să întreprindă măsuri de soluționare a problemei create, cu înaintarea către Guvern a solicitării de a se pronunța pe marginea hotărîrii adoptate.

să întreprindă măsuri întru asigurarea înregistrării regulamentare a patrimoniului public aflat în gestiunea întreprinderilor din subordine atît la organele cadastrale, cît și în evidența contabilă a acestora.

să întreprindă măsuri întru înregistrarea la organele cadastrale, conform cerințelor legale, a clădirii blocului administrativ din str. Florica Niță 7.

Cerinte (85)

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor indicate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de transmitere în locaţiune a patrimoniului public şi monitorizării contractelor atribuite în cadrul aparatelor centrale şi în instituţiile din subordine;

pentru întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de transmitere în locaţiune a patrimoniului public şi monitorizării contractelor atribuite în cadrul aparatelor centrale şi în instituţiile din subordine;

pentru întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de transmitere în locaţiune a patrimoniului public şi monitorizării contractelor atribuite în cadrul aparatelor centrale şi în instituţiile din subordine;

pentru întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de transmitere în locaţiune a patrimoniului public şi monitorizării contractelor atribuite în cadrul aparatelor centrale şi în instituţiile din subordine;

pentru întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de transmitere în locaţiune a patrimoniului public şi monitorizării contractelor atribuite în cadrul aparatelor centrale şi în instituţiile din subordine;

în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice, pentru atragerea unei atenţii sporite asupra respectării angajamentelor contractuale asumate de către Î.C.S."Universal Proiect" S.R.L. în contractul de superficie a terenului aferent edificiului blocului principal din str. Bucureşti 62, care reprezintă monument de arhitectură, de însemnătate naţională, inclus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură, privind restaurarea şi reconstrucţia acestuia;

pentru verificarea legalităţii executării lucrărilor de restaurare şi reconstrucţie a Complexului Muzeal "Conacul Balioz" potrivit cerinţelor cadrului legal în domeniul construcţiei, precum şi pentru determinarea acţiunilor concrete în vederea lichidării neajunsurilor constatate;

în comun cu Direcţia Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului, pentru găsirea unei soluţii optime privind excluderea modalităţii actuale de finanţare de către ultima a cheltuielilor ce ţin de arendarea bunurilor pentru încăperile utilizate de către Cancelaria de Stat, Aparatul Preşedintelui, Ministerul Economiei, Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Agenţia Proprietăţii Publice, din incinta clădirii Casei Guvernului, în scopul alocării conform destinaţiei a mijloacelor bugetare, precum şi reflectării veridice în rapoartele financiare a cheltuielilor aferente întreţinerii structurilor respective;

pentru planificarea, în propunerile de buget pe anul 2013, a depăşirii veniturilor asupra cheltuielilor la componenta „Mijloace speciale", categoria 002 „Plata pentru chiria /arenda bunurilor proprietate publică", pentru Direcţia Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului, ţinîndu-se cont de soldul format în urma încasării nejustificate a plăţilor aferente serviciilor comunale de către aceasta de la unele instituţii publice şi agenţi economici;

pentru introducerea în sistemul automatizat de evaluare a caracteristicilor tehnice, funcţionale şi economice ale bunului imobil din str. M. Kogălniceanu 58, în vederea impozitării corespunzătoare a întregului bun, utilizat în scopuri comerciale;

pentru verificarea onorării obligaţiei fiscale de către proprietarul casei de locuit din str. M. Kogălniceanu 58, precum şi a legalităţii obţinerii veniturilor din locaţiune, în lipsa autorizaţiei de modificare a utilizării bunului imobil;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru implementarea corespunzătoare a mecanismului de dare în locaţiune a patrimoniului public în cadrul instituţiilor respective;

examinarea în cadrul şedinţei de Guvern a Raportului de audit, în scopul evaluării punctelor slabe şi problemelor constatate care limitează buna guvernare a patrimoniului public, precum şi gestionarea eficientă a mijloacelor publice;

fortificarea capacităţilor Agenţiei Proprietăţii Publice în vederea implementării unui registru al patrimoniului public la nivel de ţară, inclusiv al activelor neutilizate, ceea ce ar permite eficientizarea gestionării bunurilor statului, precum şi luarea unor decizii conforme referitor la transmiterea în locaţiune a bunurilor proprietate publică în condiţii de cost-eficienţă;

examinarea oportunităţii revizuirii cadrului legislativ şi normativ ce reglementează domeniul transmiterii/ luării în locaţiune a bunurilor neutilizate în contextul neregulilor depistate, inclusiv: - excluderea normei stabilite în pct.5 din Hotărîrea Guvernului nr.468 din 25.03.2008, potrivit căreia „Locatarii care doresc să cumpere încăperile luate în locaţiune depun cereri la Agenţia Proprietăţii Publice sau la autoritatea administraţiei publice locale", în scopul acordării de drepturi egale, asigurării concurenţei loiale pentru toţi potenţialii solicitanţi în procesul deetatizării proprietăţii publice; - reglementarea modului de transmitere în locaţiune a terenurilor aferente edificiilor statului, ţinîndu-se cont de interpretarea diferită a modului de calculare a plăţii pentru chirie de către entităţi; - stabilirea pragului maxim accesibil al costului chiriei 1 m2 de spaţiu luat în locaţiune de la sectorul privat de către entităţile publice, întreprinderile de stat şi soc

examinarea posibilităţilor de instituire a unui grup de lucru întru soluţionarea problemelor apărute la realizarea Programului de stat privind crearea complexului „Muzeul Satului", inclusiv monitorizarea şi coordonarea implementării acestuia;

reexaminarea deciziei privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea publică a statului în proprietatea Asociaţiei de coproprietari în condominiu nr.55/81 a blocului locativ cu 63 de apartamente şi construcţiilor aferente, amplasate pe str. Florica Niţă 7/1, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.443 din 24.04.2007, în scopul oferirii unei justificări valabile.