Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 6 din 28 februarie 2008 privind raportul asupra auditului de atestare la S.A. „Moldtelecom” pe perioada anilor 2006-2007 (9 luni)

Numar din data de 2008-02-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului economiei şi comerţului dl V.Melnic, directorului general al S.A. "Moldtelecom" dl Gh.Ursachi, vicedirectorului general dl P.Mura, directorului financiar dna G.Jereghi şi directorului Centrului juridic dl A.Muntean, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra auditului de atestare la S.A. "Moldtelecom" pe perioada anilor 2006-2007 (9 luni).

Acţiunile de audit s-au efectuat conform Programului activităţii de control/audit a Curţii de Conturi pe anul 2007, avînd ca obiectiv exprimarea opiniei asupra gradului de conformitate a rapoartelor financiare întocmite de S.A. "Moldtelecom" cu principiile şi politicile contabile, precum şi stabilirea autenticităţii, obiectivităţii şi integrităţii datelor reflectate în aceste rapoarte, veridicităţii situaţiilor financiare şi patrimoniale ale entităţii.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul privind auditul de atestare la S.A. "Moldtelecom" pe perioada anilor 2006-2007 (9 luni), conform anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se aduce la cunoştinţă consiliului S.A. "Moldtelecom" Raportul privind auditul de atestare şi se recomandă să prezinte adunării generale a acţionarilor rezultatele auditului, cu întreprinderea măsurilor în vederea:

2.1. determinării oportunităţii ajustării valorii de bilanţ a mijloacelor fixe la valoarea lor de piaţă, precum şi determinării şi înregistrării dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente clădirilor ce aparţin S.A. "Moldtelecom";

2.2. excluderii cazurilor de gajare a patrimoniului Societăţii pentru persoane terţe;

2.3. examinării modalităţilor de încasare a creanţelor cu probabilitate mică de recuperare şi stabilirii surselor de acoperire a posibilelor pierderi;

2.4. ajustării la prevederile legislaţiei în vigoare a modalităţii de achiziţionare a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor.

3. Se recomandă organului executiv (directorului general) al S.A. "Moldtelecom" să întreprindă măsuri privind:

3.1. optimizarea şi perfecţionarea sistemului de control intern, precum şi asigurarea independenţei şi exercitarea întocmai a atribuţiilor regulamentare ale Serviciului audit intern;

3.2. efectuarea studiilor de fezabilitate, întru determinarea eficienţei şi eficacităţii investiţiilor capitale şi a perioadei de recuperare a acestora;

3.3. executarea lucrărilor de construcţie şi extindere a liniilor de telecomunicaţii în baza proiectelor definitivate;

3.4. stabilirea regulamentară a condiţiilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi extindere a reţelelor de telecomunicaţii, de formare şi justificare a costului acestor lucrări; respectarea legislaţiei în vigoare la modificarea devizelor de cheltuieli;

3.5. finalizarea procesului de inventariere a terenurilor aflate în folosinţa S.A. "Moldtelecom", determinarea cotei-părţi a terenului aflat în folosinţă şi stabilirea hotarelor terenurilor în natură, înregistrarea în organele cadastrale a drepturilor reale asupra bunurilor imobile;

3.6. asigurarea integrităţii şi utilizării eficiente a patrimoniului, inclusiv la darea în locaţiune;

3.7. asigurarea includerii în acorduri a unor clauze exprese şi exhaustive;

3.8. recuperarea datoriei de 4457,2 mii lei (inclusiv taxa de stat), formată în rezultatul gajării patrimoniului Societăţii.

4. Se ia act că, în perioada desfăşurării auditului:

4.1. s-au corectat erorile de calcul, admise în actele de executare a lucrărilor, în sumă de 484,3 mii lei;

4.2. a fost majorată cu suma de 375,2 mii lei valoarea lucrărilor executate de către filiala Societăţii - CRM;

4.3. Societatea a înaintat unui sublocatar un demers în vederea recuperării cheltuielilor în sumă de 143,1 mii lei;

4.4 a fost restabilită supraplata în sumă de 29,9 mii dolari SUA şi diminuată valoarea mărfurilor primite cu suma de 925,0 mii lei;

4.5. prin ordinul nr. 35 din 07 februarie 2008 al directorului general al Societăţii, s-a elaborat şi aprobat Planul de măsuri în vederea implementării recomandărilor şi propunerilor enunţate în cadrul auditului.

5. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului de atestare la S.A. "Moldtelecom" pe perioada anilor 2006-2007 (9 luni) şi se propune:

5.1. determinarea autorităţii centrale de specialitate pentru administrarea cotei statului în capitalul social al S.A. "Moldtelecom" şi supravegherea activităţii acesteia;

5.2. examinarea şi reglementarea cadrului normativ ce se referă la remunerările suplimentare (în afara indemnizaţiei lunare), primite de către funcţionarii publici - membri ai organelor de conducere şi ai comisiei de cenzori a agenţilor economici cu capital majoritar de stat, în vederea compatibilităţii acestuia cu actele legislative în vigoare.

6. Despre întreprinderea măsurilor în vederea executării recomandărilor expuse în punctele 2, 3 şi 5 ale prezentei hotărîri, S.A. "Moldtelecom" va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

8. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

Recomandari (0)

Cerinte (0)