Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 5 din 21 februarie 2008 privind raportul asupra formării şi utilizării mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei în perioada anului 2006 şi 9 luni ale anului 2007

Numar din data de 2008-02-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dnei G.Balmoş, ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului, dnei N.Lupan, viceministrul finanţelor, dlui A.Bagrin, directorul executiv al Fondului republican de susţinere socială a populaţiei, dnei E.Lupaşcu, şeful secţiei evidenţă contabilă şi finanţe a Fondului republican, precum şi a directorilor executivi ai fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, supuse auditului, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei în perioada anului 2006 şi 9 luni ale anului 2007.

Acţiunile de audit s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pentru anul 2007 şi au avut drept obiectiv examinarea situaţiilor financiare, acumulării veniturilor, modului de gestionare şi distribuire a mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei.

Fondul republican de susţinere socială a populaţiei (în continuare - Fondul republican) şi fondurile locale de susţinere socială a populaţiei (în continuare - fondurile locale) sînt create pentru acordarea de ajutor material păturilor socialmente vulnerabile ale populaţiei.

Activitatea Fondului republican şi fondurilor locale se reglementează prin Legea Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.827-XIV), Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26.10.2000 "Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - H.G. nr.1083), alte acte normative.

Auditul a fost exercitat la Direcţia executivă a Fondului republican şi la organele executive ale fondurilor locale din municipiile Chişinău şi Bălţi, din raioanele Cantemir, Căuşeni, Donduşeni, Edineţ, Hînceşti, Leova, Sîngerei, Ştefan Vodă, Taraclia, Teleneşti, Ungheni.

În cadrul auditelor exercitate la faţa locului, probele de audit au fost obţinute prin utilizarea diferitor metode şi tehnici de colectare.

Criteriile generale de evaluare a rezultatelor entităţilor auditate s-au axat pe exercitarea deplină, în termen a atribuţiilor de către consiliile de administraţie şi organele executive ale fondurilor; executarea efectivă a veniturilor în comparaţie cu cele aprobate; utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale.

În temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se informează Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului despre rezultatele auditului şi se cere să examineze la şedinţa colegiului raportul directorului executiv al Fondului republican privind administrarea fondului şi coordonarea activităţii fondurilor locale, cu adoptarea măsurilor de rigoare în vederea eficientizării utilizării şi sporirii responsabilităţilor de administrare a fondurilor.

2. Se cere de la Consiliul de administraţie al Fondului republican de susţinere socială a populaţiei:

2.1. să revizuiască formularul anchetei sociale şi lista documentelor anexate, precum şi să adopte unele instrucţiuni de completare a lor în scopul asigurării veridicităţii datelor, care vor confirma necesitatea acordării de ajutor material;

2.2. să unifice indicatorii folosiţi în rapoartele privind acordarea de ajutor social cu noţiunile utilizate în cadrul legal, pentru a asigura raportări veridice şi relevante;

2.3. să reglementeze modul de redistribuire sau realocare în alte scopuri a mijloacelor neutilizate de către fondurile locale în cazul programelor cu destinaţie specială;

2.4. să înainteze în modul stabilit organelor competente propuneri privind respectarea întocmai a statutului de persoană juridică al fondurilor locale din raioane;

2.5. să organizeze periodic instruiri ale personalului antrenat în administrarea Fondului republican şi fondurilor locale, precum şi să informeze populaţia despre posibilităţile beneficierii de ajutoare materiale;

2.6. să dezvolte un sistem de evidenţă permanentă a potenţialilor beneficiari de ajutoare materiale din păturile socialmente vulnerabile şi să stabilească interconectări între Fondul republican cu fondurile locale, fapt ce ar asigura acordarea regulamentară a ajutoarelor materiale.

3. Se cere de la organele executive ale Fondurilor locale din municipiile Chişinău şi Bălţi şi din raioanele Cantemir, Căuşeni, Donduşeni, Edineţ, Hînceşti, Leova, Sîngerei, Ştefan Vodă, Taraclia, Teleneşti, Ungheni să informeze şi să prezinte Consiliilor de administraţie rezultatele auditelor, pentru examinarea lor în şedinţă, cu adoptarea măsurilor care să asigure:

3.1. exercitarea controlului de către comisiile de revizie, cu examinarea rezultatelor stabilite;

3.2. efectuarea anuală a inventarierii tuturor creanţelor înscrise după titularii de avans, precum şi ţinerea evidenţei contabile a cheltuielilor efective în conformitate cu principiul specializării exerciţiului (contabilitate de angajament).

4. Se cere de la autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, raioanelor Cantemir, Căuşeni, Donduşeni, Edineţ, Hînceşti, Leova, Sîngerei, Ştefan Vodă, Taraclia, Teleneşti, Ungheni aprobarea alocaţiilor în cuantum de 1 la sută din mijloacele bugetelor respective şi transferarea acestora în volum deplin fondurilor locale.

5. Se cere de la Ministerul Finanţelor să stabilească modul de planificare a veniturilor Fondului republican şi fondurilor locale, ţinînd cont de specificul bazei de calcul a diferitor surse de venituri şi de evidenţă a beneficiarilor.

6. Se informează Guvernul despre rezultatele auditului şi se recomandă:

6.1. să racordeze actele normative care reglementează activitatea Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei la cadrul legal în domeniu;

6.2. să revizuiască modul de distribuire a mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei în scopul asigurării utilizării resurselor la realizarea obiectivului principal pentru care acestea au fost create.

7. Se ia act că:

7.1. Consiliul de administraţie al Fondului republican a aprobat, prin Decizia nr.32 din 28.11.2007, unele formulare ale rapoartelor, care se prezintă de către organele executive ale fondurilor locale Direcţiei executive a Fondului republican;

7.2. Direcţia executivă a Fondului local de susţinere socială a Consiliului raional Cantemir, în timpul auditului, a efectuat înregistrarea în registrul de casă a numerarului în sumă de 10,0 mii lei, ridicat de la contul trezorerial în luna iulie 2007.

8. Materialele în baza cărora a fost elaborată prezenta hotărîre se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei pentru examinare conform competenţei.

9. Despre întreprinderea măsurilor în vederea realizării punctelor 1-6 ale prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

10. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

11. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2000, nr.65-67, art.460.

[3] M.O., 2000, nr.139-140, art.1192.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)