Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 29 din 2 august 2011 privind Raportul auditului regularităţii exerciţiului bugetar 2010 la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi unele instituţii din subordine

Numar din data de 2011-08-02 Nr. cerinte: 10 Nr. recomandari: 28

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului agriculturii şi industriei alimentare dl V.Bumacov, şefului Direcţiei finanţe şi buget a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare dna A.Pînzari, rectorului Universităţii Agrare de Stat din Moldova dl Gh.Cimpoieş, directorului general al Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală dl V.Bahău, directorului Instituţiei Publice "Centrul Republican de Diagnostic Veterinar" dl N.Gangal, directorului general al Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice dl I.Garaba, şefului Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer dl Gn.Onceanu, directorului general al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură dl P.Maleru, directorului Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro" dl V.Lazăr, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii exerciţiului bugetar 2010 la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi unele instituţii din subordine.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2]. Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că rapoartele financiare ale instituţiilor supuse auditării pe anul 2010, în toate aspectele semnificative, prezintă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiilor financiare şi patrimoniale ale acestora, iar utilizarea mijloacelor alocate de la bugetul de stat, precum şi operaţiunile financiare efectuate sînt corecte şi conforme prevederilor legale.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniilor de audit, probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor de evaluare a riscului şi procedurilor de audit ulterioare, precum şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode: examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Conform prevederilor regulamentare, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare - MAIA, sau ministerul) este delegat să asigure utilizarea eficientă a mijloacelor publice pentru funcţionarea conformă a aparatului ministerului, subdiviziunilor acestuia, instituţiilor din subordine şi să realizeze măsurile din domeniu, precum şi să administreze raţional patrimoniul de stat aflat în gestiune. Pe parcursul perioadei supuse auditului au fost întreprinse unele măsuri pentru îndeplinirea obligaţiunilor trasate. Deşi majoritatea alocaţiilor bugetare s-au executat în limita planurilor aprobate, auditul a relevat unele neregularităţi şi erori ce ţin de managementul economico-financiar, precum şi unele probleme în aspectul cadrului juridic de domeniu, care se exprimă prin:

 • executarea unor cheltuieli de către unele instituţii cu depăşirea limitelor aprobate;
 • lipsa măsurilor suficiente pentru încasarea datoriilor formate de la darea în arendă a spaţiilor neutilizate şi terenurilor agricole în sumă de 3551,8 mii lei şi, respectiv, 364,8 mii lei (din care 705,6 mii lei, formate în anii precedenţi); 
 • efectuarea cheltuielilor neregulamentare la remunerarea muncii angajaţilor aparatului ministerului în sumă totală de 509,6 mii lei,inclusiv la plata sporului pentru vechime în muncă (377,4 mii lei),la plata sporului la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat (26,6 mii lei) şi la plata compensaţiilor pentru concediul nefolosit (105,6 mii lei);
 • achitarea neregulamentară a premiilor de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură în sumă totală de 92,2 mii lei. De asemenea, la această instituţie se atestă utilizarea mijloacelor în sumă de 38,9 mii lei pentru acţiuni protocolare, organizate angajaţilor, neavînd prevăzute în deviz mijloace în acest scop;
 • nerespectarea normelor regulamentare în domeniul resurselor umane a generat efectuarea cheltuielilor ineficiente în sumă de 178,3 mii lei la angajarea şi disponibilizarea personalului Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice;
 • admiterea neregularităţilor privind modul de desfăşurare a procesului de achiziţii publice la majoritatea instituţiilor verificate, precum şi în cadrul aparatului central al MAIA, iar Instituţia Publică "Centrul Republican de Diagnostic Veterinar"a achiziţionat lucrări de reparaţii capitale în lipsa sursei de finanţare;
 • nerespectarea normelor legale la darea în arendă a spaţiilor de către unele instituţii, precum şi incorectitudinea calculelor efectuate pentru serviciile de arendă acordate, fiind diminuate veniturile cu suma de 78,7 mii lei;
 • neasigurarea înregistrării de către unele instituţii a drepturilor asupra imobilelor cu terenurile aferente acestora, precum şi asupra altor categorii de terenuri agricole, nefiind înregistrate pînă la finalizarea auditului 44,1% din numărul total de 1972 imobile;
 • neasigurarea adecvată din partea MAIA a monitorizării implementării reglementărilor privind procesul de gestionare şi administrare a patrimoniului de stat, precum şi a executării responsabilităţilor sale ca fondator al întreprinderilor din subordine; numirea neregulamentară a reprezentanţilor statului în consiliile de administraţie şi comisiile de cenzori, o parte din care nu prezentau rapoarte privind îndeplinirea funcţiilor, totodată nefiind respectate restricţiile privind indemnizaţiile lunare şi nepromovînd deciziile vizînd asigurarea plăţii dividendelor în termenele stabilite;
 • necorelarea actelor normative interne cu cadrul legislativ, precum şi insuficienţa reglementărilor ce vizează unele activităţi din domeniu, astfel în lista instituţiilor, întreprinderilor şi societăţilor pe acţiuni în care ministerul exercită funcţia de fondator nefiind incluse şi aprobate de Guvern toate organizaţiile care activează real în subordinea ministerului;
 • situaţia de incertitudine referitor la activitatea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro"ca instituţie publică subordonată MAIA, care în realitate activează pe principii de gestiune;
 • reflectarea dublă în darea de seamă despre îndeplinirea devizului de cheltuieli a sumei de 369,6 mii lei şi nereflectarea în darea de seamă privind executarea devizului mijloacelor speciale a sumei de 5151,3 mii lei;
 • situaţia creată referitor la Î.S. "Oraşul Vinului" şi darea în folosinţă gratuită , pe o perioadă îndelungată, unei întreprinderi a cantinei Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

         Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi  

  hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii exerciţiului bugetar 2010 la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi unele instituţii din subordine, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Universităţii Agrare de Stat din Moldova, Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, Centrului Republican de Diagnostic Veterinar, Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice, Inspectoratului de Stat pentru Supraveghere Tehnică "Intehagro", Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pentru documentare şi monitorizarea continuă a executării recomandărilor menţionate în Raportul de audit, şi se cere:

2.2.1. examinarea în cadrul şedinţei colegiului ministerului, cu participarea instituţiilor din subordine, a situaţiilor constatate de audit şi, după caz, evaluarea gradului de responsabilitate, prin prisma obligaţiilor ce le revin persoanelor cu funcţii de răspundere, pentru admiterea indisciplinei financiare, asigurînd întreprinderea acţiunilor pentru lichidarea cauzelor acesteia şi determinarea în condiţiile legii a cheltuielilor efectuate neregulamentar, cu recuperarea acestora;

2.2.2. asigurarea funcţionalităţii eficiente a serviciului audit intern din cadrul ministerului şi crearea unui sistem de management financiar şi control intern bazat pe dezvoltarea responsabilităţii managerilor întreprinderilor şi instituţiilor din subordine, întru utilizarea eficientă a fondurilor publice, precum şi normelor ce vizează repartizarea profitului anual al întreprinderilor de stat şi al societăţilor pe acţiuni cu cota de participare a statului;

2.2.3. respectarea normelor privind delegarea şi monitorizarea activităţii reprezentanţilor statului în societăţile pe acţiuni şi întreprinderile de stat din subordinea ministerului;

2.2.4. soluţionarea problemelor ce ţin de înregistrarea, monitorizarea şi administrarea patrimoniului statului, inclusiv situaţia privind Î.S."Oraşul Vinului", precum şi darea în arendă a cantinei Universităţii Agrare de Stat din Moldova;

2.2.5. înaintarea către Guvern a propunerilor privind modificarea actelor normative în aspectul corelării acestora cu numărul real al instituţiilor, întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni care de facto se află în subordinea sa;

2.2.6. excluderea practicii de imixtiune în repartizarea mijloacelor financiare şi patrimoniale ce le aparţin instituţiilor şi întreprinderilor subordonate;

2.2.7. revizuirea actualului cadru juridic privind reglementarea lucrărilor şi serviciilor prestate contra plată în domeniul învăţămîntului, precum şi în activitatea unor instituţii din subordine, cu conformarea acestora la prevederile legale;

2.2.8. elaborarea şi aprobarea normelor legale privind crearea, utilizarea, evidenţa şi raportarea cheltuielilor privind fondul genetic;

2.2.9. solicitarea efectuării de către organele de competenţă a controlului asupra corectitudinii şi plenitudinii volumului lucrărilor de reparaţie efectuat la Instituţia Publică "Centrul Republican de Diagnostic Veterinar", cu întreprinderea măsurilor de rigoare;

2.2.10. reexaminarea taxelor de înmatriculare a tractoarelor, maşinilor autopropulsate, altor maşini şi remorci, aplicate de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro", ţinînd cont de veniturile obţinute şi cheltuielile efectuate la aplicarea acestora;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru documentare şi luare de atitudine, conform competenţelor, şi se cere:

2.3.1. în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, să verifice modul în care au fost utilizate mijloacele pentru crearea şi menţinerea fondurilor genetice, precum şi evidenţa şi raportarea acestora, stabilind o bază legală privind activitatea economico-financiară a acestor fonduri;

2.3.2. în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării corectitudinii acumulării şi utilizării mijloacelor provenite din taxele aplicate la eliberarea Certificatului fitosanitar pentru încărcăturile exportate supuse carantinei fitosanitare, cu efectuarea analizelor de laborator, precum şi a Permisului de import al acestora, şi, în acest sens, să stabilească relaţii legale între Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer şi Î.S. "Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei";

2.3.3. prin intermediul Serviciului Control Financiar şi Revizie, să efectueze un control total la Î.S."Univers Agro" privind stabilirea corectitudinii efectuării operaţiunilor financiare în ultimii 5 ani , inclusiv a operaţiunilor ce ţin de utilizarea mijloacelor în numerar;

2.4. Guvernului, pentru informare, documentare, precum şi pentru:

2.4.1. examinarea şi soluţionarea caracterului de incertitudine privind activitatea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro", ţinîndu-se cont de faptul că acesta, conform Hotărîrii Guvernului nr.607 din 28.06.1999[4], este instituţie publică subordonată MAIA, dar desfăşoară activitate de antreprenorat, creînd situaţii de statut dublu;

2.4.2. luarea de atitudine în ce priveşte situaţia la Î.S."Oraşul Vinului", precum şi referitor la Î.S. "Univers-Agro", care de mai mulţi ani utilizează gratuit cantina Universităţii Agrare de Stat din Moldova;

2.4.3. examinarea situaţiilor create în rezultatul disponibilizării a 149 de persoane, cu reangajarea ulterioară din acestea pe parcursul aceluiaşi an a 135 de persoane; angajării fără concurs a funcţionarilor publici în cadrul ministerului; nerespectării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1396 din 12.12.2007[5] în ce priveşte promovarea de către reprezentanţii statului a adoptării deciziilor cu privire la distribuirea unei părţi a profitului net pentru plata dividendelor/defalcărilor în bugetul de stat; numirii şi remunerării nejustificate a reprezentanţilor statului; utilizării neregulamentare a mijloacelor publice; gestionării neadecvate a patrimoniului de stat; nevalorificării mijloacelor speciale primite din grantul extern;

2.5. Parlamentului Republicii Moldova, pentru documentare;

2.6. Comisiilor permanente ale Parlamentului: Comisiei economie, buget şi finanţe şi Comisiei agricultură şi industrie alimentară, pentru examinare şi luare de atitudine;

2.7. Materialele auditului regularităţii efectuat la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei", pentru examinare după competenţă.

3. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor subpunctelor 2.1., 2.2. şi 2.3. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011'' (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

[4] Hotărîrea Guvernului nr.607 din 28.06.1999 "Cu privire la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro" al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare" (cu modificările ulterioare).

[5] Hotărîrea Guvernului nr.1396 din 12.12.2007 "Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al întreprinderilor de stat şi al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului", abrogată la 04.03.2011, prin Hotărîrea Guvernului nr.110 din 23.02.2011.

Recomandari (28)

1. Să întreprindă măsuri privind reglementarea procesului de calculare și achitare a sporturilor pentru vechime în muncă, pentru acces la secretul de stat, precum și privind acordarea compensațiilor pentru concediile nefolosite.

2. Să execute un plan de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor şi deficienţelor constatate la efectuarea cheltuielilor privind retribuirea muncii angajaţilor aparatului central al ministerului.

3. Să întreprindă măsuri în vederea luării la evidenţă a mijloacelor fixe transmise în gestiune, precum şi respectării legislaţiei la efectuarea achiziţiilor publice.

4. Să înainteze Guvernului propunerile de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.793 din 02.12.2009 privind racordarea la situația reală a numărului instituțiilor, întreprinderilor de stat şi al societăţilor de acţiuni care se află în subordinea ministerului.

5. Să asigure prezentarea rapoartelor de către reprezentanţii statului în societăţile comerciale în termenele şi în modul stabilit regulamentar[1], precum şi să ţină sub un control strict remunerarea lor. [1] Hotîrîrea Guvernului nr.1053 din 11.11.2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale".

6. De comun acord cu conducătorii instituţiilor publice şi întreprinderilor de stat din subordine, să soluționeze problemele care stopează procesul de înregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile şi terenurilor aferente, cu asigurarea înregistrării în modul stabilit a drepturilor patrimoniale asupra tuturor bunurilor imobile.

7. Să asigure, în comun cu conducătorii instituţiilor publice, întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni din subordine, lichidarea datoriilor debitoare pentru spaţiile şi terenurile predate în locaţiune/arendă, cu excluderea pe viitor a cazurilor de neîncasare a plăţilor pentru arendă, precum şi cu ajustarea tuturor contractelor de locaţiune/arendă încheiate anterior la prevederile legislaţiei .

8. Să analizeze situația creată la AIPA privind modul în care au fost înregistrate supraplăți la remunerarea muncii, achitarea premiilor și procurarea cadourilor, cu întreprinderea acțiunilor în condițiile legii.

10. Conducerea MAIA să monitorizeze executarea de casă a cheltuielilor, în corespundere cu destinațiile din planurile aprobate.

9. Să întreprindă măsuri indispensabile pentru înlăturarea deficienţelor constatate de audit, precum și pentru excluderea pe viitor a utilizării neregulamentare a mijloacelor publice.

11. Conducerea SSIAPH să întreprindă măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate de audit, cu asigurarea, în condițiile legii, a încasării de la Î.M. „Moldantigrad" S.A. a plăţilor pentru serviciile acordate suplimentar, plăților pentru arendă, inclusiv a sumei de 34,8 mii lei.

12. Să întreprindă măsurile de rigoare pentru înlăturarea erorilor și deficienţelor stabilite, utilizarea conform destinațiilor și încasarea deplină a mijloacelor speciale, efectuarea achiziţiilor publice conform cadrului legal, ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu regulile generale privind contabilitatea.

13. Să conformeze documentele de constituire a entității la cadrul legal.

14. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu reglementările stabilite, în special cu cele ce țin de decontările interdepartamentale privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar procurate centralizat.

15. Să întreprindă măsuri de îmbunătățire și perfecționare a procedurilor de achiziţii publice.

16. Să asigure încasarea în condiții legale a mijloacelor de la prestarea serviciilor contra plată și a datoriilor debitoare în sumă de 319,9 mii lei.

17. Să înainteze, în modul stabilit de legislaţie, în comun cu MAIA, propuneri de modificare a cadrului juridic ce reglementează lucrările şi serviciile prestate contra plată, precum și de ajustare a celor ce țin de activitatea integrală a UASM.

18. Să elaboreze şi să execute un plan de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate de audit.

19. Să reexamineze clauzele contractelor de arendă, stabilind plata pentru arendă conform legii bugetare anuale.

20. Să reglementeze juridic relaţiile Î.S. „Univers-Agro" cu fondatorul, stabilind criterii clare în activitatea acesteia, precum şi la gestionarea patrimoniului arendat, inclusiv la stabilirea plăţii pentru arendă reieşind din modul în care este utilizat patrimoniul arendat.

21. Conducerea MAIA să conformeze activitatea ISST „Intehagro" la prevederile regulamentare.

22. Conducerea ISST „Intehagro" să asigure întreprinderea măsurilor pentru înlăturarea deficienţelor constatate de audit, cu îmbunătățirea elementelor sistemului de control intern.

23. Conducerea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer: 23.1. să elaboreze şi se execute un plan de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor şi deficienţelor constatate la efectuarea cheltuielilor de la componenta de bază a bugetului de stat şi din mijloace speciale, precum şi întocmirea regulamentară a rapoartelor financiare; 23.2. să stabilească în bază de contract relaţiile sale cu întreprinderile care execută lucrările de laborator şi să reflecte în rapoartele financiare mijloacele speciale în corespundere cu actele normative în vigoare; 23.3. să întreprindă măsuri legale pentru recuperarea datoriilor debitoare înregistrate în evidenţa contabilă.

24. Conducerea MAIA să reexamineze Ordinul nr.58 din 05.03.2009 privind delimitarea funcţiilor între Inspectoratul General şi Î.S. „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei".

25. Să întreprindă măsurile de rigoare privind asigurarea soluționării situației la Î.S. „Oraşul Vinului".

26. Să elaboreze un act normativ departamental privind modul de calculare a necesităţii de raportare, precum şi de utilizare a mijloacelor alocate pentru susţinerea unor activităţi în agricultură, inclusiv privind statutul fondurilor genetice şi evidenţa cheltuielilor la întreţinerea lor.

27. Să asigure utilizarea mijloacelor alocate pentru măsurile de susţinere a agriculturii în strictă conformitate cu destinația acestora.

28. Să restabilească în evidenţa contabilă a ministerului datoria S.R.L. „INDEPRIN" în sumă de 195,7 mii lei.

Cerinte (10)

2.1. Universității Agrare de Stat din Moldova, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

2.1. Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

2.1. Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

2.1. Centrului Republican de Diagnostic Veterinar, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

2.1. Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

2.1. Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

2.1. Inspectoratului de Stat pentru Supraveghere Tehnică „Intehagro", pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

2.1. Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru documentare și monitorizarea continuă a executării recomandărilor menţionate în Raportul de audit, și se cere: 2.2.1. examinarea în cadrul ședinței colegiului ministerului, cu participarea instituțiilor din subordine, a situațiilor constatate de audit și, după caz, evaluarea gradului de responsabilitate, prin prisma obligațiilor ce le revin persoanelor cu funcții de răspundere, pentru admiterea indisciplinei financiare, asigurînd întreprinderea acțiunilor pentru lichidarea cauzelor acesteia și determinarea în condițiile legii a cheltuielilor efectuate neregulamentar, cu recuperarea acestora; 2.2.2. asigurarea funcționalității eficiente a serviciului audit intern din cadrul ministerului și crearea unui sistem de management financiar și control intern bazat pe dezvoltarea responsabilităţii managerilor întreprinderilor și instituțiilor din subordine, întru utilizarea eficientă a fondurilor publice, precum și normelor ce

2.3. Ministerului Finanțelor, pentru documentare și luare de atitudine, conform competențelor, și se cere: 2.3.1. în comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, să verifice modul în care au fost utilizate mijloacele pentru crearea și menținerea fondurilor genetice, precum și evidența și raportarea acestora, stabilind o bază legală privind activitatea economico-financiară a acestor fonduri; 2.3.2. în comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării corectitudinii acumulării și utilizării mijloacelor provenite din taxele aplicate la eliberarea Certificatului fitosanitar pentru încărcăturile exportate supuse carantinei fitosanitare, cu efectuarea analizelor de laborator, precum și a Permisului de import al acestora, și, în acest sens, să stabilească relații legale între Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer și Î.S. „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitra