Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 84 din 19 decembrie 2007 privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Turcia, Republica Populară Chineză, Republica Letonia, Statul Israel, Statele Unite ale Americii şi la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite pe perioada anilor 2004-2007 (9 luni)

Numar din data de 2007-12-19 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui V.Ostalep, viceministru al afacerilor externe şi integrării europene, dnei A.Istrati, şeful Direcţiei buget şi finanţe a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dnei N.Lupan, viceministru al finanţelor, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Turcia, Republica Populară Chineză, Republica Letonia, Statul Israel, Statele Unite ale Americii şi la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite pe perioada anilor 2004-2007 (9 luni) conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pentru anul 2007.

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară au fost la:

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia, executorul de buget - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Turcia dl V.Ţvircun - pînă la 12.05.2005, însărcinatul cu afaceri dl I.Cîlicic - de la 13.05.2005 pînă la 30.06.2005 şi dl M.Barbulat - de la 01.07.2005 pînă în prezent, contabilul-şef dna T.Grecu - pînă la 30.09.2004, dna E.Arhip - de la 01.10.2004 pînă în prezent;

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, executorul de buget - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză dl V.Borşevici - pînă la 09.03.2006, dl Ia.Timciuc - de la 17.06.2006 pînă în prezent, contabilul-şef dna L.Arhirii - pînă la 12.09.2004, dna O.Cijăn-Şova - de la 10.08.2005 pînă în prezent;

Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia, executorul de buget - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Letonia dl Ed.Melnic - de la 22.09.2006 pînă în prezent, contabilul-şef, şef de cancelarie dna E.Gavriliuc - de la 17.07.2006 pînă în prezent;

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel, executorul de buget - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Israel dl A.Cozma - pînă la 12.05.2005, însărcinatul cu afaceri dl A.Vangheli - de la 13.05.2005 pînă la 18.01.2006, dna L.Miculeţ - de la 19.01.2006 pînă în prezent, contabilul-şef dna i.Ghilerman - pînă la 31.03.2004, dna M.Cabaniuc - de la 31.03.2004 pînă la 31.03.2007, dna A.Bancu - de la 19.04.2007 pînă în prezent;

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, executorul de buget - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii dl M.Manole - pînă la 19.05.2006, dl N.Chirtoacă - de la 04.08.2006 pînă în prezent, contabilul-şef dna S.Laşco - pînă la 28.03.2006, dna L.Grăchilă - de la 24.10.2006 pînă în prezent.

Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite, executorul de buget - Ambasadorul, Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite cu sediul la New York dl V.Grigore - pînă la 05.06.2006, dl A.Tulbure - de la 26.07.2006 pînă în prezent, contabilul-şef dna L.Buciuşcanu - toată perioada.

Activitatea instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare este reglementată de Legea nr.761-XV din 27.12.2001 "Cu privire la serviciul diplomatic"[2] (cu modificările şi completările ulterioare), Legea nr.1133-XII din 04.08.1992 "Cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state"[3] (cu modificările şi completările ulterioare), Regulamentul "Privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare", aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.987 din 11.08.2003[4] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987).

Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare sînt structuri ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în continuare - MAEIE), care funcţionează în alte state sau pe lîngă organizaţii internaţionale şi întreţin relaţii oficiale interstatale, promovează drepturile şi interesele legitime ale Republicii Moldova şi ale cetăţenilor ei. Asigurarea financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova se efectuează în modul stabilit de legislaţia în vigoare, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat.

Reviziile financiare au avut drept obiectiv verificarea corectitudinii utilizării de către entităţile supuse controlului a mijloacelor financiare publice, respectării legislaţiei şi conformităţii operaţiunilor economico-financiare.

Probele de control au fost acumulate prin analiza dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

I. Constatări generale

În perioada raportată, finanţarea cheltuielilor pentru asigurarea activităţii misiunilor diplomatice s-a efectuat din contul a trei surse: alocaţii bugetare de la componenta de bază a bugetului de stat; mijloace cu destinaţie specială (taxe consulare) acumulate şi/sau redistribuite de la alte misiuni; mijloace speciale realizate de la prestarea serviciilor aferente celor consulare. Curtea de Conturi confirmă că cheltuielile totale de casă executate de misiunile diplomatice supuse controlului, pe perioada raportată, au constituit 88363,3 mii lei, sau 91,4% din totalul alocaţiilor precizate.

Grafic structura în dinamică a acestora, potrivit surselor de finanţare, se prezintă astfel (mii lei):

 

Sursa principală de finanţare a cheltuielilor de casă a celor 6 misiuni diplomatice supuse controlului a constituit-o cea formată din contul taxelor consulare acumulate şi/sau redistribuite, care pe perioada anilor 2004-2007 (9 luni) a alcătuit în medie 53% din totalul surselor. Datele sus-indicate denotă tendinţa de prevalare, cu excepţia anului 2007 (9 luni), a sursei respective la finanţarea cheltuielilor totale de casă, ponderea căreia în perioada raportată a variat între 60,4% şi 48,4%. Se remarcă că la nivel de misiune diplomatică, situaţia la acest capitol diferă esenţial. Astfel, întreţinerea Ambasadelor Republicii Moldova în Republica Turcia, în Statul Israel şi în Statele Unite ale Americii, în perioada respectivă, s-a efectuat preponderent din contul mijloacelor cu destinaţie specială (taxe consulare) acumulate şi/sau redistribuite de la alte misiuni, ponderea cărora în medie a constituit, respectiv, 91%, 93% şi 67,4% din totalul surselor. Restul misiunilor supuse controlului, în mare măsură, şi-au asigurat întreţinerea activităţilor din contul mijloacelor obţinute de la componenta de bază a bugetului de stat.

Urmare verificărilor s-a stabilit că cheltuielile efective totale ale perioadei raportate în mărime de 85043,5 mii lei au fost executate de către toate misiunile controlate în limitele de cheltuieli precizate.

Controalele actuale efectuate la misiunile diplomatice au stabilit unele nereguli şi neconformităţi, esenţa cauzelor admiterii cărora se conturează pe următoarele patru direcţii: lipsa reglementărilor legale în cadrul soluţionării unor situaţii neprevăzute de actele normative în vigoare; responsabilitatea scăzută a unor executori de buget privind eficientizarea cheltuielilor; lipsa controlului intern şi, ca urmare, nedifinirea şi nedelegarea clară a responsabilităţilor fiecărui angajat în procesul de utilizare a banilor publici (întocmirea şi prezentarea în termen serviciului contabil a documentelor justificative; delimitarea strictă a cheltuielilor personale de cele ale misiunii şi achitarea lor conformă etc.); lipsa unor proceduri de asigurare a continuităţii în activitatea administrativ-financiară a misiunilor, precum şi instruirea de către MAEIE a personalului tehnic delegat în misiune. Toate acestea au dus la multiple încălcări ale actelor normative ce vizează ţinerea evidenţei contabile şi raportarea privind utilizarea mijloacelor publice, dintre care se exemplifică următoarele:

♦ cu derogare de la prevederile art.15 alin.(1) lit.a) şi lit.b) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[5] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), misiunile diplomatice n-au respectat întocmai modul de ţinere a evidenţei contabile, fapt ce a condiţionat înregistrarea eronată a unor date în rapoartele financiare prezentate, nefiind asigurată autenticitatea acestora;

♦ misiunile diplomatice n-au asigurat corectitudinea atribuirii cheltuielilor conform Clasificaţiei bugetare, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.969-XIII din 24 iulie 1996[6] (cu modificările şi completările ulterioare), utilizînd la retribuirea muncii lucrătorilor netitulari alocaţiile precizate la alte articole de cheltuieli, condiţionînd înregistrarea eronată a acestora atît în dările de seamă prezentate de către misiuni, cît şi în dările de seamă generalizatoare întocmite de către minister;

♦ contrar art.88 şi art.92 din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997[7] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Codul fiscal), misiunile diplomatice nu au calculat şi nu au reţinut impozitele pe venit din sumele achitate cu titlu de retribuire a muncii personalului netitular, angajat din rîndul cetăţenilor Republicii Moldova, şi nu au prezentat informaţiile respective organelor fiscale;

♦ nu au fost respectate art.33 (32) alin.(4) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[8] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII). Astfel, au fost utilizate neautorizat mijloacele obţinute de la restituirea TVA în perioadele ulterioare perioadei din exerciţiul bugetar în care au fost achitate mărfurile şi serviciile, precum şi mijloacele încasate cu titlu de cauţiuni achitate la închirierea apartamentelor în perioadele de gestiune anterioare;

♦ cu derogare de la prevederile Regulamentului "Cu privire la detaşarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002[9] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836), şi ale Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, unele misiuni diplomatice au admis cazuri de achitare nejustificată a unor cheltuieli de transport, diurnă şi cazare;

♦ au fost admise cazuri de înregistrare la cheltuieli a unor sume achitate în numerar, cu prezentarea notelor de plată sau bonurilor ale aparatelor de casă, care nu conţin detalieri, nefiind anexate nici notele explicative referitor la aceste cheltuieli;

♦ unele din misiunile diplomatice verificate au suportat cheltuieli din contul mijloacelor bugetului de stat pentru achitarea unor servicii de ordin personal ale angajaţilor (servicii comunale, convorbiri telefonice), fapt ce contravine Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987.

 II. Constatări privind neajunsurile şi încălcările stabilite în activitatea economico-financiară a misiunilor supuse controlului

1. Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia (în continuare - Ambasada) n-a asigurat conformitatea ţinerii evidenţei contabile şi corectitudinea întocmirii rapoartelor financiare în corespundere cu prevederile Legii nr.426-XIII şi Instrucţiunii "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[10] (în continuare - Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85). Astfel, nereflectarea operaţiunilor economice în perioada de gestiune în care acestea au fost efectuate a dus la depăşirea limitei de cheltuieli, precizată pentru anul 2006 la articolul "Plata mărfurilor şi serviciilor", cu 373,5 mii lei şi la reflectarea eronată a datelor respective în rapoartele financiare pe anii 2004 şi 2006, precum şi la încălcarea prevederilor art.15 alin.(1) lit.a) şi lit.b) din Legea nr.426-XIII.

Ambasada a reflectat neîntemeiat la articolul "Indemnizaţiile de funcţie ale membrilor misiunii" mijloacele în sumă de 234,6 mii lei, achitate în anii 2006-2007 (7 luni) pentru retribuirea muncii personalului netitular angajat prin contract în funcţie de şef de cancelarie. Contrar prevederilor art.88 şi art.92 din Codul fiscal, nu a fost reţinut impozitul pe venit din sumele nominalizate, nefiind prezentată nici informaţia respectivă organelor fiscale.

În perioada verificată, Ambasada, în lipsa evidenţei distanţelor parcurse de către autoturismele din dotare, a decontat benzină în sumă de 67,2 mii lei.      Nerespectînd prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 şi ale Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, Ambasada a admis cazuri de restituire nejustificată a cheltuielilor pentru transport, diurnă şi cazare în sumă de 23,0 mii lei.

Ambasada a înregistrat la conturile "Decontări cu titularii de avans" şi "Decontări cu diferiţi debitori şi creditori" datorii cu termenul de prescripţie expirat, care la 01.09.2007 au constituit 263,7 mii lei, nefiind întreprinse măsuri în vederea recuperării acestora din contul persoanelor vinovate.

Cu derogare de la art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.1 din 26.09.2000 "Privind stabilirea cuantumului taxelor consulare"[11] (cu modificările şi completările ulterioare), Ambasada neîntemeiat a acordat gratuit şi cu reducere de 50 la sută, din cuantumul taxelor consulare, vize cetăţenilor din ţara de reşedinţă, care urmau să-şi facă studiile în Republica Moldova.

2. Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (în continuare - Ambasada), în perioada supusă controlului, n-a respectat modul de ţinere a evidenţei analitice a mijloacelor financiare, cheltuielilor de casă şi a cheltuielilor efective în ordinea stabilită prin pct.19, pct.103 şi pct.181 din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85.

În lipsa alocaţiilor precizate la articolul de cheltuieli "Indemnizaţiile personalului misiunilor diplomatice şi celor speciale peste hotare", misiunea a remunerat persoanele angajate în bază de contract din rîndul cetăţenilor Republicii Moldova în funcţie de contabil-şef, veniturile cărora n-au fost supuse impozitării conform art.88 şi art.92 din Codul fiscal.

Fără a ţine evidenţa kilometrajului parcurs de către transportul misiunii, Ambasada a înregistrat la cheltuieli combustibilul utilizat în sumă de 91,1 mii lei.

Cu derogare de la pct.371 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, Ambasada a efectuat cheltuieli de protocol în sumă de 18,0 mii lei, fără aprobarea planului acestor acţiuni de către conducerea MAEIE.

Ambasada n-a întreprins măsuri conform legislaţiei în vigoare privind recuperarea din contul persoanei vinovate a mijloacelor în sumă de 7,7 mii lei, achitate de către misiune pentru automobilul avariat.

Contrar art.33 (32) alin.(4) din Legea nr.847-XIII, Ambasada a utilizat neautorizat mijloacele în mărime de 78,2 mii lei, obţinute de la restituirea cauţiunilor pentru chiria apartamentelor, sumelor TVA recuperate de la procurările de bunuri şi servicii şi de la încasările de la angajaţii misiunii pentru serviciile comunale şi convorbirile telefonice personale, efectuate în perioada precedentă a anului de gestiune. Mijloacele nominalizate nu au fost transferate la buget, fiind atribuite la micşorarea cheltuielilor de casă şi a celor efective la articolele "Arendarea încăperilor" şi "Serviciile de telecomunicaţie şi de poştă", ceea ce a contribuit la înregistrarea eronată a datelor respective în rapoartele financiare pe anii 2006 şi 2007 (9 luni), prezentate de către Ambasadă.     Nerespectînd art.39 din Legea nr.426-XIII, Ambasada n-a efectuat inventarierea decontărilor şi a obligaţiunilor.

Ţinînd cont de noile cerinţe privind protecţia mediului ambiant, despre care Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze a informat oficial Ambasada în martie 2007, timp de 8 luni nu poate fi înregistrat conform procedurii stabilite în ţara de reşedinţă şi, respectiv, nu poate fi utilizat automobilul nou de tip Şcoda Eleganse 2.8, recepţionat la 29.03.2007, pe motiv că acesta nu dispune de instalaţie tehnică specială de protecţie a mediului ambiant, solicitată de partea chineză.

Controlul selectiv al legalităţii prestării serviciilor consulare, încasărilor taxelor consulare a stabilit 8 cazuri de acordare gratuită a vizelor, fără a fi anexate documente confirmative. De asemenea, în perioada supusă controlului, au fost anulate 2 vize-timbre, nefiind anexate confirmări de anulare a părţii aplicate în paşapoarte (copiile acestora).     

3. Ambasada Republicii Moldova în Republica Letonia (în continuare - Ambasada), contrar prevederilor art.88 şi art.92 din Codul fiscal, nu a impozitat mijloacele în sumă de 78,8 mii lei, achitate cu titlu de retribuire a muncii persoanelor netitulare angajate la menţinerea curăţeniei şi nu a prezentat informaţiile respective organelor fiscale.

Decontarea carburanţilor utilizaţi de către misiune în anii 2005-2006 pentru 3 unităţi de transport, înregistrate la balanţa Ambasadei, s-a efectuat în lipsa datelor despre distanţele parcurse.

Reflectarea incorectă a TVA în mărime de 138,2 mii lei, transferată la bugetul de stat, recuperată Ambasadei de la procurările de bunuri materiale efectuate în perioadele precedente, a contribuit la înregistrarea eronată a acesteia în bilanţul executării bugetului din contul cheltuielilor de bază, la 01.10.2007, prin înregistrarea sumei nominalizate ca datorie a bugetului de stat faţă de misiune.

4. Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel (în continuare - Ambasada), cu derogare de la art.33 (32) alin.(4) din Legea nr.847-XIII, a admis în anul 2005 depăşirea limitei de cheltuieli cu 91,1 mii lei din contul mijloacelor bugetare, la alineatul "Arenda încăperilor", precum şi a utilizat suma TVA de 127,8 mii lei, recuperată pentru perioadele de gestiune anterioare. Mijloacele respective nu au fost transferate la bugetul de stat, fiind atribuite la micşorarea cheltuielilor de casă şi a celor efective din exerciţiul bugetar, ceea ce a dus la înregistrarea eronată a acestor date în rapoartele financiare.

Nerespectarea prevederilor art.15 alin.(1) lit. a) din Legea 426-XIII a dus la neînregistrarea în evidenţă contabilă şi la nerecuperarea TVA în mărime de 30,3 mii lei de la procurările de bunuri şi servicii efectuate în anii 2004-2005.

În lipsa permisiunii MAEIE, contrar prevederilor pct.74 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, Ambasada a angajat 2 persoane în funcţiile de contabil-şef şi şef de cancelarie, atribuind mijloacele pentru retribuirea muncii acestora în sumă de 687,1 mii lei la articolele de cheltuieli necorespunzătoare ale clasificaţiei bugetare. Nerespectîndu-se art.88 şi art.92 din Codul fiscal, mijloacele nominalizate n-au fost supuse impozitării, nefiind prezentate informaţiile respective organelor fiscale.

Ambasada, în anii 2004-2005, a efectuat cheltuieli pentru diferite acţiuni protocolare în mărime de 50,6 mii lei, fără detalierea şi justificarea acestor cheltuieli.

Contrar prevederilor pct.38 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, apartamentele nu sînt predate în folosinţă angajaţilor ambasadei prin actele corespunzătoare.

În lipsa evidenţei indicilor privind kilometrajul parcurs, Ambasada a înregistrat la cheltuieli combustibil în sumă de 208,0 mii lei.

Cu derogare de la prevederile pct.65 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, în lipsa acordului MAEIE, Ambasada a suportat cheltuieli în sumă de 6,9 mii lei pentru deplasarea la Moscova, în perioada iunie-iulie 2005, a ex-ambasadorului, rechemat la acel moment din funcţia deţinută.

Încălcînd prevederile art.15 alin.(1) lit.a) şi art.16 din Legea nr.426-XIII, Ambasada, în lipsa documentelor justificative, în iulie 2005, a înregistrat la cheltuieli suma de 33,6 mii lei.

Ambasada nu a respectat modul de ţinere a evidenţei contabile, stipulat în Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85, decontînd mijloacele financiare eliberate din casa instituţiei sau transferate de la contul de decontare în folosul unor persoane în baza documentelor de casă sau bancare, fără înregistrarea acestor operaţiuni la subconturile "Decontări cu titularii de avans" şi "Decontări cu diferiţi debitori şi creditori". Astfel, evitîndu-se înregistrările operaţiunilor economice la subconturile nominalizate, în anii 2004-2007 (9 luni), au fost reflectate la cheltuieli mijloace financiare în sumă totală de 6273,2 mii lei, ce constituie în medie 45% din totalul cheltuielilor de casă efectuate de către Ambasadă în această perioadă.

5. Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (în continuare - Ambasada), nerespectînd art.88 şi art.92 din Codul fiscal, nu a impozitat suma în mărime de 230,0 mii lei, achitată cu titlu de retribuire a muncii personalului netitular angajat din rîndul cetăţenilor Republicii Moldova şi nu a prezentat informaţiile respective organelor fiscale.

Ambasada, contrar pct.43 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, a efectuat cheltuieli pentru achitarea arendei spaţiului locativ, depăşind plafonul stabilit în Anexa nr.1 la Regulamentul nominalizat cu 69,5 mii lei, mijloace care urmau a fi recuperate din contul membrilor misiunii. Contractele de închiriere a spaţiului locativ nu au fost încheiate de către Ambasadă, dar de către personalul acesteia.

Misiunea nu ţine evidenţa kilometrajului parcurs de către autoturismele din dotare, atribuind la cheltuieli mijloacele achitate pentru combustibilul utilizat în baza facturilor primite de la furnizor.

Contrar pct.60 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, Ambasada a suportat cheltuieli pentru achitarea convorbirilor telefonice personale, costului abonamentului şi al convorbirilor de telefonie mobilă în sumă de 59,5 mii lei.

În lipsa reglementărilor legale, în anul 2006, alocaţiile precizate în sumă de 480,0 mii lei pentru achitarea serviciilor medicale acordate membrilor misiunii diplomatice peste hotarele Republicii Moldova, au fost utilizate la discreţia conducerii acesteia pentru achitarea serviciilor medicale şi procurarea medicamentelor de către angajaţi, inclusiv prin compensarea cheltuielilor suportate de către aceştia, confirmate prin facturi, bonuri şi alte documente de plată.

Cu derogare de la pct.28, pct.62 şi pct.63 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, Ambasada a achitat indemnizaţia în valută străină în sumă de 2640 dolari SUA unui membru al familiei ambasadorului după atingerea vîrstei de 18 ani, precum şi cheltuielile de deplasare şi cheltuielile pentru transportarea bagajelor unor angajaţi rechemaţi din funcţiile deţinute, cu depăşirea normelor stabilite şi în lipsa documentelor justificative, în sumă totală de 33,3 mi lei.

Asigurarea angajaţilor cu apartamente, mobilier şi inventar s-a efectuat cu nerespectarea pct.38 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987.

În anul 2006, la intrarea în funcţie a şefului serviciului contabil, nu s-a ţiniut cont prevederile art.38 din Legea nr.426-XIII. Astfel, transmiterea dosarelor s-a efectuat neregulamentar.

6. Deşi Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite (în continuare - Reprezentanţa), în anul 2007 (9 luni), integral pe devizul de cheltuieli a obţinut o economie în sumă de 1254,9 mii lei, la alineatul "Primele de asigurare medicală achitate de patron peste hotare" a depăşit limita de cheltuieli cu 28,1 mii lei.

Nerespectînd prevederile pct.47 şi ale Anexelor nr.2, nr.3 şi nr.4 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, Reprezentanţa, în perioada anilor 2004-2007 (9 luni), a efectuat cheltuieli pentru procurarea obiectelor de uz casnic, neprevăzute de norme, în sumă totală de 40,3 mii lei.

Contrar prevederilor pct.44 din Regulamentul sus-menţionat, contractele de închiriere a spaţiului locativ sînt încheiate de către angajaţii misiunii, fiind numai contrasemnate de către conducerea Reprezentanţei.

Cu derogare de la pct.60 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, Reprezentanţa a suportat cheltuieli neîntemeiate pentru achitarea abonamentelor de telefonie mobilă în sumă de 12,7 mii lei, nerecuperate din contul angajaţilor.

Reprezentanţa a efectuat cheltuieli de protocol, fără a dispune de un plan aprobat de către conducerea MAEIE. Nu în toate cazurile de desfăşurare a acţiunilor de protocol au fost întocmite devizele de cheltuieli respective.

Deşi edificiul în care este amplasată Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite, procurat în anul 2003, este reflectat în evidenţa contabilă, misiunea nu dispune de documente privind confirmarea dreptului de proprietate asupra acestui imobil.

Ţinînd cont de încălcările similare depistate anterior în rezultatul efectuării reviziilor financiare la 8 misiuni diplomatice şi întru executarea Hotărîrilor Curţii de Conturi nr.84 din 19.12.2006 şi nr.18 din 05.04.2007, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a propus Guvernului modificarea Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987. Astfel, Guvernul, prin Hotărîrea nr.871 din 03.08.2007 "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.987 din 11 august 2003"[12], a operat modificări şi completări la Regulamentul nominalizat, astfel fiind prevăzute reglementări de soluţionare a unui şir de probleme din cele constatate în această perioadă.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că misiunile diplomatice supuse controlului:

- au utilizat mijloace aprobate la unele articole de cheltuieli pentru efectuarea cheltuielilor la alte articole;

- au efectuat cheltuieli pentru diferite acţiuni protocolare cu încălcarea procedurilor stabilite;

- au admis cazuri de achitare a cheltuielilor de deplasare cu depăşirea normelor stabilite;

- n-au asigurat conformitatea ţinerii evidenţei contabile şi corectitudinea întocmirii rapoartelor financiare;

- au folosit neautorizat TVA rambursată în perioadele ulterioare perioadei din exerciţiul bugetar;

- au efectuat cheltuieli pentru procurări de bunuri materiale neprevăzute de normativele stabilite.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art. 27 şi art. 29 din Legea nr. 312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (dl A.Stratan), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Turcia (dl M.Barbulat), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (dl Ia.Timciuc), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Letonia (dl Ed.Melnic), Ambasadei Republicii Moldova în Statul Israel (dna L.Miculeţ), Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (dl N.Chirtoacă), Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite (dl A. Tulbure):

1.1. să întreprindă măsuri, conform legislaţiei în vigoare, în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor menţionate;

1.2. să asigure instruirea continuă a personalului conform domeniului de competenţe;

1.3. să eficientizeze gestionarea economico-financiară, implementînd sisteme informaţionale moderne de ţinere a evidenţei contabile;

1.4. să asigure respectarea legislaţiei în vigoare privind transferul la bugetul de stat a sumelor TVA rambursate;

1.5. să întreprindă măsurile de rigoare privind verificarea corectitudinii înregistrării imobilului în care este amplasată Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite în calitate de patrimoniu al misiunii, precum şi în vederea soluţionării problemei ce ţine de neutilizarea automobilului achiziţionat de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză.

2. Se informează Ministerul Finanţelor (dl M. Pop) despre rezultatele reviziilor financiare efectuate la misiunile diplomatice menţionate în prezenta hotărîre.

3. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului.

4. Despre executarea pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2002, nr.20, art.80.

[3] Nu este dată publicităţii.

[4] M.O., 2003, nr.182-185, art.1031.

[5] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398, abrogată de la 01.01.2008 prin Legea nr.113-XVI din 27.04.2007.

[6] M.O., 1996, nr.72-73, art.704.

[7] Republicat în ediţia specială a M.O. din 08.02.2007.

[8] Republicată în ediţia specială a M.O. din a.2005.

[9] M.O., 2002, nr.95, art.939.

[10] Nu este dată publicităţii.

[11] M.O., 2000, nr.121-123, art.1076.

[12] M.O., 2007, nr.127-130, art.921.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)