Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 83 din 18 decembrie 2007 privind raportul asupra rezultatelor controlului legalităţii acordării creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie

Numar din data de 2007-12-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dna N. Lupan, viceministrului protecţiei sociale, familiei şi copilului dl Iu. Bucinschi, viceministrului administraţiei publice locale dl S. Tataru, viceprimarului general al mun. Chişinău dl M.Furtună, preşedintelui Băncii de Economii S.A. dl Gr. Gacikevici, vicepreşedintelui Consiliului de administraţie al B.C. "Energbank" S.A. dl P.Cuşnir, preşedintelui raionului Anenii Noi dl V. Vizdoagă, vicepreşedintelui raionului Teleneşti dl E. Manoli, vicepreşedintelui raionului Ialoveni dna N. Petrea, juristului Consiliului raional Orhei dl A. Tij, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului legalităţii acordării creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie.

Acţiunile de control s-au efectuat, conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, la Ministerul Finanţelor, Banca de Economii S.A., B.C. "Energbank" S.A., avînd drept obiectiv stabilirea gradului de respectare a legalităţii acordării creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, viabilitatea mecanismului şi modul de acordare, rambursare a creditelor nominalizate, controlul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru rambursarea sumelor creditelor, respectarea de către instituţiile financiare a condiţiilor de acordare a creditelor preferenţiale.

În procesul controlului efectuat la entităţile implicate în procesul de acordare a creditelor preferenţiale, probele de control au fost colectate prin studierea legislaţiei, examinarea documentelor ce ţin de solicitarea creditelor, analiza selectivă a unor dosare cu documente ale solicitanţilor de credite, a contractelor de acordare a creditelor preferenţiale, ordinelor de plată şi extraselor bancare, a informaţiilor obţinute de la Ministerul Finanţelor, Ministerul Apărării, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, precum şi prin efectuarea unor controale la autorităţile administraţiei publice locale.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

1. Consideraţii de ordin general

Întru realizarea prevederilor legislaţiei ce reglementează protecţia socială a unor categorii de populaţie, prin Hotărîrea Guvernului nr.1146 din 15.10.2004 "Cu privire la creditele preferenţiale pentru unele categorii de populaţie"[2] (cu modificările şi completările ulterioare), a fost aprobat Regulamentul cu privire la acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie (în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1146 sau, după caz, Hotărîrea Guvernului nr.1146).

Controlul asupra executării Hotărîrii Guvernului nr.1146 a fost pus în sarcina Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (pînă la 13.01.2006), Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (pînă la 07.09.2007), Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului (începînd cu 07.09.2007), Ministerului Finanţelor şi autorităţilor administraţiei publice locale.

2. Volumul creditelor preferenţiale acordate pe categorii de beneficiari

Volumul creditelor preferenţiale acordate la situaţia din 30.09.2007, conform Hotărîrii Guvernului nr.1146, pe categorii de beneficiari este prezentat în felul următor.

Nr.

d/o

Categoriile de populaţie

care au beneficiat de credite preferenţiale

Numărul de garanţii eliberate

 

Numărul de credite preferenţiale acordate

Suma creditelor preferenţiale (mil. lei)

Inclusiv sub garanţia bugetelor (mil. lei) 

 Total, inclusiv:

6789

3829

255,0

158,9


1.

Veteranilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl

1058

825

61,0

61,0


2.

Membrilor familiilor celor care şi-au pierdut viaţa în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl, ale celor care au decedat în urma bolii actinice, ale invalizilor decedaţi

30

22

1,7

1,7


3.

Veteranilor la acţiunile de luptă din Afganistan

1465

760

55,9

27,9


4.

Veteranilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova

2838

1521

116,0

58,0


5.

Cetăţenilor care nu au participat la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova ale căror case au fost distruse în timpul acestor acţiuni

5

4

0,3

0,2


6.

Cetăţenilor Republicii Moldova care nu au participat la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi nu au posibilitatea să revină la domiciliul lor permanent din motive politice

11

7

0,5

0,3


7.

Victimelor reabilitate ale represiunilor politice

1352

679

18,9

9,4


8.

Veteranilor celui de-al doilea război mondial

30

11

0,7

0,4


Sursă: Informaţiile autorităţilor administraţiei publice locale

Ponderea majoră în volumul total al creditelor preferenţiale acordate o deţin creditele acordate veteranilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova - 1521 de credite în sumă de 116,0 mil.lei (58,0 mil. lei sub garanţia bugetelor), sau 39,7%, veteranilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl şi membrilor familiilor lor - 847 de credite sub garanţia bugetelor în sumă de 62,7 mil.lei (22,0%), victimelor reabilitate ale represiunilor politice - 679 de credite în sumă de 18,9 mil.lei (9,4 mil.lei sub garanţia bugetelor), sau 7,4% din volumul creditelor acordate, şi 782 de credite în sumă de 57,5 mil.lei - altor categorii de beneficiari.

Analiza volumului creditelor preferenţiale acordate unor categorii de populaţie pe raioane denotă că, din diferite motive, nu toate autorităţile administraţiei publice locale (consiliile municipale, raionale) au executat întocmai prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1146. Potrivit informaţiei Ministerului Finanţelor, la situaţia din 30.09.2007, pentru obţinerea scrisorilor de garanţie a creditelor preferenţiale, au fost depuse 9397 de cereri către autorităţile administraţiei publice locale, ultimele eliberînd 6789 scrisori de garanţie, sau 72,2% din numărul cererilor depuse. Ponderea scrisorilor de garanţie a deviat de la un consiliu raional la altul. Astfel, Consiliul raional Anenii Noi a eliberat 5 scrisori de garanţie, sau 4,1%, din 123 de cereri depuse, Consiliul raional Ştefan Vodă - respectiv, 64 (27,5%) din 233, Consiliul raional Rîşcani - 77 (46,7%) din 165, Consiliul raional Cahul - 148 (50,0%) din 296, Consiliul raional Rezina - 123 (52,1%) din 236, Consiliul raional Basarabeasca - 143 (60,6%) din 236, Consiliul raional Ialoveni - 86 (56,2%) din 153, UTA Găgăuzia - 151 (55,9%) din 270 etc.

Potrivit informaţiei prezentate Ministerului Finanţelor de către instituţiile financiare, la situaţia din 30.09.2007, au fost acordate 3829 de credite preferenţiale în sumă de 255,0 mil. lei, inclusiv 158,9 mil.lei - sub garanţia bugetelor. Rata medie a dobînzii varia de la 15,5% pînă la 16,0% anual. În procesul de acordare a creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie au fost implicate 5 instituţii financiare. Ponderea majoră a creditelor acordate îi revine Băncii de Economii S.A. - 99,0% (3793 de credite în sumă de 252,0 mil. lei), iar celorlalte 4 bănci (B.C. "Moldindcombanc" S.A., B.C. "Banca Comercială Română-Chişinău", B.C. "Energbank" S.A., B.C. "Investprivatbank" S.A.) le revin 1% din suma totală a creditelor acordate (la 38 de beneficiari - în sumă de 3,0 mil.lei).

Numai în mun. Chişinău au fost eliberate 1951 scrisori de garanţie, iar credite au fost acordate la 958 de solicitanţi (49,1%), în raionul Căuşeni - eliberate 53 scrisori de garanţie, fiind acordate 25 (47,2%) de credite, în raionul Floreşti - eliberate 325 scrisori de garanţie, fiind acordate 92 (28,3%) de credite, în raionul Teleneşti - eliberate 308 scrisori de garanţie, fiind acordate 136 (44,2%) de credite etc.

Concomitent, pentru deservirea creditelor preferenţiale în sumă de 255,0 mil.lei (158,9 mil.lei sub garanţia bugetelor), din bugetul de stat urmează a fi achitate şi dobînzi la termen în valoare de circa 99,7 mil. lei, sau 39,1% din suma totală a creditelor preferenţiale acordate.

Conform informaţiei Băncii de Economii S.A., la situaţia din 30.09.2007, la filialele băncii erau înregistrate ca fiind în lucru 750 de dosare, altele 2210 scrisori de garanţie cu valoarea creditelor garantate de circa 181,2 mil.lei, sau 32,5% din 6789 scrisori de garanţie eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, parţial n-au fost ridicate, ori se află la beneficiari şi nu sînt prezentate instituţiilor financiare pentru a primi credite preferenţiale. De menţionat că scrisorile de garanţie a creditelor preferenţiale au fost emise fără stabilirea unui termen rezonabil de valabilitate pentru prezentare la instituţiile financiare.

În perioada supusă controlului, la Ministerul Finanţelor, Banca de Economii S.A., direct şi prin intermediul organelor de stat (Guvern, Parlament, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova), precum şi la autorităţile administraţiei publice locale (consilii municipale şi raionale) au parvenit de la cetăţenii Republicii Moldova circa 395 de petiţii referitor la problemele ce ţin de executarea Hotărîrii Guvernului nr.1146, inclusiv de tergiversarea procesului de examinare a cererilor de acordare a creditelor preferenţiale, iar în unele cazuri - şi de refuzul de a examina aceste cereri, precum şi privind lista destul de mare a actelor necesare pentru a întruni condiţiile de obţinere a creditelor preferenţiale.

Petiţiile cetăţenilor ce ţin de acordarea creditelor preferenţiale se examinau cu încălcarea termenelor stabilite, iar în unele cazuri, răspunsul la petiţii nu era bazat pe materialele examinării şi nu corespundea cerinţelor expuse de petiţionar, astfel nerespectîndu-se prevederile art.8 şi art.14 din Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 "Cu privire la petiţionare"[3] (cu modificările şi completările ulterioare).

3. Respectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a legislaţiei privind acordarea garanţiilor pentru creditele preferenţiale

Unele comisii speciale pentru realizarea procedurii de selectare a persoanelor ce solicită credite preferenţiale din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale nu au întrunit componenţa deplină prevăzută în pct.10 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1146.

Evidenţa cererilor şi altor documente nu se ţine de către unele comisii speciale în conformitate cu pct.15 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1146, care stipulează că secretarul comisiei ţine evidenţa cererilor, proceselor-verbale întocmite, registrul acordării garanţiilor de către autoritatea publică respectivă şi a creditelor primite de beneficiari, precum şi a sumelor ce urmează a fi restituite de aceştia, şi a altor documente, după caz.

Comisiile speciale pentru examinarea cererilor potenţialilor beneficiari de credite ale autorităţilor administraţiei publice locale (Anenii Noi, Orhei, Ialoveni, Teleneşti, mun. Chişinău), din diferite motive, tergiversau timp de la două luni pînă la mai mult de un an procesul de examinare a cererilor de solicitare a garanţiilor necesare pentru obţinerea creditelor preferenţiale.

Unele autorităţi ale administraţiei publice locale au eliberat anumitor categorii de populaţie scrisori de garanţie pentru primirea creditelor preferenţiale, fără ca acestea să prezinte pe deplin setul de documente, inclusiv documentele care ar confirma dreptul la asigurare cu spaţiu locativ. Concomitent, neconcordanţele în cadrul legal au permis comisiilor speciale să înainteze propuneri de acordare a garanţiilor pentru credite preferenţiale persoanelor asigurate cu spaţiu locativ.

4. Respectarea de către instituţiile financiare a condiţiilor de acordare a creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie

Întru executarea întocmai a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1146, era oportun ca instituţiile financiare implicate în acordarea creditelor preferenţiale şi Ministerul Finanţelor să semneze un acord de colaborare, în care să fie stipulat mecanismul de acordare a creditelor, drepturile şi obligaţiile părţilor.

Cererile solicitanţilor de credite preferenţiale se examinau de către Comisia de creditare a filialelor Băncii de Economii S.A., iar mai apoi se remiteau centrelor de decizie pentru luarea hotărîrii definitive de acordare a creditelor preferenţiale, fapt care determina prelungirea perioadei de examinare a cererilor. Controlul a stabilit că perioada medie de examinare a cererilor solicitanţilor dura de la două luni pînă la mai mult de un an (filialele Băncii de Economii S.A din mun. Chişinău, or. Teleneşti, or. Orhei şi altele).

Analiza selectivă a proceselor-verbale ale comisiilor de creditare şi explicaţiilor verbale ale colaboratorilor Băncii de Economii S.A. denotă că creditarea unor beneficiari de scrisori de garanţie pentru credite preferenţiale nu era posibilă din cauza neasigurării cu gaj a părţii din credit care urma a fi rambursată din contul beneficiarului de credit preferenţial.

În unele cazuri, instituţia financiară a acordat credite preferenţiale unor categorii de populaţie în lipsa documentelor care ar confirma destinaţia creditului, devizul de cheltuieli, proiectul de construcţie aprobat în modul stabilit, astfel nerespectînd prevederile pct.16 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1146.

Sursa de rambursare de către beneficiar a părţii din credit care trebuia rambursată erau mijloacele băneşti obţinute din creditul preferenţial. Astfel, la situaţia din 30.09.2007, din 3793 de credite acordate de către Banca de Economii S.A., 242 de credite (8,5 mil.lei), sau 6,3 % din numărul total, au fost rambursate înainte de termen de către beneficiari (partea lor de credit de 50%).

Controlul a stabilit că B.C. "Energbank" S. A. a eliberat unor beneficiari credite pentru procurarea spaţiului locativ (în sumă a cîte 82,0 mii lei fiecăruia) fără prezentarea documentelor care ar confirma utilizarea creditului. În ziua acordării creditului, 50% din suma acestuia (41,0 mii lei) au fost depuse la conturile de depozit cu o rată anuală a dobînzii de 15,5% şi, respectiv, 16,5%.

Contractele de acordare a creditelor preferenţiale nu prevăd responsabilitatea beneficiarului de credit în caz de nerambursare în termenele stabilite a părţii sale de credit, ceea ce duce la calcularea dobînzii suplimentare, achitată din contul bugetului de stat, precum şi responsabilitatea debitorului în caz de neutilizare conform destinaţiei a creditului. La filiala nr.1 a Băncii de Economii S.A. din mun. Chişinău, la 30.09.2007, datoria arierată a beneficiarilor constituia circa 22,0 mii lei.

Contrar prevederilor pct.22 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1146, instituţiile financiare implicate în acordarea creditelor preferenţiale nu prezentau Ministerului Finanţelor în termenul stabilit, adică pînă la data de 15 a ultimei luni din trimestrul de gestiune, informaţiile necesare pentru achitarea sumelor creditelor preferenţiale garantate de autorităţile administraţiei publice locale.

5. Controlul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru rambursarea şi deservirea creditelor preferenţiale

Conform Raportului Ministerului Finanţelor despre executarea bugetului de stat pe anul 2006 şi informaţiei operative privind executarea bugetului de stat în perioada ianuarie-septembrie anul 2007, pentru rambursarea creditelor preferenţiale acordate unor categorii de populaţie, ministerul a transferat instituţiilor financiare din bugetul de stat 34288,1 mii lei (20729,6 mii lei - suma principală şi 13558,5 mii lei - dobînda), ce se încadrează în limita mijloacelor preconizate pentru acest scop în Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[4] (cu modificările ulterioare) şi Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23.11.2006[5] (cu modificările ulterioare).

Concomitent, în aceeaşi perioadă, unele autorităţi ale administraţiei publice locale au aprobat în bugetele lor cheltuieli pentru rambursarea creditelor preferenţiale în sumă de 6056,1 mii lei, utilizînd în acest scop 4210,1 mii lei. Aşadar, suma totală rambursată instituţiilor financiare de la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru creditele preferenţiale a constituit 38498,2 mii lei, inclusiv suma principală - 24939,7 mii lei şi dobînda - 13558,5 mii lei (54,3% din principal).

Contrar prevederilor pct.23 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1146, autorităţile administraţiei publice locale, la etapa elaborării proiectului Legii bugetului pe anul respectiv, nu prezentau Ministerului Finanţelor calculele corespunzătoare pentru achitarea sumei creditelor obţinute cu garanţia autorităţilor administraţiei publice locale, astfel făcînd dificilă prognozarea acestor cheltuieli în bugetul de stat. Suma prognozată în bugetul de stat pe anul 2007 în scopul achitării dobînzilor şi rambursării creditelor preferenţiale a fost suficientă numai pentru două trimestre. Soldul datoriei la credite, scadent la 30.09.2007, în sumă de 14998,7 mii lei (suma principală - 8716,7 mii lei şi dobînda - 6272,0 mii lei), a fost rambursat de către Ministerul Finanţelor la 31.10.2007, cu întîrziere, fără sursă de acoperire, în baza Hotărîrii Guvernului nr.1150 din 22.10.2007 "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare[6].

În perioada supusă controlului, Ministerul Finanţelor a rambursat creditele preferenţiale prin intermediul autorităţilor administraţiei publice locale, în modul stabilit de pct.22 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1146, reflectîndu-le în rapoartele sale ca cheltuieli efectuate în aceste scopuri din contul bugetului de stat, fără să ţină cont de faptul că pct.17 şi pct.18 din Regulamentul nominalizat prevăd că de la bugetul de stat se rambursează creditele acordate veteranilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, precum şi suma dobînzilor aferente pentru toate categoriile de beneficiari, iar pentru restul categoriilor sursa de rambursare a creditului sînt bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.

Ministerul Finanţelor nu a determinat specificul ţinerii evidenţei contabile a datoriilor faţă de instituţiile financiare la creditele preferenţiale acordate sub garanţia autorităţilor administraţiei publice locale şi a dobînzilor aferente lor, ceea ce a dus, în perioada supusă controlului, la nereflectarea de către unele Direcţii generale finanţe din cadrul consiliilor raionale în "Raportul privind executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale pe toate componentele conform clasificaţiei bugetare" a cheltuielilor efective pentru rambursarea creditelor preferenţiale în anul 2006 în sumă de 1954,3 mii lei, precum şi a cheltuielilor efective şi datoriilor creditoare în sumă de 7889,6 mii lei, la situaţia din 31.10.2007.

Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28.11.2005, nu prevăd reflectarea în rapoartele privind situaţia conturilor extrabilanţiere a soldurilor datoriilor bugetului de stat faţă de instituţiile financiare privind dobînzile calculate la creditele preferenţiale acordate unor categorii de populaţie şi creditele care se rambursează din bugetul de stat.

Contrar prevederilor art.39 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[7] (cu modificările şi completările ulterioare), inventarierea decontărilor şi obligaţiilor la creditele preferenţiale şi a dobînzilor aferente a fost efectuată numai la situaţia din 01.10.2006 şi, respectiv, nu au fost întocmite acte de verificare între părţile participante la acordarea creditelor preferenţiale.

Deşi pct.4 din Hotărîrea Guvernului nr.1146 prevede că autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile financiare respective, lunar, pînă la data de 5 a lunii următoare de gestiune, urmau să prezinte Ministerului Finanţelor informaţii despre mersul executării hotărîrii nominalizate, în perioada 30.06.2006 - 2007(9 luni), Banca de Economii S.A. nu a prezentat informaţia respectivă, iar în unele cazuri, cu întîrzieri au prezentat informaţiile B.C. "Energbank" S.A., B.C. "Investprivatbank" S.A., Direcţiile generale finanţe Ungheni, Călăraşi, Soroca, a Primăriei mun. Chişinău şi altele.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, care, conform pct.6 din Hotărîrea Guvernului nr.1146, sînt responsabile de executarea ei, în perioada anilor 2006-2007 (9 luni), nu au asigurat efectuarea controlului asupra executării hotărîrii respective. Doar Ministerul Finanţelor, prin intermediul Serviciului Control Financiar şi Revizie, a efectuat la 6 unităţi administrativ-teritoriale (consilii) şi unele instituţii financiare un control asupra utilizării conform destinaţiei şi conform procedurilor legale a creditelor preferenţiale acordate unor categorii de populaţie.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele controlului legalităţii acordării creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, pentru intensificarea controlului asupra utilizării finanţelor publice, şi se recomandă:

1.1. asigurarea respectării întocmai a prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1146, în special a pct.17 şi pct.18 privind sursele de rambursare a creditelor preferenţiale şi cotele stabilite;

1.2. justificarea necesarului de mijloace bugetare pentru rambursarea creditelor preferenţiale, întru excluderea riscurilor financiare ce ţin de executarea Hotărîrii Guvernului nr.1146;

1.3. elaborarea metodologiei ţinerii evidenţei contabile a creditelor preferenţiale acordate în baza scrisorilor de garanţie eliberate de către autorităţile administraţiei publice locale;

1.4. examinarea în comun cu instituţiile financiare a oportunităţii încheierii unui acord de colaborare, care ar stabili mecanismul de acordare a creditelor preferenţiale;

1.5. inventarierea decontărilor şi obligaţiilor la creditele preferenţiale, pentru confirmarea veridicităţii şi autenticităţii datelor contabilităţii şi rapoartelor financiare, cu participarea părţilor implicate în acordarea creditelor preferenţiale, calcularea şi achitarea dobînzilor aferente şi întocmirea actelor de verificare.

2. Se informează Ministerul Administraţiei Publice Locale despre rezultatele controlului legalităţii acordării creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie şi se recomandă acordarea asistenţei metodologice şi consultative autorităţilor administraţiei publice locale privind executarea Hotărîrii Guvernului nr.1146.

3. Se informează autorităţile administraţiei publice locale (Consiliul municipal Chişinău, Consiliile raionale Anenii Noi, Orhei, Ialoveni, Teleneşti, Străşeni) despre rezultatele controlului şi se cere respectarea întocmai a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1146.

4. Se informează Banca de Economii S.A. şi B.C. "Energbank" S.A. despre rezultatele controlului legalităţii acordării creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, pentru luare de atitudine.

5. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului legalităţii acordării creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie, întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.1146, şi se recomandă analiza racordării cadrului normativ la problema vizată.

6. Despre executarea punctelor 1-3 şi punctului 5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a  M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2004, nr.189-192, art.1320.

[3] Republicată în  M.O., 2003, nr.6-8, pag.5.    

[4] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[5] M.O., 2006, nr.189-192, art.893.

[6] M.O., 2007, nr.168-170, art.1191.

[7] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)