Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 30 din 2 august 2011 privind Raportul auditului utilizării mijloacelor destinate subvenţionării în agricultură în exerciţiul bugetar 2010

Numar din data de 2011-08-02 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 27

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului agriculturii şi industriei alimentare dl V.Bumacov, viceministrului agriculturii şi industriei alimentare dl V.Guţu, şefului Direcţiei buget şi finanţe a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare dna A.Pînzari, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, directorului general al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură dl P.Maleru, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului utilizării mijloacelor destinate subvenţionării în agricultură în exerciţiul bugetar 2010.

Misiunea de audit s-a desfăşurat la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare - MAIA) şi la Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare - AIPA) în temeiul Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2]. Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că mijloacele alocate de la bugetul de stat pentru subvenţionarea în agricultură au fost repartizate beneficiarilor şi administrate de către MAIA şi AIPA în limita direcţiilor aprobate, precum şi că mijloacele alocate au fost obţinute şi utilizate de către unii beneficiari preponderent în mod legal.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniilor de audit, probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor de evaluare a riscului şi a procedurilor de audit ulterioare, precum şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode: examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În ultimii ani reformele instituţionale implementate în sistemul de subvenţionare au fost tergiversate. Astfel, în scopul stabilirii principiilor, obiectivelor şi sarcinilor prioritare pentru elaborarea, monitorizarea şi realizarea politicilor de susţinere a producătorilor agricoli prin intermediul sistemului de subvenţionare, precum şi concentrării tuturor resurselor bugetare cu această destinaţie în fondul respectiv, prin Hotărîrea Guvernului nr.1305 din 28.11.2007[4], a fost aprobată Concepţia sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anii 2008-2015. Unul dintre obiectivele acesteia prevede crearea sistemului instituţional pentru gestionarea resurselor financiare destinate subvenţionării producătorilor agricoli, monitorizarea repartizării acestora şi evaluarea cantitativă şi calitativă a impactului generat de măsurile de susţinere a agricultorilor din partea statului, crearea unui astfel de sistem fiind demarat în anul 2010. Deşi Hotărîrea Guvernului privind crearea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură a intrat în vigoare la începutul anului 2010[5], instituţia n-a stabilit funcţionarea sa teritorială în mod independent, schimbarea modului de recepţionare a dosarelor, cauza fiind neangajarea personalului. Pe parcursul anului 2010, o parte din dosare au fost recepţionate de către Direcţiile raionale Agricultură şi Alimentaţie din cadrul Consiliilor raionale, iar o altă parte - de către unele Asociaţii obşteşti raionale, contractate de Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (în continuare - ANDR), cărora, pentru munca depusă la elaborarea şi recepţionarea dosarelor în baza contractului încheiat în septembrie 2010 între minister, ANDR şi Uniunea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, le-a fost achitată din fondurile externe suma contractată de 37,5 mii dolari SUA.

Odată cu crearea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, n-au fost preluate de către aceasta dosarele recepţionate de minister în anul 2009 şi achitate în anul 2010. Totodată, după 4,5 luni de la fondarea AIPA, o comisie temporară creată de către minister a examinat dosarele nepreluate de Agenţie la momentul fondării încă a 21 de agenţi economici pentru acordarea subvenţiilor la plantarea viilor în anul 2009 pe o suprafaţă de 326,4 ha. Conform dosarelor, suma subvenţiilor constituie 9,98 mil.lei, care pînă la finalizarea auditului n-a fost achitată.

Verificările efectuate în cadrul auditului au mai constatat următoarele:

 • Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în procesul de administrare a mijloacelor fondului de subvenţionare, n-a documentat modul în care au fost selectate direcţiile de subvenţionare şi baza de calcul a necesităţilor de alocaţii în aspectul acestora.
 • Ministerul n-a propus spre aprobare regulamentară modul şi sursele de finanţare pentru achitarea datoriilor din anul precedent în sumă de 34,8 mil lei, acestea fiind achitate din alocaţiile prevăzute pentru plăţile curente în anul 2010.
 • Cadrul juridic care a stat la baza subvenţionării producătorilor agricoli pe anul 2010 n-a prevăzut clar modul de subvenţionare a domeniilor, care, fiind complicat şi anevoios în procedurile de aplicare, pe parcursul anului, a fost supus unor modificări, iar anumite probleme au rămas nesoluţionate.
 • La selectarea măsurilor de subvenţionare, stabilirea criteriilor de eligibilitate, recepţionarea dosarelor, examinarea documentelor prezentate s-au admis unele deficienţe privind respectarea prevederilor actelor normative, iar limita maximă stabilită la subvenţionarea unor măsuri a defavorizat beneficiarii cu investiţii valoroase.
 • La subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat, AIPA, în 5 cazuri, n-a examinat în termenele stabilite de Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.167 din 09.03.2010[6] documentele depuse, ceea ce a condiţionat acordarea neregulamentară a subvenţiilor în sumă de 56,4 mii lei. Pentru obţinerea subvenţiilor în sume mai mari decît limita stabilită de Regulamentul menţionat, unele persoane au recurs la divizarea investiţiei prin crearea mai multor structuri antreprenoriale, conduse de unele şi aceleaşi persoane. Una dintre aceste structuri a beneficiat de subvenţii peste normele stabilite în sumă de 325,9 mii lei.
 • Pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului de irigare, de către MAIA au fost subvenţionaţi unii agenţi economici care dispuneau de datorii din anii 2004-2006 la creditele stimulate de stat pentru procurarea tehnicii prin intermediul Unităţii de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare 2 KR (în continuare - proiectul 2-KR).

Datoriile formate de diferiţi agenţi economici la astfel de credite nestinse la 01.01.2011 constituie suma totală de 137,7 mil.lei.

 • La stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, 3 agenţi economici au prezentat AIPA documente neveridice, obţinînd neregulamentar subvenţii în sumă de 273,2 mii lei. În aceleaşi condiţii, un agent economic a fost subvenţionat neregulamentar cu suma de 200,0 mii lei, pentru stimularea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.
 • Alte verificări efectuate în timpul auditului, cu suportul AIPA, la 51 de beneficiari (pe 63 de dosare) au relevat (în 11 cazuri) încălcări legate de prezentarea documentelor neveridice, fapt ce s-a soldat cu utilizarea neregulamentară a mijloacelor alocate din bugetul de stat pentru subvenţionarea producătorilor agricoli în sumă de 1991,3 mii lei, iar 3 agenţi economici, avertizaţi în prealabil despre intenţia de a efectua la ei verificări, au restituit benevol în bugetul statului mijloace în sumă de 407,7 mii lei.

         Auditul a constatat şi alte deficienţe şi neregularităţi, care sînt menţionate în Raportul de audit anexat.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului utilizării mijloacelor destinate subvenţionării în agricultură în exerciţiul bugetar 2010, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pentru documentare, şi se cere:

2.1.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul şedinţei Colegiului ministerului, cu stabilirea măsurilor concrete pentru remedierea situaţiei în domeniul subvenţionării în agricultură, responsabilizarea factorilor de decizie, precum şi pentru monitorizarea executării cerinţelor şi recomandărilor auditului;

2.1.2. în comun cu Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, să efectueze şi să prezinte Guvernului în modul stabilit o evaluare cantitativă şi calitativă a impactului subvenţionării sectorului agroalimentar, cu elaborarea documentelor de politici corespunzător direcţiilor principale ale subvenţionării în agricultură şi ajustarea lor la cerinţele internaţionale;

2.2. Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului, şi se cere:

2.2.1. să întreprindă în termene restrînse măsuri în scopul gestionării eficiente a mijloacelor publice destinate subvenţionării agriculturii, cu respectarea echităţii sociale şi executarea conformă a cadrului legal;

2.2.2. să intensifice controlul asupra responsabilizării beneficiarilor de subvenţii privind veridicitatea documentelor prezentate la obţinerea subvenţiilor;

2.2.3. să remită Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei rezultatele verificărilor efectuate la beneficiarii de subvenţii care au utilizat neregulamentar mijloacele alocate din bugetul de stat pentru subvenţionare;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru documentare privind rezultatele auditului, şi se cere examinarea situaţiei la compartimentul subvenţionarea în agricultură;

2.4. Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;

2.5. Comisiilor permanente ale Parlamentului: Comisiei economie, buget şi finanţe şi Comisiei agricultură şi industrie alimentară, pentru examinare şi luare de atitudine;

2.6. Guvernului, pentru documentare şi audiere pe marginea faptelor constatate de către auditul Curţii de Conturi referitor la situaţia în domeniul subvenţionării în agricultură, şi se propune examinarea ajustării cadrului legal ce ţine de acest domeniu la legislaţia comunitară.

3. Se ia act că:

3.1. în perioada efectuării auditului, mijloacele încasate neregulamentar în sumă de 273,2 mii lei şi de 407,7 mii lei au fost restituite în bugetul de stat;

3.2. prin modificarea Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.167 din 09.03.2010, în perioada auditului a fost majorată limita maximă de mijloace stabilită iniţial pentru subvenţionarea unor măsuri;

3.3. la elaborarea de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2011 s-a ţinut cont de unele recomandări ale auditului pentru îmbunătăţirea eficacităţii managementului subvenţionării producătorilor agricoli:

 • a fost inclusă prescripţia de prezentare a certificatului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional la accesarea a 3 măsuri de sprijin financiar;
 • la stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut, ca document obligatoriu a fost inclusă cerinţa prezentării copiei contractelor de credit; totodată, pentru stimularea investiţiilor la producerea legumelor pe teren protejat, s-a exclus modul de subvenţionare prin intermediul cooperativelor de întreprinzător;
 • măsura privind stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului de irigare s-a completat cu "sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină", totodată concretizîndu-se rata care trebuie achitată în cazul procurării în credit de la proiectul 2-KR, precum şi nomenclatorul tehnicii supuse subvenţionării, iar ca cerinţă obligatorie s-a inclus lipsa datoriilor la creditele acordate anterior;
 • au fost stabilite responsabilităţi privind înstrăinarea investiţiei supuse subvenţionării, iar la stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare, a fost prevăzut modul de stabilire a priorităţilor supuse subvenţionării;
 • a fost inclusă Lista de interdicţie a producătorilor agricoli şi modul de întocmire a acesteia şi de evidenţă a producătorilor, precum şi s-au stabilit criterii unice de selectare a beneficiarilor în aspectul domeniilor de subvenţionare. Concomitent, s-a modificat modul de recepţionare a dosarelor, de examinare şi autorizare spre plată a cererilor de sprijin, precum şi de efectuare a controlului asupra eficienţei utilizării mijloacelor fondului de subvenţionare.

4. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului utilizării mijloacelor destinate subvenţionării în agricultură în exerciţiul bugetar 2010 se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei", pentru examinare după competenţă.

5. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor subpunctelor 2.1. şi 2.2. se va informa Curtea de Conturi în termen de 4 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010,, Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011'' (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii" și Hotărîrea Curţii de Conturi nr.11 din 03.04.2009" Privind aprobarea Standardelor auditului performanței".

[4] Hotărîrea Guvernului nr.1305 din 28.11.2007 "Cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anii 2008-2015".

[5] Hotărîrea Guvernului nr.60 din 04.02.2010 "Cu privire la crearea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură" (cu modificările ulterioare); (M.O. nr.20-22 din 09.02.2010).

[6] Hotărîrea Guvernului nr.167 din 09.03.2010 "Cu privire la aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli" (cu modificările ulterioare).

Recomandari (27)

1. Să întreprindă măsuri pentru crearea Registrului exploataţiilor agricole.

2. Conducerea AIPA să execute necondiționat alocaţiile pentru subvenționarea producătorilor agricoli în aspectul măsurilor și limitelor aprobate.

3. Conducerea MAIA, la administrarea modului de subvenţionare a producătorilor agricoli, să țină cont de neregulile și deficiențele constatate la acest capitol.

4. Conducerea AIPA și a MAIA să întreprindă măsuri adecvate întru asigurarea regulamentară a documentării și recepţionării dosarelor.

6. Conducerea AIPA să întreprindă măsuri întru asigurarea funcționalității structurilor teritoriale prin completarea statelor de personal.

5. Conducerea MAIA să asigure pentru producătorii agricoli beneficiari de subvenţii posibilitatea de a-şi calcula de sine stătător efectul propriilor investiţii, doar în consultanţă cu ANDR şi unele asociaţii obşteşti, fără ca acestea să intervină în activitatea lor.

7. Să asigure corelarea prevederilor Regulamentului privind criteriile de evaluare a dosarelor cu Concepţia de subvenţionare pentru anii 2008-2015, stabilind evaluarea cantitativă şi calitativă a impactului generat de măsurile de susţinere a agricultorilor din partea statului.

8. Să instituie, la nivel de conducere a AIPA, comisia pentru examinarea rezultatelor recepţionării şi selectării dosarelor, aprobării beneficiarilor şi autorizării plăţilor, cu întocmirea şi aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor convocate.

9. Să concretizeze modul de subvenţionare a creditării producătorilor agricoli prin intermediul AEÎ, ţinînd cont de faptul că creditele acordate de către AEÎ, în mare măsură, reieşind din documentele prezentate, nu poartă un caracter investiţional, iar mărimea dobînzii stabilite este cu mult mai mare comparativ cu cea a instituţiilor bancare.

10. Conducerea MAIA să înainteze Guvernului în modul stabilit propuneri de completare a actualului cadru legislativ privind eliminarea interdicţiilor de asigurare a riscurilor în agricultură.

11. Conducerea AIPA să asigure regularitatea gestionării fondurilor alocate pentru susţinerea producătorilor agricoli.

12. Să asigure regularitatea utilizării mijloacelor prevăzute pentru subvenţionarea investiţiilor în înfiinţarea plantaţiilor multianuale, cu implementarea unui sistem de control intern eficient la acest compartiment.

13. Conducerea AIPA să implementeze un sistem eficient de control intern la examinarea documentelor prezentate de solicitanţi, întru asigurarea excluderii pe viitor a abaterilor de la actele normative în vigoare.

14. Conducerea AIPA să aplice măsuri necondiţionate faţă de beneficiarii care au obţinut sprijin financiar prin utilizarea metodelor nelegale.

15. Conducerea MAIA să identifice posibilități care ar reglementa modul de participare la proiectele de investiții în cadrul cooperativelor de întreprinzător cu acordarea subvențiilor.

16. Să stabilească nomenclatorul utilajului permis subvenţionării și să reglementeze ratele de subvenţionare reieşind din creditele acordate în cadrul proiectelor finanțate din surse externe.

17. Să examineze oportunitatea stimulării tuturor solicitanţilor, indiferent de modul şi obiectul procurării (legală) tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului de irigare.

18. Să asigure, în comun cu organele de competență, întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea rambursării creditelor.

19. La subvenționarea producătorilor agricoli în anul 2011, să țină cont de criteriile de eligibilitate, care vor exclude cazurile de subvenționare a subiecților economici cu restanțe față de bugetul public național.

20. Să intensifice controlul asupra veridicităţii documentelor prezentate de către beneficiari.

21. Să reglementeze organul responsabil, modul de control şi supraveghere asupra utilizării mijloacelor alocate pentru stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic.

22. Conducerea MAIA, în cadrul normativ ce reglementează subvenționarea, să prevadă explicit diferenţa utilajului procurat pentru utilarea fermelor de cel prevăzut la măsura privind investiţiile în dezvoltarea infrastructurii de procesare a cărnii şi laptelui, precum şi excluderea normei de favorizare dublă a persoanelor care au obţinut gratis o parte din utilajul procurat.

23. Conducerea AIPA să examineze situația creată la subvenționarea S.A. „Perspectiva" privind acordarea sprijinului financiar și să întreprindă măsurile de rigoare în condițiile prevăzute de lege.

24. Conducerea AIPA să întreprindă măsuri de lichidare a neajunsurilor constatate de audit la subvenţionarea domeniului dat.

25. Conducerea MAIA să stabilească criterii unice de selectare a beneficiarilor și să analizeze oportunitatea subvenţionării acestui domeniu, ţinînd cont de atitudinea producătorilor şi a societăţii civile.

26. Conducerea MAIA, în comun cu conducerea AIPA, să intensifice monitorizarea procesului de selectare regulamentară a beneficiarilor de subvenții, cu includerea (după caz) a interdicțiilor, iar cazurile constatate ce conțin posibile elemente de fraudă să fie remise organelor de competență.

MAIA să asigure fortificarea AIPA prin acordarea clară a împuternicirilor, ţinînd cont de rolul acestei instituţii în asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli.

Cerinte (2)

2.1. Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pentru documentare, și se cere: 2.1.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul ședinței Colegiului ministerului, cu stabilirea măsurilor concrete pentru remedierea situației în domeniul subvenționării în agricultură, responsabilizarea factorilor de decizie, precum și pentru monitorizarea executării cerințelor și recomandărilor auditului; 2.1.2. în comun cu Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, să efectueze și să prezinte Guvernului în modul stabilit o evaluare cantitativă și calitativă a impactului subvenționării sectorului agroalimentar, cu elaborarea documentelor de politici corespunzător direcțiilor principale ale subvenționării în agricultură și ajustarea lor la cerințele internaționale;

2.2. Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, pentru documentare și implementarea recomandărilor auditului, și se cere: 2.2.1. să întreprindă în termene restrînse măsuri în scopul gestionării eficiente a mijloacelor publice destinate subvenționării agriculturii, cu respectarea echității sociale și executarea conformă a cadrului legal; 2.2.2. să intensifice controlul asupra responsabilizării beneficiarilor de subvenții privind veridicitatea documentelor prezentate la obținerea subvențiilor; 2.2.3. să remită Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției rezultatele verificărilor efectuate la beneficiarii de subvenții care au utilizat neregulamentar mijloacele alocate din bugetul de stat pentru subvenționare;