Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 75 din 30 octombrie 2007 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Curtea Supremă de Justiţie pe perioada anilor 2006-2007 (trimestrul I)

Numar din data de 2007-10-30 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dnei R. Guzun, şeful aparatului Curţii Supreme de Justiţie, dlui A. Onici, şeful Direcţiei economico-administrative a Curţii Supreme de Justiţie, şi a dlui S. Puşcuţă, şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra reviziei financiare efectuate la Curtea Supremă de Justiţie (în continuare - CSJ) pe perioada anilor 2006-2007 (trimestrul I), în baza art.30 alin.(1) lit.i) din Legea nr.312-XIII.

În perioada supusă reviziei, responsabili de activitatea economico-financiară au fost executorii de buget: Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie dna Valeria Şterbeţ - pînă la 02.03.2007; de la 01.03.2007 pînă în prezent - dl Ion Muruianu; şeful secţiei financiare, contabilul-şef dna L. Clîcov.

Atribuţiile, principiile de activitate, structura şi componenţa numerică a CSJ sînt reglementate de Legea nr.789-XIII din 26.03.1996 "Cu privire la Curtea Supremă de Justiţie"[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.789-XIII).

Conform Legii nr.789-XIII, CSJ este organul suprem al puterii judecătoreşti, care asigură aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei de către toate instanţele judecătoreşti, soluţionarea litigiilor apărute în cadrul aplicării legilor, garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.

Revizia financiară a avut drept obiectiv verificarea legalităţii cheltuielilor pentru întreţinerea CSJ, asigurării utilizării legale şi conform destinaţiei a patrimoniului public, legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul reviziei financiare efectuate la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile; confruntarea datelor instituţiei cu datele primite de la Ministerul Finanţelor; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele reviziei financiare, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Utilizarea mijloacelor bugetare prevăzute pentru întreţinerea Curţii Supreme de Justiţie

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[3] (cu modificările şi completările ulterioare), pentru întreţinerea CSJ, din contul cheltuielilor de bază au fost precizate alocaţii în sumă de 14078,5 mii lei, cheltuielile executate constituind 13938,4 mii lei, iar cele efective -13569,0 mii lei.

Cheltuielile bugetare pe articole în anul 2006 se prezintă în felul următor (mii lei):

Indici

Art.

Cheltuieli bugetare în anul 2006

aprobate

precizate

executate

executate faţă de precizate

(%)

efective

efective faţă de precizate, suma

(+) (-)

la 26.07.06

la 08.12.06

Retribuirea muncii

111

6642,6

9027,9

7358,4

7341,5

99,8

7525,2

+166,8

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

112

1381,3

1891,3

1484,3

1483,3

99,9

1572,7

 

+88,4

Plata mărfurilor şi serviciilor

113

1204,7

1269,2

1481,1

1364,6

92,1

1287,6

-193,5

Deplasări în interes de serviciu

114

30,0

30,0

12,0

11,9

99,2

11,9

-0,1

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

116

106,3

145,5

117,5

115,8

98,5

121,0

+3,5

Procurarea mijloacelor fixe

242

81,0

81,0

917,4

917,0

100

897,3

-80,1

Investiţii capitale

241

500,0

500,0

2566,0

2562,6

99,9

2213,3

-352,7

Reparaţii capitale

243

-

-

141,8

141,7

100

0

-144,8

Total general

 

9945,9

12944,9

14078,5

13938,4

99,0

13569,0

-509,5

*Sursă: Rapoartele privind executarea bugetului instituţiei din contul cheltuielilor de bază pe anul 2006

După cum rezultă din tabel, execuţia bugetară a cheltuielilor pentru întreţinerea CSJ în anul 2006 s-a încheiat în condiţii favorabile, atingînd nivelul de 99,0%. Cheltuielile efective integral n-au depăşit planul precizat, înregistrînd o economie faţă de cele precizate de 509,5 mii lei. Totodată, au fost admise depăşiri ale cheltuielilor efective faţă de cele precizate la articolele "Retribuirea muncii", "Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii" şi "Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală" cu 166,8 mii lei, 88,4 mii lei şi, respectiv, cu 3,5 mii lei. Aceste depăşiri au fost generate de operarea modificărilor în planul de finanţare, micşorarea alocaţiilor aprobate la articolele sus-menţionate şi majorarea alocaţiilor la articolele "Plata mărfurilor şi serviciilor", "Procurarea mijloacelor fixe", "Investiţii capitale" şi "Reparaţii capitale", estimîndu-se incorect necesarul real de mijloace pentru acoperirea cheltuielilor la articolele "Retribuirea muncii" şi "Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii".

Pentru trimestrul I al anului 2007, din contul cheltuielilor de bază, CSJ i-au fost precizate cheltuieli în sumă de 4072,4 mii lei, care au fost executate în sumă de 2448,8 mii lei (60,1 %), cheltuielile efective alcătuind 3129,1 mii lei. Astfel, în perioada raportată n-au fost asimilate integral alocaţiile la articolele de cheltuieli "Retribuirea muncii" - 240,3 mii lei, "Plata mărfurilor şi serviciilor" - 236,3 mii lei, şi "Investiţii capitale" - 1000,0 mii lei.

Neîntreprinderea de către CSJ a măsurilor de rigoare în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor constatate în urma reviziei financiare efectuate în anul 2006 pe perioada anilor 2004-2005, expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 17.11.2006 "Privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Curtea Supremă de Justiţie pe perioada anilor 2004-2005"[4], precum: admiterea depăşirii limitelor de cheltuieli precizate, efectuarea cheltuielilor nejustificate pentru retribuirea muncii, utilizarea în alte scopuri a unei părţi din numerarul eliberat pentru retribuirea muncii, nerespectarea cadrului legal la utilizarea investiţiilor capitale, neasigurarea veridicităţii datelor evidenţei contabile, a determinat comiterea în continuare a unor deficienţe similare, după cum urmează:

♦ CSJ, neaplicînd corect art.30 alin.(2) şi art.15 din Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 "Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar"[5] (cu modificările şi completările ulterioare), pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.863 din 01.08.2006 "Cu privire la stabilirea pentru funcţionarii publici a sporurilor la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat"[6] (cu modificările şi completările ulterioare), a calculat şi a achitat unor persoane cu funcţii de conducere plăţi pentru cumularea în orele de program a unor funcţii vacante şi sporuri la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat cu depăşirea normativelor stabilite în sumă totală de 65,6 mii lei.

♦ Cu derogare de la art.18 lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997[7] (cu modificările şi completările ulterioare), CSJ, în perioada de referinţă, n-a inclus în sursele de venit impozabil şi n-a supus impozitării indemnizaţiile unice în sumă de 31,4 mii lei, achitate funcţionarilor publici conform prevederilor art.25 alin.(5) din Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.1995[8] (cu modificările şi completările ulterioare), precum şi n-a calculat şi achitat din suma menţionată contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 8,2 mii lei.

♦ În urma verificării corectitudinii utilizării investiţiilor capitale, s-a constatat că, la achiziţia şi contractarea lucrărilor privind reconstrucţia sediului din str. Petru Rareş 18, CSJ n-a solicitat, în conformitate cu pct.146 şi pct.147 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003[9] (cu modificările şi completările ulterioare), de la cîştigătorul licitaţiei publice garanţia de bună execuţie în cuantum de 5-15% din preţul contractului de 14666,1 mii lei. În contradicţie cu art.25 alin.(3), alin.(5) şi alin. (6) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[10] (cu modificările şi completările ulterioare; abrogată prin Legea nr.96-XVI din 13.04.2007), au fost admise majorări ale preţurilor de cost şi volumelor la un şir de lucrări executate, fapt ce a condiţionat achitarea suplimentară a mijloacelor bugetare în sumă de 342,0 mii lei, precum şi înlocuirea unor lucrări prevăzute în proiectul de execuţie cu altele în sumă totală de 704,9 mii lei.

♦ Nerespectînd art.15 alin.(1) lit.a), lit.b) şi lit.c) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[11] (cu modificările şi completările ulterioare), CSJ n-a înregistrat în evidenţa contabilă datoriile pentru chirie şi serviciile comunale, neachitate de către unii locatari la 01.01.2007, în sumă de 49,6 mii lei şi n-a atribuit la venituri din mijloace speciale plăţile pentru chirie şi servicii comunale în sumă de 68,1 mii lei, astfel neasigurînd corectitudinea atribuirii veniturilor la perioada gestionară în care acestea au fost obţinute şi admiţînd înregistrarea eronată a datoriilor debitoare şi a veniturilor din mijloace speciale, reflectate în dările de seamă pe anul 2006.

♦ Cu derogare de la art.36 (35) alin.(3) din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.1996[12] (cu modificările şi completările ulterioare), CSJ, în anul 2006, a utilizat contrar destinaţiei (pentru procurarea mărfurilor) numerarul în sumă de 11,5 mii lei, primit pentru retribuirea muncii şi pentru cheltuieli de protocol.

Evaluarea sistemului de control intern în cadrul CSJ denotă că, drept rezultat al lipsei unor reglementări normative referitor la modul de organizare şi funcţionare a sistemului de control intern şi a unor termeni de referinţă la acest aspect, la momentul controlului, entitatea nu dispunea de regulamente interne şi proceduri scrise cu privire la controlul intern, nu avea stabilite standarde ale activităţilor de control, măsuri şi acţiuni de control, proceduri care să asigure realizarea directivelor conducerii.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că Curtea Supremă de Justiţie a admis unele abateri de la legislaţie la retribuirea muncii, la achiziţia de mărfuri şi servicii, precum şi la ţinerea evidenţei contabile.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

 hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Curţii Supreme de Justiţie ( dl I. Muruianu):

1.1. să întreprindă măsuri de rigoare în vederea lichidării neajunsurilor constatate, întru respectarea normativelor de cheltuieli stabilite, eficientizarea controlului asupra utilizării conform destinaţiei a alocaţiilor aprobate şi efectuarea achiziţiilor de mărfuri, lucrări şi servicii în strictă conformitate cu prevederile legale;

1.2. să asigure respectarea prevederilor legale de ţinere a contabilităţii;

1.3. să execute lucrările de reconstrucţie a sediului Curţii Supreme de Justiţie din str. Petru Rareş 18 în strictă conformitate cu documentaţia de proiect, aprobată şi expertizată în modul stabilit;

1.4. să examineze oportunitatea menţinerii în funcţie a şefului Direcţiei economico-administrative şi a contabilului-şef al Curţii Supreme de Justiţie.

2. Se informează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat despre neimpozitarea de către Curtea Supremă de Justiţie a indemnizaţiilor unice în sumă de 31,4 mii lei, achitate funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile art.25 alin.(5) din Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.1995, şi se cere întreprinderea acţiunilor prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare.

3. Se ia act că:

3.1. sporul pentru accesul permanent la secretul de stat a fost stabilit în conformitate cu cadrul legal şi s-au anulat ordinele vizînd cumularea de către persoanele cu funcţii de conducere, în orele de program, a unor funcţii vacante;

3.2. au fost înregistrate în evidenţa contabilă datoriile neachitate de către locatari în sumă de 49,6 mii lei.

4. Se informează Ministerul Finanţelor (dl M. Pop) despre rezultatele reviziei financiare efectuate la Curtea Supremă de Justiţie pe perioada anilor 2006-2007 (trimestrul I).

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

6. Despre executarea pct.1 şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] Republicată în M.O., 2003, nr.196-199, art.764.

[3] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[4] M.O., 2007, nr.3-5, art.1.

[5] M.O., 2006, nr.35-38, art.148.

[6] M.O., 2006, nr.126-130, art.917.

[7] Republicat în M.O., ediţia specială din 08.02.2007, pag.4.

[8] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială, pag.9.

[9] M.O., 2003, nr.204-207, art.1181.

[10] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[11] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[12] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)