Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 70 din 2 octombrie 2007 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Internatul Psihoneurologic, com. Bădiceni, r-nul Soroca pe perioada anilor 2005-2006

Numar din data de 2007-10-02 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului Internatului Psihoneurologic, com. Bădiceni, r-nul Soroca dl V.Dorogan, ministrului protecţiei sociale, familiei şi copilului dna G.Balmoş, şefului Direcţiei economico-financiare a Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului dl T.Ciobănaş, şefului Direcţiei finanţele în ocrotirea sănătăţii şi asistenţă socială a Ministerului Finanţelor dna M.Semeniuc, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra reviziei financiare efectuate la Internatul Psihoneurologic, com.Bădiceni, r-nul Soroca pe perioada anilor 2005-2006.

Acţiunile de control s-au efectuat în temeiul prevederilor art.5 alin.(4) din Legea nr.312-XIII, la cererea Fracţiunii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, avînd drept obiectiv verificarea legalităţii cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiei, respectării normelor naturale de consum şi de cheltuieli pentru alimentaţia tutelaţilor, de procurare a medicamentelor, altor consumabile, asigurării utilizării legale şi conform destinaţiei a patrimoniului public, legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

Internatul Psihoneurologic din com. Bădiceni (în continuare - IPN Bădiceni), în perioada supusă reviziei, s-a aflat în subordinea fostului Minister al Sănătăţii şi Protecţiei Sociale. Ulterior, potrivit Hotărîrii Guvernului nr.283 din 14.03.2007 "Pentru aprobarea structurii efectivului-limită şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului"[2], IPN Bădiceni a fost subordonat ministerului respectiv. În anii 2005-2006, instituţia şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentului de funcţionare, aprobat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale la 05.01.2004, avînd ca funcţii de bază: crearea condiţiilor de trai în conformitate cu normativele în vigoare, asigurarea materială şi socială a tutelaţilor, organizarea calitativă a îngrijirii, asistenţei medicale şi a măsurilor de ordin cultural, organizarea şi realizarea măsurilor de reabilitare a tutelaţilor.

În perioada supusă reviziei, responsabili de activitatea economico-financiară au fost: dl V.Dorogan, directorul IPN Bădiceni, executor de buget, şi dna E.Captari, contabil-şef.

În cadrul reviziei financiare efectuate la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificarea documentelor primare şi a registrelor contabile; confruntarea datelor instituţiei cu datele primite de la Ministerul Finanţelor şi Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului; examinarea materialelor reviziei documentare privind activitatea economico-financiară a IPN Bădiceni pe perioada a.2004 - 01.04.2006, efectuată de Direcţia Control Financiar şi Revizie Soroca a Serviciului Control Financiar şi Revizie pe lîngă Ministerul Finanţelor; analiza explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele reviziei financiare, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

 I. Constatări generale

Potrivit datelor din rapoartele financiare ale entităţii, în perioada anilor 2005 şi 2006, pentru întreţinerea IPN Bădiceni, la componenta de bază, au fost finanţate cheltuieli din contul mijloacelor bugetului de stat în sumă de 7631,3 mii lei şi, respectiv, 8892,4 mii lei, sau 99,9% din alocaţiile definitive programate anual. În anul 2005, cheltuielile efective au constituit suma de 7653,0 mii lei (cu o depăşire de 21,7 mii lei faţă de alocaţiile programate, fapt ce se explică prin trecerea la cheltuieli a valorii unor mărfuri stocate la începutul anului bugetar), iar în anul 2006 - respectiv, 8625,4 mii lei, cu o economie de 267,4 mii lei. Numărul mediu al tutelaţilor aflaţi la întreţinerea entităţii a constituit 450 de persoane în anul 2005 şi 468 de persoane - în anul 2006.

Pe structură, potrivit clasificaţiei economice, în perioada anilor 2005-2006, cheltuielile bugetare ale instituţiei se prezintă astfel (mii lei):

Indicii 

Art. 

Anul 2005

Anul 2006 

Majorarea alocaţiilor în anul 2006 faţă de anul 2005 

Aprobat

Executat

Ponderea chelt. pe structură (%) 

Aprobat

Executat

Ponderea pe structuri (%) 

În valoare absolută

În % 

Retribuirea muncii

111

1675,1

1675,1

22

2236,8

2236,8

25,2

561,7

133,5

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

112

428,4

428,4

5,6

551,2

551,2

6,2

123,2

128,6

Plata mărfurilor şi serviciilor

113

4440,4

4440,0

58,2

5361,3

5361,1

60,3

920,9

120,7

Deplasări în interes de serviciu

114

4,0

4,0

0,05

4,0

4,0

0,04

0

100,0

Primele de asig.oblig.de asistenţă medic.ach.de patr.

116

32,0

32,0

0,41

42,4

42,4

0,5

10,4

132,0

Procurarea fondurilor fixe

242

251,8

251,8

3,3

135,0

135,0

1,52

-116,8

-

Reparaţia capitală

243

800,0

800,0

10,5

562,5

561,9

5,81

-237,5

-

Total

 

7631,7

7631,3

100

8893,2

8892,4

100

1261,9

116,5

Sursă: Rapoartele privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază pe anii 2005-2006

Datele prezentate în tabel denotă că ponderea cea mai mare revine cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor, acestea în perioada indicată constituind, respectiv, 58,2% şi 60,3%, urmate de cheltuielile pentru retribuirea muncii - 22% şi 25,2%, alte cheltuieli, care s-au menţinut la nivelul planificat. Creşterea cu 116,5% a alocaţiilor la componenta de bază, faţă de cele din anul 2005, a fost condiţionată de majorarea salariilor în sectorul bugetar, creşterea numărului de tutelaţi, precum şi de majorarea cheltuielilor pentru alimentaţia tutelaţilor, procurarea medicamentelor etc.

Concomitent, în perioada de referinţă, IPN Bădiceni a mai beneficiat de mijloace speciale, provenite din deferenţa de pensii, care i s-au transferat de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale. Astfel, în anul 2005, acumulările la această categorie de venituri au constituit suma de 98,5 mii lei, iar în anul 2006 - 281,1mii lei, din contul acestor mijloace efectuîndu-se cheltuieli în sumă de 98,4 mii lei şi, respectiv, 280,9 mii lei.

În rezultatul reviziei financiare asupra modului de utilizare a mijloacelor bugetare, inclusiv la întreţinerea tutelaţilor, şi de gestionare a patrimoniului public, s-au consemnat nereguli, abateri şi probleme, dintre care se exemplifică următoarele.

● În perioada de referinţă entitatea a efectuat achiziţia mărfurilor şi serviciilor cu încălcarea legislaţiei în vigoare, evitînd procedurile regulamentare de achiziţii, concomitent fiind consemnate cazuri de evaluare a unor oferte care nu erau autentice.

● Utilizarea mijloacelor bugetare fără respectarea principiului economicităţii, determinată în mare parte de achiziţionarea produselor alimentare la preţuri exagerate.

● Întreţinerea tutelaţilor s-a efectuat cu nerespectarea normelor de cheltuieli şi normelor naturale de consum.

● S-au constatat cazuri de utilizare a mijloacelor bugetare în alte scopuri decît cele aprobate, fără modificarea corespunzătoare a planului de finanţare.

● Evidenţa contabilă nu a fost organizată şi ţinută potrivit reglementărilor în domeniu, nerespectîndu-se prevederile legislaţiei referitor la respectarea normelor de disciplină financiar-bugetară în ceea ce priveşte legalitatea cheltuielilor, înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor valorilor materiale, patrimoniului, etc.

II. Abateri şi nereguli constatate în domeniul achiziţiei de mărfuri şi servicii

a) Încălcînd art.25 alin.(1) şi alin.(2) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[3] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII), grupul de lucru pentru achiziţii al IPN Bădiceni (în continuare - grupul de lucru pentru achiziţii) a divizat achiziţia pe unele categorii de mărfuri în sumă de 456,8 mii lei - în anul 2005 şi, respectiv, de 661,3 mii lei - în anul 2006, efectuînd procurarea bunurilor preponderent de la persoane fizice, cu aplicarea metodei de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri în schimbul metodei de achiziţie prin licitaţie publică.

b) În perioada de referinţă, nerespectînd prevederile pct.11, pct.12, pct.17 şi pct.19 din Regulamentul adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr.832 din 13.08.2001 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia mărfurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri"[4] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.832), grupul de lucru pentru achiziţii nu a întocmit, nu a înregistrat şi nu a expediat furnizorilor invitaţiile de participare la achiziţia de mărfuri şi servicii prin cererea ofertelor de preţuri. De asemenea, grupul de lucru pentru achiziţii nu şi-a îndeplinit obligaţiile referitoare la ţinerea obligatorie a evidenţei tuturor ofertelor înaintate de ofertanţi, prin ce a încălcat pct.7 lit. m) din "Regulamentul cu privire la grupul de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii"[5], aprobat prin Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr.78 din 05.03.2003.

c) Au fost consemnate cazuri cînd grupul de lucru pentru achiziţii a desemnat ca cîştigătoare ofertele de preţuri evaluate comparativ cu alte oferte care în realitate nu erau autentice. Astfel, s-a constatat că în 5 cazuri ofertele depuse de persoanele fizice privind livrarea către IPN Bădiceni a produselor alimentare în sumă totală de 310,1 mii lei nu aparţineau acestora, persoanele respective nesemnînd şi neînaintînd entităţii astfel de documente. În contextul celor expuse, urmează de remarcat faptul că pe parcursul perioadei supuse reviziei, de regulă, ca furnizori de mărfuri au fost desemnate în permanenţă aceleaşi persoane fizice, inclusiv care erau în relaţie de rudenie cu factorii de decizie din cadrul entităţii.

d) Evitarea procedurilor legale de achiziţii, iar în unele cazuri netransparenţa şi caracterul formal al lor au determinat procurarea (achiziţionarea) bunurilor materiale de către IPN Bădiceni de la persoane fizice şi agenţi economici la preţuri mai mari comparativ cu cele existente la alţi furnizori de mărfuri similare. Un exemplu elocvent al celor relatate este procurarea utilajului stomatologic de către IPN Bădiceni. Grupul de lucru pentru achiziţii, cu încălcarea art.25 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.1166-XIII, a divizat achiziţia de procurare a utilajului prin semnarea a două contracte separate în sumă de 95,5 mii lei şi, respectiv, 29,4 mii lei, efectuînd procurarea acestuia prin metoda ofertelor de preţuri în schimbul metodei de achiziţie prin licitaţie publică. Fără a ţine cont de prevederile pct. 15 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.832 la desfăşurarea procedurii, grupul de lucru a atras ofertele a trei ofertanţi necunoscuţi pe piaţă, care nu dispuneau de licenţe de activitate în acest domeniu. Astfel, ofertantul desemnat ca cîştigător a fost, de fapt, un intermediar, care a procurat utilajul respectiv la preţul de 93,4 mii lei şi l-a comercializat entităţii la preţul de 124,9 mii lei.

În procesul reviziei au fost constatate şi alte cazuri de procurare a unor mărfuri la preţuri exagerate. Astfel, în perioada anilor 2005 şi 2006, pentru alimentarea tutelaţilor s-au procurat 14968 kg de grăsime de vită la preţul de 13,0 lei pentru un kg şi, respectiv, de 14,0 lei. Potrivit datelor prezentate de S.A. "Basarabia-Nord" (c/f 1002602004366), aceasta a comercializat grăsimea de vită în a.2005 la preţul de 3,0 lei pentru un kg, iar în a.2006 - de 2,0 lei. În alt caz, IPN Bădiceni a procurat de la persoane fizice miere de albine în cantitate de 5273 kg la preţul de 40,50 lei pentru un kg - în anul 2005 şi de 40,40 lei - în anul 2006, în timp ce Întreprinderea Cooperatistă "COLPRODCOOP" (c/f 03607002630), în aceeaşi perioadă, a achiziţionat angro acest produs alimentar la preţul de 16,0 lei pentru un kg. Cazuri analogice au fost constatate şi la procurarea altor produse alimentare (făina de porumb, tachim de vită pentru supă) etc.

III. Constatări referitor la respectarea normelor naturale de consum şi de cheltuieli pentru întreţinerea tutelaţilor

a) În anii 2005-2006, pentru alimentaţia tutelaţilor din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat au fost executate cheltuieli, respectiv, în sumă de 2418,3 mii lei şi 3071,8 mii lei (100% faţă de suma programată). Concomitent, în anul 2005, cheltuielile reale pentru alimentaţia unui tutelat pe zi au constituit suma de 16,06 lei, sau cu 1,14 lei mai mică decît cea aprobată de comun acord cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (ordinul nr.71 din 30.12.2004), cauza fiind întreţinerea unui număr mai mare de tutelaţi decît cel aprobat. Nu a fost respectată norma indicată nici în anul 2006, aceasta efectiv constituind suma de 19,36 lei, sau cu 0,64 lei mai puţin decît cea stabilită prin Hotărîrea Guvernului nr.520 din 15.05.2006 "Privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale"[6].

b) Nerespectîndu-se prevederile Hotărîrii Guvernului nr.506 din 11.05.2006 "Privind aprobarea normelor naturale pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale"[7], la alimentaţia tutelaţilor (ca şi în perioada anului 2005-I jumătate a anului 2006) a fost folosită grăsimea de vită, concomitent nefiind respectate raţiile alimentare la aşa produse ca: pîine, ouă, carne, peşte, cartofi, zahăr, lapte.

c) Cu toate că IPN Bădiceni nu dispune de o sală amenajată pentru alimentarea tutelaţilor (aceasta efectuîndu-se în încăperi şi locuri neamenajate), conducerea entităţii, la programarea alocaţiilor bugetare, n-a solicitat mijloace în acest scop.

d) Nu sînt respectate normativele de cheltuieli în bani pentru un tutelat pe zi la efectuarea cheltuielilor pentru procurarea medicamentelor şi materialelor de pansament, în urma cărui fapt în anul 2005 acest indice a fost mai mic decît normativul stabilit (3,2 lei pentru un pat-zi) cu 1,28 lei, iar în anul 2006 (3,8 lei pentru un pat-zi) - cu 1,52 lei.

e) Ţinerea neconformă a evidenţei analitice la obiectele de mică valoare şi scurtă durată ca: lenjerie de pat, accesorii de pat, îmbrăcăminte şi încălţăminte nu a făcut posibilă determinarea respectării normativelor de cheltuieli şi normativelor naturale la dotarea tutelaţilor cu aceste accesorii.

 IV. Alte constatări ce ţin de utilizarea mijloacelor bugetare

a) Conform prevederilor contractului de achiziţie a utilajului stomatologic, IPN Bădiceni urma să achite preţul utilajului în termen de 30 de zile după primirea acestuia. Însă, fără a ţine cont de clauzele contractuale, entitatea a transferat în prealabil furnizorului toată suma contractată, în timp ce marfa a fost livrată cu întîrziere de la 1 lună pînă la 4,5 luni. În aşa mod, entitatea a dezafectat neîntemeiat mijloace bugetare în sumă de 124,9 mii lei.

b) Contrar prevederilor pct.7 alin.(5) din "Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice", aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.286 din 24.05.1993[8] (cu modificările şi completările ulterioare; abrogată la 28.04.2006 prin Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006), în perioada anului 2005, s-a admis calcularea şi achitarea neîntemeiată a salariului pentru cumularea profesiei de lucrător în domeniul culturii şi a adaosului pentru condiţii nocive contabilului-şef şi contabilului-şef adjunct, ca rezultat, neîntemeiat fiind achitată suma de 4,4 mii lei.

 V. Corectitudinea cheltuielilor pentru investiţiile capitale

a) Contrar prevederilor art.18 alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[9] (cu modificările ulterioare), în anul 2005, IPN Bădiceni a contractat lucrări de construcţie a gardului în sumă de 884,1 mii lei, sau cu 84,1 mii lei mai mult decît cheltuielile programate în aceste scopuri. Pentru achitarea lucrărilor ce ţin de obiectivul menţionat, IPN Bădiceni a utilizat mijloace în sumă de 52,4 mii lei, care au fost programate la art.113.17 "Reparaţiile curente ale clădirilor şi încăperilor", fără modificarea corespunzătoare a planului de finanţare, astfel fiind încălcate prevederile art. 36(35) alin.(3 ) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[10] (cu modificările ulterioare). Concomitent, nerespectîndu-se prevederile pct.46 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[11], suma de 52,4 mii lei a fost trecută la cheltuielile instituţiei, nefiind raportată la majorarea valorii de bilanţ a obiectivului.

Cu toate că contractul de antrepriză încheiat între IPN Bădiceni şi Firma de Producţie şi Comerţ "Drill" S.R.L. (c/f 1003600059532) prevedea că ultima va executa lucrările de construcţie a gardului, aceasta, nerespectînd clauzele contractuale, fără a ţine cont de prevederile art.936 din Codul civil, aprobat prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002[12] (cu modificările ulterioare), a transmis obligaţia respectivă firmei "Panaur" S.R.L. (c/f 13912014) pentru o recompensă în mărime de 3% din valoarea contractului. Pe parcursul controlului nu a fost posibil de verificat toate aspectele legale ce ţin de construcţia acestui obiectiv, ţinîndu-se cont de faptul că S.R.L. "Panaur" face parte din categoria agenţilor economici delicvenţi (decizia Oficiului Fiscal Centru, mun. Chişinău din 26.12.2006).

b) Cu încălcarea art.37 alin.(1) din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[13] (cu modificările ulterioare) şi pct.5 din Regulamentul "Cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.216 din 20.03.2001[14] (cu modificările ulterioare), IPN Bădiceni nu a asigurat calcularea şi defalcarea sumelor pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii în mărime de 0,3% din volumul investiţiilor capitale efectuate în anul 2006 în sumă de 2,0 mii lei.

VI. Evidenţa contabilă şi rapoartele financiare

a) Încălcînd prevederile art.15 alin.(1) lit.a) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[15] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), contabilitatea IPN Bădiceni n-a înregistrat în evidenţa contabilă valorile materiale în sumă de 959,7 mii lei, inclusiv: computere, laptop, frigidere, maşini de spălat, primite cu titlu de ajutor umanitar. În rezultatul inventarierii efectuate în perioada reviziei, la 6 persoane cu răspundere materială au fost depistate surplusuri de valori materiale în sumă de 136,3 mii lei, inclusiv ajutor umanitar în sumă de 126,3 mii lei. Concomitent, la 2 persoane s-au constatat neajunsuri în sumă de 47,8 mii lei, inclusiv din contul ajutorului umanitar - 47,0 mii lei.

b) La IPN Bădiceni n-a fost asigurată întocmirea foilor de parcurs pentru unităţile de transport potrivit cerinţelor pct.6, pct.8.1, pct.11.3 şi pct.13 din "Instrucţiunea privind completarea şi prelucrarea foilor de parcurs pentru autocamioane"[16], aprobată prin ordinul nr.108 din 17.12.1998 al Departamentului Analize Statistice şi Sociologice. Astfel, acestea nu conţin data eliberării, sarcina şoferului, distanţa parcursă, precum şi alte date prevăzute în mod regulamentar, iar în cazurile transportării unor încărcături nu s-au întocmit facturile de expediţie. În aşa mod, în lipsa unor documente întocmite în modul corespunzător, contabilitatea entităţii a casat la cheltuieli 5,8 tone de combustibil în sumă de 58,3 mii lei, eliberat pentru unităţile de transport de tip Studebeker şi SAZ-3507.

c) Contabilitatea IPN Bădiceni n-a asigurat autenticitatea "Raportului privind circulaţia mijloacelor fixe", întocmit la situaţia din 01.01.2007, incorect reflectînd la compartimentul "ieşiri" suma de 227,2 mii lei.

d) Contrar prevederilor pct.12 din Regulamentul "Privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998 "Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe"[17] (cu modificările ulterioare), contabilitatea n-a transferat la veniturile bugetului de stat suma de 9,5 mii lei, realizată de la comercializarea bunurilor rezultate din demontarea unor fonduri fixe.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art. 27, art.28 şi art. 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului:

1.1. examinarea în cadrul colegiului ministerului a rezultatelor reviziei financiare efectuate la Internatul Psihoneurologic, com.Bădiceni, r-nul Soroca pe perioada anilor 2005-2006, cu aprobarea unui plan de acţiuni vizînd înlăturarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate, precum şi asigurarea utilizării eficiente şi după destinaţie a mijloacelor bugetare la această entitate;

1.2. examinarea oportunităţii menţinerii în funcţia de director a dlui V.Dorogan, ţinîndu-se cont de multiplele încălcări şi nereguli constatate în activitatea economico-financiară a IPN Bădiceni, în urma reviziei financiare efectuate de Curtea de Conturi;

1.3. să inspecteze periodic calitatea serviciilor prestate de către IPN Bădiceni, ţinînd cont de standardele de calitate prevăzute de legislaţie.

2. Se cere de la conducerea IPN Bădiceni:

2.1. înlăturarea încălcărilor constatate de revizie şi aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis aceste încălcări;

2.2. respectarea normativelor de cheltuieli în bani, precum şi a normelor naturale de consum la întreţinerea tutelaţilor;

2.3. achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor în conformitate cu legislaţia, asigurîndu-se gestionarea eficientă a mijloacelor bugetare în scopurile menţionate;

2.4. organizarea şi ţinerea evidenţei contabile potrivit reglementărilor în domeniu, cu asigurarea înregistrării în evidenţa contabilă a tuturor valorilor materiale, inclusiv a surplusurilor constatate în procesul reviziei;

2.5. întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie în vederea recuperării din contul persoanelor vinovate a valorii bunurilor materiale constatate ca lipsuri;

2.6. asigurarea transferării la bugetul de stat a sumei de 9,5 mii lei, realizată de la comercializarea bunurilor rezultate în urma demontării unor fonduri fixe.

3. Se cere de la Ministerul Sănătăţii să efectueze controlul asupra activităţilor de asistenţă medicală acordate tutelaţilor întreţinuţi la IPN Bădiceni, cu verificarea corectitudinii procurării şi administrării medicamentelor, respectării normelor legale în acest domeniu, ţinîndu-se cont de specificul instituţiei.

4. Se remit Procuraturii Generale materialele reviziei referitor la desfăşurarea achiziţiilor publice, pentru examinare după competenţă.

5. Prezenta hotărîre se remite pentru informare Parlamentului Republicii Moldova.

6. Despre executarea punctelor 1, 2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2007, nr.39-42, art.300.

[3] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[4] M.O., 2001, nr.104-105, art.891.

[5] M.O., 2003, nr.62-66, art.85.

[6] M.O., 2006, nr.79-82, art.568.

[7] M.O., 2006, nr.75-78, art.551.

[8] Nu este dată publicităţii.

[9] M.O., 2004, nr.224-225, art.978.

[10] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[11] Nu este dată publicităţii.

[12] M.O., 2002, nr.82-86, art.661.

[13] M.O., 1996, nr.25, art.259.

[14] M.O., 2001, nr.31-34, art.240.

[15] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[16] Nu este dată publicităţii.

[17] M.O., 1998, nr.62-65, art.607.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)