Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 67 din 25 septembrie 2007 privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice şi asupra modului de gestionare a patrimoniului public de către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi unele instituţii subordonate în perioada anilor 2005-2006

Numar din data de 2007-09-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei dl Gh.Duca şi şefului Direcţiei finanţe şi contabilitate dna E.Graur, directorului Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic dl V.Afanasiev, directorului interimar al Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică dl L.Voloşciuc, vicedirectorului Grădinii Botanice (institut) dna M.Colţun, directorului interimar al Institutului Patrimoniului Cultural dl V.Dergaciov, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra utilizării resurselor financiare publice şi asupra modului de gestionare a patrimoniului public de către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi unele instituţii subordonate în perioada anilor 2005-2006.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, avînd drept obiectiv stabilirea gradului de executare de către Academia de Ştiinţe a Moldovei (în continuare - A.Ş.M.) a funcţiilor prevăzute în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare a Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.259-XV din 15.07.2004[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul cu privire la ştiinţă şi inovare), Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Asambleei A.Ş.M. nr.2 din 29.10.2004 (în continuare - Statutul A.Ş.M), şi în alte Regulamente interne la utilizarea legală şi conform destinaţiei a resurselor financiare publice şi la gestionarea patrimoniului de stat.

Au fost supuse controlului aparatul central al A.Ş.M. şi 4 instituţii subordonate.

Activitatea A.Ş.M. este reglementată de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.80 din 28.01.2005[3] (cu modificările şi completările ulteriore; în continuare - Acordul de parteneriat între Guvern şi A.Ş.M.), Statutul A.Ş.M. şi de alte acte normative.

A.Ş.M. reprezintă unica instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării, este coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi de inovare, cel mai înalt for ştiinţific al ţării şi consultantul ştiinţific al autorităţilor publice ale Republicii Moldova, are statut autonom şi funcţionează în baza principiului autoadministrării.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza şi verificarea rapoartelor financiare, legalităţii actelor normative interne privind utilizarea mijloacelor financiare, documentelor primare, registrelor contabile, precum şi prin analiza explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Organul suprem de conducere al A.Ş.M. este Asambleea, constituită din membri titulari, membri-corespondenţi şi 78 de doctori habilitaţi, aleşi pe o perioadă de 4 ani. Organul executiv este Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (în continuare - C.S.Ş.D.T.), constituit din 17 persoane. În cadrul A.Ş.M. îşi desfăşoară activitatea 6 secţii de ştiinţe: economice şi matematice; biologice, chimice şi ecologice; fizice şi inginereşti; medicale; agricole; umanistice şi arte.

La 01.01.2005, numărul angajaţilor A.Ş.M. constituia 2107 persoane, dintre care 352 de cercetători ştiinţifici (inclusiv 180 de doctori habilitaţi), 540 de doctori în ştiinţe.

În anul 2005, în republică au activat 101 instituţii din sfera ştiinţei şi inovării, reunite în cadrul a 15 organe centrale de specialitate.

Conform Hotărîrii Guvernului nr.1326 din 14.12.2005 "Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării"[4] (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.1326 din 14.12.2005), au fost reorganizate prin contopire, transformare sau absorbţie 49 de organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, în rezultat fiind create 23 de organizaţii noi. Această reorganizare a avut drept scop concentrarea resurselor intelectuale, materiale şi financiare ale sferei ştiinţei şi inovării asupra eficientizării cercetărilor ştiinţifice, accelerării soluţionării problemelor stringente din domeniile: economic, social, ecologic, cultural şi creării infrastructurii inovaţionale în conformitate cu art.98 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, punctele 3-5 şi pct.10 din Acordul de parteneriat între Guvern şi A.Ş.M. pentru anii 2005-2008.

În urma reorganizării instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării cu finanţare preponderent de la bugetul de stat, la 01.01.2007, activau 2987 de persoane (cu 880 persoane mai mult faţă de anul 2005), inclusiv 1095 de cercetători ştiinţifici (cu 743 persoane mai mult), dintre care 342 doctori habilitaţi şi 753 doctori în ştiinţe (respectiv, cu 162 persoane şi 213 persoane mai mult). Corpul academic este constituit din 44 de academicieni şi 59 de membri-corespondenţi.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (dl Gh. Duca):

1.1. să examineze rezultatele controlului efectuat, să întreprindă măsuri în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor constatate de control, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere, şi să informeze Asambleea Academiei de Ştiinţe a Moldovei despre măsurile întreprinse;

1.2. să asigure gestionarea eficientă a resurselor financiare şi a patrimoniului public, respectarea normativelor de cheltuieli stabilite, achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor în conformitate cu legislaţia şi să intensifice controlul asupra utilizării conform destinaţiei a alocaţiilor aprobate;

1.3. să întreprindă măsuri privind îmbunătăţirea sistemului de control intern, de organizare şi conducere a contabilităţii şi să asigure evaluarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a bunurilor materiale în conformitate cu Legea contabilităţii, precum şi autenticitatea rapoartelor financiare;

1.4. să asigure condiţiile necesare pentru acreditarea instituţiilor din sfera ştiinţei ţi inovării, inclusiv utilizarea a cel puţin 20% din bugetul acestora pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute în art.99 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare;

1.5. să ajusteze la prevederile legislaţiei contractele de locaţiune încheiate cu abateri de la actele normative şi să întreprindă măsuri adecvate vizînd transmiterea căminelor privatizate Asociaţiilor proprietarilor de locuinţe;

1.6. să delimiteze terenurile aferente şi să obţină actele de proprietate asupra acestora şi asupra bunurilor imobile deţinute;

1.7. să examineze rezultatele controalelor efectuate la instituţiile subordonate supuse controlului, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare conform legislaţiei pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate în urma controlului.

2. Se cere de la conducerea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (dl V.Afanasiev), Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică (dl L.Voloşciuc), Grădinii Botanice (institut) (dl Al.Teleuţă), Institutului Patrimoniului Cultural (dl V.Dergaciov) să întreprindă măsuri de lichidare a tuturor neajunsurilor şi neregulilor constatate în actele de control.

3. Se informează Ministerul Finanţelor (dl M.Pop) despre rezultatele controlului asupra utilizării resurselor financiare publice şi asupra modului de gestionare a patrimoniului public de către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi unele instituţii subordonate în perioada anilor 2005-2006, pentru intensificarea controlului asupra utilizării finanţelor publice.

4. Despre rezultatele controlului se informează Parlamentul şi Guvernul.

5. Despre executarea pct.1 şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[2] M.O., 2004, nr.125-129, art.663.

[3] M.O., 2005, nr.20-23, art.133.

[4] M.O., 2005, nr.168-171, art.1406.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)