Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 31 din 8 august 2011 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” în anii 2009-2010

Numar din data de 2011-08-08 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 23

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor dl V. Ciubuc, directorului general al Agenţiei Proprietăţii Publice dl T.Copaci, directorului general interimar-administrator al Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova" dl S. Tomşa, ex-directorului general al Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova" dl Gh. Efrim, şefului serviciului financiar al Direcţiei Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova" dna C. Fugari, prim-vicedirectorului general pe domeniul financiar-economic al Direcţiei Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova" dl I. Calancea, ex-şefului serviciului financiar-economic al Direcţiei Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova" dna L. Gutium, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova" în anii 2009-2010.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2], avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor de audit asupra gestionării patrimoniului public şi efectuării tranzacţiilor la Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova".

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova", fiind o întreprindere strategică în economia republicii, administrează şi practică o vastă activitate economică şi financiară prin intermediul subdiviziunilor structurale din subordine.

Pentru asigurarea activităţii, Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova" dispune de bunuri imobile, inclusiv terenuri aferente acestora, transmise în gestiune de fondator, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

Constatările din Raportul de audit denotă că întreprinderea, în perioada auditată, a fost afectată de o profundă criză managerială, care se caracterizează printr-o administrare nefuncţională, dat fiind lipsa unui sistem standardizat de gestiune a proceselor, precum şi fluctuaţia semnificativă a top-managementului, calitatea acestuia fiind necorespunzătoare cerinţelor unei bune guvernări. Acestea au determinat activitatea entităţii, la care nivelul uzurii activelor materiale pe termen lung este avansat (de peste 70%), drept a fi calificată ca un organism neperformant, ce generează pierderi, aplicînd tarife în condiţiile unei politici tarifare nechibzuite şi neajustate la rigorile competitivităţii şi eficienţei economice.  

Auditul a constatat un şir de neconformităţi şi nereguli cu elemente de fraudă în gestionarea patrimoniului public administrat de către Î.S. "CFM", precum şi în activitatea economico-financiară, care se exprimă prin:

  • Nejustificarea prin acte a componenţei, cantităţii şi valorii bunurilor la transmiterea de către fondator administratorului în gestiune şi neînregistrarea integrală a drepturilor asupra bunurilor imobile, inclusiv asupra terenurilor aferente acestora, la organele cadastrale şi în evidenţa contabilă determină riscul neasigurării integrităţii patrimoniului public. 
  • Neasigurarea transparenţei operaţiunilor economice în procesul efectuării cheltuielilor prin intermediul subdiviziunilor sale, precum şi sistemul de control intern defectuos au dus la sustragerea mijloacelor financiare în sume semnificative (2,2 mil. lei) de la conturile curente, precum şi nereflectarea veridică a plăţilor efectuate la bugetul asigurărilor sociale de stat (0,9 mil. lei) şi în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (0,4 mil. lei).
  • Achiziţionarea mărfurilor (materiale şi piese) în valori semnificative (55,2 mil. lei) prin intermediari, cu nerespectarea prevederilor legale şi regulatorii, în unele cazuri neasigurîndu-se certificarea calităţii mărfurilor şi provenienţei acestora. Totodată, firmele intermediare n-au înregistrat importul majorităţii materialelor livrate Î.S. "Calea Ferată din Moldova" (42,6 mil. lei), acestea avînd relaţii cu firme ce practicau activitate dubioasă.
  • Nejustificarea lucrărilor de instalare a pieselor de schimb la locomotive executate în valoare semnificativă, ceea ce determină riscul nedetectării conformităţii operaţiunilor şi neutilizării reale a acestora.
  • Admiterea soldurilor de active materiale neutilizate în procesul tehnologic în cantităţi semnificative, pe o perioadă îndelungată (piese de schimb - 11,5 mil. lei).
  • Prezenţa în politica de contabilitate a normelor ambigue privind calcularea provizioanelor la plata indemnizaţiilor de concediu şi metodologia contabilizării rezervelor la creanţele dubioase.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Î.S. "Calea Ferată din Moldova" în anii 2009-2010, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului de administraţie şi directorului general al Î.S. "Calea Ferată din Moldova", pentru examinare şi implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, şi se cere:

2.2.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul unei şedinţe a Colegiului ministerului, cu aprobarea unui plan de acţiuni privind redresarea situaţiei create la Î.S. "Calea Ferată din Moldova";

2.2.2. întru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, să asigure monitorizarea inventarierii patrimoniului public transmis în gestiune Î.S. "Calea Ferată din Moldova", inclusiv a terenurilor aferente, cu înregistrarea dreptului asupra lor în termene rezonabile, dar nu mai mult de 2 ani;

2.2.3. să elaboreze şi să înainteze în modul stabilit Guvernului propuneri privind reglementarea atribuirii Î.S. "Calea Ferată din Moldova" a calităţii de autoritate contractantă prin prisma prevederilor Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007;

2.3. Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare, conform competenţelor, materialele auditului privind achiziţionarea mărfurilor (materiale şi piese) în valori semnificative (55,2 mil. lei) prin intermediari, cu nerespectarea prevederilor legale, în unele cazuri neasigurîndu-se certificarea calităţii mărfurilor şi provenienţei lor, ultimii neînregistrînd importul majorităţii materialelor livrate Î.S. "Calea Ferată din Moldova" (42,6 mil. lei), avînd relaţii cu firme ce au practicat activitate dubioasă;

2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru verificarea onorării obligaţiunilor fiscale de către antreprenorii (S.R.L. "Ratfer-Com", S.R.L. "Avangarda-Const", S.R.L. "Antarius-Com", S.R.L. "Elenicna", S.R.L. "Uncovlad", S.R.L. "Doina-Emox") de la care Î.S. "Calea Ferată din Moldova" a procurat mărfuri în lipsa certificării calităţii şi provenienţei lor, înregistrînd tranzacţii de la firme ce au practicat activitate dubioasă;

2.5. Guvernului, pentru documentare şi examinarea neîntîrziată a situaţiei la Î.S. "Calea Ferată din Moldova", generată de criza managerială, cauzată de administrarea defectuoasă a patrimoniului şi gestiunea economico-financiară neperformantă, precum şi de neasigurarea monitorizării eficiente a acestei situaţii de către fondator, şi se recomandă:

2.5.1. să instituie un regim special de supraveghere externă a gestiunii economico-financiare a Î.S. "Calea Ferată din Moldova", în scopul redresării situaţiei create;

2.5.2. să examineze relevanţa atribuirii Î.S. "Calea Ferată din Moldova" a calităţii de autoritate contractantă prin prisma prevederilor Legii privind achiziţiile publice, ţinînd cont de faptul că gestiunea întreprinderii constituie obiectul controlului din partea autorităţilor publice, precum şi în virtutea existenţei unei poziţii de monopol în activitatea ei;

2.5.3. să ia atitudine faţă de fenomenul fluctuaţiei continue a top-managementului Î.S. "Calea Ferată din Moldova" şi de necesitatea conformării prevederilor legale referitor la desemnarea acestora;

2.5.4. să asigure responsabilizarea fondatorului în vederea optimizării măsurilor privind inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea Î.S. "Calea Ferată din Moldova", inclusiv a terenurilor aferente, cu corelarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23.03.2005 "Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile" la situaţia reală;

2.5.5. să desemneze Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în calitate de coordonator la elaborarea reglementărilor privind înregistrarea construcţiilor speciale legate solid de pămînt gestionate de Î.S. "Calea Ferată din Moldova", care deţin o pondere de 29,4% din valoarea mijloacelor fixe, cu prezentarea ulterioară în modul stabilit a proiectului actului normativ.

3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct.2.1., subpct.2.2. şi subpct. 2.4. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 "Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011" (cu modificările ulterioare).

Recomandari (23)

Recomandări Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor: 1. Să ţină cont de prevederile legale la desemnarea administratorului întreprinderii.

Recomandări directorului general al Î.S. „CFM" și fondatorului: 3. Să includă în politica de contabilitate a întreprinderii reglementări privind documentarea faptelor economice ce ţin de evidenţa contabilă a terenurilor feroviare, cu înregistrarea în bilanţul contabil a valorii terenurilor gestionate de către întreprindere.

5. Să identifice pîrghii de restabilire a terenurilor şi imobilelor înstrăinate, proprietate publică a statului.

6. În comun cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, să soluţioneze problema reglementării procesului de înregistrare a construcţiilor legate solid de pămînt.

7. Să identifice surse pentru formarea unor fonduri direcţionate la reabilitarea mijloacelor fixe uzate și dezvoltarea tehnico-materială.

Recomandări directorului general al Î.S. „CFM” și fondatorului: 3. Să includă în politica de contabilitate a întreprinderii reglementări privind documentarea faptelor economice ce ţin de evidenţa contabilă a terenurilor feroviare, cu înregistrarea în bilanţul contabil a valorii terenurilor gestionate de către întreprindere.

5. Să identifice pîrghii de restabilire a terenurilor şi imobilelor înstrăinate, proprietate publică a statului.

Recomandări directorului general al Î.S. „CFM”, în comun cu fondatorul: 8. Să intensifice elementele de control intern la capitolul acumularea veniturilor și efectuarea cheltuielilor, ținînd cont de multitudinea conturilor bancare, cu: 8.1. efectuarea inventarierii conturilor bancare existente la subdiviziunile întreprinderii;

11. Să asigure iniţierea, în mod regulamentar, a procedurilor de legalizare, conform normelor internaţionale, a Staţiei feroviare Giurgiuleşti Port.

Directorului general al Î.S. „CFM”, în comun cu fondatorul: 12. Să efectueze analiza detaliată a nivelului tarifelor aplicate în traficul de călători, să argumenteze din punct de vedere economic cheltuielile, cu prezentarea în mod regulamentar fondatorului a propunerilor şi argumentărilor, ce ar determina reducerea pierderilor rezultate din aceste servicii.

Directorului general al Î.S. „CFM”: 13. Să întreprindă, conform prevederilor legale, măsuri rezultative de recuperare a creanţelor (7,3 mil.lei), cu neadmiterea lor pe viitor.

14. Să perfecţioneze şi să aprobe modelul-tip al contractului de locaţiune, cu stipularea în mod expres a factorilor de decizie şi cu delegarea responsabilităţilor părţilor privind restituirea vagoanelor pe calea ferată din Moldova din alte state.

15. Să elaboreze un plan de măsuri ce ar avea ca scop îmbunătăţirea elementelor de control intern în procesul de acumulare a veniturilor din transportul de mărfuri, prin: 15.1. asigurarea transparenţei regulilor, normelor, particularităţilor politicii tarifare a întreprinderii cu racordarea lor la regulile economiei de piață de cerere și ofertă.

15.2. asigurarea sporirii managementului gestionării bunurilor transmise Î.S. „CFM”, cu întreprinderea unor măsuri atractive pentru acordarea serviciilor de transportare a mărfurilor și pasagerilor;

15.3. elaborarea şi aprobarea Regulamentului Comisiei tarifare, cu delimitarea sarcinilor, drepturilor, funcţiilor şi responsabilităţilor membrilor comisiei intensificînd monitorizarea activităţii acestei Comisii.

16. Să elaboreze procesele de control intern cuvenit la finanţarea activităţii subdiviziunilor structurale.

17. Să asigure, cu implicarea autorităţilor de resort, recuperarea prejudiciului în sumă de 2154,5 mii lei, cauzat întreprinderii prin tranzacţiile ilegale comise de către persoanele cu funcţii de răspundere ale Serviciului pază militarizată.

18. Să asigure recalcularea și restabilirea în evidenţa contabilă, în Raportul financiar şi în Forma 4-BASS a contribuţiilor spre plată în sumă de 906,1 mii lei.

19. Să asigure recalcularea și restabilirea în evidenţa contabilă și în Formularul MED08 a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală spre plată în sumă de 447,9 mii lei.

20. Să efectueze aprovizionarea tehnico-materială a subdiviziunilor cu materiale, utilaj, piese de schimb, în baza contractelor întocmite în strictă conformitate cu prevederile regulamentare.

21. Să respecte prevederile regulamentare la procurarea producţiei cu destinaţie tehnică şi a producţiei ce ţine de certificarea/documentarea garanţiei din partea furnizorului privind calitatea şi provenienţa ei.

22. Să asigure un control riguros, la etapa încheierii contractelor, asupra determinării condiţiilor contractuale privind achitarea mărfii, inclusiv a condiţiilor de transferare a avansurilor.

23. Să stabilească în politica de contabilitate a întreprinderii o modalitate unică şi regulamentară privind calcularea provizioanelor la plata indemnizațiilor de concediu, precum şi modul de administrare şi contabilizare a creanțelor dubioase la Î.S. „CFM", cu asigurarea respectării metodelor conforme şi principiului prudenţei la trecerea la cheltuieli a provizioanelor pentru plata indemnizațiilor de concediu şi la estimarea mărimii cheltuielilor privind formarea rezervei corecţiei la datorii dubioase.

Cerinte (5)

2.1. Consiliului de administrație și directorului general al Î.S. "Calea Ferată din Moldova", pentru examinare și implementarea recomandărilor auditului;

2.2. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, și se cere: 2.2.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul unei ședințe a Colegiului ministerului, cu aprobarea unui plan de acțiuni privind redresarea situației create la Î.S. "Calea Ferată din Moldova";

2.2.2. întru implementarea recomandărilor din Raportul de audit, să asigure monitorizarea inventarierii patrimoniului public transmis în gestiune Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, inclusiv a terenurilor aferente, cu înregistrarea dreptului asupra lor în termene rezonabile, dar nu mai mult de 2 ani;

2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru verificarea onorării obligațiunilor fiscale de către antreprenorii (S.R.L. „Ratfer-Com”, S.R.L. „Avangarda-Const”, S.R.L. „Antarius-Com”, S.R.L. „Elenicna”, S.R.L. „Uncovlad”, S.R.L. „Doina-Emox”) de la care Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a procurat mărfuri în lipsa certificării calităţii şi provenienţei lor, înregistrînd tranzacții de la firme ce au practicat activitate dubioasă;

2.2.3. să elaboreze și să înainteze în modul stabilit Guvernului propuneri privind reglementarea atribuirii Î.S. „Calea Ferată din Moldova" a calității de autoritate contractantă prin prisma prevederilor Legii privind achizițiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007;