Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 63 din 29 iunie 2007 privind raportul asupra controlului utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului şi modului de gestionare a patrimoniului public la Camera de Licenţiere pe perioada anilor 2005-2006

Numar din data de 2007-06-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dnei Z. Chistruga, directorul Camerei de Licenţiere şi dnei S. Grozman, contabilul-şef al Camerei de Licenţiere, dnei E. Dimitriu, şef-interimar al Direcţiei finanţele autorităţilor publice şi reglementării în domeniul remunerării muncii a Ministerului Finanţelor, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra controlului utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului şi modului de gestionare a patrimoniului public, efectuat la Camera de Licenţiere conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007.

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară au fost: executorul de buget dna Z. Chistruga, directorul Camerei de Licenţiere, contabilul-şef dna A. Mihăilă (pînă la 20.07.2006) şi dna S. Grozman (pînă în prezent).

Competenţa, drepturile şi împuternicirile Camerei de Licenţiere sînt reglementate de Legea nr.451-XV din 30.07 2001 "Privind licenţierea unor genuri de activitate"[2] (cu modificările şi completările ulterioare) şi de Regulamentul Camerei de Licenţiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1327 din 03.12.2001 "Privind instituirea Camerei de Licenţiere"[3] (cu modificările şi completările ulterioare).

Camera de Licenţiere este o autoritate publică, cu statut de persoană juridică, care activează pe lîngă Guvern, este finanţată de la bugetul de stat şi este abilitată cu elaborarea, aplicarea şi monitorizarea politicii de stat în domeniul licenţierii.

Controlul a avut drept obiectiv verificarea legalităţii cheltuielilor pentru întreţinerea Camerei de Licenţiere, asigurării utilizării legale şi conform destinaţiei a patrimoniului public, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificarea documentelor primare şi a registrelor contabile; confruntarea datelor instituţiei cu datele primite de la Ministerul Finanţelor; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinând rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

1. Utilizarea mijloacelor prevăzute pentru întreţinerea Camerei de Licenţiere

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[4] (cu modificările şi completările ulterioare) şi Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[5] (cu modificările şi completările ulterioare), pentru întreţinerea Camerei de Licenţiere, din contul cheltuielilor de bază au fost precizate cheltuieli în sumă de 2251,1 mii lei şi, respectiv, de 2521,8 mii lei. Cheltuielile pentru întreţinerea Camerei de Licenţiere, în anii 2005-2006, au fost executate în volum de 2172,4 mii lei şi, respectiv, de 2466,5 mii lei.

Cheltuielile bugetare pe articole, în anii 2005-2006, se prezintă în felul următor (mii lei):

Indici 

Artic. 

Anul 2005 

Anul 2006 

 Executate în a. 2006 faţă de a.2005 

preci-
zate
 

execu-
tate
 

executat faţă de precizat (%) 

efective 

 efective faţă de precizat (+)(-) 

preci-
zate
 

execu-
tate
 

executat faţă de precizat (%) 

efective 

 efective faţă de precizat (+)(-) 

suma 

(+)(-) 

% 

Retribuirea muncii

111

1187,3

1171,7

98,69

1187,3

0,0

1231,4

1230,9

99,96

1221,2

-10,2

59,2

105,05

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

112

287,9

287,9

100,00

293,4

5,5

286,3

284,9

99,51

282,8

-3,5

-3,0

98,96

Plata mărfurilor şi serviciilor

113

344,0

342,8

99,65

345,7

1,7

392,3

388,8

99,11

380,7

-11,6

46,0

113,42

Deplasări în interes de serviciu

114

17,5

17,4

99,43

17,5

0,0

6,5

6,4

98,46

6,4

-0,1

-11,0

36,78

* Prime de asigurare obligatorii de asistenţă socială

116

21,3

21,3

100,00

21,3

0,0

23,4

21,8

93,16

23,7

0,3

0,5

102,35

Procurarea fondurilor fixe

242

70,1

70,1

100,00

84,0

13,9

70,2

70,2

100

70,2

0

0,1

100,14

Total

1928,1

1911,2

99,12

1949,2

21,1

2010,1

2003,0

99,65

1985,0

-25,1

91,8

104,80

Fondul de rezervă

323,0

261,2

80,90

261,2

-61,8

511,7

463,5

90,58

430,9

-80,8

202,3

177,45

Total general

2251,1

2172,4

96,50

2210,4

-40,7

2521,8

2466,5

97,81

2415,9

-105,9

294,1

113,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sursă: Rapoartele privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază pe anii 2005-2006

Din tabel reiese că execuţia bugetară a cheltuielilor pentru întreţinerea Camerei de Licenţiere a înregistrat un grad de executare de 96,5% în anul 2005 şi de 97,8% - în anul 2006, rezultînd o economie a cheltuielilor efective faţă de cele precizate: în anul 2005 - de 40,7 mii lei şi în anul 2006 - de 105,9 mii lei.

În perioada anilor 2005-2006, Camera de Licenţiere, în principal, a utilizat mijloacele financiare publice în conformitate cu devizele de cheltuieli aprobate, respectînd legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico-financiare, cu unele devieri, care se exemplifică în modul următor:

♦ Cu derogare de la art.4 alin. (2) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[6] (cu modificările şi completările ulterioare), au fost procurate bunuri materiale în sumă de 90,5 mii lei, fără desfăşurarea procedurii de achiziţie în modul stabilit şi nefiind încheiate contractele respective.

♦ Pentru lucrările de reparaţie capitală a încăperilor, au fost achitaţi cu 36,1 mii lei mai mult decît valoarea lucrărilor real executate, indicate în procesul-verbal de recepţie finală.

♦ N-a fost majorată valoarea edificiului de pe bd. Ştefan cel Mare 124 (arendat de către Camera de Licenţiere) cu costul lucrărilor de reparaţie capitală executate în sumă de 284,2 mii lei, în urma neprezentării Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului de către Camera de Licenţiere a informaţiei respective, prin ce n-a fost respectat pct.46 alin.4) din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[7] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Instrucţiunea aprobată prin Ordinul MF nr.85) .

♦ Cu abateri de la pct.44 şi pct.74 din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul MF nr.85, n-a fost înregistrată la cheltuielile efective ale exerciţiului bugetar 2006 valoarea sistemului de operare "Windows Server CAL 2003" şi a licenţei pentru utilizarea acestuia în sumă de 25,9 mii lei.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că au fost comise unele abateri de la legislaţie la achiziţia de mărfuri şi servicii, precum şi la ţinerea evidenţei contabile.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Camerei de Licenţiere (dna Z. Chistruga):

1.1. examinarea rezultatelor controlului şi lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

1.2. respectarea normativelor de cheltuieli stabilite, achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare.

2. Se ia act că, în perioada controlului:

2.1. antreprenorul "Supersonic" S.R.L. a restituit mijloacele transferate în plus acestuia de către Camera de Licenţiere în sumă de 36,1 mii lei;

2.2. a fost remisă în adresa Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului informaţia privind costul lucrărilor de reparaţie capitală executate în edificiul de pe bd. Ştefan cel Mare 124, în vederea majorării costului clădirii respective.

3. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] Republicată în M.O., 2005, nr.26-28, art.95.

[3] M.O., 2001, nr.147-149, art.1370.

[4] M.O., 2004, nr. 224-225, art. 978.

[5] M.O., 2005, nr. 164-167, art. 810.

[6] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[7] Nu este dată publicităţii.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)