Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 60 din 28 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului municipiului Chişinău şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006

Numar din data de 2007-06-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului-adjunct al Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău dna V.Văzdăuzan, directorului interimar al Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale dna A.Porumbescu, directorului-adjunct al Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie dl A.Vîrlan, şefului-adjunct al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare dl P.Gontea, şefului-adjunct al Direcţiei cultură dl T.Bodrug, şefului interimar al Întreprinderii municipale "Direcţia Construcţii Capitale" dl I.Dermenji, şefului Direcţiei evidenţă contabilă şi analiză economică a Primăriei municipiului Chişinău dna E.Ciumac, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, şefului-adjunct al Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului dl A.Oncean, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău, călăuzindu-se de art.27 alin. (4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării bugetului municipiului Chişinău şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, avînd drept obiectiv stabilirea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului municipiului şi relaţiile cu bugetele de alte niveluri, aprecierea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale şi a eficienţei gestionării patrimoniului public administrat de către autorităţile publice ale municipiului, aprecierea exercitării de către autorităţile publice ale municipiului a competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege pentru întregul proces de formare şi utilizare a resurselor financiare ale municipiului în anul de gestiune 2006.

Au fost supuse controlului:

- Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău (în continuare - DGF), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.50/3-1 din 29.06.2006. În perioada supusă controlului, DGF a fost condusă: pînă la 23.02.2006 - de dna V.Vazdăuţan - şef interimar al DGF; de la 23.02.2006 -de dna T.Cuneţchi, numită în funcţia de director al DGF conform Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.41/2-1 din 23.02.2006;

- Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale (în continuare - DGERRP), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.50/3-2 din 29.06.2006. În perioada supusă controlului, DGERRP a fost condusă de dna V.Mierla - numită în funcţie prin Decizia Consiliului municipal nr.5/19-4 din 06.09.2001, care a exercitat funcţia pe toată perioada controlului;

- Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie (în continuare - DGTPCC), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.11/31 din 04.06.2004. În perioada supusă controlului, DGTPCC a fost condusă de dl V.Ţerna - numit în funcţie prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.8/1-1 din 02.04.1998, care a exercitat funcţia pe toată perioada controlului;

- Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (în continuare - DGLCA), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentelor aprobate prin Deciziile Consiliului municipal Chişinău nr.18/2-2 din 30.12.2004 şi nr. 56/10 din 12.10.2006. În perioada supusă controlului, DGLCA a fost condusă: pînă la 20.03.2006 - de dl A.Ftomovici - numit în funcţie prin Dispoziţia Primarului municipiului Chişinău nr.321/2-d din 13.05.05; da la 20.03.2006 pînă în prezent - de dl M.Solcan - numit în funcţie prin Decizia Consiliului municipal nr.42/2-2 din 16.03.2006;

- Direcţia cultură (în continuare - DC), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.11/8 din 03.06.2004. În perioada supusă controlului, DC a fost condusă de dl Iu.Filip - numit în funcţie prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.2/10-7 din 31.07.1999, a exercitat funcţia pînă la 10.07.2006, dl L.Gorceac - şef interimar, care a preluat funcţia, prin Ordinul DC nr.32 din 12.07.2006, - de la 11.07.2006 pînă în prezent;

- Întreprinderea municipală "Direcţia Construcţii Capitale" (în continuare - Î.M. DCC), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.3/2-15 din 22.09.1999. În perioada supusă controlului, Î.M. DCC a fost condusă de dl T. Gnaciuc - şef interimar, numit în funcţie prin Dispoziţia Primarului general interimar al mun. Сhişinău nr.24/3-d din 13.01.2005.

- Au fost efectuate unele verificări la primăriile mun. Chişinău, or. Sîngera, com. Bubuieci, Întreprinderea municipală "Exdrupo", Întreprinderea municipală "Lumtex" şi la Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău.

- A fost efectuată evaluarea activităţii sistemului de control intern în cadrul instituţiilor supuse controlului.

În perioada supusă controlului, atribuţia de executor (ordonator) principal de buget al municipiului Chişinău, conform art.30 alin.(1) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV) şi art.34 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006; în continuare - Legea nr.123-XV), a fost exercitată dl V.Ursu.

În anul 2006, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetului mun. Chişinău au fost reglementate de Legea nr.397-XV, Legea nr.123-XV, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare), Legea nr.431-XIII din 19.04.1995 "Privind statutul municipiului Chişinău"[5] (cu modificările şi completările ulterioare), Legea bugetului de stat pentru anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[6] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.291-XVI), de alte acte legislative şi normative.

În cadrul controlului la faţa locului, probele au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare privind execuţia bugetului municipiului Chişinău, studierea selectivă a deciziilor Consiliului municipal Chişinău, verificarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile, analiza datelor entităţilor controlate şi confruntarea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, Trezoreria teritorială Chişinău, Ministerul Finanţelor, antreprenori, întreprinderi municipale, explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul municipiului Chişinău pe anul 2006 (în continuare - bugetul municipiului), care include ca părţi componente bugetul municipal şi bugetele a 18 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul I, prin deciziile respective ale Consiliului municipal Chişinău, a fost stabilit şi apoi precizat la partea de venituri în sumă totală de 1645546,7 mii lei (inclusiv bugetul municipal - 1592277,5 mii lei), iar la cheltuieli - în sumă de 1911687,8 mii lei (inclusiv bugetul municipal - 1818191,8 mii lei), cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 266141,2 mii lei, care urma să fie acoperită din contul soldurilor de mijloace băneşti disponibile, mijloacelor din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică, precum şi din contul surselor interne de finanţare.

În anul de gestiune, bugetul municipiului a fost realizat la venituri în sumă totală de 1710178,7 mii lei (sau la nivel de 103,9%), cu 64632,0 mii lei mai mult decît planul precizat pentru perioada de gestiune. Cheltuielile au fost executate în sumă totală de 1868658,1 mii lei, sau la nivel de 97,7%. Execuţia bugetului municipiului s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă totală de 120491,5 mii lei.

Ponderea veniturilor bugetului municipal în veniturile totale ale bugetului municipiului a constituit 96,3%, acestea fiind realizate în sumă totală de 1646398,8 mii lei, sau la nivel de 103,4% faţă de veniturile precizate. Ponderea cheltuielilor bugetului municipal în cheltuielile totale ale bugetului municipiului a alcătuit 95,5%, fiind executate în sumă totală de 1784899,8 mii lei, sau la nivel de 98,2% faţă de cele precizate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la Primarul general al municipiului Chişinău:

1.1. să informeze Consiliul municipal Chişinău despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării resurselor bugetului municipiului şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006;

1.2. de comun cu Consiliile locale, instituţiile şi întreprinderile din subordinea Consiliului municipal, să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor constatate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări;

1.3. să asigure:

1.3.1. luarea măsurilor eficiente în vederea micşorării restanţelor contribuabililor faţă de bugetul municipiului;

1.3.2. întreprinderea acţiunilor eficiente pentru asigurarea înregistrării, potrivit prevederilor legale, a bunurilor imobile - proprietate municipală, gestionării eficiente a patrimoniului public local, cu stabilirea unei evidenţe conforme a acestuia, totodată înaintînd spre examinare în cadrul unei şedinţe a Consiliului municipal problema vizată;

1.3.3. luarea măsurilor în vederea inventarierii construcţiilor nefinalizate, cu deciderea necesităţii continuării lucrărilor şi utilizării ulterioare a obiectelor;

1.3.4. excluderea practicii de valorificare a investiţiilor capitale în lipsa documentaţiei de proiect, însoţite de calcule de deviz, expertizate în modul stabilit, precum şi executarea lucrărilor de construcţie fără acoperirea financiară corespunzătoare;

1.3.5. respectarea legislaţiei la efectuarea achiziţiilor de lucrări şi servicii pentru necesităţile municipale, precum şi utilizarea mijloacelor financiare publice potrivit devizelor de cheltuieli şi conform destinaţiei;

1.3.6. efectuarea unei analize a datoriilor debitoare şi creditoare şi să propună examinarea acesteia în cadrul şedinţei Consiliului municipal, cu întreprinderea măsurilor regulamentare pentru lichidarea datoriilor cu termenul de achitare expirat;

1.3.7. elaborarea şi prezentarea spre aprobare Conciliului municipal a unui mecanism eficient de subvenţionare a întreprinderilor municipale;

1.3.8. compatibilitatea regulamentelor interne ale subdiviziunilor Consiliului municipal cu prevederile legislaţiei în vigoare.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău:

2.1. de comun cu Consiliile locale, să asigure o prognozare eficientă a componentelor din structura veniturilor, precum şi să efectueze un control riguros asupra realizării veniturilor şi cheltuielilor în funcţie de evaluarea reală a bazei impozabile;

2.2. să efectueze dirijarea metodologică conformă a planificării bugetare şi să intensifice controlul asupra veniturilor proprii;

2.3. să organizeze ori de cîte ori este necesar instruiri ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor UAT, evidenţa contabilă şi întocmirea rapoartelor financiare.

3. Se cere de la:

3.1. subdiviziunile Consiliului municipal - DGTPCC, DGLCA, DC, DGETS (inclusiv direcţiile de domeniu din preturile sectoarelor Rîşcani, Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana) şi Î.M. DCC să întreprindă măsuri regulamentare întru diminuarea datoriilor debitoare şi creditoare şi să asigure efectuarea cheltuielilor în strictă conformitate cu prevederile legale şi în limita alocaţiilor prevăzute în devizele de cheltuieli;

3.2. Î.M. DCC, DGTPCC, DGLCA să efectueze contractarea de lucrări şi servicii, precum şi executarea lucrărilor de construcţie capitală şi reparaţii capitale potrivit prevederilor legale, cu asigurarea unei evidenţe conforme a mijloacelor financiare pentru aceste necesităţi, precum şi a valorii imobilelor nou-create în urma construcţiilor şi reparaţiilor capitale, neadmiţînd majorări şi valorificări de lucrări cu depăşirea limitelor precizate;

3.3. Î.M. DCC să asigure calcularea veniturilor de la supravegherea tehnică şi a cheltuielilor pentru întreţinerea întreprinderii conform prevederilor normative, precum şi transferarea defalcărilor în sumă de 389,0 mii lei în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii;

3.4. DGERRP, DGTPCC, DGLCA, Î.M. DCC să întreprindă măsuri eficiente în vederea asigurării gestionării conforme a patrimoniului public, evidenţei acestuia, precum şi înregistrării lui la organele cadastrale;

3.5. primarii or. Sîngera şi com. Bubuieci să eficientizeze controlul asupra prognozării şi elaborării bugetelor locale, estimării reale a potenţialului lor, în scopul utilizării conforme a resurselor financiare, cu excluderea practicii de diminuare neîntemeiată a bazei de calcul şi, implicit, a veniturilor bugetare.

4. Se cere de la Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului:

4.1. să eficientizeze monitorizarea calităţii lucrărilor de construcţie, executate de către subdiviziunile Consiliului municipal Chişinău şi recepţia finală a obiectivelor construite conform contractelor aprobate în modul stabilit;

4.2. să nu admită executarea de către beneficiari a lucrărilor de construcţie, precum şi de reparaţie capitală, în lipsa documentelor de proiect.

5. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului municipiului Chişinău în anul 2006 şi se propune să urgenteze elaborarea bazei metodologice de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor de audit intern în toate subdiviziunile structurale ale unităţilor administrativ-teritoriale conform legislaţiei în vigoare.

6. Prezenta hotărîre se remite Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

7. Despre executarea cerinţelor pct.1-6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[4] Republicată în M.O., ediţie specială din 2005.

[5] M.O., 1995, nr.31-32, art.340.

[6] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)