Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 59 din 28 iunie 2007 privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului şi modului de gestionare a patrimoniului public de către Agenţia Sportului în anul 2006

Numar din data de 2007-06-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa directorului general al Agenţiei Sportului dl A. Cimili, contabilului-şef dna M. Raeţchi, şefului Direcţiei economico-financiare şi administrative dna S. Bogatu, viceministrului educaţiei şi tineretului dl V. Crudu, şefului Direcţiei economico-financiare şi administrative a Ministerului Educaţiei şi Tineretului dna T. Lazarenco, călăuzindu-se de art.27 alin. (4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului şi modului de gestionare a patrimoniului public de către Agenţia Sportului în anul 2006.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007 şi au avut drept obiectiv verificarea legalităţii cheltuielilor pentru întreţinerea Agenţiei Sportului şi corectitudinii gestionării patrimoniului public.

Conform Hotărîrii Guvernului nr.756 din 04.07.2006 "Privind reorganizarea Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului"[2] (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.756), s-a reorganizat Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului prin divizare în Ministerului Educaţiei şi Tineretului (în continuare -MET) şi în Agenţia Sportului (în continuare - Agenţia).

Potrivit pct.4 şi pct.5 din Hotărîrea Guvernului nr.756, MET şi Agenţia urmau să transmită activele şi pasivele, mijloacele fixe şi alte bunuri materiale şi, în termen de 15 zile, să prezinte Guvernului spre aprobare structura, efectivul-limită şi regulamentul său de activitate.

Regulamentul Agenţiei a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1456 din 21.12.2006 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei Sportului şi a componenţei nominale a Colegiului Agenţiei Sportului"[3]. Agenţia este organul central de specialitate, dispune de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale şi este împuternicită să promoveze politica de stat în domeniul culturii fizice şi sportului.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1156 din 11.10.2006 "Cu privire la aprobarea structurii aparatului central al Agenţiei Sportului"[4] a fost aprobat efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei Sportului - 18 unităţi şi lista organizaţiilor şi instituţiilor subordonate Agenţiei Sportului - 30 entităţi, dintre care S.A. "Stadionul Republican"(c/f - 1003600158055), Î.S. "Manejul de atletism" (c/f - 1003600127354), Bazele sportive "Speranţa" din Căpriana şi de canotaj din localitatea Vatra, Cluburile republicane sportive "Olimpia", de şah şi joc de dame, Centrul republican de medicină sportivă, Laboratorul ştiinţific în domeniul sportului, Tabăra de odihnă pentru copii din s.Romăneşti, r-nul Străşeni, Contabilitatea centralizată şi 20 de şcoli sportive.

În cadrul controlului efectuat la Agenţie, probele de control au fost acumulate prin metoda analizei dărilor de seamă privind executarea devizelor de cheltuieli, verificarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile, confruntarea datelor instituţiei cu datele Ministerului Finanţelor, studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

1.Utilizarea resurselor financiare publice

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[5] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.291-XVI), Agenţiei, în scopul întreţinerii instituţiilor subordonate, i-au fost aprobate cheltuieli în sumă de 28008,4 mii lei, din care s-au alocat (finanţat) 27607,5 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 28493,7 mii lei.

Sinteza alocaţiilor aprobate în bugetul de stat, a executărilor de casă şi a cheltuielilor efective se prezintă în tabelul de mai jos.

mii lei

Nr. d/o

Delimitarea cheltuielilor

Aprobat şi precizat

Finanţat

Ponderea (%)

Cheltuieli efective

Depăşirea cheltuielilor faţă de limita aprobată şi precizată

 

Total cheltuieli, inclusiv:

28008,4

27607,5

100

28493,7

+ 485,3

1.

Întreţinerea instituţiilor subordonate

14721,1

14486,9

52,5

15170,4

+449,3

2.

Tipul instituţiei "Cultura fizică şi sportul"

13098,9

12977,6

47,0

13148,1

+ 49,2

3.

Aparatul central al Agenţiei Sportului

170,0

143,0

0,5

175,2

+ 5,2

4.

Alocaţii centralizate

18,4

-

-

-

- 18,4

Sursă: Rapoartele privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază

Din cheltuielile finanţate în sumă de 27607,5 mii lei, 52,5% (14486,9 mii lei) constituie cheltuielile pentru întreţinerea instituţiilor subordonate, 47,0% (12977,6 mii lei) - tipul "Cultura fizică şi sportul" şi 0,5% (143,0 mii lei) - Aparatul central al Agenţiei Sportului.

În totalul cheltuielilor finanţate în anul 2006 în mărime de 27607,5 mii lei, ponderea cea mai mare o constituie plata mărfurilor şi serviciilor - 54,9% (15163,1 mii lei), retribuirea muncii - 30,4% (8399,1 mii lei), contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat - 6,7% (1845,0 mii lei), transferurile către populaţie - 6,0% (1657,3 mii lei) şi alte cheltuieli - 2,0% (543,0 mii lei).

1.1. Nerespectarea limitelor stabilite la efectuarea cheltuielilor

De către Agenţie au fost admise supracheltuieli faţă de limita aprobată şi precizată în sumă de 485,3 mii lei, ceea ce contravine prevederilor art.9 alin.2 din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[6] (cu modificările şi completările ulterioare).

Pentru desfăşurarea acţiunilor sportive la tipul "Cultura fizică şi sportul", premierea performanţelor obţinute la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale, alte măsuri ce ţin de cultura fizică şi sport, Agenţiei i-au fost aprobate cheltuieli de la bugetul de stat în sumă de 13098,9 mii, s-au finanţat 12977,6 mii lei (99,1% faţă de suma aprobată). Cheltuielile efective au constituit 13148,1 mii lei, cu o depăşire de 49,2 mii lei, care au fost cauzate de datoriile debitoare existente la 01.01.2006.

1.2. Majorarea creanţelor şi datoriilor

Conform datelor din bilanţul generalizator al Agenţiei (inclusiv cu instituţiile subordonate), la 01.01.2007, creanţele au constituit 559,0 mii lei, majorîndu-se, în comparaţie cu 01.01.2006, cu 11,9 mii lei. Partea considerabilă în volumul total al creanţelor revine creanţelor legate de neconfirmarea documentară a mijloacelor eliberate pentru desfăşurarea acţiunilor sportive în sumă de 413,8 mii lei, sau 74,1%. Creanţele titularilor de avans la tipul instituţiei "Cultura fizică şi sportul", la 01.01.2007, au constituit 393,4 mii lei, dintre care suma de 58,8 mii lei este formată în septembrie 2003, iar suma de 50,0 mii lei - în octombrie 2006.

La 01.01.2007, datoriile creditoare au constituit 1975,6 mii lei şi au crescut cu 857,9 mii lei faţă de 01.01.2006. În structura datoriilor, ponderea cea mai mare revine datoriilor către diferiţi creditori - 842,6 mii lei (42,7%). Din suma totală a datoriilor, 779,7 mii lei (39,5%) o constituie datoriile faţă de personal, la retribuirea muncii pentru luna decembrie, 226,8 mii lei (11,5%) - datoriile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat şi 126,5 mii lei (6,3%) - alte datorii.

1.3. Efectuarea cheltuielilor în unele cazuri cu nerespectarea normelor regulamentare:

- Au fost admise cheltuieli pentru premierea sportivilor cu depăşirea limitelor stabilite în sumă de 24,0 mii lei.

- Nu s-au impozitat premiile, conform prevederilor legale, în sumă de 39,0 mii lei.

În legătură cu performanţele obţinute la Campionatele Mondiale/Europene şi cu prilejul sărbătorii "Ziua Sportivului", Agenţia a achitat premii sportivilor în sumă de 24,0 mii lei, cu depăşirea limitelor stabilite conform prevederilor pct.50, pct.77, pct.78 şi pct.82 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1552 din 04.12.2002 "Pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă".[7]

Unele premii achitate în mărime de 39,0 mii lei cu prilejul sărbătorii "Ziua Sportivului" n-au fost impozitate, prin ce nu s-a respectat art.18 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997[8] (cu modificările şi completările ulterioare).

Atît Agenţia, cît şi Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (în continuare - METS) au finanţat unele măsuri în numerar, prin intermediul antrenorilor, în mărime de 10405,6 mii lei (80,2% din suma cheltuielilor finanţate).       Deplasările peste hotarele republicii s-au efectuat cu unele abateri de la Regulamentul "Cu privire la detaşarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002 [9](cu modificările şi completările ulterioare).

Conform ordinului Agenţiei nr.D/34 din 21.12.2006, la 27.12.2006 a fost preconizată acţiunea cultural-sportivă de desemnare a celor mai buni sportivi, antrenori şi echipe ale anului 2006, fiind aprobat devizul de cheltuieli în aceste scopuri în mărime de 95,3 mii lei, dintre care suma de 43,5 mii lei nu este reglementată de Regulamentul "Cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1151 din 02.09.2002[10] (cu modificările şi completările ulterioare).

2.  Gestionarea patrimoniului public

Potrivit raportului financiar, la 01.01.2007, Agenţia (inclusiv instituţiile şi întreprinderile subordonate) dispunea de active în sumă de 45054,3 mii lei, inclusiv valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe - 29008,8 mii lei, ce constituie 64,4 la sută în structura activelor.

Potrivit contractului de cesionare nr.10/03 din 26.12.2006 privind exercitarea drepturilor de acţionar şi de administrare a proprietăţii de stat, Agenţia Privatizare pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului a cesionat, iar Agenţia Sportului a preluat exercitarea drepturilor de acţionar, inclusiv a obligaţiilor şi drepturilor de reprezentare a statului la S.A. "Stadionul Republican" (33961 de acţiuni - 100%) şi la S.A. "MOLDLOTO" (20607 acţiuni - 35%).

2.1. La crearea Agenţiei şi întocmirea actelor de predare-primire nu s-au respectat prevederile actelor normative. Astfel, de către comisia de predare-primire a mijloacelor fixe şi circulante (instituită prin ordinul MET nr.398 din 01.11.2006, în care sînt incluşi reprezentanţi ai MET şi ai Agenţiei) de la balanţa MET la balanţa Agenţiei Sportului, n-au fost întocmite actele de predare-primire a patrimoniului, care era înregistrat la tipul instituţiei "Cultura fizică şi sportul", în valoare de 556,2 mii lei, inclusiv mijloace fixe - 125,6 mii lei, obiecte de mică valoare şi scurtă durată - 412,7 mii lei, alte bunuri - 17,9 mii lei, prin ce n-au fost respectate pct.23 şi pct.24 din Regulamentul "Cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995[11] (cu modificările şi completările ulterioare).

2.2. Gestionarea patrimoniului de stat a fost efectuată cu unele abateri de la normele legale. Astfel, pînă la perioada verificată, precum şi la momentul efectuării controlului Î.S. "Manejul de atletism" i-au fost transmise bunuri în valoare de 26763,5 mii lei, pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în lipsă de contract (acord) între fondator şi administrator, prin ce nu s-au respectat prevederile art.6 alin.2 lit.f) din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 "Cu privire la întreprinderea de stat"[12] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.146-XIII). De asemenea, cu derogare de la art.7 alin.4 din Legea nr.146-XIII, la Î.S. "Manejul de atletism" nu a fost constituit Consiliul de administraţie.

Administratorul Î.S. "Manejul de atletism", nerespectînd art.8 lit.i) din Legea nr.146-XIII, nu a asigurat folosirea eficientă a bunurilor primite în gestiune, în consecinţă întreprinderea, conform raportului financiar pe anul 2006, a înregistrat pierderi în sumă de 630,0 mii lei.

În anul 2006 nu s-a efectuat inventarierea patrimoniului, decontărilor şi obligaţiilor pentru confirmarea veridicităţii şi autenticităţii datelor contabilităţii la tipul instituţiei "Cultura fizică şi sportul" nici la instituţiile deservite de Contabilitatea centralizată a Agenţiei, prin ce n-au fost respectate prevederile art.39 şi art. 40 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[13] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr. 426-XIII). Bunurile materiale înregistrate în evidenţa analitică în valoare de 576,6 mii lei sînt înregistrate în gestiunea a 6 persoane care nu activează în cadrul Agenţiei Sportului.

La unele instituţii din subordinea Agenţiei (Centrul republican de medicină sportivă şi Şcoala republicană de măiestrie sportivă superioară nr.1), cu încălcarea pct.5 şi pct.12 din Regulamentul "Privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998[14] (cu modificările şi completările ulterioare), casarea mijloacelor fixe în valoare de 100,8 mii lei s-a efectuat în lipsa autorizării autorităţii centrale de specialitate (METS), în sumă de 37,0 mii lei - fără întocmirea actelor de casare potrivit formularului MF-4, aprobat de Biroul Naţional de Statistică, iar valoarea materialelor obţinute de la demontarea mijloacelor fixe nu a fost raportată la majorarea finanţării din buget.

Baza sportivă "Speranţa" din Căpriana, înregistrată ca instituţie subordonată Agenţiei, n-a prezentat Agenţiei darea de seamă privind activitatea pe anul 2006.

2.3. Efectuarea contrar legislaţiei a cheltuielilor pentru arenda imobilului. Conform documentelor, din contul alocaţiilor anului 2006 destinate pentru instituţiile din acest domeniu, au fost efectuate cheltuieli pentru arenda sălilor de sport de la unele instituţii şi întreprinderi (Clubul republican "Olimpia", Institutul de Educaţie Fizică, S.A. "Stadionul republican" şi Î.S. "Manejul de atletism") în sumă de 100,9 mii lei, fondatorul fiind METS, ceea ce contravine prevederilor art.3 alin.(3) din Legea nr.291-XVI.

3. Evidenţa contabilă la Agenţia Sportului, inclusiv la unele instituţii subordonate s-a ţinut cu unele abateri de la normele legale

La întocmirea raportului privind executarea bugetului din fondul de rezervă al Guvernului, contabilitatea a înregistrat incorect cheltuielile efective în sumă de 34,9 mii lei, care au fost reflectate la cheltuielile efective la tipul "Cultura fizică şi sportul".      

Contabilitatea centralizată a Agenţiei, nerespectînd art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.426-XIII, în decembrie 2006 a reflectat la intrări suma de 70,0 mii lei pentru achiziţionarea medicamentelor (la tipul "Cultura fizică şi sportul") conform facturilor fiscale eliberate în ianuarie 2007. Pe parcursul anului 2006, s-a admis efectuarea cheltuielilor fără înregistrarea datoriilor în evidenţa contabilă.

Contrar art.18 din Legea nr.426-XIII şi pct. 147 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice" aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[15], unele deconturi de avans ale Contabilităţii centralizate a METS, precum şi ale Contabilităţii centralizate a Agenţiei nu sînt aprobate de conducătorul instituţiei şi de contabilul-şef.

 4. Executarea hotărîrii Curţii de Conturi pe rezultatelecontroalelor precedente

Controlul executării cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.81 din 02.11.2005 "Privind rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor publice şi gestionării patrimoniului de stat de către Departamentul Tineret şi Sport şi unele instituţii subordonate în perioada anilor 2003-2004"[16] la Agenţie a constatat că aceasta n-a fost executată integral, şi anume:

- n-a fost majorată cota statului în capitalul social al Întreprinderii mixte "Interloto" S.A. (c/f - 1003600059314) cu 1252,0 mii lei, însă dimpotrivă aceasta a fost micşorată cu 61,6 mii lei din cota statului iniţială de 155,0 mii lei (conform statutului în redacţie nouă din 29.03.2007, cota statului constituie 93,4 mii lei);

- nu s-au restabilit în evidenta contabilă analitică datoriile creditoare de 121,2 mii lei şi investiţiile capitale de 4123,2 mii lei etc.

5. Evaluarea componentelor controlului intern

Evaluarea situaţiei actuale a sistemului de control intern prin metoda chestionării şi analizei rezultatelor a stabilit existenţa unor elemente ale controlului intern. Totodată, urmează a fi întreprinse unele măsuri, cum ar fi: elaborarea modului de organizare şi funcţionare a sistemului de control intern, instruirea personalului întru însuşirea elementelor de control intern, stabilirea unui sistem continuu de măsuri menite să asigure la un nivel adecvat gestionarea eficientă a riscurilor interne şi externe.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi neajunsurile constatate privind utilizarea resurselor financiare la executarea bugetului şi gestionarea patrimoniului statului de către Agenţie sînt consecinţele unor nereguli organizatorico-administrative apărute în rezultatul reorganizării Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului prin divizare în Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi în Agenţia Sportului.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Agenţiei Sportului (dl A.Cimili), conform competenţelor atribuite prin Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1456:

1.1. să examineze în şedinţa Colegiului rezultatele controlului efectuat la Agenţie şi să întocmească un program vizînd lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

1.2. să asigure gestionarea patrimoniului de stat, inventarierile patrimoniului aflat în gestiune, inclusiv la instituţiile şi întreprinderile din subordine şi să întreprindă măsuri, în conformitate cu legislaţia, de restabilire a bunurilor în valoare de 576,6 mii lei;

1.3. să efectueze cheltuielile ce ţin de organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sportive potrivit normelor legale, să nu admită supracheltuieli, inclusiv pe fiecare instituţie în parte şi să întreprindă măsuri legale pentru diminuarea creanţelor şi datoriilor creditoare;

1.4. să asigure evidenţa contabilă şi luarea în arendă (locaţiune) a încăperilor conform normelor regulamentare, precum şi implementarea unui sistem de control adecvat.

2. Se informează Ministerul Educaţiei şi Tineretului (dl V. Ţvircun) despre rezultatele controlului şi se cere finalizarea transmiterii tuturor documentelor către Agenţie în termene optime.

3. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, conform art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[17] materialele controlului privind legalitatea micşorării cotei statului în documentele de constituire a Î.M. "Interloto" S.A., pentru investigare după competenţă.

4. Se ia act că, în baza solicitării Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, acestuia i-au fost remise materialele controlului privind existenţa în evidenţa contabilă a Agenţiei a cheltuielilor pentru investiţiile capitale în sumă de 4123,3 mii lei, în lipsa documentelor justificative.

5. Despre executarea punctelor 1 şi 2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2006, nr.102-105, art.781.

[3] M.O., 2006, nr.199-202, art.1556.

[4] M.O., 2006, nr.164-167, art.1248.

[5] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[6] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[7] M.O., 2002, nr.174-176, art.1750.

[8] Republicat în M.O., 2007, ediţie specială.

[9] M.O., 2002, nr.95, art.939.

[10] M.O., 2002, nr.126-127, art.1278.

[11] M.O., 1996, nr.10, art.45.

[12] M.O., 1994, nr.2, art.9.

[13] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[14] M.O., 1998, nr.62-65, art.607.

[15] Nu este dată publicităţii.

[16] M.O., 2006, nr.16-19, art.3.

[17] M.O. , 2002, nr.91-94, art.668.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)