Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 58 din 25 iunie 2007 privind raportul asupra gestionării patrimoniului de stat de către unităţile economice din ramura aviaţiei în perioada anilor 2005-2006

Numar din data de 2007-06-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa vicedirectorului general al Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile (în continuare - A.S.A.C.) dl E. Dvornic, şefului Direcţiei economie, analiză şi audit a A.S.A.C. dna A. Clapatiuc, directorului general al Întreprinderii de Stat Compania Aeriană "AIR Moldova" (în continuare - Î.S. C.A. "AIR Moldova") dl V. Botnari, directorului financiar al Î.S. C.A. "AIR Moldova" dl M. Maleca, şefului Direcţiei generale a Î.S. C.A. "AIR Moldova" dl V. Cebotari, contabilului-şef al Î.S. C.A. "AIR Moldova" dna S. Gaida, vicedirectorului general al Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" (în continuare - Î.S. "AIC") dl V. Podlesnîi, contabilului-şef al Î.S. "AIC" dna L. Jechiu, şefului Serviciului planificare, taxe şi marketing al Î.S. "AIC" dna A. Ţubari, directorului general al Î.S. "MoldATSA" dl V. Vartic şi contabilului-şef dna N. Coroliov, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea "Privind Curtea de Conturi" nr.312-XIII din 08.12.1994[1], a examinat raportul asupra gestionării patrimoniului de stat de către unităţile economice din ramura aviaţiei în perioada anilor 2005-2006. Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007 şi au avut drept obiectiv verificarea gestionării patrimoniului de stat de către A.S.A.C., Î.S. C.A. "AIR Moldova", Î.S. "AIC" şi Î.S. "MoldATSA".

În perioada supusă controlului, entităţile şi-au desfăşurat activitatea în baza următoarelor acte legislative şi normative:

- Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 "Cu privire la întreprinderea de stat"[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.146-XIII);

- Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 09.07.1997[3] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.1237-XIII);

- Regulamentul Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1057 din 19.10.1998[4] (cu completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1057);

- alte acte legislative şi normative ale Republicii Moldova;

- Convenţii şi acorduri internaţionale din domeniul aeronauticii, la care Republica Moldova este parte;

- Statutele întreprinderilor de stat.

Au fost supuse controlului:

A.S.A.C. - organul central de specialitate al administraţiei publice de conducere, coordonare şi exercitare a controlului în domeniul aviaţiei civile, creat de Guvern; persoană juridică care îşi exercită funcţiile pe principiile de autogestiune şi autofinanţare, în condiţii de activitate a întreprinderii de stat, Regulamentul fiind aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1057;

Î.S. C.A. "AIR Moldova" - fondată în baza ordinului A.S.A.C. nr.82 din 14.04.1992 şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 12.01.1993, avînd ca atribuţii - prestarea serviciilor în domeniul transporturilor aeriene naţionale şi internaţionale, asigurarea serviciilor aeriene regulate şi neregulate;

Î.S. "AIC" - fondată în baza ordinului A.S.A.C. nr.14 din 22.02.1995 şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 31.05.1995, cu atribuţiile de prestare a serviciilor de deservire a călătorilor, bagajelor, mărfurilor şi poştei (în trafic intern şi internaţional), precum şi a serviciilor complexe necesare pentru asigurarea decolării şi aterizării aeronavelor civile;

Î.S. "MoldATSA" - fondată în baza Hotărîrii Guvernului nr.3 din 12.01.1994 "Cu privire la înfiinţarea Întreprinderii de stat pentru utilizarea spaţiului aerian şi deservirea traficului aerian "MoldATSA"[5] şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 16.05.1994 (reînregistrată la 15.03.2002), întru asigurarea serviciilor de trafic aerian în spaţiul aerian al Republicii Moldova.

În procesul controalelor efectuate la faţa locului, probele de control au fost colectate prin examinarea selectivă a documentelor primare (inclusiv a celor întocmite în momentul efectuării operaţiunilor, care definesc specificul şi obiectul operaţiunii), ordinelor, proceselor-verbale, actelor altor organe de control; analiza rapoartelor financiare şi explicaţiilor la acestea, chestionarelor, în special a celor utilizate la evaluarea controlului intern, precum şi a explicaţiilor persoanelor responsabile.

În temeiul art.27, art.29 din Legea "Privind Curtea de Conturi" nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile (dl V. Vizant):

1.1. examinarea în cadrul şedinţei Colegiului a rezultatelor controlului efectuat, cu întreprinderea măsurilor întru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

1.2. înregistrarea drepturilor asupra terenurilor aferente obiectelor întreprinderilor subordonate, precum şi a imobilelor, cu reflectarea corectă în statutele întreprinderilor subordonate a suprafeţelor de terenuri gestionate de către acestea;

1.3. verificarea corectitudinii înscrierilor în conturile contabile, din registrele de evidenţă, cu concordarea lor la rapoartele financiare;

1.4. asigurarea integrităţii si administrarea eficientă a patrimoniului de stat transmis în gestiune;

1.5. elaborarea unui plan de măsuri orientat spre ameliorarea situaţiei economico-financiare în întreprinderile subordonate care activează cu pierderi financiare;

1.6. respectarea prevederilor legislaţiei referitor la obligativitatea publicării actelor normative departamentale şi asigurarea unei reglementări tarifare adecvate;

1.7. reflectarea mijloacelor din bugetul de stat în sumă de 93,1 mil. lei ca investiţii pe termen lung, în conformitate cu actele normative;

1.8. soluţionarea problemei privind capitalul nevărsat al Î.S. C.A. "AIR Moldova";

1.9. întreprinderea măsurilor de urgentare a examinării şi aprobării proiectului de modernizare a Complexului de alimentare cu combustibil;

1.10. asigurarea unui mediu de control intern oportun în cadrul entităţii, precum şi la întreprinderile subordonate, prin elaborarea şi punerea în aplicare a unor metodologii şi tehnici eficiente.

2. Se cere de la Î.S. C.A. "AIR Moldova" (dl V. Botnari):

2.1. elaborarea unui plan de măsuri în vederea lichidării neajunsurilor constatate în cadrul controlului;

2.2. întreprinderea, conform legislaţiei, a măsurilor de diminuare a creanţelor, cu inventarierea creanţelor de lungă durată şi a datoriilor creditoare.

3. Se cere de la Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" (dl R. Podcorîtov):

3.1. elaborarea unui plan de acţiuni în scopul lichidării neajunsurilor constatate în cadrul controlului şi întreprinderea măsurilor de executare;

3.2. delimitarea hotarelor terenurilor aflate în posesie, cu înregistrarea în modul stabilit a drepturilor de folosinţă;

3.3. întreprinderea măsurilor întru asigurarea executării contractului investiţional de modernizare a Complexului de alimentare cu combustibil.

4. Se cere de la Î.S."MoldATSA" (dl V. Vartic):

4.1. determinarea formei organizatorico-juridice a subdiviziunilor amplasate în teritoriu, cu reflectarea acestora în statutul întreprinderii;

4.2. înregistrarea la organele cadastrale a bunurilor, inclusiv a celor amplasate în teritoriu;

4.3. înlăturarea neajunsurilor depistate în urma inventarierilor efectuate în anii 2005-2006, conform legislaţiei;

4.4. ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu cerinţele regulamentare.

5. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului şi se recomandă:

5.1. să reexamineze Regulamentul Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1057 din 19.10.1998, întru evitarea utilizării unor standarde duble;

5.2. să asigure transmiterea dreptului de gestionare operativă a proprietăţii de stat directorului general al Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile, în bază de contract;

5.3. să soluţioneze problema neînregistrării dreptului asupra bunurilor utilizate de către întreprinderile de stat din ramura aviaţiei civile, inclusiv a terenurilor, conform normelor stabilite.

6. Despre rezultatele controlului se informează Preşedintele Republicii Moldova şi Parlamentul.

7. Despre executarea punctelor 1-5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 1994, nr.2, art.9.

[3] M.O., 1997, nr.69-70, art.581.

[4] M.O., 1998, nr.96, art.997.

[5] Nu este dată publicităţii.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)