Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 57 din 22 iunie 2007 privind raportul asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul de stat în anul 2006

Numar din data de 2007-06-22 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului finanţelor dl M. Pop, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale dl V.Bînzaru, vicedirectorului general al Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului dl A.Izbîndă şi şefului Direcţiei politica locativă şi integrarea europeană dna E.Bejenaru, ministrului culturii şi turismului dl A.Cozma, şefului Direcţiei economie a Ministerului Sănătăţii dl V.Stasiuc, directorului general al Î.M. "Farmaco" S.A. dl V.Semionov, călăuzîndu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr. 312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul de stat în anul 2006.

Au fost supuşi controlului Ministerul Finanţelor (c/f 1003600002549) şi, selectiv, unii beneficiari de investiţii capitale (documentele prezentate Ministerului Finanţelor).

Regulamentul Ministerului Finanţelor a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1138 din 01.11.2005 "Cu privire la aprobarea regulamentelor Ministerului Finanţelor, Trezoreriei de Stat"[2] (cu modificările şi completările ulterioare).

Controlul a avut drept obiectiv analiza executării în anul 2006 a programului anual de investiţii capitale pe beneficiari şi obiective, cu specificarea surselor de finanţare; respectarea de către Ministerul Finanţelor şi beneficiari (autorităţile administraţiei publice centrale şi locale) a cadrului legislativ, sistemului unic, ordinii şi regulilor finanţării investiţiilor capitale, stabilite în Republica Moldova; realizarea priorităţilor politicii de investiţii capitale a statului.

În procesul controalelor efectuate, probele de control au fost colectate prin verificarea, analiza şi contrapunerea dărilor de seamă ale Ministerului Finanţelor privind executarea bugetului de stat la cheltuieli pe investiţii capitale pe toate componentele bugetului (Anexa nr.4 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[3] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.291-XVI), avizelor şi informaţiilor Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale privind executarea alocaţiilor pe beneficiari şi obiective, planurilor generale şi secundare de finanţare a autorităţilor administraţiei publice centrale, ordinelor de plată, contractelor de achiziţii publice, rapoartelor privind executarea bugetului de către autorităţile publice (Formularul nr.2), proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate în construcţii, explicaţiilor şi altor documente prezentate de către beneficiarii de investiţii capitale.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În anii 2004-2006, alocaţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor capitale pe toate componentele bugetului de stat (din toate sursele de finanţare) au constituit 1838,4 mil.lei (datele din Tabelul nr. 1), în anul 2005 înregistrînd o creştere, faţă de anul 2004, de aproape 4 ori, iar în anul 2006, în aceeaşi comparaţie - de 5,6 ori.

Alocaţiile pentru finanţarea investiţiilor capitale, exclusiv din contul cheltuielilor bugetului (cheltuieli de bază), în perioada de referinţă, au constituit în total 1557,5 mil. lei, în anul 2005, de asemenea, fiind în creştere, faţă de anul 2004, de 3,5 ori, iar în anul 2006 - de 4,4 ori, în aceeaşi comparaţie.

Investiţiile capitale în anii 2004-2006 din toate sursele de finanţare

Tabelul nr.1

Nr. d/o

Anii

Investiţii capitale din toate componentele bugetului de stat

Inclusiv investiţii capitale din contul cheltuielilor de bază ale bugetului

mil. lei

în % faţă de anul 2004

mil. lei

în % faţă de anul 2004

1.

2004

173,9

100,0

173,9

100,0

2.

2005

692,7

398,3

616,6

354,6

3.

2006

972,2

 559,1

767,0

 441,1

 

total

1838,8

X

1557,5

X

În ultimii trei ani (diagrama nr. 1), cele mai însemnate alocaţii pentru investiţiile capitale au fost direcţionate la implementarea Programului naţional de gazificare a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1643 din 19.12.2002 "Cu privire la aprobarea Programului naţional de gazificare a Republicii Moldova"[4]. În acest scop, complexului pentru combustibil şi energie i-au fost alocate 542,1 mil.lei, sau 29,5%. Pentru gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe (realizarea măsurilor de asigurare cu apă potabilă, reconstrucţia staţiilor de epurare a apelor reziduale şi a sistemelor de canalizare) s-au utilizat 324,8 mil.lei, sau 17,7 %; în învăţămînt - 295,3 mil.lei, sau 16,0%; la serviciile de stat cu destinaţie generală - 170,0 mil.lei, sau 9,2%. Concomitent, investiţiile capitale în ştiinţă şi inovare au constituit 24,4 mil.lei (1,3%); agricultură - 21,2 mil.lei (1,2%); industrie şi construcţii - 16,0 mil.lei (0,9%).

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere conducerii Ministerului Finanţelor (dl M.Pop):

1.1. să examineze în şedinţa Colegiului ministerului rezultatele controlului efectuat la minister şi la beneficiarii de investiţii capitale şi să întocmească un program de măsuri vizînd lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

1.2. să asigure controlul asupra respectării de către beneficiari şi antreprenori a cerinţelor de finanţare a investiţiilor capitale, stabilite la etapele încipiente ale procesului de finanţare şi la etapa finanţării volumelor de lucrări executate;

1.3. să monitorizeze strict confirmarea plăţilor prealabile efectuate în anul 2006 prin procese-verbale ale lucrărilor executate la următoarele obiective: "Renovarea blocului nefinalizat pentru sediul Procuraturii Generale"; "Staţia de epurare a apelor reziduale, satul Oniţcani, raionul Criuleni"; "Restaurarea Muzeului Naţional de Arte din bd Ştefan cel Mare nr.115, mun.Chişinău"; "Gazoductul Tocuz-Căinari-Mereni" (etapa a II-a, inclusiv lucrări de proiectare); "Modernizarea tehnologiilor de producţie şi redresarea situaţiei economico-financiare a Î.S. "Farmaco""; "Proiectul de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă în şase localităţi ale Republicii Moldova");

1.4. de comun acord cu beneficiarii în construcţii, să asigure respectarea prevederilor art.37 din Legea nr.721-XIII şi pct.8, pct.22 şi pct.35 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.216 din 20.03.2001, în ce priveşte virarea în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii a defalcărilor în mărime de 0,3% din volumul investiţiilor în capital fix, precum şi privind pronosticul veniturilor fondului de referinţă.

2. Se cere de la organele administraţiei publice centrale şi locale - beneficiari de investiţii capitale, menţionate în prezenta hotărîre, să eficientizeze controlul asupra legalităţii utilizării mijloacelor financiare destinate investiţiilor capitale, precum şi să asigure ţinerea evidenţei contabile a acestora în conformitate cu actele legislative şi normative.

3. Se cere de la Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului (dl Ig. Semenovcher), pînă la 01.10.2007, să raporteze Ministerului Finanţelor despre rezultatele proiectării (paralel cu lucrările de construcţie), aprobării şi expertizării documentaţiei de proiect şi ale controlului volumelor valorificate în anul 2007, reieşind din sumele acordate în prealabil în anul 2006 pentru obiectivele menţionate în pct. 3.1 şi pct.3.2 din partea de constatare a prezentei hotărîri.

4. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[5], materialele controlului privind valorificarea creditului în sumă de 13,5 mil. lei din Fondul Kuweitean fără confirmarea prin acte de recepţie a lucrărilor executate în construcţii şi fără înregistrarea acestora în evidenţa contabilă.

5. Se informează Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare despre încălcările depistate în cadrul prezentului control ale Legii nr. 1166-XIII, comise de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale la desfăşurarea licitaţiilor publice şi încheierea contractelor de executare a lucrărilor de construcţie.

6. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate de la bugetul de stat în anul 2006 şi se recomandă examinarea oportunităţii modificării legislaţiei în vigoare vizînd reglementarea modalităţii de iniţiere, proiectare, achiziţionare a lucrărilor de importanţă prioritară (naţională, strategică), care în unele cazuri s-au efectuat prin acte departamentale neprevăzute de lege.

7. Despre executarea pct.1-3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2]  M.O., 2005, nr.145-147, art.1211.

[3] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[4] M.O., 2002, nr.190-197, art.1878.

[5] M.O., 2002, nr. 91-94, art. 668.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)