Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 56 din 22 iunie 2007 despre raportul asupra rezultatelor controlului privind formarea şi utilizarea resurselor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2006, efectuat la Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Numar din data de 2007-06-22 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl Gh. Rusu, şefului Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă dna E.Rebeja, şefului Direcţiei economie, marketing şi promovare dna L.Gîsca, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl I.Sturzu, viceministrului sănătăţii dl B.Golovin, şefului Direcţiei asigurarea sănătăţii a Ministerului Sănătăţii dl V.Sava călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului privind formarea şi utilizarea resurselor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2006. Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, avînd drept obiectiv stabilirea gradului de regularitate a formării şi utilizării mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe perioada anului 2006.

Controlul a fost exercitat la Compania Naţională de Asigurări în Medicină. În perioada supusă controlului, persoanele cu funcţii de răspundere cu dreptul de a semna documente financiare şi bancare au fost directorul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl Gh. Rusu, prim-vicedirector dl M.Buga, şeful Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă dna E.Rebeja, contabilul-şef-adjunct dna L.Bodrug.

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare - CNAM) a fost înfiinţată în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.950 din 07.09.2001 "Cu privire la fondarea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină"[2] (cu modificările ulterioare), în scopul administrării şi gestionării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu prevederile Legii nr.1585-XIII din 27.02.1998 "Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1585-XIII); este organizaţie de stat autonomă cu dreptul de persoană juridică, desfăşoară activităţi nonprofit în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală potrivit Statutului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11.02.2002[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea nr.156).

CNAM îşi exercită atribuţiile sale pe întreg teritoriul Republicii Moldova prin intermediul a 11 agenţii teritoriale (ramurale).

Obiectivele de bază ale Companiei sînt: organizarea, desfăşurarea şi dirijarea procesului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, cu aplicarea procedeelor şi mecanismelor admisibile pentru formarea fondurilor financiare destinate acoperirii cheltuielilor de tratament şi profilaxie a maladiilor şi stărilor sănătăţii incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2006, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1360 din 22.12.2005[5] (în continuare - Programul unic aprobat prin Hotărîrea nr.1360); controlul calităţii asistenţei medicale acordate şi implementarea cadrului normativ aferent asigurărilor de asistenţă medicală.

În cadrul controlului exercitat la faţa locului au fost colectate probe prin metoda examinării selective a documentelor primare, registrelor contabile, rapoartelor financiare, dărilor de seamă statistice şi fiscale, precum şi a observaţiilor directe, dezbaterilor în grup, analizei explicaţiilor persoanelor responsabile etc. Probele au fost confruntate cu datele obţinute de la Ministerul Finanţelor; Trezoreria Centrală; Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în continuare - IFPS); Ministerul Sănătăţii (reorganizat prin Hotărîrea Guvernului nr.52 din 18.01.2007)[6].

Pentru interpretarea constatărilor au fost utilizate următoarele criterii: atingerea indicatorilor aprobaţi de Parlament; respectarea legislaţiei în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală; organizarea activităţilor conform reglementărilor normative; utilizarea la destinaţie a alocaţiilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, respectarea clauzelor contractuale.

În temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

h o t ă r ă ş t e:

1. Se cere de la conducerea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (dl Gh.Rusu) examinarea rezultatelor controlului efectuat la CNAM, cu întreprinderea acţiunilor în vederea lichidării neajunsurilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare constatate în cadrul controlului şi:

1.1. asigurarea la etapa de fundamentare a FAOAM a constituirii tuturor surselor de formare a veniturilor FAOAM, cu direcţionarea nemijlocită la cheltuieli;

1.2. întreprinderea măsurilor pentru identificarea contingentului real al persoanelor juridice şi fizice, cu aplicarea unui monitoring eficace pentru încadrarea integrală a acestora în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

1.3. asigurarea controlului la etapa de coordonare a devizelor de venituri şi cheltuieli (business-plan), elaborate de către instituţiile medico-sanitare încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, al rezervelor din mijloacele FAOAM pentru realizarea scopurilor instituţiei şi ulterior, la executare - pentru utilizarea conformă şi eficientă a destinaţiilor aprobate;

1.4. întreprinderea măsurilor vizînd stabilirea comunicării şi colaborării cu fondatorii instituţiilor medico-sanitare încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în vederea asigurării gestionării eficiente a mijloacelor FAOAM;

1.5. asigurarea elaborării devizului de cheltuieli la întreţinerea CNAM şi a agenţiilor teritoriale în limitele necesarului pentru perioada de gestiune;

1.6. elaborarea bazei metodologice, cu scopul organizării şi funcţionării controlului intern al CNAM şi al agenţiilor teritoriale.

2. Se cere de la Ministerul Sănătăţii (dl I.Ababii):

2.1. monitorizarea derulării procesului de acreditare a instituţiilor medicale şi farmaceutice şi intensificarea controlului în vederea respectării prescripţiilor reglementare referitor la acreditarea instituţiilor medico-sanitare publice;

2.2. reglementarea modalităţii unice de reflectare în rapoartele financiare întocmite de IMSP a categoriilor de salariaţi prin delimitarea conform funcţiilor deţinute;

2.3. aducerea în concordanţă a reglementărilor contradictorii ce ţin de procedura de fundamentare şi aprobare de către instituţiile medico-sanitare încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală a rezervelor din mijloacele FAOAM pentru realizarea scopurilor instituţiei.

3. Se propune Consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (dl V.Eremciuc):

3.1. să examineze rezultatele controlului efectuat la CNAM şi să aprobe direcţiile principale de activitate a CNAM în vederea lichidării neajunsurilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare, constatate de control, şi să determine aportul la respectarea şi exercitarea funcţiilor de către Direcţia executivă şi Comisia de cenzori a CNAM;

3.2. să examineze şi să aprobe devizul de cheltuieli indicat la pct.1.5. din prezenta hotărîre, cu neadmiterea surplusurilor de mijloace;

3.3. să eficientizeze controlul asupra procesului de elaborare şi aprobare a regulamentelor şi instrucţiunilor necesare pentru realizarea competenţelor CNAM.

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele controlului privind formarea şi utilizarea resurselor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2006, efectuat la Compania Naţională de Asigurări în Medicină, şi se recomandă să determine oportunitatea perfecţionării mecanismelor de gestionare şi administrare a mijloacelor FAOAM, ca componentă a sistemului bugetar.

5. Se informează Preşedintele Republicii Moldova, Parlamentul şi Guvernul despre rezultatele controlului privind formarea şi utilizarea resurselor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2006, efectuat la Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

6. Despre măsurile întreprinse pentru executarea cerinţelor punctelor 1-4 din prezenta hotărîre Curtea de Conturi va fi informată în termen de 3 luni.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2001, nr.110-111, art.998.

[3] M.O., 1998, nr.38-39, art.280.

[4] M.O., 2002, nr.27-28, art.232.

[5] M.O., 2005, nr.176-181, art.1468.

[6] M.O., 2007, nr.10-13, art.67.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)