Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 32 din 8 august 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Cimişlia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public

Numar din data de 2011-08-08 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 28

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Cimişlia dl Ivan Veveriţa, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Cimişlia dna Olga Gorban, şefului Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Cimişlia dl Ion Delinschi, şefului Secţiei cultură a Consiliului raional Cimişlia dl Ştefan Buză, şefului adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Cimişlia dna Svetlana Tocaru, primarului or.Cimişlia dl Gheorghe Răileanu, primarului s.Selemet dna Tatiana Badan, primarului s.Gura Galbenei dl Victor Stînă, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetului raional Cimişlia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public.

Misiunea de audit s-a realizat în conformitate cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în temeiul Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd drept obiectiv evaluarea conformităţii legale a executării veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional Cimişlia pe anul 2010, precum şi a gestionării patrimoniului public.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, cum ar fi: examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi informaţiilor financiare; observaţiile directe.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Raportul auditului bugetului raional Cimişlia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public a relevat existenţa multiplelor deficienţe şi erori admise la utilizarea mijloacelor financiare publice şi la gestionarea patrimoniului public, care se exprimă prin următoarele:

  • Autorităţile administraţiei publice locale din raionul Cimişlia nu au asigurat un management eficient la administrarea veniturilor şi o identificare conformă a bazei impozabile, ceea ce a condiţionat neîncasarea deplină a tuturor veniturilor preconizate în bugetul raionului în sumă de 220,8 mii lei şi existenţa unor rezerve estimate de audit în mărime de pînă la 564,6 mii lei.
  • Calcularea şi aprobarea transferurilor pentru susţinerea teritoriilor s-au efectuat neregulamentar, fără a se ţine cont de veniturile proprii integrale ale bugetului raionului.
  • Modalitatea de distribuire a responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri ale autorităţilor administraţiei publice locale din subordinea Consiliului raional Cimişlia şi organizarea insuficientă a sistemului de control intern din cadrul acestora în procesul de utilizare a mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii nu produc efectul scontat şi generează un risc sporit de utilizare neconformă a mijloacelor financiare. Această situaţie a cauzat efectuarea unor cheltuieli neregulamentare şi suplimentare, care au însumat 269,5 mii lei.
  • Atît Consiliul raional Cimişlia, cît şi aparatul preşedintelui raionului nu au monitorizat modul de utilizare a mijloacelor bugetare alocate pentru plasarea publicităţii în ediţiile periodice şi pe pagina web. Ca rezultat, lipseşte informaţia privind materialele publicate în ediţiile periodice şi nu a fost asigurată transparenţa decizională a Consiliului raional, totodată fiind admisă utilizarea neregulamentară a mijloacelor financiare în sumă totală de 100,6 mii lei.
  • Consiliul raional Cimişlia şi subdiviziunile acestuia nu au asigurat o administrare eficientă a tuturor cheltuielilor, ceea ce a generat un risc sporit de efectuare a unor cheltuieli neregulamentare. Nu au fost întreprinse măsurile de rigoare în vederea stabilirii persoanelor vinovate de suportarea cheltuielilor suplimentare privind titlurile executorii în sumă de 117,9 mii lei.
  • Consiliul raional Cimişlia nu a asigurat respectarea întocmai a prevederilor legale la utilizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă, ceea ce a cauzat executarea unor cheltuieli care nu pot fi considerate drept excepţionale şi imprevizibile în sumă totală de 108,8 mii lei, din care 16,6 mii lei au fost cheltuieli ce nu ţin de activitatea Consiliului raional.
  • Nu au fost stabilite criterii bine determinate pentru distribuirea suportului financiar acordat de stat unităţilor administrativ-teritoriale pentru cheltuielile capitale. Totodată, mijloacele financiare pentru investiţiile şi reparaţiile capitale au fost distribuite pentru obiecte, fără a se ţine cont de investiţiile capitale începute anterior, în lipsa unor criterii clare de selectare a obiectelor pentru reparaţii şi investiţii capitale, precum şi a studiilor de fezabilitate, ceea ce generează imobilizarea resurselor financiare publice.
  • Deficienţele constatate în procesul de efectuare a achiziţiilor publice au condiţionat: nestabilirea exhaustivă a funcţiilor fiecărui membru al grupului de lucru pentru achiziţiile publice; nepublicarea regulamentară a anunţurilor de intenţii; contractarea unor lucrări în lipsa surselor financiare de acoperire a acestora; neasigurarea reţinerii garanţiei de bună execuţie. Această situaţie determină riscul utilizării iraţionale a mijloacelor bugetare, executării necalitative a lucrărilor contractate, precum şi al împovărării bugetului raional.
  • Modul de gestionare a patrimoniului raional a fost afectat de un şir de deficienţe şi lacune, ce se exprimă prin: lipsa unei evidenţe conforme a patrimoniului public; neasigurarea înregistrării integrale a dreptului asupra patrimoniului şi a modalităţii raportării utilizării acestuia. Totodată, neexecutarea cerinţelor Curţii de Conturi în baza rezultatelor controalelor anterioare, în vederea înlăturării neregulilor constatate, condiţionează existenţa continuă a acestora.
  • Managementul contabil redus a generat înregistrări neconforme ale operaţiunilor economice efectuate, deţinerea de bunuri materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii acestora, deficienţe în situaţiile privind decontările, ceea ce a dus la denaturarea situaţiilor patrimoniale raportate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetului raional Cimişlia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit aparatului preşedintelui raionului şi primăriilor or.Cimişlia, satelor Gura Galbenei şi Selemet şi se cere examinarea acestora în şedinţele Consiliului raional şi consiliilor locale, cu adoptarea deciziilor de rigoare pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre iregularităţile şi neajunsurile constatate în cadrul auditului bugetului raional Cimişlia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, pentru luare de atitudine.

4. Se reiterează cerinţa privind elaborarea şi aprobarea metodologiei evidenţei valorice şi cantitative a bunurilor muzeale mobile, înaintată Ministerului Culturii prin punctul 2.4. al Hotărîrii Curţii de Conturi nr.3 din 19.02.2009 "Privind Raportul asupra gestionării patrimoniului public de către muzeele subordonate Ministerului Culturii şi Turismului în perioada anilor 2005-2008 (9 luni)".

5. Se ia act că:

5.1. Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Cimişlia a încheiat, la 25.07.2011, cu primăria or.Cimişlia contractul de locaţiune a imobilului din str.Decebal nr.9;

5.2. aparatul preşedintelui raionului Cimişlia a stabilit funcţiile fiecărui membru al grupului de lucru pentru achiziţii publice;

5.3. S.A. "Cimteren", la 14.07.2011, a finalizat lucrările de construcţie şi montaj la gazoductul spre satele Porumbrei şi Sagaidac;

5.4. Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cimişlia, în urma acţiunilor întreprinse, a diminuat în prima jumătate a anului 2011 restanţele faţă de bugetul raionului Cimişlia cu suma de 1413 mii lei, pînă la 1641,0 mii lei.

6. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (28)

6. Asigurarea distribuirii conforme a responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri ale autorităţilor administraţiei publice locale.

1. Întreprinderea, în comun cu IFS pe raionul Cimişlia şi cu alte subdiviziuni ale autorităţilor administraţiei publice centrale din teritoriu (după necesitate), a măsurilor de rigoare în vederea identificării corecte a bazei impozabile, cu asigurarea încasării tuturor veniturilor pasibile la buget.

2. Asigurarea ţinerii regulamentare a Registrului deţinătorilor de teren.

3. Asigurarea acumulării conforme a mijloacelor speciale.

4. Asigurarea unei comunicări şi conlucrări eficiente cu AAPL şi cu autoritatea centrală de specialitate, în vederea estimării corecte a veniturilor proprii ale UAT şi aprobării transferurilor pentru susţinerea teritoriilor în strictă conformitate cu prevederile legale.

5. Ajustarea regulamentelor subdiviziunilor şi optimizarea statelor de personal, cu excluderea cheltuielilor neregulamentare.

7. Examinarea cazurilor de remunerare neconformă a angajaţilor, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

8. Examinarea oportunităţii finanţării activităţii formaţiilor artistice, cu asigurarea alocării mijloacelor bugetare pentru întreţinerea lor în strictă conformitate cu prevederile legale, ţinînd cont de titlul conferit acestora.

9. Alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile legate de publicitate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

10. Examinarea situaţiei create referitor la cheltuielile de publicitate în sumă de 117,6 mii lei, cu confirmarea comenzilor pentru serviciile de publicitate acordate şi recuperarea prejudiciilor (în caz de stabilire a acestora).

11. Asigurarea transparenţei decizionale prin organizarea funcţionării eficiente a paginii web.

12. Implementarea unor reglementări exhaustive privind modul de stimulare a echipelor sportive de la şcolile şi liceele din raion, care au atins performanţe la diferite competiţii, cu asigurarea transmiterii şi evidenţei regulamentare a inventarului sportiv.

13. Stabilirea motivelor şi a persoanelor ale căror acţiuni au dus la prejudicierea bugetului în legătură cu achitarea titlurilor executorii, cu întreprinderea măsurilor pentru recuperarea prejudiciului cauzat.

14. Asigurarea unor proceduri eficiente de control intern, care să excludă faptele de nerespectare a disciplinei financiare de către AAPL (inclusiv de nivelul întîi).

15. Ajustarea la prevederile legale a Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional Cimişlia şi utilizarea mijloacelor acestuia.

16. Excluderea finanţării din fondul de rezervă a cheltuielilor ce nu se asimilează celor cu caracter excepţional şi imprevizibil şi nu se încadrează în limita prevederilor legale ce reglementează domeniul dat.

17. Examinarea oportunităţii planificării şi executării cheltuielilor ce nu poartă caracter excepţional şi imprevizibil din contul alocaţiilor de bază.

18. În comun cu autorităţile centrale de specialitate, determinarea criteriilor privind distribuirea mijloacelor financiare pentru cheltuielile capitale, precum şi a criteriilor de selectare a obiectelor pentru reparaţii şi investiţii capitale.

19. În comun cu primăriile satelor Cenac, Gura Galbenei, Sagaidac şi Selemet, comunelor Gradişte şi Porumbrei: Determinarea necesităţii finalizării obiectelor ale căror construcţii au început în anii precedenţi şi nu au fost finalizate, precum şi a priorităţii executării lor.

20. În comun cu primăriile satelor Cenac, Gura Galbenei, Sagaidac şi Selemet, comunelor Gradişte şi Porumbrei: Contractarea lucrărilor doar în cazul existenţei unui studiu de fezabilitate ce ar susţine rentabilitatea acestora.

21. În comun cu primăriile satelor Cenac, Gura Galbenei, Sagaidac şi Selemet, comunelor Gradişte şi Porumbrei: Întreprinderea măsurilor de rigoare, conform prevederilor legale, referitor la mijloacele financiare dezafectate.

22. În comun cu primăriile satelor Cenac, Gura Galbenei, Sagaidac şi Selemet, comunelor Gradişte şi Porumbrei: Respectarea cadrului legal la efectuarea achiziţiilor publice şi monitorizarea conformă a executării contractelor de achiziţie.

24. În comun cu primăriile satelor Cenac, Gura Galbenei, Sagaidac şi Selemet, comunelor Gradişte şi Porumbrei: Asigurarea respectării actelor normative referitor la garanţia de asigurare a executării contractelor de achiziţii.

23. În comun cu primăriile satelor Cenac, Gura Galbenei, Sagaidac şi Selemet, comunelor Gradişte şi Porumbrei: Implementarea procedurilor de control intern care să asigure supremaţia cadrului legal în domeniul achiziţiilor publice şi înlăturarea tuturor deficienţelor.

25. Înregistrarea regulamentară a drepturilor asupra bunurilor imobile aflate în folosinţă şi delimitarea exhaustivă a competenţelor în ce priveşte întreţinerea acestora.

26. Acordarea regulamentară a bunurilor imobile în locaţiune, cu asigurarea încasării plăţilor necesare, inclusiv a restanţelor locatarilor.

27. Clasificarea muzeului din s.Selemet şi determinarea oportunităţii finanţării acestuia.

28. Întreprinderea măsurilor pentru ţinerea evidenţei regulamentare a bunurilor muzeale.

Cerinte (1)

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit aparatului preşedintelui raionului şi primăriilor or.Cimişlia, satelor Gura Galbenei şi Selemet şi se cere examinarea acestora în şedinţele Consiliului raional şi consiliilor locale, cu adoptarea deciziilor de rigoare pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit.