Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 54 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Rîşcani şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006

Numar din data de 2007-06-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Rîşcani dl V.Tăbîrţă, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Rîşcani dna A.Tăbîrţă, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzari, şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Rîşcani şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţii capitale pe anul 2006.

Acţiunile de control s-au efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, avînd drept obiective: verificarea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Rîşcani; administrarea conformă a patrimoniului public gestionat de către autorităţile raionului; stabilirea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale; expunerea concluziei asupra veridicităţii raportului privind executarea bugetului raionului.

În perioada supusă controlului, bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului raionului Rîşcani au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006; în continuare - Legea nr.123-XV), Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare) şi de alte acte legislative şi normative.

În conformitate cu art.30 din Legea nr.397-XV şi art.60 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV, în perioada supusă controlului, funcţia de executor (ordonator) principal de buget a fost exercitată de preşedintele raionului Rîşcani dl V.Tăbîrţă.

Au fost supuse controlului: aparatul preşedintelui raionului Rîşcani, Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Rîşcani şi primăriile a 14 sate (comune) din raion, în vederea stabilirii legalităţii transmiterii în arendă a obiectivelor acvatice.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza raportului privind execuţia bugetului raionului Rîşcani, deciziilor Consiliului raional; examinarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor prezentate de entitate şi confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rîşcani, Trezoreria teritorială Rîşcani, primăriile raionului Rîşcani, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

I. Constatări generale

Bugetul raionului Rîşcani (în continuare - bugetul raionului) pe anul 2006, care include, ca părţi componente, bugetul raional Rîşcani, bugetele oraşelor Rîşcani şi Costeşti şi bugetele a 26 de sate (comune) din raionul Rîşcani, a fost stabilit şi ulterior precizat de către Consiliul raional Rîşcani şi consiliile locale la partea de venituri în sumă totală de 78726,6 mii lei, iar la partea de cheltuieli - de 80985,6 mii lei, cu un deficit bugetar în sumă totală de 2259,0 mii lei, acesta urmînd să fie acoperit din contul soldului de mijloace băneşti disponibile în sumă de 2737,3 mii lei.

Veniturile bugetului raionului Rîşcani pe anul 2006 au fost executate în volum de 81176,1 mii lei (sau la nivelul de 103,1%), cu 2449,5 mii lei mai mult decît planul precizat pentru perioada de gestiune, inclusiv veniturile proprii - în sumă de 30908,2 mii lei, sau la nivelul de 108,5%.

Cheltuielile au fost executate în sumă totală de 76849,3 mii lei, sau la nivelul de 94,5%, cu o diminuare faţă de planul precizat de 4136,3 mii lei. Execuţia bugetului raionului s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 1410,0 mii lei.

Controlul a consemnat unele nereguli şi abateri la execuţia bugetului raionului Rîşcani, şi anume:

• Autorităţile locale n-au respectat prevederile legislaţiei vizînd elaborarea bugetelor locale, în consecinţă fiind admise discrepanţe semnificative privind gradul de realizare în structură a veniturilor proprii înscrise în bugetele locale.

• Unele autorităţi executive ale unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) n-au asigurat încasarea integrală a impozitelor, taxelor şi altor venituri. În consecinţă, pe structură, la 8 categorii de venituri proprii, nerealizările au însumat 1314,14 mii lei.

• Gradul de execuţie a cheltuielilor bugetare, în aspect funcţional, precizate pentru anul 2006 la toate componentele, a variat între 72,5% şi 99,9%, nefiind valorificate mijloacele financiare preconizate pentru cheltuieli în sumă totală de 4136,3 mii lei, din care cele mai mari nevalorificări ţin de domeniile învăţămînt (2290,9 mii lei), gospodăria comunală (522,4 mii lei), cultură, artă, sport şi acţiunile pentru tineret (359,3 mii lei).

• Controlul insuficient din partea autorităţilor publice locale ale raionului Rîşcani a determinat nerespectarea întocmai a prevederilor devizelor de cheltuieli pentru reparaţiile capitale, în actele finale de recepţie a lucrărilor executate fiind incluse unele cheltuieli neprevăzute în devize.

• Unele primării n-au reflectat la majorarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe cheltuielile efectuate la reparaţia capitală în sumă totală de 583,7 mii lei.

• În perioada raportată, Consiliul raional Rîşcani, precum şi alte autorităţi executive ale UAT n-au întreprins măsuri eficiente privind identificarea şi trecerea în proprietatea UAT a valorilor mobiliare ce au aparţinut întreprinderilor agricole lichidate, care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul UAT.

 II. Formarea şi utilizarea bugetului raionului Rîşcani

1. Realizarea veniturilor bugetului raionului Rîşcani

1.1. Structura execuţiei bugetului raionului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul execuţiei şi ponderea acestora în veniturile totale ale bugetului) în anul 2006 se prezintă astfel:

Specificaţie
Planul precizat pentru perioada de gestiune
Executat (Realizat)
Depăşiri (+)
Nerealizări (-)
(mii lei)
Nivelul executării (%)
Suma (mii lei)
Ponderea (%)
Suma (mii lei)
Ponderea (%)
Venituri totale, din care:

78726,6

100,0

81176,1

100,0

+2449,5

103,1

1. Venituri fiscale, inclusiv:

21993,7

27,9

24533,5

30,2

+2539,8

111,5

1.1. Impozit pe venit

10398,5

13,2

12037,0

14,8

+1638,5

115,8

1.2. Impozit pe proprietate

7431,8

9,4

7687,7

9,5

+255,9

103,4

1.3. Impozite interne pe mărfuri şi servicii

4163,2

5,3

4808,8

5,9

+645,6

115,5

2. Încasări nefiscale, inclusiv:

3696,7

4,7

4062,5

5,0

+365,8

109,9

2.1. Venituri din activitatea de întreprinzător

2268,0

2,9

2216,9

2,7

- 51,1

97,7

2.2. Taxele şi plăţile administrative

1373,7

1,7

1712,3

2,1

+338,6

124,6

2.3.Amenzile şi sancţiunile administrative

55,0

0,1

133,3

0,2

+-78,3

242,4

3. Mijloace speciale ale instituţiilor publice

2747,3

3,5

2288,6

2,8

-458,7

83,3

4. Venituri ale fondurilor speciale

21,0

0,1

23,6

0,1

+2,6

112,4

5. Transferuri

50267,9

63,8

50267,9

61,9

-

100,0

Sursă: Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului Rîşcani pe venituri la toate componentele pe anul 2006

Din analiza datelor prezentate în tabel rezultă că sursa de bază a formării veniturilor bugetului raionului Rîşcani sînt transferurile de la bugetul de stat, a căror pondere în veniturile totale ale bugetului raionului a constituit 61,9% (50267,9 mii lei). Veniturilor fiscale le revin 30,2%, iar încasărilor nefiscale - 5,0%. Veniturile proprii constituie 38,1% din suma totală a încasărilor în bugetul raionului.

1.2. Analiza datelor privind execuţia bugetară denotă că la categoriile de venituri proprii s-au admis discrepanţe semnificative privind gradul de realizare, care a variat între 5,0% şi 466,7%. Aceşti indicatori scot în evidenţă prognozarea şi planificarea nefundamentată a veniturilor proprii ale bugetului raionului.

1.3 Asupra nivelului de executare a veniturilor proprii a influenţat neexecutarea sarcinii de colectare a acestora de către unele autorităţi executive ale UAT. Astfel, încasările planificate la 8 categorii de venituri au fost executate la nivelul de la 5% pînă la 89,6%, în bugetul local neîncasîndu-se mijloace în sumă totală de 1314,4 mii lei (inclusiv 354,6 mii lei - impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti (GŢ); 324,1 mii lei - plata pentru arenda terenurilor cu destinaţie agricolă; 458,7 mii lei - mijloace speciale). La 26 articole de venituri au fost încasate venituri cu depăşirea nivelului preconizat de la 1,7% pînă la 366,7%, în sumă totală de 3834,8 mii lei.

Cu toate că, potrivit prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, autorităţile executive de nivelul I ale UAT sînt responsabile de asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii, un şir de primării din raionul Rîşcani n-au întreprins măsurile corespunzătoare în vederea executării părţii de venituri proprii şi reducerii restanţelor contribuabililor la bugetul local. În acest sens, se menţionează că 11 primării n-au executat planul veniturilor proprii, în aspect procentual, de la 1,7% pînă la 44,7%, suma totală a veniturilor proprii neexecutate constituind 618,4 mii lei.

La 01.01.2007, restanţele contribuabililor la bugetul raionului au constituit 5829,4 mii lei, care, faţă de situaţia din 01.01.2006, s-au micşorat cu 3175,3 mii lei, dintre care: la impozitul funciar pe terenurile agricole, cu excepţia GŢ - 3403,2 mii lei; la impozitul funciar pe terenurile agricole de la GŢ - 1047,2 mii lei; la impozitul pe venitul din salariu - 214,5 mii lei etc.

1.4. Lipsa unor reglementări clare privind modalitatea de transmitere în arendă a iazurilor a făcut posibilă calcularea diferită a plăţilor pentru arendă, ceea ce a influenţat asupra modului de stabilire a veniturilor proprii ale UAT de la arenda iazurilor. Astfel, în perioada supusă controlului, 14 primării din raionul Rîşcani au transmis în arendă terenurile fondului apelor (care include terenul de sub apă şi suprafaţa fîşiei riverane), calculînd plata pentru arendă în contextul prevederilor pct.I din Anexa la Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[5] (cu modificările ulterioare), inclusiv prin luarea în calcul şi a fertilităţii terenurilor ocupate de obiectivele acvatice, acestea fiind asimilate ca terenuri agricole. Concomitent, în unele cazuri, n-au fost transmise în arendă construcţiile hidrotehnice, care reprezintă bunuri imobile şi sînt parte integrantă a obiectivelor acvatice.

2. Execuţia cheltuielilor bugetului raionului Rîşcani

2.1. Execuţia cheltuielilor bugetului raionului în anul 2006, în comparaţie cu prevederile bugetare, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

Grupa

 Specificaţia

Planul precizat pentru perioada de gestiune

Executat (realizat)

% executării

Suma (mii lei)

Ponderea (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea (%)

 

Cheltuieli totale, din care:

80985,6

100,0

76849,3

100,0

94,9

1

Serviciile de stat cu destinaţie generală

8617,2

10,7

8256,1

10,7

95,8

3

Apărarea naţională

102,6

0,1

93,7

0,1

91,3

5

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

2381,7

2,9

2381,0

3,1

99,9

 

Cheltuieli în domeniul social-cultural, în total, din care:

57427,1

70,9

54691,9

71,2

95,2

6

Învăţămîntul

46715,1

57,6

44424,8

57,8

95,1

8

Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret

4272,4

5,3

3913,1

5,1

91,6

9

Ocrotirea sănătăţii

464,0

0,6

463,0

0,6

99,8

10

Asigurarea şi asistenţa socială

5975,6

7,4

5891,0

7,7

98,6

 

Cheltuieli în domeniul economic,

în total, din care:

10001,2

12,3

9285,3

12,1

92,8

11

Agricultura, gospodăria silvică

şi gospodăria apelor

2365,7

2,9

2312,0

3,0

97,7

13

Industria şi construcţiile

136,9

0,2

130,7

0,2

95,5

14

Transporturile şi gospodăria drumurilor

1270,0

1,5

1253,3

1,6

98,7

15

Gospodăria comunală

3604,0

4,5

3081,6

4,0

85,5

16

Complexul pentru combustibil

şi energie

2544,9

3,1

2449,9

3,2

96,3

19

Alte servicii legate de activitatea economică

79,7

0,1

57,8

0,1

72,5

20

Cheltuieli neatribuite la alte

grupuri principale

2455,8

3,1

2023,8

2,6

82,4

23

Altele (plata dobînzii pentru

creditele luate de la BE)

-

-

117,5

0,2

-

 

Sursă: Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului Rîşcani pe cheltuieli la toate componentele pe anul 2006

Potrivit datelor din tabel, gradul de realizare a cheltuielilor bugetare precizate pentru anul 2006 pe grupe în parte a fost cuprins între 72,5% şi 99,9%, totodată nefiind valorificate mijloacele financiare preconizate pentru cheltuieli în sumă totală de 4136,3 mii lei, din care cele mai mari nevalorificări ţin de domeniile învăţămînt (2290,3 mii lei), gospodăria comunală (522,4), cultură, artă, sport şi acţiunile pentru tineret (359,3 mii lei).

Partea preponderentă în cheltuielile totale revine cheltuielilor aferente domeniului social-cultural, a căror pondere a constituit 71,2%, urmată de ponderea cheltuielilor în domeniul economic - 12,1%, ambele menţinîndu-se la nivelul preconizat. Gradul de finanţare a cheltuielilor din veniturile proprii a constituit 40,2%.

2.2. Sub aspectul clasificaţiei economice, ponderea cea mai mare în cheltuielile executate revine cheltuielilor pentru retribuirea muncii - 43,5%, urmate de cheltuielile capitale - 12,8%, cheltuielile pentru plata mărfurilor şi serviciilor - 17,8%, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii - 10,8%. Astfel, cheltuielile la toate articolele clasificaţiei economice au fost executate la nivelul de la 81,8% pînă la 100,0%.

2.3. Datoriile debitoare ale instituţiilor bugetare, înregistrate la 01.01.2007, au constituit 440,2 mii lei, majorîndu-se de 2 ori în comparaţie cu situaţia din 01.01.2006 (218,4 mii lei). Datoriile debitoare cu termenul de prescripţie expirat au constituit 70,9 mii lei. Datoriile creditoare s-au micşorat cu 606,9 mii lei şi la situaţia din 01.01.2007 au constituit 5941,0 mii lei. Ponderea cea mai mare în datoriile creditoare a revenit datoriilor la remunerarea muncii (pe luna decembrie 2006) - 37,8% (2258,1 mii lei) şi investiţiilor capitale - 36,8% (2184,9 mii lei).

3. Utilizarea mijloacelor bugetare

3.1. Analiza executării părţii de cheltuieli a bugetului denotă că controlul exercitat de autorităţile administraţiei publice locale ale raionului Rîşcani nu în toate cazurile a asigurat utilizarea conformă a mijloacelor bugetare.

Încălcînd prevederile pct.8 lit.b) din Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 22.12.2005 "Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice (cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale)"[6], în cadrul aparatului preşedintelui raionului Rîşcani au fost suportate cheltuieli suplimentare pentru întreţinerea a 9 linii de telefonie mobilă în sumă totală de 8,5 mii lei.

3.2. În rezultatul nerespectării parcursului-limită anual stabilit pentru automobile în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1404 din 30.12.2005 "Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice"[7], aparatul preşedintelui raionului Rîşcani a suportat cheltuieli suplimentare la utilizarea unităţilor de transport. Astfel, pe parcursul anului 2006, aparatul preşedintelui raionului (Secţia construcţie, gospodărie comunală şi drumuri) a admis depăşirea cu 13,2 mii km a parcursului-limită anual la utilizarea automobilelor, fiind efectuate cheltuieli suplimentare în sumă de 11,2 mii lei.

3.3. În statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului Rîşcani se menţine o unitate de specialist principal al Centrului de resurse şi asigurare a durabilităţii investiţiilor, cu toate că în organigrama şi statele de personal ale entităţii nu este prevăzută o astfel de unitate. În perioada de referinţă, cheltuielile pentru întreţinerea acestei unităţi de personal au însumat 21,6 mii lei.

3.4. Cu încălcarea pct.6 subpct.2) din Regulamentul "Cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechimea în muncă funcţionarilor publici"[8] (cu modificările ulterioare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.607 din 31.10.1996, la 9 funcţionari publici din aparatul preşedintelui raionului incorect a fost calculată vechimea în muncă şi, ca rezultat, au fost admise cheltuieli neîntemeiate în sumă de 12,4 mii lei.

4. Cheltuielile pentru investiţiile capitale şi reparaţiile capitale

4.1. Volumul investiţiilor capitale în anul 2006 pe raionul Rîşcani a fost precizat în sumă de 12209,5 mii lei, inclusiv 4335,8 mii lei (35,5%) - investiţii alocate din bugetul de stat, şi 7873,7 mii lei (64,5%) - din bugetele locale. Cheltuielile de casă pentru investiţiile capitale s-au executat în sumă de 11064,9 mii lei (90,6%). Volumul cheltuielilor efective pentru investiţiile capitale constituie 10609,9 mii lei, ceea ce reprezintă 86,9% faţă de cele precizate.

Unele instituţii publice finanţate de la bugetul raionului efectuează volume de lucrări neprevăzute în devizele de cheltuieli. Astfel, în locul unor lucrări de reparaţie capitală, efectuate de către S.R.L. "Vexinord-Com" (c/f 1005602003784) la Tabăra de odihnă "Vulturaş" din s. Şaptebani, au fost executate alte lucrări neprevăzute în sumă de 9,5 mii lei, prin ce a fost încălcată disciplina contractuală.

4.2. Nerespectînd prevederile pct.46 din "Instrucţiunea privind evidenţa contabilă în instituţiile publice"[9] (cu modificările ulterioare), aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996, şi ale pct.60 din "Instrucţiunea privind evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate la primăriile satelor (comunelor), oraşelor"[10] (cu modificările ulterioare), aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.137 din 25.11.1998, instituţiile publice şi primăriile n-au reflectat în evidenţa contabilă majorarea costului iniţial al mijloacelor fixe din contul reparaţiei capitale cu suma totală de 583,7 mii lei, inclusiv: Spitalul raional Rîşcani - 184,0 mii lei, primăriile Alexăndreşti - 51,0 mii lei, Aluniş - 103,6 mii lei, Branişte - 35,5 mii lei, Hiliuţi - 117,8 mii lei şi Mihăileni - 91,8 mii lei.

III. Gestionarea patrimoniului public

La administrarea patrimoniului public, autorităţile publice locale din cadrul raionului Rîşcani au admis unele abateri de la actele legislative şi normative, neasigurînd în deplină măsură evidenţa proprietăţii publice şi generalizarea informaţiei privind circulaţia şi utilizarea acesteia. Astfel, pînă la momentul controlului, nu este clară situaţia referitor la cotele de participare în capitalul social al unor întreprinderi, deţinute de întreprinderile agricole lichidate conform prevederilor Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din 13.05.1999[11] (cu modificările ulterioare) şi radiate din Registrul de stat al întreprinderilor, nesolicitate de către deţinători pînă la 01.05.2006 şi care, în contextul prevederilor art.3 alin.(7) lit.b) din Legea nr.387-XV din 25.11.2004 "Privind transmiterea valorilor mobiliare şi a cotelor de participare nesolicitate în condiţiile Legii nr.392-XIV din 13 mai 1999"[12] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.387-XV), urmau a fi trecute în proprietatea UAT, pe ale căror teritorii au activat întreprinderile agricole lichidate (colhozuri, sovhozuri). În acest sens, se menţionează că, reieşind din informaţia prezentată de Agenţia teritorială Bălţi a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, doar 60485 de acţiuni cu valoarea nominală de 604,9 mii lei în capitalul social al S.A. "Agro-Fortus" sînt deţinute de întreprinderile agricole lichidate (colhozuri, sovhozuri) şi radiate din Registrul de stat al întreprinderilor, în consecinţă acţiunile rămînînd neînregistrate conform prevederilor legale.

Deşi Legea nr.387-XV prevede clar procedurile de inventariere şi atribuire a patrimoniului, pînă în prezent, unele primării nu au luat nici o măsură eficientă privind trecerea în proprietatea UAT a valorilor menţionate. Mai mult decît atît, contrar prevederilor art.6 din aceeaşi lege, informaţia respectivă n-a fost prezentată Ministerului Economiei şi Comerţului.

IV. Controlul intern

În urma evaluării sistemului de control intern la aparatul preşedintelui raionului Rîşcani, s-a constatat că, drept rezultat al lipsei unor reglementări normative referitor la modul de organizare şi funcţionare a sistemului de control intern şi a unor termeni de referinţă la acest aspect, la momentul controlului, entitatea supusă controlului nu dispunea de regulamente interne şi proceduri scrise cu privire la controlul intern, nu avea stabilite standarde ale activităţilor de control, măsuri şi acţiuni de control.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea "Privind Curtea de Conturi" nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Rîşcani:

1.1. să informeze Consiliul raional Rîşcani despre încălcările şi neajunsurile constatate în urma controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Rîşcani şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006;

1.2 să întreprindă acţiuni concrete care să permită o mai bună exercitare a competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege în întregul proces de formare şi utilizare a resurselor financiare, precum şi să asigure gestionarea eficientă a patrimoniului;

1.3. să asigure micşorarea restanţelor contribuabililor la bugetul raional şi lichidarea datoriilor debitoare cu termenul de prescripţie expirat, precum şi să înbunătăţească managementul finanţelor publice locale, în vederea identificării şi colectării veniturilor proprii cuvenite bugetelor locale;

1.4. să aducă statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului Rîşcani în corespundere cu actele normative în vigoare;

1.5. să restituie cheltuielile de salarizare achitate nelegitim în sumă totală de 12,4 mii lei;

1.6. în comun cu autorităţile publice locale, să asigure înregistrarea dreptului de proprietate asupra patrimoniului conform prevederilor Legii nr.387-XV din 25.11.2004.

2. Se cere de la:

2.1. Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Rîşcani să asigure estimarea veridică şi argumentată din punct de vedere economic a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale;

2.2. primarii satelor (comunelor) Alexăndreşti, Borosenii Noi, Branişte, Grinăuţi, Malinovscoe, Mihăileni, Pîrjota, Răcăria, Recea, Sturzeni, Şumna, Vasileuţi, Zăicani şi or.Rîşcani să asigure revizuirea contractelor privind transmiterea în arendă a iazurilor în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.51 din 16.01.2007 "Cu privire la unele măsuri de ameliorare a activităţii ramurii piscicole şi de reglementare a modului de utilizare a iazurilor"[13];

2.3. primarii satelor (comunelor) Alexăndreşti, Aluniş, Branişte, Hiliuţi şi Mihăileni să asigure majorarea valorii fondurilor fixe cu suma cheltuielilor suportate pentru reparaţia capitală.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Rîşcani în anul 2006.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

5. Despre executarea cerinţelor punctelor 1-2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[4] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[5] Republicată în M.O., nr.147-148 din 06.12.2001.

[6] M.O., 2005, nr.176-181, art.1469.

[7] M.O., 2006, nr.5-8, art.32.

[8] M.O., 1996, nr.80, art.641.

[9] Nu este dată publicităţii.

[10] Nu este dată publicităţii.

[11] M.O., 1999, nr.73-77, art.341.

[12] M.O., 2005, nr.5-12, art.42.

[13] M.O., 2007, nr.10-13, art.66.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)