Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 53 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Făleşti şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006

Numar din data de 2007-06-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Făleşti dna J.Cojocari, primarului s.Egorovca dl Gh.Stancev, primarului s. Pompa dl V.Goracioc, primarului s.Hiliuţi dl V.Sanduleac, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă şi şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Făleşti şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, avînd drept obiectiv stabilirea corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Făleşti şi relaţiile cu bugetele de alte niveluri, aprecierea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale, aprecierea eficienţei gestionării patrimoniului public administrat de către autorităţile raionului.

Au fost supuse controlului:

- Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Făleşti (în continuare - DGF), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentului aprobat prin decizia Consiliului raional Făleşti nr.04/10 din 19.08.2004. În perioada supusă controlului, şeful DGF a fost dna Jana Cojocari, numită în funcţie conform deciziei Consiliului raional nr.02/4 din 26.06.2003, iar contabilul-şef - dna Margarita Balţatu, numită în funcţie prin ordinul DGF nr.2 din 03.07.2003;

- aparatul preşedintelui raionului Făleşti; Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport Făleşti (în continuare - DGÎTS); Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Făleşti (în continuare - SASPF); Secţia cultură Făleşti (în continuare - SC);

- 6 primării ale raionului Făleşti - asupra corectitudinii utilizării mijloacelor alocate pentru finanţarea investiţiilor capitale.

În perioada supusă controlului, atribuţia de executor (ordonator) principal de buget, conform art.30 alin.(1) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), art.60 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006; în continuare - Legea nr.123-XV) şi deciziei Consiliului raional Făleşti nr.01/2 din 12.06.2003, a fost exercitată de dl A.Gligor, preşedintele raionului Făleşti.

În anul 2006, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) ale raionului Făleşti au fost reglementate de Legea nr.397-XV, Legea nr.123-XV, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare), de alte acte legislative şi normative.

În cadrul controlului la faţa locului, probele au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare privind execuţia bugetului raionului Făleşti, deciziilor Consiliului raional, verificarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile, analiza datelor entităţii controlate şi confruntarea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Făleşti, Trezoreria teritorială Făleşti, explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

I. Constatări generale

Bugetul raionului Făleşti (în continuare - bugetul raionului) pe anul 2006, care include ca părţi componente bugetul raional Făleşti, bugetul oraşului Făleşti şi bugetele a 32 de sate (comune), a fost stabilit şi ulterior precizat de către Consiliul raional Făleşti şi consiliile UAT la partea de venituri în sumă totală de 101115,0 mii lei, iar la partea de cheltuieli - 111654,6 mii lei, cu un deficit bugetar de 10539,6 mii lei, care urma să fie acoperit din contul soldurilor de mijloace băneşti disponibile în sumă de 6137,5 mii lei, creditelor bancare în mărime de 3634,9 mii lei, precum şi al mijloacelor din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică în sumă de 767,2 mii lei.

Veniturile bugetului raionului Făleşti pe anul 2006 au fost executate în volum de 103307,1 mii lei (sau la nivel de 102,2%), cu 2192,1 mii lei mai mult decît planul precizat pentru perioada de gestiune, inclusiv veniturile proprii - 34907,0 mii lei, sau la nivel de 106,7% faţă de planul precizat.

Cheltuielile au fost executate în suma totală de 105921,0 mii lei, sau la nivel de 94,9%, cu o diminuare faţă de planul precizat de 5733,6 mii lei. Execuţia bugetară a raionului s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 10156,0 mii lei.

În urma controlului privind formarea şi utilizarea bugetului raionului Făleşti şi corectitudinea efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006, au fost constatate următoarele abateri şi nereguli:

  • La etapa de elaborare a proiectului bugetului pe anul 2006 au fost admise prognozarea şi planificarea neconformă la unele tipuri de venituri.
  • Acumulările pe tipuri de venituri au fost executate cu discrepanţe semnificative privind gradul de realizare.
  • Un şir de primării din raionul Făleşti n-au întreprins măsurile corespunzătoare în vederea executării părţii de venituri proprii.
  • De către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale n-au fost întreprinse măsuri depline pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale.
  • N-au fost valorificate toate mijloacele financiare pentru cheltuielile preconizate, din care cele mai mari nevalorificări ţin de domeniile învăţămînt; cultura, arta, sportul şi acţiuni pentru tineret.
  • Nu s-au respectat întocmai prevederile legale referitor la utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al raionului.
  • A fost admisă majorarea datoriilor debitoare şi creditoare.
  • Unele autorităţi executive din cadrul raionului au admis un şir de abateri şi încălcări la efectuarea cheltuielilor pentru investiţiile capitale. N-au respectat întocmai reglementările legale ce ţin de domeniul patrimoniului de stat.
  • Ţinerea evidenţei contabile la unele instituţii publice s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
  • N-au fost executate unele cerinţe din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.37 din 24.05.2005.

II. Formarea şi utilizarea bugetului raionului Făleşti

1. Elaborarea şi aprobarea bugetului

În perioada supusă controlului, la etapa elaborării proiectului bugetului pe anul 2006, la calculul veniturilor bugetelor, 5 primării din raionul Făleşti, n-au luat în consideraţie suprafeţele terenurilor de 326,08 ha aflate în folosinţă la S.A. "Ghidrin". Ca rezultat, impozitul funciar a fost diminuat cu suma totală de 34,7 mii lei, inclusiv: primăriile Albineţul Vechi - 3,1 mii lei, Făleştii Noi - 3,7 mii lei, Ilenuţa - 2,1 mii lei, Logofteni - 10,4 mii lei, Sărata Veche - 15,4 mii lei.

2. Realizarea veniturilor bugetului raionului Făleşti

2.1. Structura executării bugetului raionului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul execuţiei şi ponderea în veniturile totale ale bugetului) în anul 2006 se prezintă astfel:

Specificaţie

Planul precizat pentru
perioada de gestiune

Executat (Realizări)

Depăşiri (+)
Nerealizări (-)
(mii lei)

Nivelul executării
(%)

 

Suma
(mii lei)

Ponderea
(%)

Suma
(mii lei)

Ponderea
(%)

Venituri totale, din care:

101115,0

100,0

103307,1

100,0

+2192,1

102,2

1. Venituri fiscale, inclusiv:

24518,2

24,2

25141,4

24,3

+623,2

102,5

1.1. Impozit pe venit

15981,9

15,8

16791,1

16,2

+809,2

105,1

1.2. Impozit pe proprietate

7590,4

7,5

7293,7

7,1

-296,7

96,1

1.3. Impozitele interne pe mărfuri şi servicii

945,9

0,9

1056,6

1,0

+110,7

111,7

2. Încasări nefiscale, inclusiv:

4959,2

4,9

4524,4

4,4

-434,8

91,2

2.1. Alte venituri din activitatea de întreprinzător

3523,2

3,4

3135,2

3,0

-388,0

89,0

2.2. Taxele şi plăţile administrative

1378,6

1,4

1317,0

1,3

-61,6

95,5

2.3. Amenzile şi sancţiunile administrative

57,4

0,1

72,2

0,1

+14,8

125,7

3. Mijloace speciale ale instituţiilor publice

3214,5

3,2

5210,3

5,0

+1995,8

162,1

4. Venituri ale fondurilor speciale

23,0

-

30,9

-

+7,9

134,4

5. Transferuri

68142,8

67,4

68142,8

66,0

-

100,0

6. Granturi

257,3

0,3

257,3

0,3

-

100,0

Sursă: Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului Făleşti pe venituri la toate componentele pe anul 2006

Analiza încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi la bugetul raionului denotă că sursa de bază a formării veniturilor executate sînt transferurile de la bugetul de stat, ponderea cărora în veniturile totale ale bugetului raionului a constituit 66,0% (68142,8 mii lei). Veniturilor fiscale le revin 24,3%, iar încasărilor nefiscale - 4,4%. Din suma totală a încasărilor în bugetul raionului, veniturile proprii alcătuiesc 33,7%.

2.2. Executarea acumulărilor pe tipuri de venituri cu discrepanţe semnificative privind gradul de realizare, precum şi modul în care au fost operate rectificările la buget pe parcursul anului denotă o prognozare şi planificare în lipsa analizei corespunzătoare a veniturilor bugetului raionului.

Discrepanţele privind gradul de realizare la executarea acumulărilor pe tipuri de venituri au variat de la 22,2% pînă la 543,2%. Încasările planificate la 14 tipuri de venituri au fost executate de la 22,2% la 99,6%, în bugetul local neîncasîndu-se mijloace în sumă totală de 1580,9 mii lei. La 20 de tipuri au fost încasate venituri cu depăşirea nivelului preconizat de la 2,2% pînă la 443,2%, suma totală fiind de 3773,0 mii lei.

2.3. Cu toate că conform prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, autorităţile executive ale UAT sînt responsabile de asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii, un şir de primării din raionul Făleşti n-au luat măsurile corespunzătoare în vederea executării părţii de venituri proprii şi reducerii restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local. Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale nu întreprind măsuri depline pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale. Totodată, neasigurarea acumulării şi estimarea incorectă a veniturilor proprii ale UAT influenţează asupra planificării şi stabilirii corecte a transferurilor de susţinere a teritoriului.

Deşi în conformitate cu datele din Raportul privind executarea bugetelor UAT ale raionului Făleşti pe venituri la toate componentele pe anul 2006 planul precizat pe venituri pentru perioada de gestiune a fost executat la nivel de 102,2%, totuşi, 23 de primării n-au executat procentual partea de venituri proprii - de la 0,2% pînă la 10,9%, suma totală a veniturilor proprii neexecutate fiind de 1282,3 mii lei, din care: la 14 primării - de la 1,8 mii lei pînă la 47,8 mii lei (în sumă totală de 355,8 mii lei); la 6 primării - de la 62,2 mii lei pînă la 87,3 mii lei (în sumă totală de 440,2 mii lei); la primăriile Chetriş, Răuţel, Sarata Veche, respectiv, de 114,7 mii lei, 140,4 mii lei şi 231,2 mii lei.

2.4. La 01.01.2007, restanţa contribuabililor faţă de bugetul raionului a constituit în total 4076,6 mii lei, care, în comparaţie cu 01.01.2006, s-a micşorat cu 656,8 mii lei.

3. Execuţia cheltuielilor bugetului raionului Făleşti

3.1. Execuţia cheltuielilor bugetului raionului în anul 2006, în comparaţie cu prevederile bugetare, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

Grupa

Specificaţie

Planul precizat pentru perioada de gestiune (mii lei)

Executat (realizat) (mii lei)

% executării

(5:3 x 100)

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

 

Cheltuieli totale, din care:

111654,6

100,0

105921,0

100,0

94,9

1

Serviciile de stat cu destinaţie generală

9483,2

8,5

9020,9

8,5

95,1

3

Apărarea naţională

210,8

0,2

188,3

0,2

89,3

5

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

2768,8

2,5

2638,7

2,5

95,3

 

Cheltuieli în domeniul social-cultural, în total, din care:

72775,1

65,2

68551,2

64,7

94,2

6

Învăţămîntul

61932,5

55,5

59001,7

55,8

95,3

8

Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret

5484,1

4,9

4358,7

4,1

79,5

9

Ocrotirea sănătăţii

88,4

0,1

88,4

0,1

100,0

10

Asigurarea şi susţinerea socială

5270,1

4,7

5102,4

4,8

96,8

 

Cheltuieli în domeniul economic, în total, din care:

23561,5

21,1

23226,7

22,0

98,6

11

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

1682,4

1,5

1680,3

1,6

99,9

13

Industria şi construcţiile

147,3

0,1

146,7

0,2

99,6

14

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

3768,2

3,4

3767,4

3,5

100,0

15

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

11326,9

10,1

11054,7

10,5

97,6

16

Complexul pentru combustibil şi energie

6535,8

5,9

6484,0

6,1

99,2

19

Alte servicii legate de activitatea economică

100,9

0,1

93,6

0,1

92,8

20

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale

2855,2

2,5

2310,7

2,1

80,9

 

Creditarea netă

-

-

-15,4

-

-

Sursă: Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului Făleşti pe cheltuieli la toate componentele pe anul 2006

Gradul de execuţie a cheltuielilor bugetare, sub aspect funcţional, a fost cuprins între 79,5% şi 100,0%, nefiind valorificate mijloace financiare pentru cheltuielile preconizate în sumă totală de 5733,6 mii lei, din care cele mai mari nevalorificări ţin de domeniile învăţămînt (2930,8 mii lei); cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret (1125,4 mii lei).

Partea preponderentă în cheltuielile totale revine cheltuielilor aferente domeniului social-cultural, ponderea cărora a constituit 64,7%, cheltuielile domeniului economic fiind în mărime de 22,0%, ambele menţinîndu-se la nivelul preconizat. Gradul de finanţare a cheltuielilor din veniturile proprii a alcătuit 33,0%.

3.2. Sub aspectul clasificaţiei economice, execuţia cheltuielilor bugetului raionului în anul 2006, în comparaţie cu prevederile bugetare, se prezintă astfel:

Specificaţie

Planul precizat

Executat (cheltuieli de casă) 

Suma
(mii lei)

Ponderea %

Suma
(mii lei)

Ponderea %

% executării
(4:2 x 100)

Cheltuieli, în total

111654,6

100,0

105921,0

100,0

94,9

Retribuirea muncii

42760,0

38,3

42042,0

39,7

98,3

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

10361,5

9,3

10166,2

9,6

98,1

Plata mărfurilor şi serviciilor

17824,0

16,0

15084,5

14,2

84,6

Deplasări în interes de serviciu

313,1

0,3

254,5

0,2

81,3

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron

825,6

0,7

779,0

0,7

94,4

Plata dobînzilor

596,8

0,5

590,1

0,6

98,9

Transferurile curente

9982,7

8,9

9639,9

9,1

96,6

Alte cheltuieli curente

2644,9

2,4

2531,4

2,4

95,7

Cheltuielile capitale

26346,0

23,6

24848,8

23,5

94,3

Creditarea netă

-

-

-15,4

-

-

Sursă: Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului Făleşti la toate componentele, conform clasificaţiei economice, pe anul 2006

Ponderea cea mai mare a cheltuielilor executate revine cheltuielilor pentru retribuirea muncii - 39,7%; cheltuielilor capitale - 23,5%; cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor - 14,2%; cheltuielilor pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii - 9,6%. Gradul de executare a cheltuielilor la articolele clasificaţiei economice a fost cuprins între 69,8% şi 100,0%.

3.3. La finele anului de execuţie a bugetului raionului Făleşti s-au înregistrat datorii debitoare în sumă totală de 866,7 mii lei, care în comparaţie cu cele de la începutul anului s-au majorat cu 795,6 mii lei, inclusiv din contul datoriei la investiţiile capitale - 318,1 mii lei.

Datoriile creditoare au însumat 5362,9 mii lei şi s-a majorat faţă de începutul anului cu 1616,6 mii lei. Din suma totală a datoriilor creditoare, datoriile cu termenul pînă la un an constituie 4983,1 mii lei; datoriile cu termenul de la un an pînă la 3 ani - 224,7 mii lei; datoriile cu termenul de peste 3 ani - 155,1 mii lei, din care datoria creditoare de 77,0 mii lei este înregistrată în evidenţa contabilă a primăriei Natalievca din anul 1998 şi care, contrar prevederilor art.15 alin.(1) lit.a) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII) nu este confirmată prin documentele justificative respective.

Totodată, din suma totală a datoriilor creditoare, datoriile înregistrate la bugetele de nivelul I constituie 4044,7 mii lei, sau 75,4%.

4. Utilizarea mijloacelor bugetare

Într-un şir de cazuri alocarea mijloacelor din fondul de rezervă raional s-a efectuat cu nerespectarea cerinţelor Regulamentului privind formarea şi utilizarea fondului de rezervă, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.05/4 din 20.11.2003.

Astfel, contrar prevederilor pct.2 şi pct.6 din Regulamentul respectiv, din fondul de rezervă raional au fost alocate mijloace financiare de 5,0 mii lei pentru plata studiilor a 2 persoane fizice, iar suma de 22,5 mii lei a fost alocată în lipsa calculelor întemeiate, din care 4,0 mii lei au fost acordate fără argumentări justificate.

5. Cheltuielile pentru investiţiile capitale şi reparaţiile capitale

La efectuarea cheltuielilor pentru investiţiile capitale, atît Consiliul raional Făleşti şi DGÎTS, cît şi primăriile satelor (comunelor) Egorovca, Catranîc, Ilenuţa, Pompa, Răuţel, Hiliuţi au admis abateri şi încălcări, din care se exemplifică următoarele.

5.1. Contrar prevederilor art.18 alin.(3) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII) şi art.13 alin.(1) din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[7] (cu modificările ulterioare), în lipsa documentaţiei de proiect, verificată şi aprobată în modul corespunzător, au fost executate lucrări la construcţia anexei şcolii din s.Egorovca în sumă de 174,3 mii lei şi la construcţia conductei de gaze din s.Catranîc - 200,0 mii lei. La executarea lucrărilor de gazificare în sumă de 57,3 mii lei şi, respectiv, 1884,9 mii lei, primăriile s.Pompa şi s.Hiliuţi n-au asigurat verificarea şi expertizarea corespunzătoare a modificărilor la documentaţia de proiect.

În lipsa documentaţiei de proiect, verificată şi aprobată în modul corespunzător, preşedintele raionului a contractat lucrări de construcţie a apeductului "Prut-Făleşti", din care lucrările executate în anul 2006 constituie 8500,0 mii lei. Totodată, la efectuarea lucrărilor menţionate, au fost acceptate lucrări de construcţie şi montaj neprevăzute în devizele-ofertă şi contractul încheiat în sumă totală de 2412,7 mii lei, prin ce nu s-au respectat prevederile art.25 alin.(5) din Legea nr.1166-XIII. În decembrie 2006, în baza unui proces-verbal de recepţie a lucrărilor, semnat de preşedintele raionului Făleşti şi directorul S.R.L. "Samotlor-Gaz" (c/f 1003600027270), s-au acceptat cheltuieli pentru o instalaţie de purificare a apei în sumă totală de 4230,0 mii lei, mijloacele băneşti fiind achitate integral în aceeaşi lună, însă pînă la momentul actual utilajul respectiv n-a fost livrat şi instalat.

La construcţia anexei şcolii, primăria s.Egorovca a acceptat lucrări neprevăzute în devizele-ofertă şi contractul încheiat în sumă de 174,3 mii lei.

5.2. Contrar prevederilor art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.426-XIII, în evidenţa contabilă a primăriei Răuţel n-au fost reflectate ca datorie debitoare mijloacele financiare transferate sub formă de avans pentru lucrările de construcţie şi montaj în sumă totală de 360,0 mii lei, inclusiv: S.A. "ICM-2 Făleşti" - 350,0 mii lei şi S.A. "Acva Bălţi" - 10,0 mii lei.

5.3. În anul 2006, SASPF n-a reflectat la majorarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe cheltuielile ce ţin de reparaţia capitală a clădirii centrului social pentru persoanele cu dezabilităţi în sumă totală de 273,5 mii lei, prin ce nu s-au respectat prevederile art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.426-XIII, precum şi ale pct.60 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.137 din 25.11.1998[8], ceea ce a dus la diminuarea valorii mijloacelor fixe din rapoartele financiare.

5.4. Cu derogare de la pct.5 din Regulamentul "Cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.216 din 20.03.2001[9] (cu modificările ulterioare), în anul 2006 beneficiarii de investiţii capitale în construcţii n-au calculat şi nu s-au efectuat defalcările în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii în mărime de 0,3% din mijloacele financiare alocate pentru investiţiile capitale în sumă totală de 33,1 mii lei, inclusiv: aparatul preşedintelui raionului - 23,9 mii lei; DGÎTS - 3,1 mii lei; primăria Ilenuţa - 1,3 mii lei; primăria Egorovca - 3,6 mii lei; primăria Răuţel - 1,2 mii lei.

III. Gestionarea patrimoniului public

În lipsa controlului respectiv din partea SC asupra modului de gestionare a patrimoniului cultural şi evidenţei conforme a acestuia, evidenţa patrimoniului cultural al Muzeului de istorie şi etnografie "Lazăr Dubinovschii" din or.Făleşti se ţine cu încălcarea prevederilor art.8 din Legea nr.426-XIII şi ale Regulamentului "Privind evidenţa şi conservarea patrimoniului cultural mobil", aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1111 din 11.09.2003[10], şi anume:

- 4064 de obiecte cultural-artistice ale Muzeului de 391,8 mii lei nu sînt reflectate în evidenţa contabilă a SC, ceea ce a dus la micşorarea costului mijloacelor fixe cu suma indicată;

- 3060 de obiecte, intrate în posesia Muzeului, începînd cu anul 1994, în baza diferitor acte de donaţie, nu sînt evaluate, iar actele de donaţie a bunurilor cultural-artistice nu sînt înregistrate în modul corespunzător;

- nu se efectuează inventarierea patrimoniului cultural mobil.

IV. Evidenţa contabilă şi alte aspecte ale controlului

1. Evidenţa contabilă la unele instituţii publice nu corespunde prevederilor legislaţiei în vigoare. Astfel, evidenţa contabilă la Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei din raionul Făleşti nu corespunde prevederilor Legii nr.426-XIII şi Instrucţiunii "Privind evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[11], şi anume:

- datele evidenţei analitice a mijloacelor fixe nu corespund cu datele evidenţei sintetice;

- evidenţa mijloacelor fixe nu se ţine conform prevederilor regulamentare. Nu pentru toate obiectele de mijloace fixe au fost completate fişele de inventar;

- rechizitele de birou, precum şi combustibilul, achiziţionate şi eliberate pentru necesităţile curente, au fost trecute la cheltuieli fără înregistrarea la conturile de evidenţă respective;

- nu s-a ţinut evidenţa analitică a combustibilului.

2. Autorităţile publice din raionul Făleşti n-au executat pe deplin prevederile Hotărîrii Curţii de Conturi nr.37 din 24.05.2005 "Privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Făleşti pe anul 2004"[12], inclusiv n-a fost determinat gradul de responsabilitate a persoanelor cu funcţii de răspundere, care au admis trecerea nelegitimă la cheltuieli a 730 litri de benzină în sumă de 4,4 mii lei.

 V. Controlul intern

În urma evaluării sistemului de control intern, la unele subdiviziuni din cadrul Consiliului raional Făleşti s-a constatat că din lipsa unor reglementări normative referitor la modul de organizare şi funcţionare a sistemului de control intern, precum şi a termenilor de referinţă la acest aspect, la momentul controlului, la entităţile din raionul Făleşti nu existau regulamente interne şi proceduri scrise privind controlul intern, nu erau stabilite standarde ale activităţilor de control.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Făleşti:

1.1. să informeze Consiliul raional despre rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului local, precum şi să stabilească responsabilităţi concrete ale organelor administraţiei publice locale în scopul prevenirii pe viitor a încălcărilor;

1.2. în procesul elaborării bugetului raionului, să asigure fundamentarea corectă de evaluare în structură a categoriilor de venituri, precum şi controlul asupra încasării depline a impozitelor şi taxelor locale;

1.3. să asigure:

1.3.1. întreprinderea măsurilor eficiente în vederea micşorării restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local, precum şi a datoriilor debitoare şi creditoare, inclusiv cu termenul de prescripţie expirat;

1.3.2. utilizarea eficientă a mijloacelor fondului de rezervă conform destinaţiei aprobate şi reglementărilor în vigoare;

1.3.3. intensificarea controlului privind legalitatea utilizării mijloacelor financiare destinate investiţiilor capitale, precum şi ţinerea evidenţei acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;

1.3.4. evidenţa conformă a bunurilor proprietate publică.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Făleşti:

2.1. să eficientizeze dirijarea metodologică a planificării bugetare la etapa elaborării pronosticului bugetului raionului, cu analiza corespunzătoare a surselor de venituri ale UAT şi planificării corecte a acestora;

2.2. să organizeze ori de cîte ori este necesar instruiri ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor UAT, evidenţa contabilă şi întocmirea rapoartelor financiare.

3. Se cere de la:

3.1. primarul s.Natalievca - să întreprindă măsuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare, referitor la datoria creditoare în sumă de 77,0 mii lei;

3.2. primarii satelor (comunelor) Egorovca, Catranîc, Pompa, Hiliuţi - să asigure respectarea prevederilor legale la contractarea lucrărilor de construcţie şi efectuarea cheltuielilor la construcţii şi reparaţii capitale;

3.3. primarii satelor (comunelor) Ilenuţa, Răuţel - să asigure calcularea şi transferarea defalcărilor în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii, ţinînd cont de volumul lucrărilor executate;

3.4. Secţia cultură a Consiliului raional - să asigure luarea la evidenţă a obiectelor cultural-artistice intrate în posesia Muzeului de istorie şi etnografie "Lazăr Dubinovschii" ca donaţii.

4. Se ia act că:

4.1. Secţia cultură a Consiliului raional a înregistrat în evidenţa contabilă obiectele cultural-artistice în sumă de 391,8 mii lei;

4.2. Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei a Consiliului raional a restabilit evidenţa contabilă şi a majorat valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe cu suma cheltuielilor pentru reparaţia capitală de 273,5 mii lei;

4.3. aparatul preşedintelui raionului Făleşti, Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport şi primăria s.Egorovca au transferat în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii, respectiv, 23,9 mii lei, 3,1 mii lei şi 3,6 mii lei;

4.4. la 08.06.2007, Consiliului raional Făleşti i-a fost prezentat raportul de verificare la proiectul de execuţie "Alimentarea cu apă potabilă din rîul Prut a or.Făleşti (etapa I)".

5. Materialele controlului referitor la investiţiile capitale la construcţia apeductului "Prut-Făleşti" în anul 2006 se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă.

6. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Făleşti pe anul 2006.

7. Prezenta hotărîre se remite Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

8. Despre măsurile întreprinse în vederea executării punctelor 1-3 şi 7 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

9. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[4] Republicată în M.O., ediţie specială din 2005.

[5] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[6] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[7] M.O., 1996, nr.25, art.259.

[8] Nu este dată publicităţii.

[9] M.O., 2001, nr.31-34, art.240.

[10] M.O., 2003, nr.204-207, art.1178.

[11] Nu este dată publicităţii.

[12] M.O., 2005, 113-116, art.27.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)