Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 52 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Floreşti şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006

Numar din data de 2007-06-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa vicepreşedintelui raionului Floreşti dl Gh.Cojocari, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Floreşti dna S.Grîu, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzari, şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, călăuzindu-se de articolul 27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Floreşti şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006.

Acţiunile de control s-au efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007.

În perioada supusă controlului, bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului raionului Floreşti au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006; în continuare - Legea nr.123-XV), Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare) şi de alte acte legislative şi normative.

În conformitate cu art.30 din Legea nr.397-XV şi art.60 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV, în perioada supusă controlului, funcţia de executor (ordonator) principal de buget al bugetului raionului a fost exercitată de către preşedintele raionului Floreşti dl M.Rusu.

Au fost supuse controlului: aparatul preşedintelui raionului Floreşti; Direcţia generală finanţe (în continuare - DGF) şi Secţia cultură ale Consiliului raional Floreşti, primăria comunei Prajila. La 22 primării din raionul Floreşti s-au efectuat controale tematice privind corectitudinea calculării şi încasării impozitului funciar.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare privind execuţia bugetului raionului Floreşti, deciziilor Consiliului raional; verificarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor entităţii controlate şi confruntarea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Floreşti, Trezoreria teritorială Floreşti, Oficiul cadastral teritorial Floreşti, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

I. Constatări generale

Bugetul raionului Floreşti (în continuare - bugetul raionului), care include, ca părţi componente, bugetul raional Floreşti, bugetele a 3 oraşe şi 37 de sate şi comune din raion, a fost stabilit şi ulterior precizat de către Consiliul raional Floreşti şi consiliile unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) la partea de venituri în sumă de 101205,8 mii lei, iar la partea de cheltuieli - de 110073,9 mii lei, cu un deficit bugetar de 8868,1 mii lei, acesta urmînd să fie acoperit din contul mijloacelor disponibile la începutul perioadei de gestiune în sumă de 7420,9 mii lei, precum şi din contul mijloacelor provenite din operaţiunile cu capital în sumă de 1447,2 mii lei.

Prevederile definitive la partea de venituri au fost executate la nivelul de 99,5%, sau nerealizările au însumat 497,9 mii lei.

Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 104318,1 mii lei, sau la nivelul de 94,3%. Exerciţiul bugetar s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3138,7 mii lei, care a fost acoperit din contul mijloacelor disponibile la începutul perioadei de gestiune. La 01.01.2007, la contul de execuţie a bugetului raionului soldul disponibil însuma 6479,0 mii lei.

În urma controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Floreşti pe anul 2006 şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale, consemnăm următoarele:

• Preocuparea insuficientă a administraţiilor publice locale de nivelul I în ceea ce priveşte încasarea impozitelor, taxelor şi a altor venituri cuvenite bugetelor locale a dus la nerealizarea veniturilor bugetului raionului în sumă de 497,9 mii lei şi, respectiv, pe structură, la 15 categorii de venituri proprii - de 1710,8 mii lei.

• Autorităţile executive ale UAT din raionul Floreşti nu au asigurat în conformitate cu prevederile legale calcularea şi încasarea corectă a impozitelor cuvenite bugetelor locale. În consecinţă, la 22 primării n-au fost calculate impozitele funciare în sumă totală de 450,8 mii lei.

• Veniturile proprii realizate de unele autorităţi executive nu exprimă nivelul real de acumulare a lor. În acest context, se evidenţiază o evoluţie privind excluderea din circuit a terenurilor arabile private din cauza neprelucrării lor, ceea ce influenţează negativ asupra acumulării veniturilor proprii.

• Restanţele contribuabililor din raionul Floreşti faţă de bugetul raionului, înregistrate la 01.01.2007, au constituit suma de 7389,4 mii lei, consemnînd o descreştere nesemnificativă faţă de perioada similară a anului precedent.

• Autorităţile publice locale din raionul Floreşţi nu asigură respectarea modului de rambursare a împrumuturilor angajate din contul mijloacelor bugetului raional.

• Cu nerespectarea prevederilor legale, consiliile locale a 11 primării au admis dezechilibrul bugetar, micşorînd partea de venituri fără a rectifica şi partea de cheltuieli.

• Gradul de execuţie a cheltuielilor bugetare, în aspect funcţional, a fost cuprins între 85,3% şi 99,6%, nefiind valorificate mijloacele financiare preconizate pentru cheltuieli în sumă totală de 6227,3 mii lei, din care cele mai mari nevalorificări ţin de domeniile învăţămînt (3126,5 mii lei), cultură, artă, sport şi acţiunile pentru tineret (435,2 mii lei).

• Autorităţile administraţiei publice locale ale raionului Floreşti nu în toate cazurile au asigurat utilizarea conformă a mijloacelor bugetare.

• La unele autorităţi publice locale evidenţa contabilă nu a fost organizată şi ţinută potrivit reglementărilor în domeniu, ceea ce a determinat decontarea unor mijloace financiare şi valori materiale în lipsa documentelor justificative, neînregistrarea sistematică a operaţiunilor financiare, existenţa unor discrepanţe între datele analitice şi cele sintetice etc.

II. Formarea şi utilizarea bugetului raionului Floreşti

1. Realizarea veniturilor bugetului raionului Floreşti

1.1. Structura execuţiei bugetului raionului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul execuţiei şi ponderea acestora în veniturile totale ale bugetului) în anul 2006 se caracterizează prin următorii indici:

Denumirea surselor de venituri

Planul precizat

Executat

Divergenţe (+/-)
(mii lei)

Nivelul executării (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea
(%)

Suma
(mii lei)

Ponderea
(%)

Veniturile totale, inclusiv:

101205,8

100,0

100707,9

100,0

- 497,9

99,5

1.Venituri curente, din care:

44197,2

43,7

43699,2

43,4

- 497,8

98,9

♦ Venituri fiscale

33226,2

32,8

34423,4

34,2

+ 1197,2

103,6

♦ Venituri nefiscale

5102,5

5,1

4531,1

4,5

- 571,4

88,8

♦ Mijloace speciale ale instituţiilor publice

5829,3

5,8

4701,8

4,7

- 1127,5

80,7

♦ Venituri ale fondurilor speciale

39,2

 

42,9

 

+ 3,7

109,4

2. Transferuri

56739,4

56,0

56739,4

56,3

-

100

3. Granturi

269,3

0,3

269,3

0,3

-

100

Sursă: Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului Floreşti pe venituri la toate componentele pe anul 2006

Analiza încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi la bugetul raionului demonstrează că sursa de bază a formării veniturilor executate sînt transferurile de la bugetul de stat, a căror pondere în veniturile totale ale bugetului raionului a constituit 56,3% (56739,3 mii lei). Veniturile proprii înregistrează 43,7% din veniturile executate, cu o diminuare faţă de prevederile definitive de 497,9 mii lei. În structura veniturilor proprii, partea preponderentă revine veniturilor fiscale (78,8%), urmate de încasările nefiscale (10,4%) şi mijloacele speciale ale instituţiilor publice (10,8%).               

1.2. Executarea acumulărilor pe categorii de venituri se caracterizează prin existenţa unor discrepanţe privind gradul de realizare, care variază între 12,4% şi 150,8%. Încasările planificate la 15 categorii de venituri au fost executate la nivelul de la 12,4% pînă la 99,8%, în bugetul local neîncasîndu-se venituri în sumă totală de 1710,8 mii lei. Cele mai mari neîncasări au fost consemnate la unele paragrafe ale capitolului 114 (impozitul funciar) în sumă totală de 903,1mii lei, acestea fiind urmate de neîncasările la capitolul 121.33 (plata pentru arenda pămînturilor cu destinaţie neagricolă) - 312,0 mii lei.

Cu toate că, conform prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale sînt responsabile de asigurarea colectării depline a veniturilor proprii, 30 primării (din 40) n-au asigurat acumularea în bugetul raionului a veniturilor preconizate pentru anul 2006 în sumă totală de 1455,7 mii lei, cele mai mari nerealizări fiind consemnate la primăriile satelor (comunelor) Temeleuţi - 38,7%, Ciutuleşti - 27,3%, Cuhureştii de Jos - 20,9%, Sevirova - 25,4%. În acest context, se menţionează că serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale nu întreprind măsurile respective pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale.

1.3. La finele anului 2006, restanţele contribuabililor la bugetul raionului s-au micşorat nesemnificativ (cu 234,1 mii lei), la 01.01.2007 însumînd 7389,4 mii lei. Restanţe au fost înregistrate la 12072 agenţi economici, cele mai mari fiind ale: ÎM "Cristal- Flor" (c/f 1003607011542) - 635,4 mii lei; S.A. "Servicii comunale Floreşti" (c/f 1003607001471) - 219,0 mii lei; S.A. "Cereale Flor" (c/f 1003607002881) - 902,4 mii lei.

1.4. Ignorînd prevederile art.277 alin.(2) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997[5] (cu modificările ulterioare), autorităţile executive ale 22 UAT, la elaborarea bugetelor proprii, nu au inclus în calcul toate suprafeţele de terenuri impozabile. În consecinţă, conform unor estimări, n-au fost incluse în calculul veniturilor la capitolul 114 "Impozitul funciar" şi, respectiv, n-au fost calculate şi încasate impozitele funciare în sumă totală de 247,7 mii lei. Totodată, în cazul dat, nu s-a ţinut cont de metodologia specificată în Instrucţiunea "Cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare", aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.11 din 04.09.2001[6]. O situaţie similară s-a constatat şi în perioada anului 2005, nefiind calculate şi încasate impozite în sumă de 203,1mii lei.

1.5. Neutilizarea unor terenuri cu destinaţie agricolă (arabile) private şi atribuirea acestora la categoria "pîrloagă" influenţează negativ asupra acumulărilor în bugetul local. În acest context, se relevă că în anul 2006 a fost trecută la categoria terenuri agricole "pîrloagă" suprafaţa de 1688,02 ha, sau cu 1084,4 ha mai mult în comparaţie cu anul 2005. Conform explicaţiilor prezentate de persoanele responsabile, cauza este neprelucrarea terenurilor de către proprietari. În consecinţă, potrivit estimărilor, suma impozitelor care urma a fi calculată şi încasată constituie circa 180,0 mii lei.

1.6. Primăria oraşului Floreşti şi primăria satului Zăluceni nu au întreprins măsuri de identificare a proprietarilor terenurilor cu suprafaţa de 86,36 ha şi, respectiv, 28,29 ha, care în Cadastrul funciar pe raionul Floreşti sînt indicate ca terenuri ale fondului de rezervă la categoria "terenuri sub construcţii şi curţi" neidentificate. Situaţia dată a făcut imposibilă încasarea în bugetele locale a veniturilor corespunzătoare de circa 115,0 mii lei. Astfel de cazuri au fost stabilite şi la alte primării din raion.

1.7. Prezentarea unor date incorecte referitor la estimarea veniturilor proprii a permis primăriei Ciutuleşti să beneficieze neîntemeiat de transferuri din contul fondului de susţinere a teritoriului în sumă de 22,7 mii lei.

1.8. Nerespectînd cerinţele art.12 alin.(1) şi alin. (3) din Legea nr.397-XV, consiliile locale ale 12 primării au decis micşorarea părţii de venituri la art.114.06 "Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe" cu suma totală de 48,0 mii lei, fără a rectifica şi partea de cheltuieli, prin ce au admis dezechilibrul bugetar.

1.9. Cu derogare de la prevederile art.13 alin.(2) din Legea nr.397-XV şi ale contractelor de împrumut, încheiate în anii precedenţi, 16 primării din raionul Floreşti n-au asigurat rambursarea la bugetul raional a împrumuturilor angajate în sumă totală 921,5 mii lei.

2. Execuţia cheltuielilor bugetului raionului Floreşti

2.1. Executarea cheltuielilor bugetului raionului Floreşti în anul 2006, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

Grupa

Specificaţie

Planul precizat pentru perioada de gestiune (mii lei)

Executat (Realizat) (mii lei)

% executării (5:3x100)

Suma (mii lei)

Ponderea în suma totală

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

 

Cheltuieli totale, din care:

110073,9

100

103846,6

100

94,3

1.

Serviciile de stat cu destinaţie generală

11117,5

10,1

10504,3

10,1

94,5

3.

Apărarea naţională

153,3

0,1

132,2

0,1

86,2

5.

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

3441,4

 3,1

3408,9

3,3

99,1

 

Cheltuieli în domeniul social-cultural, în total, din care:

70418,6

64,0

66709,9

64,2

94,7

6.

Învăţămîntul

58395,9

53,1

55269,4

53,2

94,6

8.

Cultura, arta şi sportul

4532,0

4,1

4096,8

3,9

90,4

9.

Ocrotirea sănătăţii

1678,7

1,5

1672,8

1,6

99,6

10.

Asigurarea şi asistenţa socială

5812,0

5,3

5670,9

5,5

97,6

 

Cheltuieli în domeniul economic, în total, din care:

21310,5

19,4

19815,4

19,1

93,0

11.

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

2136,1

1,9

2008,7

1,9

94,0

14.

Transporturile şi gospodăria drumurilor

2421,1

 2,2

2410,3

2,3

 99,6

15.

Gospodăria comunală

6908,1

 6,3

5895,7

5,7

 85,3

16.

Complexul pentru combustibil şi energie

9791,6

 8,9

9448,1

9,1

 96,5

 

Alte servicii legate de activitatea economică

53,6

 0,1

52,6

0,05

 98,1

20.

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri

3632,6

 3,3

3275,9

 3,2

 90,2

Sursă: Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului Floreşti pe cheltuieli la toate componentele pe anul 2006

Datele din tabel denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor bugetare precizate pentru anul 2006 la toate componentele, în aspect funcţional, a variat între 85,3% şi 99,6%. Totodată, n-au fost valorificate mijloacele financiare preconizate pentru cheltuieli în sumă totală de 6227,3 mii lei, din care cele mai mari nevalorificări ţin de domeniile învăţămînt (3126,5 mii lei), cultură, artă, sport şi acţiunile pentru tineret (435,2 mii lei).

Partea preponderentă în cheltuielile totale revine cheltuielilor în domeniul social-cultural - 64,2%, urmate de cheltuielile în domeniul economic - 19,1%, cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale - 3,2%, cheltuielile pentru serviciile de stat, apărarea naţională, menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională - 13,5%. Nivelul finanţării cheltuielilor din sursele proprii a constituit 43,7%.

2.2. Sub aspectul clasificaţiei economice, cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor au avut-o cheltuielile pentru retribuirea muncii, asigurarea socială şi medicală - 44,6%, urmate de cheltuielile pentru plata mărfurilor şi serviciilor - 16,8%.

Gradul execuţiei de casă la toate compartimentele clasificaţiei economice a fost cuprins între 85,9% şi 99,0%.

2.3.   Datoriile debitoare şi creditoare ale instituţiilor bugetare, înregistrate la data 01.01.2007, în comparaţie cu 01.01.2006, au avut tendinţă de majorare (cu, respectiv, sumele de 259,0 mii lei şi 613,2 mii lei), constituind, respectiv, 341,8 mii lei şi 7432,1 mii lei.

2.4. Ignorîndu-se prevederile pct.8 lit.b) din Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 22.12.2005 "Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefonie de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice (cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale)"[7], în cadrul aparatului preşedintelui raionului Floreşti s-au efectuat cheltuieli suplimentare pentru întreţinerea a 11 linii de telefonie mobilă în sumă totală de 17,5 mii lei.

2.5. Cu încălcarea art.8 alin.(1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr.305-XVI din 01.12.2005[8], la aparatul preşedintelui raionului au fost diminuate plăţile destinate bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma totală de 3,7 mii lei. La primăria Prajila s-au calculat şi transferat la bugetul asigurărilor sociale de stat cu 10,4 mii lei mai mult decît era necesar.

3. Organizarea evidenţei contabile de către unele autorităţi publice locale

Primăria satului Prajila n-a asigurat organizarea evidenţei contabile potrivit reglementărilor în domeniu. Astfel, cu încălcarea art.15 alin.(1) lit.a) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[9] (cu modificările ulterioare), în perioada supusă controlului, primăria respectivă a trecut la cheltuieli bunuri materiale în valoare totală de 21,9 mii lei, în lipsa documentelor justificative, din care: mijloace băneşti în sumă de 3,3 mii lei; bunuri materiale în valoare de 14,5 mii lei (pentru reparaţia şcolilor, fără nominalizarea volumelor şi obiectelor concrete ale lucrărilor) etc. Cu aceleaşi abateri, contabilitatea primăriei abia în anul 2006 a reflectat la ieşiri valoarea unui imobil de 24,8 mii lei, care de fapt a fost comercializat pe parcursul anului 2004. Analogic, cheltuielile pentru reparaţia Casei de cultură în mărime de 32,0 mii lei, efectuate în lunile octombrie şi noiembrie 2006, au fost reflectate în evidenţă în anul 2007 (alt an bugetar). Datoria debitoare formată în urma comercializării clădirii menţionate mai sus în mărime de 1,0 mii lei nu a fost reflectată în evidenţa contabilă.

Concomitent au fost constatate devieri între datele evidenţei sintetice şi celei analitice, abateri la întocmirea notelor contabile şi ţinerea operaţiunilor de casă. Diferenţa între datele evidenţei analitice şi celei sintetice la art.112 "Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat" a constituit 8,0 mii lei, iar la art.111 "Remunerarea muncii" - 37,8 mii lei. Cele menţionate denotă că unele situaţii financiare înregistrate în bilanţul contabil al primăriei nu oferă o imagine reală şi exactă.

4. Corectitudinea cheltuielilor pentru investiţiile capitale

În anul 2006, în bugetul raionului Floreşti s-au precizat cheltuieli pentru investiţiile capitale în sumă totală de 15768,9 mii lei, care au fost executate la nivelul de 95,8%.

Cu încălcarea art.37 alin.(1) din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[10] (cu modificările ulterioare) şi pct.5 lit.a) din Regulamentul "Cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.216 din 20.03.2001[11] (cu modificările ulterioare), Consiliul raional Floreşti nu a asigurat calcularea şi defalcarea sumelor pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii în mărime de 0,3% din volumul investiţiilor capitale efectuate în anul 2006 în sumă de 35,0 mii lei.

III. Controlul intern

În urma evaluării sistemului de control intern din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Floreşti, s-a constatat că drept rezultat al lipsei unor reglementări normative referitor la modul de organizare şi funcţionare a sistemului de control intern şi a unor termeni de referinţă la acest aspect, la momentul controlului, la entităţile supuse controlului din raionul Floreşti nu existau regulamente interne şi proceduri scrise cu privire la controlul intern, nu erau stabilite standarde ale activităţilor de control.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea "Privind Curtea de Conturi" nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Floreşti:

1.1 să informeze în şedinţa Consiliului raional despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Floreşti pe anul 2006 şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale;

1.2. să elaboreze şi înainteze spre aprobare Consiliului raional un plan de acţiuni vizînd înlăturarea încălcărilor constatate, precum şi îmbunătăţirea managementului finanţelor publice locale;

1.3 să asigure rambursarea de către autorităţile publice locale în bugetul raional a împrumuturilor în sumă de 921,5 mii lei;

1.4. să transfere, în conformitate cu legislaţia, în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii suma de 35,0 mii lei.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Floreşti:

2.1. restabilirea, prin intermediul relaţiilor interbugetare, de la primăria Ciutuleşti a transferurilor din contul fondului de susţinere a teritoriului în sumă de 22,7 mii lei;

2.2. acordarea de ajutor metodologic autorităţilor publice de nivelul I la organizarea conformă a evidenţei contabile şi la întocmirea rapoartelor financiare privind execuţia bugetului;

2.3. utilizarea cu maximă eficienţă a metodelor de identificare a impozitelor şi taxelor cuvenite bugetelor locale.

3. Se cere de la primarul satului Prajila să examineze oportunitatea menţinerii în funcţie a contabilului-şef al aparatului primăriei, care a comis multiple încălcări şi nereguli la organizarea şi ţinerea evidenţei contabile.

4. Se propune Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în comun cu primăriile din raionul Floreşti, să determine baza impozabilă asupra tuturor terenurilor, cu asigurarea calculării şi încasării impozitului funciar în sumă de 450,8 mii lei.

5. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Floreşti în anul 2006.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

7. Despre executarea cerinţelor punctelor 1-4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin. (3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a  M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[4] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[5] Republicat în M.O., 2007, ediţie specială.

[6] M.O., 2001, nr.126-128, art.301.

[7] M.O., 2005, nr.176-181, art.1469.

[8] M.O., 2005, nr.176-181, art.869.

[9] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[10] M.O., 1996, nr.25, art.259.

[11] M.O., 2001, nr.31-34, art.240.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)