Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 51 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Soroca şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006

Numar din data de 2007-06-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Soroca dl N.Hodorog, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Soroca dna L.Lisnic, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă şi şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Soroca şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006.

Acţiunile de control s-au efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, avînd ca obiective: verificarea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Soroca; aprecierea eficienţei gestionării patrimoniului public administrat de către autorităţile raionului; stabilirea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale; expunerea concluziei asupra veridicităţii executării bugetului raionului.   

Au fost supuse controlului:

- Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Soroca (în continuare - DGF), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentului aprobat prin decizia Consiliului raional Soroca nr.11/28 din 20.09.2004. În perioada supusă controlului, DGF a fost condusă de dna L.Lisnic, numită în funcţie conform deciziei Consiliului raional nr.2/1.2 din 10.07.2003;

- aparatul preşedintelui raionului Soroca, Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană, Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport (în continuare - DGÎTS) şi Secţia cultură ale Consiliului raional Soroca, unele primării din raionul Soroca (selectiv).

A fost evaluată activitatea sistemului de control intern în cadrul aparatului preşedintelui raionului şi DGF.

În perioada supusă controlului, atribuţia de executor (ordonator) principal de buget, conform art.30 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV) şi art.60 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006; în continuare - Legea nr.123-XV) şi deciziei Consiliului raional Soroca nr.1 din 14.06.2003, a fost exercitată de ex-preşedintele raionului Soroca.

În anul 2006, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) ale raionului Soroca au fost reglementate de Legea nr.397-XV, Legea nr.123-XV, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare), precum şi de alte acte legislative şi normative.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare privind execuţia bugetului raionului Soroca, deciziilor Consiliului raional; verificarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor entităţilor controlate şi confruntarea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Soroca, Trezoreria teritorială Soroca, primăriile raionului Soroca, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

 I. Constatări generale

Bugetul raionului Soroca (în continuare - bugetul raionului) pe anul 2006, care include, ca părţi componente, bugetul raional Soroca, bugetul oraşului Soroca şi bugetele a 34 de sate (comune) din raion, a fost stabilit şi ulterior precizat de către Consiliul raional Soroca şi consiliile UAT la partea de venituri în sumă totală de 91371,0 mii lei, iar la partea de cheltuieli - de 99076,6 mii lei, cu un deficit bugetar în sumă totală de 7705,6 mii lei, acesta urmînd să fie acoperit din contul soldului de mijloace băneşti disponibile în sumă de 3927,5 mii lei, precum şi din contul mijloacelor din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică în sumă de 3778,1 mii lei.

Veniturile bugetului raionului Soroca pe anul 2006 au fost executate în volum de 91642,2 mii lei (sau la nivelul de 100,3%), cu 271,2 mii lei mai mult decît planul precizat pentru perioada de gestiune.

Cheltuielile au fost executate în sumă totală de 93964,0 mii lei, sau la nivelul de 94,8%, cu o diminuare faţă de planul precizat de 5112,6 mii lei. Execuţia bugetului raionului s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 7263,2 mii lei.

În urma controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Soroca pe anul 2006 şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale, au fost constatate următoarele abateri şi nereguli:

  • Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I n-au fost date publicităţii, iar bugetul s.Zastînca a fost aprobat de către consiliul local cu depăşirea termenului stabilit, prin ce nu s-au respectat prevederile art.20 alin.(4) şi art.22 din Legea nr.397-XV.
  • Autorităţile executive ale UAT din raionul Soroca au efectuat o prognozare şi planificare necorespunzătoare a veniturilor bugetului raionului şi n-au operat la timp şi calitativ rectificările corespunzătoare în bugetele locale. Ca rezultat, au fost admise discrepanţe semnificative privind gradul de realizare la executarea acumulărilor pe categorii de venituri.
  • Un şir de primării n-au întreprins măsurile corespunzătoare în vederea executării părţii de venituri proprii şi reducerii restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local.
  • Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale n-au întreprins măsurile de rigoare pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale.
  • N-au fost valorificate toate mijloacele financiare preconizate pentru cheltuieli în anul 2006, cele mai mari nevalorificări ţinînd de domeniile învăţămînt, cultură, artă, sport şi acţiunile pentru tineret.
  • În perioada supusă controlului n-a fost efectuat controlul asupra utilizării conforme a alocaţiilor bugetare pentru unele lucrări şi servicii.
  • Au fost comise unele încălcări la utilizarea mijloacelor financiare pentru investiţiile capitale. Beneficiarii de investiţii capitale în construcţii n-au calculat şi n-au transferat defalcări în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii.
  • Ţinerea evidenţei contabile la unele subdiviziuni ale Consiliului raional Soroca şi unele primării s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

II. Formarea şi utilizarea bugetului raionului Soroca

1. Realizarea veniturilor bugetului raionului Soroca

1.1. Structura executării bugetului raionului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul execuţiei şi ponderea în veniturile totale ale bugetului) în anul 2006 se prezintă astfel:

 Specificaţie

Planul precizat pe perioada de gestiune

Executat (Realizat)

Depăşiri (+)
Nerealizări (-)
(mii lei)

Nivelul executării (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea
(%)

Suma
(mii lei)

Ponderea (%)

Venituri totale, inclusiv:

91371,0

100

91642,2

100,0

+271,2

100,3

Venituri fiscale

33248,3

36,4

34430,1

37,7

+1181,8

103,6

Încasări nefiscale

4715,9

5,2

4614,0

5,0

-101,0

97,8

Mijloace speciale ale instituţiilor publice

3863,5

4,2

3061,2

3,3

-802,3

79,2

Venituri ale fondurilor speciale

40,0

0,0

33,5

0,0

-6,5

83,8

Transferuri

49503,3

54,2

49503,3

54,0

0

100

Sursă: Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului Soroca pe venituri la toate componentele pe anul 2006

Analiza încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi la bugetul raionului demonstrează că sursa de bază a formării veniturilor executate sînt transferurile de la bugetul de stat, a căror pondere în veniturile totale ale bugetului raionului a constituit 54,0% (49503,3 mii lei). Veniturilor fiscale le revin 37,7%, iar încasărilor nefiscale - 5,0%. Din suma totală a încasărilor în bugetul raionului, veniturile proprii alcătuiesc 46,0%.

1.2. Executarea acumulărilor pe categorii de venituri cu discrepanţe semnificative privind gradul de realizare, precum şi modul în care au fost operate rectificările în buget pe parcursul anului denotă o prognozare şi planificare în lipsa analizei corespunzătoare a veniturilor bugetului raionului.

Astfel, gradul de realizare la executarea acumulărilor pe categorii de venituri a variat între 30,7% şi 483,3%. Încasările planificate la 15 categorii de venituri au fost executate la nivelul de la 30,4% pînă la 97,0%, în bugetul local neîncasîndu-se mijloace în sumă totală de 2175,2 mii lei. La 21 categorii de venituri au fost încasate venituri cu depăşirea nivelului preconizat de la 2,2% pînă la 383,3%, în sumă totală de 2204,7 mii lei. Suplimentar s-au încasat 241,7 mii lei pe 2 categorii de venituri, care n-au fost planificate ca surse de formare a bugetului.

1.3. Deşi art.35 alin.(1) lit.b) din Legea nr.397-XV stabileşte responsabilitatea autorităţilor executive ale UAT pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii, unele autorităţi executive de nivelul I ale raionului Soroca n-au întreprins măsurile corespunzătoare în vederea executării părţii de venituri proprii şi reducerii restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local. Totodată, neasigurarea acumulării şi estimarea incorectă a veniturilor proprii ale UAT a influenţat asupra planificării şi stabilirii corecte a transferurilor de susţinere a teritoriului.

Cu toate că, în conformitate cu datele din Raportul privind executarea bugetelor UAT ale raionului Soroca pe venituri la toate componentele pe anul 2006, planul precizat pentru perioada de gestiune pe venituri a fost executat la nivelul de 100,3%, 28 de primării n-au executat partea veniturilor proprii, cel mai mic nivel fiind înregistrat la primăriile: Rudi - 79,4%; Tătărăuca Veche - 88,9%, Dubna - 85,4%, Cosăuţi - 91,7%, Cremenciug - 93,3%, Pîrliţa - 94,0%, Băcsani -95,1% etc.

1.4. Lipsa unor reglementări clare privind modalitatea transmiterii în arendă a iazurilor a făcut posibilă calcularea diferită a plăţilor pentru arendă, ceea ce a influenţat asupra modului de stabilire a veniturilor proprii ale UAT de la arenda iazurilor. Astfel, în perioada supusă controlului, 5 primării din raionul Soroca (Bădiceni, Dubna, Racovăţ, Parcani, Rădi Cerişnovăţ) au transmis în arendă terenurile fondului apelor (care include terenul de sub apă şi suprafaţa fîşiei riverane), calculînd plata pentru arendă în contextul prevederilor pct.I din Anexa la Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[5] (cu modificările ulterioare), inclusiv prin luarea în calcul a fertilităţii terenurilor ocupate de obiectivele acvatice, acestea fiind asimilate ca terenuri agricole.

1.5. O rezervă a bugetului raionului o constituie restanţele contribuabililor. Cu toate că la finele anului 2006 restanţele contribuabililor la bugetul raionului s-au micşorat cu 254,4 mii lei, comparativ cu cele de la începutul anului, acestea au rămas a fi la un nivel înalt, constituind 4944,7 mii lei. Cele mai mari datorii au fost înregistrate la impozitul funciar cu destinaţie agricolă - 1390,7 mii lei (28,1%), urmate de cele la impozitul funciar cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti - 893,5 mii lei (18,1%), la impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice - 396,4 mii lei (8,0%).

2. Executarea cheltuielilor bugetului raionului Soroca

2.1. Execuţia cheltuielilor bugetului raionului în anul 2006, în comparaţie cu prevederile bugetare, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

Grupa

Specificaţie

Planul precizat pentru perioada de gestiune (mii lei)

Executat (Realizat) (mii lei)

% executării (5:3 x 100)

Suma (mii lei)

Ponderea în suma totală

Suma (mii lei)

Ponderea în suma totală

 

Cheltuieli totale, din care:

99076,6

100,0

93964,0

100,0

94,8

1

Serviciile de stat cu destinaţie generală

11573,7

11,7

10954,8

11,7

94,7

3

Apărarea naţională

344,2

0,3

333,2

0,4

96,8

5

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

3474,8

3,5

3368,9

3,6

97,0

 

Cheltuieli în domeniul social-cultural, în total, din care:

69402,4

70,0

66053,4

70,3

95,2

6

Învăţămîntul

55112,1

55,6

52886,1

56,3

96,0

8

Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret

6745,4

6,8

5953,0

6,3

88,3

9

Ocrotirea sănătăţii

446,5

0,5

431,0

0,5

96,5

10

Asigurarea şi asistenţa socială

7098,4

7,2

6783,3

7,2

95,6

 

 Cheltuieli în domeniul economic, în total, din care:

11897,3

12,0

11231,0

12,0

94,4

11

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

1974,1

2,0

1894,7

2,0

96,0

13

Industria şi construcţiile

160,7

0,2

160,3

0,2

99,7

14

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

1736,2

1,8

1731,1

1,8

99,7

15

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

4387,6

4,4

3992,2

4,2

91,0

16

Complexul pentru combustibil şi energie

3638,7

3,7

3452,7

3,7

94,9

19

Alte servicii legate de activitatea economică

97,8

0,1

86,8

0,1

88,7

20

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale

2286,4

2,3

1938,8

2,1

84,8

Sursă: Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului Soroca pe cheltuieli la toate componentele pe anul 2006

Datele din tabel denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor bugetare precizate pentru anul 2006 la toate componentele, în aspect funcţional, a variat între 84,8% şi 99,7%. Totodată, n-au fost valorificate mijloacele financiare preconizate pentru cheltuieli în sumă totală de 5112,6 mii lei, din care cele mai mari nevalorificări ţin de domeniile învăţămînt (2226,0 mii lei), cultură, artă, sport şi acţiunile pentru tineret (792,4 mii lei).

Partea preponderentă în cheltuielile totale revine cheltuielilor aferente domeniului social-cultural, a căror pondere a constituit 70,3%, urmată de ponderea cheltuielilor în domeniul economic - 12,0%, ambele menţinîndu-se la nivelul preconizat. Gradul de finanţare a cheltuielilor din veniturile proprii a constituit 44,8%.

2.2. Sub aspectul clasificaţiei economice, ponderea cea mai mare în cheltuielile executate revine cheltuielilor pentru retribuirea munci - 42,6%, urmate de cheltuielile pentru plata mărfurilor şi serviciilor - 18,4%, contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat - 10,0%.

Analiza executării cheltuielilor în aspect economic denotă că planul precizat n-a fost îndeplinit la nici un articol de cheltuieli.

2.3. Execuţia bugetului raionului Soroca pe anul 2006 s-a soldat cu datorii creditoare în sumă totală de 5523,8 mii lei ( la 01.01.2007), care, faţă de începutul perioadei de gestiune, s-au majorat cu 1384,9 mii lei. Ponderea cea mai mare în datoriile creditoare revine datoriilor la remunerarea muncii şi la contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat - 4512,9 mii lei (81,7%), formate în luna decembrie 2006.

La 01.01.2007, datoriile debitoare constituiau 590,0 mii lei, majorîndu-se, faţă de cele la data de 01.01.2006, cu 115,9 mii lei.

3. Utilizarea mijloacelor bugetare

3.1. La efectuarea cheltuielilor din contul mijloacelor fondului de rezervă nu s-au respectat întocmai cerinţele Regulamentului privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă, aprobat de Consiliul raional.

Astfel, conform deciziei Consiliului raional Soroca nr.24/18 din 24.05.2006, din fondul de rezervă raional au fost alocate 27,7 mii lei în scopul achitării indemnizaţiilor consilierilor Consiliului raional pentru participarea la şedinţele din anii 2005-2006, care n-au avut caracter imprevizibil şi de urgenţă şi, respectiv, nu corespund cheltuielilor stipulate în pct.5 lit.h) din Regulamentul privind formarea şi utilizarea fondului de rezervă.

3.2. La efectuarea cheltuielilor de telecomunicaţie nu s-a aplicat principiul economicităţii şi principiul utilizării în scopuri de serviciu a surselor bugetare.

Contrar prevederilor pct.8 lit.a) din Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 22.12.2005 "Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice (cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale)"[6], aparatul preşedintelui raionului a utilizat peste limita stabilită 9 numere de telefon. În urma analizei cheltuielilor aparatului preşedintelui raionului atribuite la art.113.11. "Servicii de telecomunicaţie şi de poştă", s-au constatat cazuri de folosire a telefoanelor de serviciu în scopuri personale, inclusiv în perioada cînd unii angajaţi se aflau în diferite concedii, pentru ce s-au cheltuit neargumentat 2,4 mii lei.

3.3. În rezultatul nerespectării parcursului-limită anual stabilit pentru automobile în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1404 din 30.12.2005 "Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice"[7], aparatul preşedintelui raionului Soroca a suportat cheltuieli suplimentare la utilizarea unităţilor de transport în sumă de 51,4 mii lei.

4. Cheltuielile pentru investiţiile capitale şi reparaţiile capitale

4.1. Lipsa controlului asupra utilizării mijloacelor bugetare pentru efectuarea reparaţiilor capitale şi modul în care au fost efectuate finanţarea şi reparaţia au determinat faptul că unele primării şi aparatul preşedintelui raionului Soroca n-au reflectat la majorarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe cheltuielile efectuate la reparaţia capitală. Astfel, serviciul contabil al aparatului preşedintelui raionului Soroca şi contabilitatea primăriei s.Oclanda, nerespectînd prevederile pct.46 din "Instrucţiunea privind evidenţa contabilă în instituţiile publice"[8] (cu modificările ulterioare), aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996, şi ale pct.60 din Instrucţiunea "Privind evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate la primăriile satelor (comunelor), oraşelor"[9] (cu modificările ulterioare), aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.137 din 25.11.1998, n-au atribuit la majorarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe cheltuielile pentru reparaţiile capitale efectuate în anii 2005-2006 la Centrul militar zonal Soroca în sumă totală de 89,4 mii lei şi la grădiniţa din s.Oclanda - în sumă de 32,4 mii lei.

Contrar Instrucţiunilor sus-menţionate, precum şi prevederilor art.15 alin.(1) lit.a) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[10] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), aparatul preşedintelui raionului Soroca şi DGÎTS n-au asigurat înregistrarea în evidenţa contabilă a obiectelor rezultate în urma valorificării investiţiilor capitale în sumă totală de 41614,5 mii lei şi, respectiv, 1203,7 mii lei.

4.2. În urma controlului efectuat la beneficiarii de investiţii capitale, s-a constatat că, contrar prevederilor art.37 alin.(1) din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[11] (cu modificările ulterioare) şi pct.5 lit.a) din Regulamentul "Cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.216 din 20.03.2001[12] (cu modificările ulterioare), unii beneficiari n-au asigurat calcularea şi transferarea defalcărilor în mărime de 0,3% din volumul investiţiilor în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii în sumă totală de 14,6 mii lei ( inclusiv: aparatul preşedintelui raionului - 6,5 mii lei; DGÎTS - 2,0 mii lei; Secţia cultură - 1,5 mii lei; primăria Vădeni - 1,9 mii lei; primăria Rubleniţa - 1,5 mii lei; primăria or.Soroca - 1,2 mii lei).

4.3. Contrar prevederilor pct.1.5. din Anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr.305-XVI din 01.12.2005[13] (cu modificările ulterioare) şi art.3 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2006 nr.339-XVI din 16.12.2005[14] (cu modificările ulterioare), un titular de patentă neîntemeiat a inclus în devizul de cheltuieli la construcţia monumentului Domnitorului Ştefan Cel Mare, iar aparatul preşedintelui raionului Soroca a acceptat, cheltuielile privind contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 72,0 mii lei şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă de 8,5 mii lei.

4.4. Contrar prevederilor art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.426-XIII, primăria Rubleniţa a indicat ca cheltuieli efective pentru investiţiile capitale - 600,0 mii lei, deşi acestea au alcătuit 3229,7 mii lei, prin ce au fost denaturate datele din evidenţa contabilă şi din rapoartele financiare ale primăriei.

III. Controlul intern

În urma evaluării sistemului de control intern din cadrul unor instituţii bugetare ale raionului Soroca, s-a constatat că acesta poate fi acceptat ca funcţional. Totodată, ca rezultat al lipsei unor reglementări normative referitor la modul de organizare şi funcţionare a sistemului de control intern şi a unor termeni de referinţă la acest aspect, la momentul controlului, la entităţile din raionul Soroca nu existau regulamente interne şi proceduri scrise cu privire la controlul intern, nu erau stabilite standarde ale activităţilor de control.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea "Privind Curtea de Conturi" nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Ce cere de la preşedintele raionului Soroca:

1.1. să aducă la cunoştinţă Consiliului raional Soroca rezultatele controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Soroca şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006;

1.2. să asigure:

1.2.1. o conlucrare eficientă între serviciile respective ale raionului şi întreprinderea măsurilor în vederea asigurării elaborării şi execuţiei adecvate a bugetului;

1.2.2. realizarea veniturilor şi cheltuielilor în funcţie de evaluarea reală a bazei impozabile;

1.2.3. diminuarea restanţelor contribuabililor la bugetul local;

1.2.4. respectarea limitelor de cheltuieli aprobate şi ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995;

1.2.5. utilizarea eficientă a mijloacelor fondului de rezervă conform destinaţiei şi reglementărilor în vigoare;

1.2.6. controlul asupra legalităţii utilizării mijloacelor financiare destinate investiţiilor capitale, precum şi ţinerea evidenţei respective a acestora în conformitate cu actele legislative şi normative;

1.2.7. o evidenţă conformă a bunurilor proprietate publică.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Soroca:

2.1. să eficientizeze controlul asupra elaborării, conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum şi asupra estimării reale a potenţialului bugetelor, în scopul utilizării mai eficiente a lor, cu excluderea practicii diminuării neîntemeiate a bazei de calcul şi, implicit, a veniturilor bugetare;

2.2. să efectueze dirijarea metodologică conformă a planificării bugetare;

2.3. să monitorizeze strict modalitatea de calculare şi transferare a defalcărilor în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii;

2.4. să organizeze ori de cîte ori este necesar instruiri ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor UAT, evidenţa contabilă şi întocmirea rapoartelor financiare.

3. Ce cere de la primarii satelor (comunelor) Bădiceni, Dubna, Racovăţ, Parcani, Rădi-Cereşnovăţ să conformeze contractele de arendă a iazurilor cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.51 din 16.01.2007 "Cu privire la unele măsuri de ameliorare a activităţii ramurii piscicole şi de reglementare a modului de utilizare a iazurilor"[15].

4. Se ia act că:

4.1 aparatul preşedintelui raionului Soroca şi Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Soroca au înregistrat în evidenţa contabilă obiectele rezultate în urma valorificării investiţiilor capitale în anii 2005-2006 în sumă de 41614,5 mii lei şi, respectiv, 1203,7 mii lei;

4.2. serviciul contabil al aparatului preşedintelui raionului a luat măsuri în vederea atribuirii la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe a cheltuielilor pentru reparaţiile capitale efectuate la Centrul militar zonal în sumă de 89,4 mii lei şi la grădiniţa de copii din s. Oclanda în sumă de 32,4 mii lei;

4.3. în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii au fost achitate defalcări în sumă de 10,0 mii lei;

4.4. aparatul preşedintelui raionului Soroca a încasat din contul persoanelor vinovate cheltuielile neargumentate în sumă de 2,4 mii lei.

5. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Soroca în anul 2006.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

7. Despre executarea cerinţelor punctelor 1-4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., ediţia specială din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[4] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[5] Republicată în M.O., 2001, nr.147-149.

[6] M.O., 2005, nr.176-181, art.1469.

[7] M.O., 2006, nr.5-8, art.32.

[8] Nu este dată publicităţii.

[9] Nu este dată publicităţii.

[10] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[11] M.O., 1996, nr.25, art.259.

[12] M.O., 2001, nr.31-34, art.240.

[13] M.O., 2005, nr.176-181, art.869.

[14] M.O., 2005, nr.176-181, art.875.

[15] M.O., 2007, nr.10-13, art.66.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)