Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 50 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Drochia şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006

Numar din data de 2007-06-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa vicepreşedintelui raionului Drochia dna R.Sufrai, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Drochia dna I.Viţa, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzari, şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, călăuzindu-se de articolul 27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi complectările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Drochia şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006.

Acţiunile de control s-au efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, avînd ca obiective: verificarea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Drochia; administrarea conformă a patrimoniului public gestionat de către autorităţile raionului; stabilirea legalităţii cheltuielilor pentru investiţiile capitale; expunerea concluziilor asupra veridicităţii raportului privind executarea bugetului raionului.

În anul 2006, bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului raionului Drochia au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006; în continuare - Legea nr.123-XV), Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare) şi de alte acte legislative şi normative.

În perioada supusă controlului, atribuţia de executor (ordonator) principal de buget, conform art.30 din Legea nr.397-XV, art.60 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV şi deciziei Consiliului raional Drochia nr.112 din 14.06.2003, a fost exercitată de dl V.Belinschi, preşedintele raionului Drochia.

Au fost supuse controlului: Direcţia generală finanţe şi Secţia asistenţă socială ale Consiliului raional Drochia, aparatul preşedintelui raionului Drochia şi 27 primării din raion, la care s-au efectuat controale tematice privind corectitudinea calculării plăţii pentru arendă la obiectivele acvatice.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare privind execuţia bugetului raionului Drochia, deciziilor Consiliului raional; verificarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor entităţilor controlate şi confruntarea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Drochia, Trezoreria teritorială Drochia, primăriile raionului Drochia, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

I. Constatări generale

Bugetul raionului Drochia (în continuare - bugetul raionului) pe anul 2006, care include, ca părţi componente, bugetul raional Drochia, bugetul oraşului Drochia şi bugetele a 27 sate (comune) din raion, a fost stabilit şi ulterior precizat de către Consiliul raional Drochia şi consiliile unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) la partea de venituri în sumă totală de 84205,1 mii lei, iar la partea de cheltuieli - de 99561,4 mii lei, cu un deficit de 19059,3 mii lei, acesta urmînd să fie acoperit din contul soldului de mijloace disponibile la începutul perioadei de gestiune şi din contul mijloacelor provenite de la operaţiunile cu capital.

Potrivit rapoartelor privind execuţia bugetului raionului pe anul 2006, veniturile au fost executate în sumă totală de 88446,2 mii lei (sau la nivelul de 105,0%), ce depăşeşte indicii planificaţi cu 4241,1 mii lei.

Cheltuielile au fost executate în sumă totală de 95871,3 mii lei, sau la nivelul de 96,3%, cu o diminuare faţă de planul precizat de 3690,1 mii lei. Execuţia bugetului raionului s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 8388,4 mii lei.

Ca urmare a controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Drochia şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006, consemnăm următoarele:

• Autorităţile executive ale UAT din raionul Drochia au efectuat o prognozare şi planificare necorespunzătoare a veniturilor bugetului raionului şi n-au operat la timp şi calitativ rectificările corespunzătoare în bugetele locale. Ca rezultat, au fost admise discrepanţe semnificative privind gradul de realizare la executarea acumulărilor pe categorii de venituri.

• Un şir de primării din raionul Drochia n-au întreprins măsurile corespunzătoare în vederea executării părţii de venituri proprii şi reducerii restanţelor contribuabililor la bugetul local. Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale n-au întreprins măsurile de rigoare pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale.

• N-au fost valorificate toate mijloacele financiare preconizate pentru cheltuieli în anul 2006, cele mai mari nevalorificări ţinînd de domeniul învăţămîntului.

• În perioada supusă controlului n-a fost efectuat controlul corespunzător asupra utilizării conforme a alocaţiilor bugetare, inclusiv a celor din fondul de rezervă al Consiliului raional Drochia.

• Unele neclarităţi ce ţin de reflectarea în evidenţa contabilă a cheltuielilor suportate din contul bugetului raional pentru investiţii capitale şi construcţii capitale la obiectivele care aparţin instituţiilor medico-sanitare publice, precum şi neîntreprinderea măsurilor corespunzătore în această privinţă din partea Consiliului raional Drochia au dus la neatribuirea acestora la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe.

 II. Formarea şi utilizarea bugetului raionului Drochia

1. Realizarea veniturilor bugetului raionului Drochia

1.1. Structura execuţiei bugetului raionului Drochia pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul executării şi ponderea acestora în veniturile totale ale bugetului) în anul 2006 se caracterizează prin următorii indici:

Denumirea surselor de venituri

Planul precizat

Executat

Depăşiri (+)
Neexecutare (-)
(mii lei)

Nivelul execut.
(%)

Suma
(mii lei)

(%)

Suma
(mii lei)

(%)

Veniturile totale, din care :

84205,1

100

88446,2

100

4241,1

105,0

Venituri fiscale

28136,2

33,4

32042,1

36,2

3905,9

113,9

Încasări nefiscale

3827,0

4,6

4332,3

4,9

505,3

113,2

Mijloace speciale ale instituţiilor publice

3675,4

4,4

3496,4

4,0

-179,0

95,1

Venituri ale fondurilor speciale

35,0

-

43,9

-

8,9

125,4

Transferuri

48531,5

57,6

48531,5

54,9

-

100

Sursă: Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului Drochia pe venituri la toate componentele pe anul 2006

Analiza încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi la bugetul raionului Drochia denotă că sursa de bază a formării veniturilor sînt transferurile de la bugetul de stat, a căror pondere în veniturile totale ale bugetului raionului a constituit 54,9% (48531,5 mii lei).

Veniturile curente s-au executat în sumă de 39914,7 mii lei, sau la nivelul de 111,9% (faţă de planul precizat în sumă de 35673,6 mii lei), inclusiv veniturile fiscale - 32042,1 mii lei (113,9%) şi veniturile nefiscale - 4332,3 mii lei (113,2%).

Executarea acumulărilor pe categorii de venituri cu discrepanţe semnificative privind gradul de realizare, precum şi modul în care au fost operate rectificările în buget pe parcursul anului denotă o prognozare şi planificare în lipsa analizei corespunzătoare a veniturilor bugetului raionului.

Astfel, discrepanţele privind gradul de realizare la executarea acumulărilor pe categorii de venituri au variat între 53,5% şi 461,0%. Încasările planificate la 15 categorii de venituri au fost executate la nivelul de la 53,5% pînă la 99,7%, astfel neîncasîndu-se în bugetul local mijloacele planificate în sumă totală de 1261,2 mii lei, inclusiv 738,6 mii lei - impozitul funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă (fără gospodăriile ţărăneşti); 179,0 mii lei - mijloacele speciale. Pe 21 articole de venituri au fost încasate venituri cu depăşirea indicilor preconizaţi de la 2,8% pînă la 461,0%, suma totală a încasărilor constituind 5502,0 mii lei.

1.2. Nerealizarea integrală a veniturilor planificate s-a datorat, în fond, neexecutării sarcinii de colectare a veniturilor proprii de către unele autorităţi executive ale UAT.

Astfel, cu toate că, potrivit prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, autorităţile executive ale UAT sînt responsabile de asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii, un şir de primării din raionul Drochia n-au întreprins măsurile corespunzătoare în vederea executării părţii de venituri proprii şi reducerii restanţelor contribuabililor la bugetul local. Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale nu întreprind măsuri depline pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale. În acest context, se menţionează că din 27 de primării săteşti, 20 nu au executat veniturile proprii la nivelul programat. Cel mai scăzut nivel de acumulare a veniturilor proprii s-a înregistrat la primăriile satelor Dominteni şi Hăsnăşenii Mari - 54,0% şi, respectiv, 58,9%. Concomitent, la 18 primării nivelul executării veniturilor proprii a fost cuprins între 66,9% şi 99,1%.

1.3. La 01.01.2007, restanţele contribuabililor la bugetul raionului au constituit în total 8764,1 mii lei, care, faţă de situaţia din 01.01.2006, s-au micşorat cu 695,0 mii lei.

1.4. Lipsa unor reglementări clare privind modalitatea transmiterii în arendă a iazurilor a făcut posibilă calcularea diferită a plăţilor pentru arendă, ceea ce a influenţat asupra modului de stabilire a veniturilor proprii ale UAT de la arenda iazurilor. Astfel, în perioada supusă controlului, 14 primării din raionul Drochia au transmis în arendă terenurile fondului apelor (care include terenul de sub apă şi suprafaţa fîşiei riverane), calculînd plata pentru arendă în contextul prevederilor pct.I din Anexa la Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[5] (cu modificările ulterioare), inclusiv prin luarea în calcul şi a fertilităţii terenurilor ocupate de obiectivele acvatice, acestea fiind asimilate ca terenuri agricole. Concomitent, în unele cazuri, n-au fost transmise în arendă construcţiile hidrotehnice, care reprezintă bunuri imobile şi sînt parte integrantă a obiectivelor acvatice.

2. Executarea cheltuielilor bugetului raionului Drochia

2.1. Executarea cheltuielilor bugetului raionului Drochia în anul 2006, comparativ cu prevederile bugetare, sub aspectul clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

Grupa

Specificaţie

Planul precizat pentru perioada de gestiune (mii lei)

Executat (Realizat)
(mii lei)

% executării
(5:3 x 100)

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

 

Cheltuieli totale, din care:

99561,4

100,0 

95871,3

100,0 

96,3

1

Serviciile de stat cu destinaţie generală

8881,8

8,9

8473,5

8,8

95,4

3

Apărarea naţională

118,9

0,1

96,5

0,1

81,2

5

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

2801,1

2,8

2672,3

2,8

95,4

 

Cheltuieli în domeniul social-cultural, în total, din care:

65391,2

65,7

63056,5

65,7

96,4

6

Învăţămîntul

54264,5

54,5

52370,9

54,6

96,5

8

Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret

3758,7

3,8

3481,2

3,6

92,6

9

Ocrotirea sănătăţii

1815,3

1,8

1784,1

1,9

98,3

10

Asigurarea şi asistenţa socială

5552,7

5,6

5420,3

5,7

97,6

 

Cheltuieli în domeniul economic, în total, din care:

19401,3

19,5

18967,9

19,8

97,7

11

Agricultura

2173,9

2,2

2138,4

2,2

98,4

13

Industria şi construcţiile

425,1

0,4

414,5

0,4

97,5

14

Transporturile şi gospodăria drumurilor

1843,5

1,9

1811,8

1,9

98,3

15

Gospodăria comunală

4044,1

4,1

3760,6

3,9

93,0

16

Complexul pentru combustibil şi energie

10853,4

10,9

10781,7

11,2

99,3

 

Alte servicii legate de activitatea economică

61,3

0,1

60,9

0,1

99,3

20

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri

2954,5

3,0

2643,2

2,8

89,5

 

Creditarea netă

12,6

 

-38,6

 

-306,3

Sursă: Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului Drochia pe cheltuieli la toate componentele pe anul 2006

Nivelul executării de casă a bugetului raionului Drochia la partea de cheltuieli, faţă de planul precizat, a constituit 96,3%. Gradul de executare a cheltuielilor bugetare precizate pentru anul 2006 a variat între 81,2% şi 99,3%, totodată nefiind valorificate mijloacele financiare preconizate pentru cheltuieli în sumă totală de 3690,1 mii lei, din care cele mai mari nevalorificări ţin de domeniile învăţămînt (1893,6 mii lei) şi serviciile de stat cu destinaţie generală (408,3 mii lei).

Partea preponderentă în cheltuielile totale ale bugetului revine cheltuielilor aferente domeniului social-cultural, a căror pondere a constituit 65,7%, urmată de ponderea cheltuielilor în domeniul economic - 19,8%. Gradul de finanţare a cheltuielilor din veniturile proprii a constituit 41,6%.

În aspectul clasificaţiei economice, ponderea cea mai mare în cheltuielile executate revine cheltuielilor pentru remunerarea muncii - 41,7%, urmate de cheltuielile pentru plata mărfurilor şi serviciilor - 16,4%, transferurile curente - 28,7%, cheltuielile capitale - 12,4% etc. Totodată, cheltuielile la toate articolele clasificaţiei economice au fost executate la nivelul de la 71,5% pînă la 99,9%.

2.2. În rezultatul executării bugetului raionului Drochia pe anul 2006, s-au majorat datoriile creditoare, comparativ cu anul precedent, cu 1453,9 mii lei, la situaţia din 01.01.2007 constituind 5537,4 mii lei, în care ponderea cea mai mare au constituit-o datoriile la remunerarea muncii (pentru decembrie 2006) - 56,4%, contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat - 16,4%. În decursul unui an, datoriile debitoare s-au micşorat cu 7,8 mii lei şi la situaţia din 01.01.2007 au alcătuit 112,2 mii lei.

2.3. Autorităţile executive din 9 primării ale raionului Drochia n-au asigurat rambursarea la bugetul raional a împrumuturilor angajate în perioada anilor 2005-2006, datoriile acestora la 01.01.2007 însumînd 807,5 mii lei.

3. Utilizarea mijloacelor bugetare

3.1. În statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului Drochia a fost inclusă o unitate de şef al Serviciului resurse şi asigurare a durabilităţii investiţiilor şi integrarea europeană, cu toate că în organigrama şi statele de personal ale entităţii, aprobate de Consiliul raional Drochia, nu este prevăzută o astfel de unitate. În perioada de referinţă, cheltuielile pentru remunerarea acestei unităţi au însumat 49,8 mii lei, iar cheltuielile suportate de persoana în cauză pentru deplasări în interes de serviciu - 4,5 mii lei.

3.2. Ignorîndu-se prevederile pct.8 lit.b) din Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 22.12.2005 "Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice (cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale)"[6], în cadrul aparatului preşedintelui raionului Drochia au fost suportate cheltuieli suplimentare pentru întreţinerea a 5 linii de telefonie mobilă în sumă totală de 19,5 mii lei.

3.3. Cu încălcarea normelor ce ţin de plata diurnelor, reglementate de pct.25 din Regulamentul "Cu privire la detaşarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002[7] (cu modificările ulterioare), la aparatul preşedintelui raionului Drochia a fost achitată neîntemeiat suma de 2,8 mii lei.

3.4. În conformitate cu deciziile aprobate de Consiliul raional Drochia, au fost utilizate sursele fondului de rezervă al Consiliului raional în sumă de 37,1 mii lei pentru unele cheltuieli, care în esenţă nu pot fi calificate ca cheltuieli cu caracter imprevizibil şi de urgenţă (sărbătorirea Anului Nou, achitarea indemnizaţiilor consilierilor etc.), după cum prevede pct.5 din "Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional Drochia şi utilizarea mijloacelor acestuia", aprobat prin decizia Consiliului raional Drochia nr.4/13 din 23.04.2005.

4. Cheltuielile pentru investiţiile capitale şi reparaţiile capitale

4.1. Lipsa reglementărilor corespunzătoare referitor la modul de reflectare în evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru investiţiile capitale şi construcţiile capitale suportate de Consiliul raional Drochia pentru instituţiile medico-sanitare publice şi atribuirea acestora la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, precum şi neîntreprinderea măsurilor respective în această privinţă din partea Consiliului raional au dus la diminuarea valorii patrimoniului public gestionat de aceste instituţii. Astfel, în anul 2006, din contul mijloacelor bugetului raional au fost efectuate cheltuieli pentru reparaţia capitală a Spitalului raional Drochia în sumă de 1597,7 mii lei, fără ca suma respectivă să fie trecută la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, după cum reglementează actele normative în vigoare.

4.2. Cu încălcarea art.37 alin.(1) din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[8] (cu modificările ulterioare) şi pct.5 lit.a) din Regulamentul "Cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii"[9], aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.216 din 20.03.2001 (cu modificările ulterioare), Consiliul raional Drochia n-a asigurat calcularea şi defalcarea sumelor pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii din volumul investiţiilor capitale efectuate în anul 2006 în sumă de 2,9 mii lei.         

III. Controlul intern

În urma evaluării sistemului de control intern la aparatul preşedintelui raionului Drochia, s-a constatat că, drept rezultat al lipsei unor reglementări normative referitor la modul de organizare şi funcţionare a sistemului de control intern şi a unor termeni de referinţă la acest aspect, la momentul controlului, entitatea supusă controlului nu dispunea de regulamente interne şi proceduri scrise cu privire la controlul intern, nu avea stabilite standarde ale activităţilor de control, măsuri şi acţiuni de control.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea "Privind Curtea de Conturi" nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Drochia:

1.1. să informeze Consiliul raional Drochia despre încălcările şi neajunsurile constatate în urma controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Drochia şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006;

1.2 să întreprindă acţiuni concrete care să permită o mai bună exercitare a competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege în întregul proces de formare şi utilizare a resurselor financiare, precum şi să asigure gestionarea eficientă a patrimoniului;

1.3. să asigure:

1.3.1. micşorarea restanţelor contribuabililor la bugetul local şi îmbunătăţirea managementului finanţelor publice locale în vederea identificării şi colectării veniturilor proprii cuvenite bugetelor locale;

1.3.2. rambursarea la bugetul raional a împrumuturilor autorităţilor publice locale de nivelul I în sumă totală de 687,5 mii lei;

1.3.3. aducerea statelor de personal ale aparatului preşedintelui raionului în corespundere cu actele normative în vigoare;

1.3.4. utilizarea eficientă a mijloacelor fondului de rezervă, conform destinaţiei aprobate.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Drochia să analizeze corespunderea bugetelor locale aprobate cu prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv prin monitorizarea veniturilor prognozate de la transmiterea în arendă a iazurilor potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.51 din 16.01.2007 "Cu privire la unele măsuri de ameliorare a activităţii ramurii piscicole şi de reglementare a modului de utilizare a iazurilor"[10].

3. Se cere de la autorităţile publice locale de nivelul I să conformeze contractele de arendă a iazurilor cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.51 din 16.01.2007 "Cu privire la unele măsuri de ameliorare a activităţii ramurii piscicole şi de reglementare a modului de utilizare a iazurilor".

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Drochia în anul 2006, precum şi se recomandă să urgenteze elaborarea bazei metodologice de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor de audit intern în toate subdiviziunile structurale ale UAT, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

5. Prezenta hotărîre se remite Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

6. Se ia act că:

- după finalizarea controlului, primăriile satelor Hăsnăşenii Mari şi Sofia din raionul Drochia au rambursat la bugetul raional împrumuturile în sumă de 120,0 mii lei;

- în conformitate cu decizia Consiliului raional Drochia, la Spitalul raional Drochia a fost majorată valoarea de bilanţ a fondurilor fixe cu suma de 1597,7 mii lei;

- a fost achitată suma de 2,9 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii;

- s-a asigurat restituirea sumei de 2,8 mii lei, achitată neîntemeiat pentru plata deplasărilor în interes de serviciu.

7. Despre executarea cerinţelor punctelor 1-5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1]Republicată în ediţia specială a  M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[4] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[5] Republicată în M.O., 2001, nr.147-149, pag.4.

[6] M.O., 2005, nr.176-181, art.1469.

[7] M.O., 2002,  nr.95, art. 939.

[8] M.O., 1996, nr.25, art.259.

[9] M.O., 2001, nr.31-34, art.240.

[10] M.O., 2007, nr.10-13, art.66.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)