Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 49 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Briceni şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006

Numar din data de 2007-06-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa vicepreşedintelui raionului Briceni dl V.Spătari, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Briceni dna A.Postolachi, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă şi şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, călăuzindu-se de articolul 27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Briceni şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006.

Acţiunile de control s-au efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, avînd drept obiectiv verificarea exercitării de către autorităţile publice locale a competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege pentru întregul proces de formare şi utilizare a bugetului raionului Briceni în anul de gestiune 2006.

Au fost supuse controlului:

- Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Briceni (în continuare - DGF), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentului aprobat prin decizia Consiliului raional Briceni nr.16/5 din 26.10.2004. În perioada supusă controlului, DGF a fost condusă de dna A.Postolachi, numită în funcţie conform deciziei Consiliului raional nr.2/2 din 01.07.2003;

- aparatul preşedintelui raionului Briceni; Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Briceni, 28 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul I din cadrul raionului.

A fost efectuată evaluarea activităţii sistemului de control intern în cadrul aparatului preşedintelui raionului şi DGF.

În perioada supusă controlului, atribuţia de executor (ordonator) principal de buget, conform art.30 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), art.60 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006) şi deciziei Consiliului raional Briceni nr.1/1 din 14.06.2003, a fost exercitată de dl V.Cerevatîi, preşedintele raionului Briceni.

În anul 2006, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) ale raionului Briceni au fost reglementate de prevederile Legii nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar[4] (cu modificările ulterioare), Legii nr.397-XV, Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[5] (cu modificările ulterioare), precum şi ale altor acte legislative şi normative care reglementează politica bugetar-fiscală.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza dărilor de seamă privind execuţia bugetului raionului Briceni, deciziilor Consiliului raional şi dispoziţiilor preşedintelui raionului; verificarea documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor entităţilor controlate şi confruntarea lor cu datele obţinute din diferite surse (Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Trezoreria teritorială Briceni, Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-nul Briceni, Biroul Naţional de Statistică etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raionului Briceni (în continuare - bugetul raionului), care include, ca părţi componente, bugetul raional Briceni, bugetul oraşelor Briceni şi Lipcani şi bugetele a 26 de sate (comune) din raion, a fost stabilit iniţial la venituri şi cheltuieli în aceeaşi sumă de 53846,7 mii lei. Ulterior, pe parcursul perioadei de gestiune, în urma rectificărilor, bugetul a fost precizat la partea de venituri în sumă de 83879,7 mii lei, sau cu o majorare de 30033,0 mii lei, iar la partea de cheltuieli - de 93004,6 mii lei, deficitul în sumă de 9124,9 mii lei urmînd a fi acoperit din contul soldurilor de mijloace băneşti disponibile, precum şi din contul mijloacelor de la vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică.

     Executarea bugetului raionului Briceni la partea de venituri, în anul 2006, a constituit 87888,3 mii lei, ceea ce reprezintă 104,8%, sau cu 34041,6 mii lei mai mult decît s-a planificat, inclusiv veniturile proprii - 35358,3 mii lei (faţă de 25816,9 mii lei aprobate).

 Cheltuielile au fost executate în sumă totală de 88357,2 mii lei, sau la nivelul de 95,0%, cu o diminuare faţă de planul precizat de 4647,4 mii lei. Execuţia bugetului raionului s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 8755,7 mii lei.

În urma controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Briceni pe anul 2006 şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale, au fost constatate următoarele abateri şi nereguli:

  • La formarea bugetului raionului Briceni, consiliile locale din 6 comune (Berlinţi, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Cotiujeni, Şirăuţi şi Teţcani) n-au respectat termenele de aprobare a bugetelor, prin ce nu s-au respectat prevederile art.20 alin.(4) din Legea nr.397-XV.
  • Un şir de primării din raionul Briceni n-au întreprins măsurile corespunzătoare în vederea executării părţii de venituri proprii şi reducerii restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local.
  • Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale n-au întreprins măsurile de rigoare pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale.
  • N-au fost valorificate toate mijloacele financiare preconizate pentru cheltuieli în anul 2006, cele mai mari nevalorificări ţinînd de domeniul învăţămîntului.
  • În perioada supusă controlului, la unele articole au fost admise cheltuieli cu depăşirea alocaţiilor aprobate în devizele de cheltuieli, care au generat datorii creditoare.
  • Autorităţile publice locale din 10 sate (comune) din raionul Briceni n-au respectat întocmai prevederile legale referitor la împrumuturile angajate.
  • Au fost comise unele încălcări la utilizarea mijloacelor financiare pentru investiţiile capitale. Beneficiarii de investiţii capitale în construcţii n-au calculat şi n-au transferat defalcări în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii.
  • Cu unele abateri de la legislaţia în vigoare s-a efectuat gestionarea patrimoniului public.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea "Privind Curtea de Conturi" nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Briceni:

1.1. să informeze Consiliul raional Briceni despre rezultatele controlului asupra formarii şi utilizării bugetului raionului Briceni şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006;

1.2. să înainteze către Consiliul raional propunerea privind stabilirea modului de atribuire a cheltuielilor suportate pentru efectuarea reparaţiei capitale a fondurilor fixe înregistrate la balanţa instituţiilor medico-sanitare publice la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor respective, precum şi examinarea oportunităţii majorării capitalului social al instituţiilor medico-sanitare publice cu suma cheltuielilor suportate din bugetul raionului pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale;

1.3. să asigure:

- realizarea veniturilor şi cheltuielilor în funcţie de evaluarea reală a bazei impozabile;

- luarea de măsuri eficiente în vederea micşorării restanţelor contribuabililor la bugetul local şi neadmiterii pe viitor a datoriilor cu termenul de achitare expirat;

- controlul asupra încasării depline a veniturilor proprii, precum şi asupra rambursării integrale la bugetul raional a împrumuturilor în sumă de 4665,3 mii lei;

1.4. în comun cu autorităţile publice locale, să asigure înregistrarea dreptului asupra patrimoniului conform prevederilor Legii nr.387-XV din 25.11.2004.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Briceni:

2.1. să efectueze dirijarea metodologică conformă a planificării bugetare şi să eficientizeze controlul asupra veniturilor proprii ale UAT, inclusiv prin monitorizarea prognozării corecte a veniturilor de la transmiterea în arendă a iazurilor;

2.2. să monitorizeze strict modalitatea de calculare şi transferare a defalcărilor în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii;

2.3. să organizeze ori de cîte ori este necesar instruiri ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor UAT, evidenţa contabilă şi întocmirea rapoartelor financiare.

3. Se cere de la:

- primarii satelor (comunelor) Drepcăuţi, Caracuşenii Vechi, or.Briceni, Mărcăuţi, Medveja, Lipcani, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Berlinţi să ia măsuri în vederea achitării în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii a defalcărilor corespunzătoare menţionate în hotărîre;

- primarii satelor (comunelor) Beleavinţî, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Trebisăuţi să conformeze contractele de arendă a iazurilor cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.51 din 16.01.2007 "Cu privire la unele măsuri de ameliorare a activităţii ramurii piscicole şi de reglementare a modului de utilizare a iazurilor"[6].

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Briceni în anul 2006.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

6. Despre executarea cerinţelor punctelor 1-3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[4] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[5] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[6] M.O., 2007, nr.10-13, art.66.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)