Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 30 din 12 iulie 2012 privind auditul regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și unele instituții din subordine

Numar din data de 2012-07-12 Nr. cerinte: 20 Nr. recomandari: 183

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui I.Leancă, Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe și integrării europene; dlui M.Căpățînă, Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene; dnei A.Istrati, șeful Direcției buget și finanțe a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene; dnei S.Purici, contabil-șef la Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă; dnei V.Roșca, contabil-șef al Întreprinderii de Stat "Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic", călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (Anexa nr.1), Raportul privind auditurile regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la unele instituții ale serviciului diplomatic (Anexa nr.2), Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă (Anexa nr.3)* și Raportul auditului regularităţii la Î.S. "Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic" pe lîngă Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pe anul 2011 (Anexa nr.4).

Misiunile de audit s-au desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012[2], avînd ca scop evaluarea regularității situațiilor financiare, întru asigurarea faptului că acestea nu conțin denaturări semnificative, precum și a gestionării patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3], cu abordarea bazată pe proceduri de fond și pe sistemul de control intern. În funcţie de abordarea auditului, ținîndu-se cont de semnificație, nivelul materialităţii şi riscurile identificate, au fost auditate: Aparatul central al MAEIE și 15 instituții ale serviciului diplomatic (Ambasadele Republicii Moldova în Regatul Belgia, Republica Franceză, Republica Federală Germană, Ucraina, România, Republica Turcia, Republica Italia, Federația Rusă; Consulatele Republicii Moldova în or.Frankfurt pe Main (Republica Federală Germană), or.Odesa (Ucraina), or.Iași (România), or.Istanbul (Republica Turcia), or.Bologna (Republica Italia), precum și Misiunea Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană (Bruxelles), Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (Strasbourg)). Totodată, prin prisma responsabilităților ce-i revin MAEIE în calitate de fondator, a fost auditată Întreprinderea de Stat "Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic".

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în calitate de executor de buget şi de autoritate centrală în sistemul instituțiilor serviciului diplomatic, are obligaţia să asigure administrarea conformă și rațională a fondurilor publice, funcționarea/dotarea materială a instituțiilor serviciului diplomatic, cu respectarea principiilor de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate şi legalitate.

Reglementarea activității instituțiilor serviciului diplomatic este determinată de Constituția Republicii Moldova, Legea nr.1133-XII din 04.08.1992[4], Legea nr.761-XV din 27.12.2001[5], tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte (inclusiv Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice din 18 aprilie 1961 și Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare din 24 aprilie 1963), precum și de alte acte normative. Totodată, activitatea administrativ-financiară este reglementată prin Hotărîrea Guvernului nr.987 din 11.08.2003[6], iar prin Hotărîrea Guvernului nr.1036 din 17.09.2007[7] s-a aprobat modul de încasare, utilizare și evidență a taxelor consulare și a mijloacelor speciale provenite din serviciile prestate contra plată.

Deși în perioada auditată Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în calitate de executor primar de buget, a asigurat execuția de ansamblu a alocațiilor, încadrîndu-se în limitele preconizate, și a întreprins măsuri de monitorizare a activității instituțiilor din subordine, auditul a identificat rezerve la consolidarea managementului financiar și implementarea sistemului integru de control intern prin prisma necesității ridicării nivelului de responsabilizare a șefilor de misiuni, în vederea optimizării guvernării fondurilor publice.

Avînd în vedere competențele legale și responsabilitățile părților implicate în procesele de administrare, monitorizare și raportare a situației financiare și celei patrimoniale, se relevă următoarele:

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în calitate de executor de buget şi de autoritate centrală în sistemul instituțiilor serviciului diplomatic, n-a asigurat :

în cadrul Aparatului central, monitorizarea relevantă a proceselor ce țin de planificarea și execuția bugetară, fiind admisă nevalorificarea limitelor de alocații cu 352,8 mii lei, iar deficiențele în managementul financiar și sistemul de control intern n-au oferit o asigurare rezonabilă vizînd autenticitatea, plenitudinea și corectitudinea evidenței contabile și raportării financiare. De asemenea, nu s-a respectat cadrul regulator privind procedurile de achiziţii publice, prin ce au fost formate în mod artificial datorii creditoare la finele anului 2011 în sumă de 74,3 mii lei, iar monitorizarea insuficientă a executării clauzelor contractuale a condiționat depășirea termenului de execuție a lucrărilor de reconstrucție a Sălii de protocol a ministerului;

în cadrul instituțiilor serviciului diplomatic:

♦ controlul asupra respectării de către instituțiile serviciului diplomatic a legislației ce reglementează normele contabilității și raportării financiare, precum și a cadrului legal la recrutarea persoanelor în funcția de contabil-șef;

♦ monitorizarea eficientă a procesului de contractare, achitare și raportare a serviciilior/lucrărilor pentru deservirea tehnologiilor informaționale ale instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare;

♦ dezvoltarea unui sistem al tehnologiilor informaționale pentru instituțiile serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, ceea ce reduce din operativitatea și calitatea acordării serviciilor;

♦ reglementarea exhaustivă a structurii și modului de completare a Registrelor acțiunilor consulare, precum și de perfectare a dosarelor în aspectul serviciilor prestate (componența obligatorie), ținînd cont de specificul instituției care le prestează;

♦ determinarea criteriilor prioritare în cadrul politicilor investiționale ale MAEIE, întru asigurarea cu sedii proprii a unor instituții diplomatice, ceea ce a generat riscul de pierdere a terenurilor alocate de mai mult timp (Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia, Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus), în timp ce Ambasada Republicii Moldova în Republica Italia de la începutul activității sale nu dispune de local adecvat cerințelor/standardelor minime de desfășurare a acțiunilor de prestare a serviciilor diplomatice, în special a celor consulare;

♦ reglementarea organizării și funcționării Casei de oaspeți pe lîngă Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă, precum și a procedurilor de elaborare și aprobare a structurii, statelor de personal și de stabilire a salarizării acestora, cu o eventuală revizuire a actualelor structuri și state de personal, în scopul eficientizării cheltuielilor de întreținere instituțională;

♦ înregistrarea drepturilor legale asupra Complexului de clădiri al Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă, precum și asupra terenurilor aferente acestora, cu reflectarea în evidența contabilă în modul stabilit;

♦ monitorizarea gestionării patrimoniului public de către Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă conform cadrului legal;

♦ supravegherea activității Comisiei MAEIE de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, precum şi, în comun cu Ambasada RM în Federația Rusă, a integrității picturilor din fondul Patrimoniului Naţional, transmise în calitate de expoziție Ambasadei;

în calitate de fondator, MAEIE n-a monitorizat executarea de către managerul Î.S. "DSCD" a atribuțiilor sale, neasigurînd conformitatea legală a înregistrării și evidenței unor active materiale pe termen lung (10 apartamente), primite în folosință temporară, precum și reflectarea în evidența contabilă a terenurilor aferente imobilelor (suprafața 13702,19 m2/ valoarea estimativă 39863,0 mii lei).

De asemenea, se denotă incertitudini și unele neconformități ale cadrului legal ce țin de raporturile privind delimitarea competențelor și responsabilităților MAEIE și ale instituțiilor serviciului diplomatic referitor la managementul financiar, precum și a celor ce țin de poziționarea funcției de contabil-șef în structurile instituțiilor serviciului diplomatic, responsabilitatea șefilor misiunilor pentru gestionarea patrimoniului public, asigurarea colaboratorilor cu locuințe de serviciu, cu responsabilizarea părților în vederea restituirii sumelor cauțiunilor achitate, acestea fiind un element ce afectează activitatea relevantă a instituțiilor serviciului diplomatic, fapt ce se răsfrînge asupra bunei guvernări a fondurilor publice.

Instituțiile serviciului diplomatic auditate, în calitate de persoane juridice, nu și-au îndeplinit în măsura cuvenită funcția de gestionare adecvată a fondurilor publice, avînd o responsabilitate scăzută pentru executarea limitelor de cheltuieli aprobate, cu raportarea veridică a acestora, admițînd denaturarea pentru perioada auditată a datelor raportate.

Astfel, managementul instituțional nerelevant al instituțiilor serviciului diplomatic auditate a cauzat:

♦ neînregistrarea și neraportarea terenurilor aferente clădirilor; iregularități la înregistrarea, raportarea, precum și dificultăți la utilizarea echipamentului de prelevare și procesare a datelor pentru pașapoartele biometrice; abateri de la prevederile normative în evidența mijloacelor fixe;

♦ neținerea evidenței contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor la Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgia și Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germană;

♦ situația incertă la Consulatul Republicii Moldova în or.Odesa privind terenul aferent imobilului cu suprafața de 4283 m2 (deținut din anul 2008), precum și în activitatea subdiviziunii Î.S. ,,Registru" (de circa 3 ani). În aceste circumstanțe, Consulatul Republicii Moldova în or.Odesa are conturile bancare blocate, iar autoritățile ucrainene nu au recepționat patenta consulară în vederea acreditării Consulului;

♦ nedivizarea și denaturarea raportării de către Ambasada Republicii Moldova în Ucraina a costului clădirilor și terenului, începînd cu anul 2008, cu 11993,7 mii lei mai mult - la poziția ,,Clădiri", și cu aceeași sumă mai puțin - la ,,Terenuri" ;

♦ abateri de la cadrul normativ în domeniul financiar-contabil prin neefectuarea inventarierii, în unele cazuri integrală/parțială, ceea ce a determinat formarea datoriilor (Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgia, Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germană, Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză); iregularități la efectuarea operațiunilor de casă și integritatea mijloacelor bănești în conturile bancare (Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgia și Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germană); neconformitatea ținerii evidenței contabile și raportării financiare; neîncheierea sau încheierea cu întîrziere a contractelor de responsabilitate materială (Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgia și Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză); transmiterea neconformă a documentației contabile, a situațiilor conturilor bancare, mijloacelor financiare încasate, bunurilor materiale în 12 instituții auditate, iar în alte 2 instituții nu s-a efectuat transmiterea etc.;

♦ iregularități la încasarea, utilizarea și evidența mijloacelor provenite de la prestarea serviciilor consulare și a serviciilor aferente, ceea ce a generat neasigurarea identicității datelor din evidența contabilă cu cele conținute în rapoartele statistice întocmite de serviciul consular; admiterea erorilor la atribuirea și raportarea taxelor consulare și plăților aferente acestora; admiterea achitării neregulamentare a taxelor consulare de către persoanele solicitante; achitarea unor servicii consulare sub nivelul stabilit de actele normative; utilizarea neregulamentară a taxelor consulare direct din casierie; întocmirea/completarea neregulamentară a registrelor de evidenţă a serviciilor consulare acordate (Registrul acțiunilor notariale, Registrul titlurilor de călătorie, Registrul vizelor, Registrul altor acțiuni) etc.

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă, în calitate de executor de buget, în condițiile neimplementării unui management financiar și control intern adecvat, n-a oferit o asigurare rezonabilă că fondurile publice sînt utilizate în condiții de bună guvernare. În aceste circumstanțe, auditul a constatat mai multe ilegalități și neregularități, acestea fiind expuse în Anexa nr.3 (Nu se dă publicității. Confidențial.).

Întreprinderea de Stat "Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic", în anul 2011, comparativ cu anii precedenți, a relevat o tendință pozitivă în rezultatele activității economico-financiare. În același timp, auditul a constatat unele deficiențe în managementul financiar și sistemul de control intern, cauzate de lipsa unor controale-cheie privind regularitatea aplicării principiilor de bază și a caracteristicilor calitative de ținere a contabilității, ceea ce a condiționat neînregistrarea și neraportarea pe toată perioada de activitate a terenurilor cu suprafața de circa 13702,19 m2 și valoarea estimativă de 39863,0 mii lei, precum și a unor active materiale pe termen lung (10 apartamente), primite în folosință temporară, situațiile fiind corectate pe parcursul auditului.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (Anexa nr.1), Raportul privind auditurile regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la unele instituții ale serviciului diplomatic (Anexa nr.2), Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă (Anexa nr.3 (Nu se dă publicității. Confidențial.)) și Raportul auditului regularităţii la Î.S. "Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic" pe lîngă Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pe anul 2011 (Anexa nr.4).

2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit nominalizate în pct.1 se remit:

2.1. Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, pentru documentare și luare de atitudine, conform competențelor, referitor la rezultatele auditurilor, precum și pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor acestora, și se cere:

2.1.1. examinarea la Colegiul ministerului, cu participarea instituțiilor din subordine, a situațiilor și neregulilor constatate și, după caz, evaluarea gradului de responsabilitate, prin prisma obligațiilor ce le revin, a persoanelor cu funcții de răspundere, asigurînd întreprinderea acțiunilor pentru lichidarea neregulilor constatate, inclusiv cu sesizarea, după caz, a organelor de drept, conform competențelor;

2.1.2. intensificarea controlului asupra respectării cadrului normativ din domeniul său de activitate și a reglementărilor privind organizarea și funcționarea instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa, în vederea asigurării unei bune guvernări a banilor publici și administrării patrimoniului de stat;

2.1.3. acordarea de către MAEIE a asistenței metodologice prin elaborarea unor proceduri de control intern, în vederea asigurării veridicității și uniformității evidenței contabile și raportării financiare;

2.1.4. reglementarea organizării și funcționării Casei de oaspeți pe lîngă Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă, precum și a stabilirii structurii, statelor de personal și salarizării personalului;

2.1.5. reglementarea modului de completare a Registrelor acțiunilor consulare, precum și de perfectare a dosarelor în aspectul acțiunilor prestate (componenței obligatorii);

2.1.6. determinarea criteriilor prioritare în cadrul politicilor investiționale ale MAEIE, întru asigurarea cu sedii proprii a unor instituții diplomatice (Ambasada Republicii Moldova în Republica Italia), precum și monitorizarea situației în vederea excluderii riscului de pierdere a terenurilor destinate pentru construcția sediilor Ambasadei Republicii Moldova în Republica Turcia și Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus);

2.1.7. asigurarea executării conforme a responsabilităților în calitate de fondator;

2.1.8. identificarea persoanelor din cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă și Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză responsabile de admiterea neregularităților la gestionarea fondurilor publice, asigurînd, în limita prevederilor legale, restabilirea lipsurilor de bunuri în valoare de 371,5 mii RUB și 2,1 mii USD și, respectiv, 53,0 mii lei;

2.2. Instituțiilor serviciului diplomatic auditate, și se cere:

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor;

2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.3. Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă, și se cere:

2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor;

2.3.2. respectarea normelor legale la efectuarea cheltuielilor cu utilizarea mijloacelor publice, precum și asigurarea gestionării legale a patrimoniului public prin implementarea unui management instituțional adecvat și a elementelor corespunzătoare ale sistemului de control intern;

2.4. Întreprinderii de Stat "Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic", pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului;

2.5. Ministerului Finanțelor, pentru informare despre rezultatele auditurilor și luare de atitudine, conform competenţelor atribuite, ținînd cont de iregularitățile constatate, și se cere, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, să revadă modalitatea privind necalcularea uzurii mijloacelor fixe administrate de insituțiile serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare;

2.6. Guvernului, pentru documentare și luare de atitudine, în vederea:

2.6.1. înregistrării drepturilor legale asupra Complexului de clădiri al Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă, precum și asupra terenurilor aferente;

2.6.2 asigurării elaborării și aprobării Regulamentului privind procedura de acordare a vizelor întru implementarea conformă a prevederilor alin.(3) art.20 din Legea nr.200 din 16.07.2010 ,,Privind regimul străinilor în Republica Moldova";

2.6.3. soluționării situației incerte privind activitatea Consulatului Republicii Moldova în or.Odesa și subdiviziunii Î.S. ,,Registru", ceea ce a dus la nerecepționarea patentei consulare în vederea acreditării Consulului, precum și la neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra terenului aferent imobilului cu suprafața de 4283 m2;

2.7. Parlamentului, inclusiv Comisiei permanente politică externă și integrare europeană și Comisiei permanente economie, buget și finanțe ale Parlamentului, pentru informare.

3. Se ia act că, pînă la raportarea rezultatelor auditului:

3.1. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene:

3.1.1. în calitate de fondator, a încheiat, la 24.01.2012, contractul cu directorul Întreprinderii de Stat "Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic", a întocmit și a anexat la documentele de constituire lista bunurilor depuse în capitalul social, cu indicarea valorii în actul de inventariere a bunurilor întreprinderii, acestea fiind aprobate de către fondator;

3.1.2. prin informația din 11.07.2012, a comunicat despre inițierea măsurilor în vederea implementării recomandărilor auditului, cu remedierea și lichidarea unor deficiențe și iregularități la capitolul servicii consulare, inclusiv de către Departamentul Afaceri Consulare, din 20.06.2012, au fost perfectate registrele tipice/speciale privind acțiunea consulară (serviciul cetățenie,legalizarea actelor oficiale și dobîndirea/redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova), cu indicarea tuturor elementelor regulamentare;

3.2. Întreprinderea de Stat "Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic" a corectat evidența contabilă și situațiile financiare raportate pe anul 2011, după cum urmează:

3.2.1. a înregistrat în evidența contabilă terenurile aferente imobilelor cu suprafața de 3702,19 m2 și valoarea estimativă de 39863,0 mii lei, conformînd evidența analitică pe tipuri, destinație și locuri de amplasare;

3.2.2. a înregistrat în evidența contabilă cele 10 apartamente primite în folosință temporară, asigurînd ținerea evidenţei analitice a activelor materiale pe termen lung în aspectul tipurilor de active şi proprietari, inclusiv în natură, însă, datorită faptului că apartamentele menționate au fost transmise/primite în lipsa actelor de primire/predare, inițial fiind înregistrate la valoarea de 1,0 lei, ulterior, potrivit informației prezentate, valoarea înregistrată pentru 9 apartamente a constituit 4,2 mil.lei;

3.2.3. a constituit rezervele prevăzute de statut prin calcularea defalcărilor în acest fond în mărime de 16,4 mii lei pînă la raportarea situațiilor financiare;

3.2.4. a corectat înregistrarea cheltuielilor de reconstrucție reflectate incorect la poziția "Alte rezerve" în sumă de 1253,2 mii lei.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.1, subpct.2.2., subpct. 2.3., subpct. 2.4. și subpct. 2.5. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

* Nu se dă publicității. Confidențial.

[2]Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012'' (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

[4] Legea nr.1133-XII din 04.08.1992 "Cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state". 

[5] Legea nr.761-XV din 27.12.2001 "Cu privire la  serviciul diplomatic".

[6] Hotărîrea Guvernului nr.987 din 11.08.2003 "Despre aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-financiară  a instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare". 

[7] Hotărîrea Guvernului nr.1036 din 17.09.2007 "Pentru aprobarea unor regulamente privind modul de încasare, utilizare și evidență a taxelor consulare și a mijloacelor speciale provenite la serviciile prestate contra plată".

Recomandari (183)

1. Să asigure, prin prisma consolidării managementului financiar şi a elementelor sistemului de control intern, lichidarea neregulilor constatate de audit, cu excluderea admiterii acestora în cadrul gestiunii fondurilor publice.

2. Să respecte regulile generale de reglementare a contabilităţii, asigurînd corectitudinea şi plenitudinea înregistrărilor contabile, cu raportarea veridică a situaţiilor financiare şi patrimoniale.

3. Să asigure organizarea efectuării regulamentare a inventarierii tuturor articolelor de bilanţ, în special a situaţiei decontărilor.

4. Să consolideze politicile în domeniul resurselor umane, avînd în vedere fenomenul constant de menţinere a unui număr impunător de funcţii vacante.

5. Să aplice măsuri concrete în vederea intensificării activităţilor şi responsabilizării membrilor grupului de lucru, cu înlăturarea neregulilor identificate şi delimitarea exhaustivă a responsabilităţilor delegate acestora, asigurînd efectuarea achiziţiilor publice conform prevederilor legale.

6. Să asigure respectarea legislaţiei la capitolul prestarea acţiunilor/serviciilor consulare, cu consolidarea cooperării între Serviciul contabil şi Serviciul consular şi responsabilizarea personalului implicat în aceste procese.

7. Să asigure funcţionalitatea activităţii Serviciului audit intern (Direcţia Inspecţie şi Audit Intern).

1. Să examineze problemele legate de incertitudinile cadrului legal ce ţin de competenţele şi responsabilităţile MAEIE şi instituţiilor serviciului diplomatic privind managementul financiar, precum şi a celor ce ţin de poziţionarea funcţiilor de contabil-şef în structura acestora, înaintînd propunerile respective Guvernului.

2. Să examineze situaţia ce ţine de contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale de către Ambasada RM în Republica Italia, cu întreprinderea măsurilor de rigoare şi monitorizarea utilizării banilor publici.

3. Să elaboreze un mecanism unificat, bazat pe criterii bine determinate, pentru contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale, luînd în consideraţie şi eliminarea riscului de nesecurităţii informaţiei deţinute de către instituţiile serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare.

4. Să examineze toate oportunităţile şi posibilele surse de finanţare pentru dezvoltarea tehnologiilor informaţionale în cadrul MAEIE şi instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

5. Să asigure contractarea serviciilor/lucrărilor în domeniul tehnologiilor informaţionale în condiţii de maximă eficienţă a banilor publici, monitorizînd cu stricteţe volumul serviciilor prestate şi achitate, precum şi securitatea datelor de care dispun acestea.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

7. Să asigure ţinerea evidenţei contabile în natură a terenurilor aferente clădirilor, în vederea asigurării integrităţii acestora.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

6. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile, cu întreprinderea măsurilor concrete în vederea eliminării neregulilor constatate.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

8. În comun cu MAEIE, să găsească pîrghii şi surse în vederea iniţierii lucrărilor de proiectare şi construcţie a imobilelor.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

9. Să asigure înregistrarea şi raportarea conformă a echipamentului de prelevare şi procesare a datelor pentru paşapoartele biometrice.

10. Să examineze situaţiile privind priorităţile de asigurare cu sedii a unor instituţii diplomatice, stabilind prioritizări în politicile investiţionale, precum şi cu privire la imobilul şi terenul aferent Consulatului RM în or.Odesa, cu soluţionarea problemei, inclusiv cea de neacreditare a acestuia.

11. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile la capitolul cauţiuni, corectînd situaţiile denaturate.

11. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile la capitolul cauţiuni, corectînd situaţiile denaturate.

11. Să asigure conformitatea ţinerii evidenţei contabile la capitolul cauţiuni, corectînd situaţiile denaturate.

12. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea restituirii cauţiunii cu termenul de achitare expirat în mărime de 26,6 mii lei/1600 euro.

13. Să asigure monitorizarea evidenţei cauţiunilor, cu respectarea termenelor de restituire a acestora.

14. Să revizuiască reglementările privind modul de asigurare a colaboratorilor cu locuinţe de serviciu prin achitarea cauţiunilor din contul misiunilor, examinînd oportunitatea introducerii altor modalităţi de achitare, cu excluderea factorului de risc al dezafectării banilor publici şi prezenţa litigiilor.

15. Să ia atitudine faţă de situaţia creată la Consulatul General al RM în or. Frankfurt pe Main, fiind admisă imobilizarea mijloacelor publice în sumă de 1839,0 euro, transferate în anul 2002, şi asigurarea restituirii lor tocmai în anul 2015.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

16. Să efectueze inventarierea în corespundere cu normele cadrului legal, asigurînd conformitatea evidenţei şi raportării situaţiilor financiare şi patrimoniale, întreprinzînd măsuri de lichidare a datoriilor formate.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

17. Să intensifice măsurile sistemului de control intern pentru excluderea pe viitor a neregulilor constatate ce ţin de acurateţea şi plenitudinea documentării acţiunilor consulare prestate şi a registrelor ţinute.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

18. Să asigure efectuarea periodică a verificărilor între serviciul contabil şi serviciul consular referitor la corectitudinea şi plenitudinea încasării taxelor consulare şi mijloacelor aferente acestora, cu întocmirea actelor de verificare respective.

19.Să asigure perfecţionarea/completarea cadrului regulator/instituţional referitor la structura şi modul de completare a registrelor ţinute de misiunile diplomatice, precum şi la modul de întocmire şi perfectare a dosarelor în aspectul acţiunilor prestate (componenţa obligatorie).

20. Să ia atitudine faţă de neregularităţile ce ţin de efectuarea operaţiunilor de casă şi integritatea mijloacelor băneşti în conturile bancare, cu întreprinderea măsurilor de remediere.

21. Să întreprindă toate măsurile de rigoare privind conformarea activităţii statutare a Consulatului Republicii Moldova în or.Odesa.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

22. Să asigure respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de responsabilitate materială.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

23. Să excludă faptele de netransmitere a documentelor cu caracter financiar la expirarea mandatului contabilului-şef al misiunii.

24.Să ţină cont de prevederile legislaţiei la recrutarea personalului în funcţia de contabil-şef.

Cerinte (20)

2.1. Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, pentru documentare și luare de atitudine, conform competențelor, referitor la rezultatele auditurilor, precum și pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor acestora, și se cere: 2.1.1. examinarea la Colegiul ministerului, cu participarea instituțiilor din subordine, a situațiilor și neregulilor constatate și, după caz, evaluarea gradului de responsabilitate, prin prisma obligațiilor ce le revin, a persoanelor cu funcții de răspundere, asigurînd întreprinderea acțiunilor pentru lichidarea neregulilor constatate, inclusiv cu sesizarea, după caz, a organelor de drept, conform competențelor; 2.1.2. intensificarea controlului asupra respectării cadrului normativ din domeniul său de activitate și a reglementărilor privind organizarea și funcționarea instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa, în vederea asigurării unei bune guvernări a banilor publici

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.2.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.2.2. consolidarea managementului financiar și implementarea elementelor sistemului de control intern adecvate, în vederea bunei guvernări a fondurilor publice;

2.3.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului, cu lichidarea iregularităților constatate, stabilind un plan concret de măsuri și persoanele responsabile de realizarea lor; 2.3.2. respectarea normelor legale la efectuarea cheltuielilor cu utilizarea mijloacelor publice, precum și asigurarea gestionării legale a patrimoniului public prin implementarea unui management instituțional adecvat și a elementelor corespunzătoare ale sistemului de control intern;

2.4. Întreprinderii de Stat „Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic", pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului;

2.5. Ministerului Finanțelor, pentru informare despre rezultatele auditurilor și luare de atitudine, conform competenţelor atribuite, ținînd cont de iregularitățile constatate, și se cere, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, să revadă modalitatea privind necalcularea uzurii mijloacelor fixe administrate de insituțiile serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare;