Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 48 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Anenii Noi şi corectitudinii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006

Numar din data de 2007-06-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa vicepreşedintelui raionului Anenii Noi dl I.Chiperi, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Anenii Noi dna L.Ciuhnenco, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă şi şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Anenii Noi şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, avînd drept obiectiv stabilirea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului raionului şi relaţiile cu bugetele de alte niveluri, aprecierea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale şi a eficienţei gestionării patrimoniului public administrat de către autorităţile raionului, evaluarea procesului de implementare a sistemului de control intern şi a tehnologiilor informaţionale în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale.

Au fost supuse controlului: aparatul preşedintelui raionului Anenii Noi, subdiviziunile Consiliului raional Anenii Noi, unele primării din raionul Anenii Noi.

În conformitate cu art.30 alin.(1) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), art.60 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publica locala"[3] (cu modificările şi completările ulterioare, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006; în continuare - Legea nr.123-XV) şi în baza deciziei Consiliului raional Anenii Noi nr.01-01 din 24.06.2003, în perioada supusă controlului, atribuţia de executor (ordonator) principal de buget a fost executată de preşedintele raionului Anenii Noi dl V.Vîzdoagă.

În anul 2006, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) ale raionului Anenii Noi au fost reglementate de Legea nr.397-XV, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar si procesul bugetar"[4] (cu modificările şi completările ulterioare), Legea nr.123-XV şi de alte acte normative şi legislative. Executarea investiţiilor capitale din contul mijloacelor bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a fost reglementată de Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[5] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.291-XVI), Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[6] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII).

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost acumulate prin analiza rapoartelor privind executarea bugetului raionului Anenii Noi, deciziilor Consiliului raional, verificarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile, analiza datelor entităţilor controlate şi confruntarea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Anenii Noi, Trezoreria teritorială Anenii Noi, explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.). În procesul controlului au fost intervievaţi angajaţi ai entităţilor supuse controlului.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raionului Anenii Noi (în continuare - bugetul raionului) pe anul 2006, care include, ca părţi componente, bugetul raional Anenii Noi, bugetul oraşului Anenii Noi şi bugetele a 25 de sate (comune) din raion, a fost stabilit şi ulterior precizat de către Consiliul raional Anenii Noi şi consiliile unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) la partea de venituri în sumă totală de 89362,0 mii lei, iar la partea de cheltuieli - de 104546,5 mii lei, cu un deficit bugetar în sumă totală de 15184,5 mii lei, acesta urmînd să fie acoperit din contul soldului de mijloace băneşti disponibile în sumă de 13573,2 mii lei, precum şi din contul mijloacelor din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică în sumă de 1611,3 mii lei.

Veniturile bugetului raionului Anenii Noi pe anul 2006 au fost executate în volum de 96044,0 mii lei (sau la nivelul de 107,5%), cu 6682,0 mii lei mai mult decît planul precizat pentru perioada de gestiune.

Cheltuielile au fost executate în sumă totală de 96374,6 mii lei, sau la nivelul de 92,2%, cu o diminuare faţă de planul precizat de 8171,9 mii lei. Execuţia bugetului raionului s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 16970,1 mii lei.

În urma controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Anenii Noi pe anul 2006 şi corectitudinii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale, au fost constatate următoarele probleme, abateri şi nereguli:

  • Bugetele satelor Hîrbovăţ şi Varniţa au fost aprobate de către consiliile locale cu depăşirea termenului stabilit, prin ce nu s-au respectat prevederile art.20 alin.(4) din Legea nr.397-XV.
  • Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale din raionul Anenii Noi au efectuat o prognozare şi planificare necorespunzătoare a veniturilor bugetului raionului şi n-au operat la timp şi calitativ rectificările corespunzătoare în bugetele locale. Ca rezultat, au fost admise discrepanţe semnificative privind gradul de realizare la executarea acumulărilor pe categorii de venituri.
  • Un şir de primării din raionul Anenii Noi n-au întreprins măsurile corespunzătoare în vederea executării părţii de venituri proprii şi reducerii restanţelor contribuabililor la bugetul local.
  • Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale nu şi-au exercitat integral atribuţiile şi n-au întreprins măsuri eficiente pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale.
  • La execuţia bugetului raionului n-au fost valorificate mijloacele financiare preconizate pentru cheltuieli, cele mai mari nevalorificări ţinînd de domeniile învăţămînt, cultură, artă, sport şi acţiunile pentru tineret.
  • Cu toate că controlul intern în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Anenii Noi poate fi acceptat ca funcţional, acesta urmează a fi conformat cerinţelor înaintate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea "Privind Curtea de Conturi" nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Anenii Noi:

1.1. să informeze Consiliul raional Anenii Noi despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Anenii Noi şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006;

1.2. să asigure:

1.2.1. eficientizarea controlului privind legalitatea utilizării mijloacelor financiare destinate investiţiilor capitale, precum şi ţinerea evidenţei conforme a acestora;

1.2.2. îmbunătăţirea calităţii gestiunii economico-financiare în ce priveşte exactitatea şi realitatea datelor raportate prin conturile de execuţie, stabilirea, urmărirea şi încasarea în termenele legale a veniturilor, legalitatea cheltuielilor;

1.2.3. diminuarea restanţelor contribuabililor la bugetul local şi neadmiterea datoriilor cu termenul de achitare expirat;

1.2.4. respectarea legislaţiei la achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor în limitele alocaţiilor bugetare.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Anenii Noi:

2.1. să eficientizeze controlul asupra elaborării, conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum şi estimării reale a potenţialului bugetelor, în scopul utilizării mai eficiente a lor, cu excluderea practicii diminuării neîntemeiate a bazei de calcul şi, implicit, a veniturilor bugetare;

2.2. să efectueze dirijarea metodologică conformă a planificării bugetare;

2.3. să organizeze ori de cîte ori este necesar instruiri ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor UAT, evidenţa contabilă şi întocmirea rapoartelor financiare.

3. Se ia act că aparatul preşedintelui raionului Anenii Noi a întreprins măsuri în vederea excluderii din evidenţa contabilă a fondurilor fixe în sumă de 277,0 mii lei, transmise cu titlu gratuit, şi întocmirii registrului de evidenţă a dispoziţiilor de încasare şi plată.

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Anenii Noi în anul 2006.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

6. Despre executarea cerinţelor pct.1 şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., ediţia specială din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[4] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[5] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[6] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)