Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 47 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Căuşeni şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006

Numar din data de 2007-06-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Căuşeni dl Gh. Tabunşcic, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Căuşeni dl S.Buga, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzari, şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Căuşeni şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, avînd drept obiectiv stabilirea corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Căuşeni şi relaţiile cu bugetele de alte niveluri, aprecierea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale, aprecierea eficienţei gestionării patrimoniului public administrat de către autorităţile raionului.

Au fost supuse controlului: aparatul preşedintelui raionului Căuşeni, unele subdiviziuni ale Consiliului raional, unele primării din raionul Căuşeni.

În anul 2006, elaborarea, aprobarea şi executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului Căuşeni au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr. 847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[3] (cu modificările şi completările ulterioare), Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publica locala"[4] (cu modificările şi completările ulterioare, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006; în continuare - Legea nr.123-XV), de alte acte legislative şi normative.

Finanţarea şi executarea investiţiilor capitale din bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în anul 2006 au fost reglementate de Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[5] (cu completările şi modificările ulterioare), Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului" nr.1166-XIII din 30.04.1997[6] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII), de alte acte legislative.

În conformitate cu art.30 din Legea nr.397-XV şi art.60 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV, funcţia de executor (ordonator) principal de buget, în perioada supusă controlului, a fost exercitată de dl Gh. Tabunşcic, preşedintele raionului Căuşeni.

Probele de control au fost colectate prin metoda analizei rapoartelor financiare privind executarea bugetului raionului Căuşeni, deciziilor Consiliului raional, verificării selective a documentelor primare şi registrelor contabile, explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere, examinarea altor documente (contracte, ordine, dispoziţii) etc.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raionului Căuşeni (în continuare - bugetul raionului) pentru anul 2006, care include ca părţi componente bugetul raional Căuşeni, bugetele oraşelor Căuşeni şi Căinari şi bugetele a 25 de sate (comune), a fost stabilit şi ulterior precizat de către Consiliul raional Căuşeni şi consiliile unităţilor administrativ-teritoriale la partea de venituri în sumă de 99395,0 mii lei, iar la partea de cheltuieli - 108023,4 mii lei, cu un deficit bugetar în sumă de 8628,4 mii lei, care urma să fie acoperit din contul soldurilor de mijloace băneşti disponibile la începutul anului în sumă de 7133,5 mii lei, precum şi din mijloacele provenite de la operaţiunile cu capital în sumă de 1499,8 mii lei.

În cadrul controlului privind formarea şi utilizarea resurselor bugetului raionului Căuşeni şi corectitudinea efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006, au fost constatate următoarele abateri şi nereguli:

• În procesul de evaluare a bugetului local, primăria oraşului Căuşeni şi unele primării au subevaluat unele categorii de venituri proprii cu 146,6 mii lei, fapt ce a influenţat negativ asupra exactităţii surselor de constituire a veniturilor proprii, precum şi asupra stabilirii corecte a transferurilor de susţinere financiară a teritoriului.

Unele autorităţi executive ale unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) n-au întreprins măsuri eficiente în vederea executării părţii de venituri proprii şi reducerii restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local.

Sub aspect funcţional, gradul de execuţie a cheltuielilor bugetare precizate pe anul 2006, pe toate componentele, a fost cuprins între 75,6% şi 99,9%, nefiind valorificate mijloace financiare pentru cheltuielile preconizate în sumă totală de 5391,5 mii lei, din care cele mai mari nevalorificări ţin de domeniile învăţămînt (2222,0 mii lei), gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe (726,8 mii lei).

Executarea cheltuielilor bugetare, inclusiv evidenţa acestora, s-a efectuat cu anumite abateri şi încălcări ale legislaţiei în vigoare, fiind admise, în consecinţă, cheltuieli ineficiente în sumă de 181,7 mii lei şi depăşirea limitelor bugetare de cheltuieli cu 143,5 mii lei.

De către autorităţile publice din raionul Căuşeni n-au fost întreprinse măsuri eficiente în vederea încasării în termene legale a datoriilor debitoare, fapt care a dus la crearea datoriilor debitoare cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 234,4 mii lei.

Consiliul raional Căuşeni şi Direcţia generală finanţe, pe parcursul anului 2006, cu încălcarea prevederilor legale, au redistribuit neîntemeiat transferurile destinate bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi II în sumă de 1158,9 mii lei.

La executarea cheltuielilor bugetare pentru investiţiile capitale s-au admis cazuri de acceptare spre executare a devizelor de cheltuieli întocmite eronat; nereflectarea în rapoartele financiare a lucrărilor nefinisate în sumă de 229,5 mii lei; neînregistrarea în evidenţa contabilă (la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe) a cheltuielilor în sumă de 65,0 mii lei, a mijloacelor fixe de 701,1 mii lei, a construcţiilor nefinisate în valoare de 913,5 mii lei la categoria mijloace fixe.

Cu încălcarea prevederilor legale, Consiliul raional Căuşeni a decis înstrăinarea în folosul unei structuri private a patrimoniului public (gazoductul spre satul Sălcuţa) cu valoarea de 2615,6 mii lei.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Căuşeni:

1.1. să informeze în şedinţa Consiliului raional despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Căuşeni şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006;

1.2. în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I, să elaboreze şi să aprobe un plan concret de acţiuni privind lichidarea neajunsurilor constatate;

1.3. să asigure:

- inventarierea completă a materiei impozabile, în scopul plenitudinii acumulării surselor de venituri proprii, precum şi corectitudinea efectuării şi utilizării transferurilor către autorităţile publice locale de nivelul I;

- intensificarea controlului privind legalitatea utilizării mijloacelor financiare, inclusiv a celor destinate investiţiilor capitale;

- analiza cauzelor de tergiversare a dării în exploatare a 10 obiecte cu valoarea de 913,5 mii lei, care deja funcţionează, precum şi luarea de măsuri concrete de recepţionare finală a lucrărilor;

- înregistrarea în evidenţa contabilă a gazoductului Copanca-Valea Verde în sumă de 707,1 mii lei.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Căuşeni:

2.1. să eficientizeze controlul privind elaborarea, conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare, a pronosticului bugetului raionului, cu analiza corespunzătoare a surselor de venituri ale UAT şi a planificării corecte a acestora;

2.2. să utilizeze cu maximă eficienţă metodele de identificare a impozitelor şi taxelor cuvenite bugetelor locale;

2.3. să organizeze instruiri în probleme ce ţin de aplicarea actelor normative la elaborarea bugetelor UAT, evidenţa contabilă şi întocmirea rapoartelor financiare privind executarea bugetelor;

2.4. să întreprindă măsuri regulamentare pentru lichidarea datoriilor creditoare cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 219,3 mii lei.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Căuşeni.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

5. Se ia act că:

5.1. Consiliul raional Căuşeni a anulat decizia de transmitere cu titlu gratuit în proprietate privată a gazoductului spre satul Sălcuţa, raionul Căuşeni, cu valoarea de bilanţ de 2615,6 mii lei;

5.2. lucrările nefinisate în sumă de 229,5 mii lei au fost reflectate în raportul financiar;

5.3. valoarea lucrărilor de proiectare privind reconstrucţia apeductului or.Căuşeni în sumă de 65,0 mii lei a fost înregistrată la majorarea valorii de bilanţ.

6. Despre executarea cerinţelor pct.1 şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[4] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[5] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[6] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)