Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 33 din 8 august 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Orhei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public

Numar din data de 2011-08-08 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 48

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Orhei dl Ion Ştefîrţa, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Orhei dna Galina Colun, şefului Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport dna Eudochia Ştefirţa, şefului Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei dl Ion Racu, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Orhei dl Vitalie Balinschi, comisarului adjunct al raionului Orhei dl Grigore Josan, primarului or.Orhei dl Vitalie Colun, primarului s.Peresecina dl Nicolae Buzu, primarului s.Susleni dl Ilie Boldurat, primarului com.Pohrebeni dl Veaceslav Godoroja, primarului com.Morozeni dl Dorin Zghibarţa, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetului raional Orhei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în temeiul Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd drept obiectiv evaluarea conformităţii legale a execuţiei veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional Orhei pe anul 2010, precum şi gestionării patrimoniului public.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, cum ar fi: examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi informaţiilor financiare; observaţiile directe.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa, Curtea de Conturi

a constatat:

Raportul auditului bugetului raional Orhei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public a relevat existenţa multiplelor iregularităţi şi neconformităţi admise la utilizarea mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public, care se exprimă prin următoarele:

  • Managementul existent la administrarea veniturilor bugetului raional Orhei nu a asigurat încasarea deplină a tuturor veniturilor planificate. Executarea veniturilor pe compartimente cu o variaţie semnificativă denotă planificarea neconformă a acestora.
  • Existenţa pe parcursul anului 2010 a unor rezerve la încasarea mijloacelor speciale.
  • Managementul ineficient, precum şi diminuarea încasării unor venituri nu au permis valorificarea integrală a mijloacelor financiare pentru cheltuielile preconizate în anul 2010. Totodată, planificarea cheltuielilor ce ţin de asigurarea activităţii unităţilor de personal din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale a fost efectuată cu unele deficienţe, care au generat micşorarea neargumentată a cheltuielilor medii pentru asigurarea activităţii unei unităţi de personal din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi majorarea cheltuielilor medii pentru o unitate din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din subordinea Consiliului raional.
  • Modalitatea de distribuire a responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri ale autorităţilor administraţiei publice locale din subordinea Consiliului raional Orhei şi organizarea insuficientă a sistemului de control intern din cadrul acestora în procesul de utilizare a mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii au generat un risc sporit de folosire neconformă a mijloacelor financiare.
  • Managementul existent nu a asigurat regularitatea necesară la executarea unor cheltuieli ce ţin de domeniul asistenţei sociale şi altor transferuri către populaţie. Nu a fost asigurată respectarea întocmai a prevederilor legale la utilizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
  • Nerespectarea actelor normative în domeniul investiţiilor şi reparaţiilor capitale a cauzat: executarea lucrărilor în lipsa proiectului elaborat şi verificat regulamentar, precum şi fără efectuarea procedurilor de achiziţie publică; majorarea neîntemeiată a valorii lucrărilor executate; nerespectarea procedurii de recepţie a lucrărilor; suportarea cheltuielilor pentru reparaţia capitală a mijloacelor fixe din gestiunea unei autorităţi publice centrale. Situaţia menţionată, care a generat cheltuieli neregulamentare în sumă de 9014,4 mii lei, a fost cauzată de lipsa unui management eficient al mijloacelor financiare alocate pentru investiţiile şi reparaţiile capitale, precum şi de nerespectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de acest domeniu.
  • Procesul de gestionare a patrimoniului raional a fost afectat de un şir de deficienţe şi lacune, ce se exprimă prin: lipsa unei evidenţe conforme a patrimoniului public; neasigurarea înregistrării integrale a dreptului asupra patrimoniului şi a modalităţii raportării utilizării acestuia. Totodată, modul de gestionare a patrimoniului raional nu oferă o informaţie exhaustivă privind valoarea bunurilor publice, iar incorectitudinea gestionării acestuia a generat un risc înalt de pierdere a drepturilor de proprietate asupra patrimoniului.
  • Nivelul redus al managementului contabil a condiţionat înregistrări neconforme ale operaţiunilor economice efectuate, deţinerea de bunuri materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii acestora, deficienţe în situaţiile privind decontările, toate acestea ducînd la denaturarea situaţiilor patrimoniale raportate.

         Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetului raional Orhei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit aparatului preşedintelui raionului Orhei şi primăriilor: or.Orhei, satelor Peresecina şi Susleni, comunelor Morozeni şi Pohrebeni, şi se cere examinarea acestora în şedinţele Consiliului raional şi consiliilor locale, cu adoptarea deciziilor de rigoare pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre iregularităţile şi neajunsurile constatate în cadrul auditului bugetului raional Orhei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, pentru luare de atitudine.

4. Se ia act că:

4.1. primăria s. Susleni a întocmit şi a prezentat auditului dosarul privind achiziţia lucrărilor de reparaţie capitală a Liceului "Vasile Lupu" din s. Susleni;

4.2. Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei a prezentat actele de recepţie finală a lucrărilor de conectare la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural, prin ce s-a asigurat confirmarea acordării regulamentare a compensaţiei în sumă de 29,3 mii lei.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (48)

1. În comun cu Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei, să întreprindă masuri eficiente pentru calcularea şi încasarea tuturor veniturilor din teritoriul administrat.

2. Să asigure o estimare argumentată, din punct de vedere economic, a veniturilor proprii pasibile încasării.

3. Să oficializeze relaţiile de transportare şi de păstrare pe terenuri speciale a mijloacelor de transport, cu elaborarea unor tarife exhaustive, precum şi cu întreprinderea măsurilor legale de transmitere în arendă a spaţiilor neutilizate.

4. Să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum şi la executarea conformă a cheltuielilor preconizate.

5. Asigurarea planificării cheltuielilor pentru activitatea unei unităţi de personal în conformitate cu prevederile regulamentare.

6. Revizuirea unităţilor de personal din entităţi, cu ajustarea acestora la limitele de personal şi asigurarea executării atribuţiilor funcţionale potrivit prevederilor regulamentare.

7. Stabilirea unor criterii bine determinate la premierea funcţionarilor.

8. Asigurarea executării cheltuielilor potrivit competenţelor delimitate.

9. Confirmarea regulamentară a dreptului la compensaţii, cu înlăturarea neajunsurilor constatate.

10. Perfecţionarea Regulamentului privind constituirea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă, cu excluderea finanţării cheltuielilor ce nu se asimilează celor cu caracter excepţional şi imprevizibil.

11. Planificarea şi executarea cheltuielilor ce nu poartă caracter excepţional şi imprevizibil din contul alocaţiilor de bază.

12. Stabilirea unor proceduri de control intern privind asigurarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

13. Eficientizarea monitorizării valorificării mijloacelor pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu delimitarea competenţelor la efectuarea cheltuielilor publice potrivit cadrului legal.

14. Întreprinderea măsurilor eficiente întru restituirea mijloacelor financiare achitate neîntemeiat.

14. Întreprinderea măsurilor eficiente întru restituirea mijloacelor financiare achitate neîntemeiat.

14. Întreprinderea măsurilor eficiente întru restituirea mijloacelor financiare achitate neîntemeiat.

15. Constituirea unor proceduri stricte de executare a lucrărilor doar în baza proiectelor elaborate şi verificate regulamentar.

15. Constituirea unor proceduri stricte de executare a lucrărilor doar în baza proiectelor elaborate şi verificate regulamentar.

15. Constituirea unor proceduri stricte de executare a lucrărilor doar în baza proiectelor elaborate şi verificate regulamentar.

15. Constituirea unor proceduri stricte de executare a lucrărilor doar în baza proiectelor elaborate şi verificate regulamentar.

15. Constituirea unor proceduri stricte de executare a lucrărilor doar în baza proiectelor elaborate şi verificate regulamentar.

15. Constituirea unor proceduri stricte de executare a lucrărilor doar în baza proiectelor elaborate şi verificate regulamentar.

16. Implementarea unor proceduri ale controlului intern care să asigure excluderea deficienţelor constatate.

16. Implementarea unor proceduri ale controlului intern care să asigure excluderea deficienţelor constatate.

16. Implementarea unor proceduri ale controlului intern care să asigure excluderea deficienţelor constatate.

16. Implementarea unor proceduri ale controlului intern care să asigure excluderea deficienţelor constatate.

16. Implementarea unor proceduri ale controlului intern care să asigure excluderea deficienţelor constatate.

16. Implementarea unor proceduri ale controlului intern care să asigure excluderea deficienţelor constatate.

16. Implementarea unor proceduri ale controlului intern care să asigure excluderea deficienţelor constatate.

17. Atribuirea corectă a cheltuielilor conform destinaţiei.

18. Monitorizarea implementării subproiectelor în condiţiile contractate.

19. Asigurarea efectuării achiziţiilor publice în strictă corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.

19. Asigurarea efectuării achiziţiilor publice în strictă corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.

19. Asigurarea efectuării achiziţiilor publice în strictă corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.

19. Asigurarea efectuării achiziţiilor publice în strictă corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.

19. Asigurarea efectuării achiziţiilor publice în strictă corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.

19. Asigurarea efectuării achiziţiilor publice în strictă corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.

19. Asigurarea efectuării achiziţiilor publice în strictă corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.

20. Examinarea modului de gestionare a patrimoniului public, cu întreprinderea măsurilor eficiente de soluţionare a problemelor existente.

21. Înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor publice şi contabilizarea conformă a lor potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

22. Ajustarea datelor din evidenţa contabilă privind patrimoniul transmis în gestiune.

23. Implementarea unor proceduri eficiente de control intern ce ţin de domeniul respectiv şi asigurarea inventarierii bunurilor aflate în proprietatea publică locală.

24. Ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu asigurarea înlăturării tuturor deficienţelor constatate de audit.

24. Ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu asigurarea înlăturării tuturor deficienţelor constatate de audit.

24. Ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu asigurarea înlăturării tuturor deficienţelor constatate de audit.

25. Implementarea unor proceduri eficiente de control intern, care să asigure monitorizarea permanentă a ţinerii evidenţei contabile de către executorii de buget, pentru excluderea în viitor a neajunsurilor depistate.

25. Implementarea unor proceduri eficiente de control intern, care să asigure monitorizarea permanentă a ţinerii evidenţei contabile de către executorii de buget, pentru excluderea în viitor a neajunsurilor depistate.

25. Implementarea unor proceduri eficiente de control intern, care să asigure monitorizarea permanentă a ţinerii evidenţei contabile de către executorii de buget, pentru excluderea în viitor a neajunsurilor depistate.

Cerinte (2)

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit aparatului preşedintelui raionului Orhei şi primăriilor: or.Orhei, satelor Peresecina şi Susleni, comunelor Morozeni şi Pohrebeni, şi se cere examinarea acestora în şedinţele Consiliului raional şi consiliilor locale, cu adoptarea deciziilor de rigoare pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre iregularităţile şi neajunsurile constatate în cadrul auditului bugetului raional Orhei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, pentru luare de atitudine.