Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 46 din 21 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Cahul şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006

Numar din data de 2007-06-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Cahul dl Şt.Bratu, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Cahul dna T.Caltea, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă şi şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formarii şi utilizării bugetului raionului Cahul şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, avînd drept obiectiv stabilirea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului raionului şi relaţiile cu bugetele de alte niveluri, aprecierea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale, a eficienţei gestionării patrimoniului public administrat de către autorităţile raionului, evaluarea procesului de implementare a sistemului de control intern şi a tehnologiilor informaţionale în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale.

Au fost supuse controlului: Direcţia generală finanţe (în continuare - DGF), aparatul preşedintelui raionului Cahul, subdiviziunile Consiliului raional, unele primării din raionul Cahul.

În conformitate cu art.30 alin.(1) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), art.60 alin.(1) pct. 2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările şi completările ulterioare, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006; în continuare - Legea nr.123-XV) şi în baza deciziei Consiliului raional Cahul nr.01-I din 16.06.2003, în perioada supusă controlului, atribuţia de executor (ordonator) principal de buget a fost exercitată de dl Şt.Bratu, preşedintele raionului Cahul.

În anul 2006, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) ale raionului Cahul au fost reglementate de Legea nr.397-XV, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar si procesul bugetar"[4] (cu modificările şi completările ulterioare), Legea nr.123-XV, de alte acte normative şi legislative. Executarea investiţiilor capitale din contul mijloacelor bugetului de stat şi ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a fost reglementată de Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[5] (cu modificările şi completările ulterioare), Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[6] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII), de alte acte normative şi legislative.

Probele de control au fost acumulate prin metoda analizei rapoartelor privind executarea bugetului raionului Cahul, deciziilor Consiliului raional, verificării selective a documentelor primare şi registrelor contabile, analizei datelor entităţilor controlate şi confruntării lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cahul, Trezoreria teritorială Cahul, explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.). În procesul controlului au fost intervievaţi angajaţi ai entităţilor supuse controlului.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

 Bugetul raionului Cahul pe anul 2006 (în continuare - bugetul raionului), care include ca părţi componente bugetul raional Cahul, bugetul oraşului Cahul şi 36 de bugete ale satelor (comunelor), a fost stabilit şi ulterior precizat de către Consiliul raional Cahul şi consiliile unităţilor administrativ-teritoriale la partea de venituri în sumă totală de 131224,3 mii lei, iar la partea de cheltuieli - 145078,7 mii lei.

Veniturile bugetului raionului Cahul pe anul 2006 au fost executate în volum de 128984,8 mii lei (sau la nivel de 98,3%), cu 2239,5 mii lei mai puţin decît planul precizat pentru perioada de gestiune.

Cheltuielile au fost executate în sumă totală de 131855,5 mii lei, sau la nivel de 90,9%, cu o diminuare de 13223,2 mii lei faţă de planul precizat. Execuţia bugetară a raionului Cahul în anul 2006 s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 7632,7 mii lei.

În urma controlului privind formarea şi utilizarea bugetului raionului Cahul şi corectitudinea efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006, au fost constatate următoarele abateri şi nereguli:

  • Bugetele satelor (comunelor) Burlăceni, Colibaşi, Găvănoasa, Manta, Taraclia de Salcie, Tartaul de Salcie au fost aprobate de către consiliile locale cu depăşirea termenului stabilit, prin ce nu s-au respectat prevederile art.20 alin.(4) din Legea nr.397-XV.
  • Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale din raionul Cahul au efectuat o prognozare şi planificare necorespunzătoare a veniturilor bugetului raionului şi n-au operat la timp şi calitativ rectificările respective la bugetele locale. Ca rezultat, au fost admise discrepanţe semnificative privind gradul de realizare la executarea acumulărilor pe tipuri de venituri.
  • Un şir de primării din raionul Cahul n-au întreprins măsuri eficiente în vederea executării părţii de venituri proprii şi reducerii restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local.
  • Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale n-au luat măsurile respective pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale.
  • La execuţia bugetului raionului n-au fost valorificate mijloacele financiare pentru cheltuielile preconizate. Cele mai mari nevalorificări ţin de domeniile: învăţămînt; gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe; complexul pentru combustibil şi energie; cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret.
  • Au fost admise unele depăşiri la executarea cheltuielilor efective.
  • Nu s-au respectat întocmai prevederile legale referitor la achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii.
  • Contractarea şi rambursarea împrumuturilor s-a efectuat cu unele abateri de la legislaţia în vigoare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

h o t ă r ă ş t e:

1. Se cere de la preşedintele raionului Cahul:

1.1. să informeze Consiliul raional Cahul despre rezultatele controlului asupra formarii şi utilizării resurselor bugetului raionului şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006;

1.2. să întreprindă acţiuni eficiente în scopul înlăturării încălcărilor şi abaterilor constatate în întregul proces de formare şi utilizare a resurselor financiare publice;

1.3. să asigure:

1.3.1. luarea de măsuri eficiente în vederea micşorării restanţelor contribuabililor faţă de buget şi neadmiterii pe viitor a datoriilor cu termenul de achitare expirat;

1.3.2. acumularea veniturilor proprii la buget, precum şi rambursarea, în termene legale, a împrumuturilor acordate;

1.3.3. examinarea oportunităţii menţinerii serviciului contabil pe lîngă Secţia cultură;

1.3.4. reînnoirea contractelor de locaţiune, cu aplicarea calculelor corecte, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

1.3.5. efectuarea procedurilor de achiziţie a bunurilor materiale şi serviciilor în conformitate cu prevederile legislaţiei;

1.3.6. îmbunătăţirea modului de organizare şi ţinere a contabilităţii, precum şi a altor aspecte, care afectează buna gestiune economico-financiară.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Cahul:

2.1. să efectueze dirijarea metodologică conformă a planificării bugetare şi să eficientizeze controlul privind acumularea veniturilor proprii ale UAT;

2.2. să organizeze ori de cîte ori este necesar instruiri ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor UAT, evidenţa contabilă şi întocmirea rapoartelor financiare;

2.3. să verifice în mod permanent, în comun cu Trezoreria teritorială, corectitudinea reflectării în evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Cahul în anul 2006.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

5. Despre executarea cerinţelor pct.1 şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr. 49, art.211.

[4] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[5] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[6] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)