Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 45 din 20 iunie 2007 privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului şi modului de gestionare a patrimoniului public la Biroul Naţional de Statistică şi unele structuri teritoriale în anii 2005-2006

Numar din data de 2007-06-20 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului general al Biroului Naţional de Statistică dl V. Valcov şi şefului secţiei principale evidenţă contabilă, contabilul- şef dna M. Bordeianu, şefului Direcţiei Generale pentru Statistică a mun. Chişinău dna J. Savva şi contabilului-şef dna I. Karaivanov, şefului Direcţiei finanţele autorităţilor publice şi reglementării în domeniul remunerării muncii a Ministerului Finanţelor dna L.Sverdlic, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului şi modului de gestionare a patrimoniului public la Biroul Naţional de Statistică şi unele structuri teritoriale în anii 2005-2006. Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007.

Au fost supuse controlului Biroul Naţional de Statistică (c/f - 1006601000200) şi Direcţia Generală pentru Statistică a mun. Chişinău (c/f - 1006601003843). În perioada supusă controlului, persoanele cu funcţii de răspundere, cu dreptul de a semna documente financiare şi bancare pentru toată perioada, au fost directorul general al Biroului Naţional de Statistică dl V. Valcov şi şeful secţiei principale evidenţă contabilă, contabilul-şef dna M. Bordeianu, şeful Direcţiei Generale pentru Statistică a mun. Chişinău dna V. Nicolai - pînă la 30.03.2005 şi dna J. Savva - din 16.05.2005 pînă în prezent, precum şi contabilul-şef dna I. Karaivanov.        

Biroul Naţional de Statistică (în continuare - BNS) a fost reorganizat din Departamentul Statistică şi Sociologie în baza Hotărîrii Guvernului nr.357 din 23.04.2005 "Privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţi administrative centrale ale Republicii Moldova"[2] (cu modificările şi completările ulterioare). Regulamentul Biroului Naţional de Statistică a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1049 din 06.10.2005 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Biroului Naţional de Statistică şi componenţei nominale a Colegiului Biroului Naţional de Statistică"[3].

Biroul Naţional de Statistică este autoritatea administrativă centrală, împuternicită să organizeze şi să conducă întreaga activitate statistică, evidenţa primară şi sistemul dărilor de seamă din toate ramurile economiei naţionale în baza unei metodologii unice, adecvate celei utilizate în practica internaţională.

Biroului i se subordonează Direcţia Generală pentru Statistică a mun. Chişinău, Direcţia pentru Statistică a mun. Bălţi, Direcţia pentru Statistică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi direcţiile pentru statistică raionale, precum şi două întreprinderi de stat: Centrul de Proiectări Tehnologice "Informstat" şi Editura de Imprimare "Statistica".

În cadrul controalelor efectuate, probele de control au fost colectate prin examinarea şi analiza selectivă a documentelor primare, a bilanţurilor şi a rapoartelor privind executarea bugetelor din contul veniturilor/cheltuielilor de bază, a programului de lucrări şi ediţii statistice, recensămîntului populaţiei şi integrării cercetărilor bugetelor casnice, a registrelor contabile, a dărilor de seamă statistice şi datelor primite de la Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal, precum şi prin analiza explicaţiilor persoanelor responsabile etc.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

1. Executarea devizelor de cheltuieli de către BNS în anii 2005-2006 (în total)

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[4] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.373-XV), pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Programul de activitate, BNS pe anul 2005 în total i-au fost aprobate iniţial alocaţii în sumă de 22791,0 mii lei, care au fost precizate în sumă de 30880,5 mii lei. Potrivit rapoartelor financiare ale executorilor de buget, s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 26648,5 mii lei, cele efective constituind 25616,7 mii lei. Creanţele şi datoriile creditoare, în urma executării bugetului anului 2005, au alcătuit 1146,7 mii lei şi, respectiv, 1615,5 mii lei.

Sinteza executării bugetelor în total pe autoritatea administrativă centrală pe anul 2005, inclusiv pe compartimente şi instituţii, este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 1

mii lei

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei

Aprobat iniţial pe an

Precizat pe an

Executat (chelt. de casă)

Cheltuieli efective

Datorii

Dt

Ct

1.

143.10 - aparatul central al BNS

3050,5

3299,7

3165,7

3147,2

52,5

184,6

2.

143.217 - programul de lucrări şi ediţii statistice, inclusiv:

7691,0

10292,7

9621,5

8208,6

1031,1

558,1

2.a)

aparatul central al BNS

4521,8

6852,9

6301,5

4695,7

1027,0

221,1

3.

143.310 - Recensămîntul populaţiei, inclusiv

3595,0

3645,3

2915,5

3054,4

-

38,8

3.a)

aparatul central al BNS

3459,5

3499,0

2783,3

2933,5

-

37,8

4.

143.322 - Integrarea cercetărilor bugetelor casnice (grant Marea Britanie), inclusiv

0

4257,7

1659,0

1783,7

8,4

134,8

4.a)

aparatul central al BNS

0

3447,4

951,5

1041,1

-

85,9

5.

143.221 - organele teritoriale statistice

8454,5

9385,1

9286,8

9422,8

54,7

699,2

 

Total general

22791,0

30880,5

26648,5

25616,7

1146,7

1615,5

În total pe devizul de cheltuieli nu au fost admise supracheltuieli, însă pe articole şi alineate de cheltuieli aparte s-au stabilit unele abateri. Astfel, la art.111 alin. 07 "Premierile" efectiv s-au cheltuit 3837,6 mii lei faţă de suma de 3729,6 mii lei aprobată, depăşirea limitei cheltuielilor aprobate constituind 108,0 mii lei.

La unele articole cheltuielile efective sînt mai inferioare decît cele aprobate datorită finanţării către sfîrşit de an şi achiziţionării serviciilor în anul financiar următor, precum şi din cauza planificărilor majorate, neexecutării parţiale a bugetelor, achiziţionării bunurilor cu rezerve însemnate rămase în stocuri (servicii editoriale) sau admiterii supracheltuielilor în anii precedenţi şi finanţării acestora din contul alocărilor pentru anul următor. Astfel, la art. 113 "Plata mărfurilor şi serviciilor" s-au aprobat 8997,6 mii lei, însă cheltuielile efective au constituit 6103,4 mii lei, diferenţa fiind de 2894,2 mii lei. Devieri semnificative s-au stabilit şi la art.113 alin.17 "Reparaţiile curente ale clădirilor şi încăperilor", pentru care a fost aprobată suma de 1354,4 mii lei, cheltuielile de casă constituind 1219,6 mii lei, iar cele efective - 227,9 mii lei; art.113 alin.22 "Serviciile editoriale", respectiv, 1335,7 mii lei, 1209,9 mii lei şi 651,5 mii lei; art.113 alin.3 "Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc" - 1141,9 mii lei, 865,0 mii lei şi 804,1 mii lei etc. La art. 242 "Procurarea de utilaj şi de obiecte de folosinţă îndelungată atribuite la categoria de fonduri fixe" s-au aprobat 1753,0 mii lei, cheltuielile de casă au constituit 516,0 mii lei, iar cele efective - 591,3 mii lei, diferenţa formîndu-se din cauza neexecutării bugetului la compartimentul "Cercetările bugetelor casnice (grant)".

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[5] (cu modificările şi completările ulterioare), în total pe BNS au fost aprobate 36690,0 mii lei, au fost executate 34930,1 mii lei, cheltuielile efective constituind 34662,5 mii lei, sau cu 2027,5 mii lei mai puţin faţă de suma precizată. Sinteza executării bugetelor pe anul 2006, în total pe BNS, inclusiv pe compartimente şi instituţii, este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 2

mii lei

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei

Aprobat pe an

Precizat pe an

Executat

Cheltuieli efective

Datorii

Dt

Ct

1.

143.10 - aparatul central al BNS

2997,6

6969,0

6656,5

6722,0

69,6

302,1

2.

143.217 - programul de lucrări şi ediţii statistice, inclusiv:

8098,9

8874,1

8343,8

8659,1

146,8

343,6

2.a)

aparatul BNS

6593,9

5982,8

5520,9

5910,8

145,2

266,8

3.

143.310 - recensămîntul populaţiei, inclusiv

918,5

951,7

614,1

493,3

-

14,5

3.a)

aparatul BNS

874,9

902,0

593,9

473,1

-

13,5

4.

143.322 - cercetări vizînd forţa de muncă, inclusiv

3300,6

6462,6

6132,0

5544,3

3,1

34,4

4.a)

aparatul BNS

425,3

2008,2

1969,3

1743,9

-

-

5.

143.221 - organele teritoriale statistice

9326,4

13432,6

13183,7

13243,8

71,7

598,6

 

Total general

24636,0

36690,0

34930,1

34662,5

291,2

1293,2

În anul 2006, precum şi în anul 2005, în total pe devizul de cheltuieli, nu au fost admise supracheltuieli, însă pe articole şi alineate de cheltuieli aparte, din aceleaşi motive, s-au menţinut devieri însemnate. Astfel, la art.113 alin.17 "Reparaţiile curente ale clădirilor şi încăperilor" s-au înregistrat depăşiri ale limitei de cheltuieli în sumă de 983,7 mii lei, transferate în anul 2005, lucrările fiind executate şi reflectate la cheltuieli în anul 2006 (devizul de cheltuieli al aparatului BNS). La art.113 alin.22 "Serviciile editoriale" s-a aprobat suma de 1469,0 mii lei, însă cheltuielile efective au constituit 517,6 mii lei, diferenţa fiind de 951,4 mii lei (raportul financiar al aparatului BNS care urmează mai jos).

Pentru anul 2005 a fost aprobat iniţial efectivul-limită în număr de 125 de persoane, începînd cu 01.07.2005 - 91 de persoane, iar numărul mediu realizat al angajaţilor în anul 2005 a constituit 112 persoane. În anul 2006, statele de funcţiuni aprobate au rămas de 91 persoane, începînd cu 01.06.2006 - 107 persoane, iar numărul mediu realizat - 103 persoane.

2. Executarea devizelor de cheltuieli de către aparatul BNS

Finanţarea aparatului BNS este reflectată pe compartimente în tabelele nr. 1 (a. 2005) şi nr.2 (a. 2006). În anul 2005, divergenţele pe articole de cheltuieli preponderent au fost formate la executarea bugetului "Programul de lucrări şi ediţii statistice" al aparatului BNS. Astfel, la art.113 "Plata mărfurilor şi serviciilor" s-au aprobat 4563,1 mii lei, însă cheltuielile efective au constituit 2494,6 mii lei, diferenţa fiind de 2068,5 mii lei, care s-a format la două alineate: 113.17 "Reparaţiile curente ale clădirilor şi încăperilor", pentru care au fost aprobate 1282,3 mii lei, cheltuielile de casă constituind 1147,5 mii lei, iar cele efective - 163,8 mii lei şi la alin.113.22 "Serviciile editoriale", respectiv, 1009,9 mii lei, 980,4 mii lei şi 416,8 mii lei. În anul 2006 s-au menţinut aceleaşi divergenţe la art.113 "Plata mărfurilor şi serviciilor", reflectate pe alineate în compartimentele de mai jos.

2.1. Reparaţii curente

La art.113 alin.17 "Reparaţiile curente ale clădirilor şi încăperilor", la 13.12.2005, prin majorare, s-a precizat suma de 1282,3 mii lei pentru reparaţiile curente, în urma reamplasării aparatului BNS în clădirea din str. Grenoble 106. Reieşind din această modificare, la sfîrşit de an (30.12.2005), suma de 983,4 mii lei (avans 100%) a fost transferată S.R.L. "Forcon Plus" (c/f - 1002601002930), iar lucrările au fost executate în anul următor.

Aceste lucrări au fost achiziţionate în mărimea sumei transferate în baza actelor de recepţie, fără certificarea realizării acestora de către reprezentantul de specialitate, în conformitate cu art.18 alin.3 din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[6] (cu modificările şi completările ulterioare), fapt ce nu a permis verificarea calităţii şi volumului de lucrări.

2.2. Reparaţii capitale

Pentru reparaţia clădirii din str. Grenoble 106, în afară de sursele bugetare alocate la reparaţiile curente sus-menţionate, în a.2006, la art.243 "Reparaţia capitală" au fost precizate 1977,0 mii lei, iar cheltuielile de casă şi cele efective au constituit 1976,1 mii lei.

Reinstalarea reţelelor electrice interne în valoare de 1476,1 mii lei a fost executată de către S.R.L. "Forcon Plus" de asemenea fără certificarea realizării acestor lucrări de către reprezentantul de specialitate.

S.R.L. "Sanrado" (c/f - 1003600027498) a executat lucrări de reparaţie a clădirii de 499,9 mii lei. În urma unor modificări în documentele de proiect, de 22,8 mii lei s-au instalat 7 încălzitoare de apă la lavoarele unităţilor sanitare, care pînă la 01.06.2007 n-au fost reflectate în evidenţa contabilă ca mijloace fixe, prin ce n-au fost respectate art.15 şi art.16 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[7] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII). În ce priveşte recepţionarea lucrărilor, au fost comise aceleaşi nereguli ca şi la reparaţiile precedente, adică fără examinarea lor nemijlocită de către reprezentantul de specialitate.

2.3. Serviciile editoriale

În anii 2005-2006, potrivit dărilor de seamă despre îndeplinirea devizelor de cheltuieli ale aparatului BNS, la art.113 alin.22 "Serviciile editoriale" cheltuielile efective au fost mult mai inferioare faţă de sumele precizate (aprobate), constituind 416,8 mii lei şi, respectiv, 1009,9 mii lei (a.2005); 517,6 mii lei şi, respectiv, 1210,4 mii lei (a. 2006). Divergenţa datelor respective în aceşti ani alcătuieşte 1285,9 mii lei şi este o urmare a neprezentării de către persoanele cu funcţii de răspundere a dărilor de seamă şi nereflectării la timp în evidenţa contabilă a acestor operaţiuni economice. La 01.01.2006, valoarea acestor servicii achiziţionate de la Î.S. FEP "Tipografia Centrală" (c/f - 1003600105901) constituia 947,3 mii lei, iar la 01.01.2007 - 1397,0 mii lei.

Întru executarea contractului privind prestarea serviciilor editoriale nominalizate, în decembrie 2006, Î.S. "Tipografia Centrală" i-au fost transferaţi 767,4 mii lei, deşi servicii s-au prestat de 632,4 mii lei, la 01.01.2007 formîndu-se creanţă în sumă de 135,0 mii lei, care nu a fost stinsă pînă la 01.06.2007, această sumă fiind imobilizată din circuitul bugetar, fapt care contravine art.55 (53) alin.2 din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[8] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr. 847-XIII) şi atrage după sine aplicarea sancţiunilor faţă de întreprinderea nominalizată în mărime de 7,1 mii lei. Din suma de 632,4 mii lei, în octombrie 2006, contrar art.15 şi art.16 din Legea nr.426-XIII, în evidenţa contabilă nu s-au înregistrat 9,9 mii lei, reflectîndu-se incorect şi creanţa de 144,9 mii lei, în loc de 135,0 mii lei.

2.4. Cheltuieli de protocol

Din suma de 11,3 mii lei - cheltuieli de protocol în anul 2005 şi 9,3 mii lei - în anul 2006, contrar pct.1 din Instrucţiunea "Privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special", aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998[9] (cu modificările şi completările ulterioare), 8,9 mii lei şi, respectiv, 6,8 mii lei au fost casaţi la cheltuieli, în lipsa documentelor justificative complete, nerespectîndu-se prevederile art.21 alin.(1) din Legea nr.426-XIII.

2.5. Achiziţii

În perioada supusă controlului, BNS, la utilizarea resurselor financiare publice, n-a efectuat un studiu al preţurilor de piaţă. Astfel, neasigurînd condiţii de economicitate şi eficienţă, a achiziţionat bunuri materiale în sumă de 258,7 mii lei de la două întreprinderi, acestea, la rîndul lor, procurîndu-le de la alte întreprinderi cu un adaos comercial de 84,8 mii lei.

2.6. Creanţe şi datorii creditoare

BNS, în perioada supusă controlului, a admis creanţe cu termenul de prescripţie expirat şi n-a întreprins măsuri eficiente de stingere a acestora. Astfel, la 01.01.2007, după Serviciul de Informaţii şi Securitate se număra creanţa în sumă de 52,4 mii lei, formată în decembrie 2002. În urma prestării serviciilor de arendă la trei întreprinderi, s-au format creanţe în sumă de 64,4 mii lei, în perioada ianuarie 2004 - decembrie 2005, care la 01.06.2007 nu erau stinse.

2.7. Mijloace speciale

Conform rapoartelor privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale pe anii 2005-2006 în urma prestării serviciilor cu plată - atribuirea codurilor agenţilor economici, livrarea informaţiei şi a cercetărilor statistice, darea în arendă a bunurilor ş. a., veniturile au fost precizate în sumă de 1622,7 mii lei şi, respectiv, 3524,0 mii lei. Veniturile de casă au constituit 1404,2 mii lei şi, respectiv, 3288,7 mii lei, iar cele efective - 1420,8 mii lei şi 2199,3 mii lei. Cheltuielile de casă au constituit 1685,6 mii lei şi, respectiv, 1684,7 mii lei, iar cele efective - 1717,8 mii lei şi 1659,1 mii lei, soldul acestor mijloace, la 01.01.2007, constituind 1604,0 mii lei.

În anul 2006, de la prestarea serviciilor (lucrări executate la tehnica de multiplicare), fără ca acestea să fie indicate în Nomenclatorul şi tarifele serviciilor cu plată, au fost încasaţi 22,3 mii lei, contrar art.12 din Legea nr.847-XIII şi pct.2 din Regulamentul "Privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale provenite din prestarea serviciilor cu plată de către Biroul Naţional de Statistică şi subdiviziunile lui teritoriale", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1403 din 30 decembrie 2005[10].

2.8. Nerespectarea normelor de consum al combustibilului

În rezultatul controlului corectitudinii trecerii la cheltuieli a combustibilului şi lubrifianţilor pe anii 2005-2006, s-au stabilit casări nejustificate a 964,9 litri de benzină în sumă de 10,4 mii lei, care conform ordinului şi actului de verificare întocmit de către comisia BNS în luna decembrie 2006 s-au efectuat fără atragerea experţilor de specialitate, ceea ce a dus la încălcarea art.15 şi art. 21 din Legea nr.426-XIII.

3. Direcţia Generală pentru Statistică a mun. Chişinău

În anii 2005-2006, Direcţiei Generale pentru Statistică a mun. Chişinău (în continuare - DGS) în total i-au fost aprobate mijloace în mărime de 3059,1 mii lei şi, respectiv, 3762,5 mii lei, care au fost precizate în sumă de 3550,2 mii lei şi, respectiv, 5318,8 mii lei. Cheltuielile de casă au constituit 3446,8 mii lei şi, respectiv, 5050,7 mii lei, iar cele efective - 3499,3 mii lei şi 5125,9 mii lei.

În total pe devizul de cheltuieli nu au fost admise supracheltuieli, însă pe alineate aparte au fost stabilite unele abateri. Astfel, în anul 2005, pe aparatul DGS, la art.113 alin.03 "Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc", în rezultatul casării obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, procurate în anii precedenţi, au fost depăşite cu 1,2 mii lei cheltuielile efective faţă de cele precizate. În aceeaşi perioadă, la art. 242 "Procurarea de utilaj şi de obiecte de folosinţă îndelungată atribuite la categoria de fonduri fixe" au fost precizate şi executate mijloace bugetare în sumă de 17,2 mii lei şi, respectiv, 92,4 mii lei. În noiembrie 2006, DGS a încheiat un contract privind achiziţionarea fondurilor fixe în sumă de 16,0 mii lei. Ulterior, în decembrie, cu aceeaşi întreprindere a fost încheiat un alt contract de 11,0 mii lei, ce constituie 68 la sută din suma de 16,0 mii lei, în loc să fie încheiat un acord adiţional în mărime de 30%, ceea ce contravine prevederilor art.25 alin.3) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[11] (cu modificările şi completările ulterioare).

Statele de funcţiuni ale aparatului DGS pe anul 2005 au fost aprobate în număr de 131 de unităţi, iar numărul mediu realizat a constituit 132 de persoane. Pentru anul 2006, statele de funcţiuni au fost aprobate în număr de 132 de unităţi, iar începînd cu 01.06.2006 - 142 de unităţi, numărul mediu realizat constituind 147 de persoane.

4. Evaluarea sistemului de control intern al BNS şi DGS

Controlul a stabilit că în cadrul BNS şi DGS sistemul de control intern funcţionează, există proceduri de control şi ele se aplică. Însă din 52 de puncte ale standardului sistemului de control intern la 16 şi, respectiv, 17 puncte rezultatele au fost negative. Regulamentele existente, de regulă, nu prevăd elemente ale sistemului de control intern, nu sînt evaluate şi înregistrate riscurile entităţilor supuse controlului. Nu este elaborat Regulamentul sistemului de control intern.

Neajunsurile stabilite majorează riscul entităţii, deoarece sistemul de control intern în starea în care se află nu poate oferi asigurare rezonabilă că acesta este un sistem de management îndeplinit, care poate să asigure realizarea obiectivelor entităţii (activitate efectivă şi eficientă, raportări financiare veridice, conformitate cu actele normative şi legislative). Actualul sistem de control intern al BNS şi DGS poate avea nereguli la toate cele 3 obiective de referinţă, sau la unele din ele.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că la utilizarea resurselor financiare publice la executarea bugetului şi modului de gestionare a patrimoniului public de către Biroul Naţional de Statistică în anii 2005-2006 pe unele alineate a fost admisă depăşirea limitei de cheltuieli aprobate, iar la unele articole cheltuielile efective sînt mult mai inferioare faţă de cele aprobate datorită finanţării către sfîrşit de an şi achiziţionării serviciilor în anul financiar următor, precum şi din cauza planificărilor majorate, neexecutării parţiale a bugetelor, achiziţionării bunurilor cu rezerve însemnate rămase în stocuri sau a admiterii supracheltuielilor în anii precedenţi şi finanţării acestora din contul alocărilor anului următor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Biroului Naţional de Statistică (dl V. Valcov) şi Colegiul Biroului Naţional de Statistică, conform competenţelor atribuite prin Regulamentul Biroului Naţional de Statistică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1049 din 06.10.2005:

1.1. să examineze rezultatele controlului efectuat şi să întreprindă măsuri de lichidare a încălcărilor şi neajunsurilor constatate la utilizarea resurselor financiare publice şi la gestionarea patrimoniului public;

1.2. să asigure încasarea datoriilor debitoare în sumă de 55,5 mii lei;

1.3. să fundamenteze necesitatea şi calculul real de formulare statistice, asigurînd transparenţa la achiziţionarea bunurilor şi serviciilor în condiţii de economicitate şi eficienţă;

1.4. să întreprindă măsuri în vederea îmbunătăţirii sistemului de control intern conform planului de măsuri aprobat de Biroul Naţional de Statistică;

1.5 să ia măsuri în vederea respectării normelor de consum al carburanţilor.

2. Se informează Ministerul Finanţelor (dl M. Pop) despre rezultatele controlului asupra utilizării resurselor financiare publice şi se cere:

2.1 de comun acord cu Biroul Naţional de Statistică, să soluţioneze problema privind creanţa cu termenul de prescripţie expirat, formată în anul 2002, în sumă de 52,4 mii lei.

3. Se ia act că:

3.1. Biroul Naţional de Statistică a reflectat la intrări de mijloace fixe încălzitoarele de apă în sumă de 22,8 mii lei;

3.2. a fost încasată datoria debitoare de la S.R.L. "Flona" în sumă de 8,9 mii lei;

3.3. au fost casate la cheltuieli formulare statistice în sumă de 1461,4 mii lei;

3.4. Biroul Naţional de Statistică a transferat la bugetul de stat suma de 135,0 mii lei, neutilizată la momentul controlului, în conformitate cu art.55(53) alin.(2) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar";

3.5. Î.S. FEP "Tipografia Centrală" a virat la bugetul de stat suma de 7,1 mii lei, echivalentă cu rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei, pentru utilizarea mijloacelor bugetare sub formă de plată prealabilă, în conformitate cu art.55(53) alin.(2) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996.

4. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului efectuat la Biroul Naţional de Statistică.

5. Despre executarea pct.1 şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2005, nr. 67-68, art. 419.

[3] M.O., 2005, nr. 135-138, art. 1131.

[4] M.O., 2004, nr.224-225, art.978.

[5] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[6] M.O.,1996, nr. 25, art.259.

[7] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[8] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[9] M.O., 1998, nr.30-33, art.288.

[10] M.O., 2005, nr.182, art. 1486.

[11] M.O., 1997, nr. 67-68, art. 551.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)