Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 44 din 19 iunie 2007 privind raportul asupra rezultatelor controlului gestionării datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe în perioada anului 2006

Numar din data de 2007-06-19 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului finanţelor dl Mihail Pop, directorului Direcţiei generale datorii publice dna Elena Matveeva, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului gestionării datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe în perioada anului 2006. Acţiunile de control s-au efectuat, conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, la Direcţia generală datorii publice din cadrul Ministerului Finanţelor, avînd drept obiectiv stabilirea gradului de regularitate privind modul de gestionare şi monitorizare a datoriei publice (internă, externă şi externă garantată), respectarea plafoanelor anuale aprobate de Parlament, debursarea, rambursarea, recreditarea, restructurarea, deservirea, înregistrarea şi raportarea datoriei publice etc.

În cadrul controlului efectuat la faţa locului, probele au fost colectate prin metodele analizei subregistrelor datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat, examinării acordurilor de împrumut, ordinelor de plată, verificării şi examinării selective a unor rapoarte şi informaţii ale Băncii Naţionale ale Moldovei, Fondului Monetar Internaţional, Clubului de la Paris şi altele.

Ministerul Finanţelor, ca organ central de specialitate al administraţiei publice centrale, este responsabil de elaborarea şi promovarea politicii unice a Guvernului în domeniul bugetar-fiscal, de formarea şi gestionarea finanţelor publice, de aplicarea pîrghiilor financiare în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă. Conform Legii privind datoria de stat şi garanţiile de stat nr.943-XIII din 18.07.1996[2] (cu modificările şi completările ulterioare), contractarea împrumuturilor de stat, emiterea hîrtiilor de valoare de stat, gestionarea şi monitorizarea datoriei de stat interne şi datoriei de stat externe se efectuează de către Guvern, în persoana Ministerului Finanţelor.

Obiectivul politicii Guvernului în domeniul datoriei de stat în perioada anului 2006 a fost stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr.1079 din 19.10.2005 "Cu privire la Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (2006-2008)"[3] (cu modificările ulterioare), ţinîndu-se cont de necesitatea de asistenţă adiţională din partea instituţiilor financiare internaţionale şi creditorilor pentru implementarea prevederilor stabilite în Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS), care prevede implementarea măsurilor stringente în scopul micşorării poverii deservirii datoriei şi atragerii împrumuturilor noi în scopuri investiţionale cu condiţii mai favorabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Finanţelor examinarea rezultatelor controlului gestionării datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe în perioada anului 2006, cu întreprinderea măsurilor în vederea lichidării neajunsurilor şi abaterilor constatate.

2. Se recomandă Ministerului Finanţelor întreprinderea acţiunilor privind:

2.1. respectarea limitei datoriei de stat administrate de către Guvernul Republicii Moldova, stabilită în legea bugetară anuală;

2.2. eficientizarea monitoringului la beneficiarii de mijloace din împrumuturile de stat sau de garanţii de stat, pînă la îndeplinirea completă şi/sau încetarea obligaţiunilor apărute din contractele privind beneficierea de mijloace din împrumuturile de stat;

2.3. intensificarea controlului asupra administrării eficiente a mijloacelor financiare obţinute din împrumuturile de stat interne şi externe, recreditate pentru finanţarea proiectelor investiţionale, a programelor sau activităţilor prioritare de stat;

2.4. asigurarea rambursării integrale şi în termen a creditelor de către beneficiari;

2.5. ţinerea în Registrele de stat privind datoria de stat, garanţiile de stat şi recreditarea de stat a evidenţei tuturor obligaţiunilor directe şi condiţionate ale Republicii Moldova;

2.6. reglementarea creanţelor faţă de Republica Moldova cu unele state membre ale CSI;

2.7. verificarea reciprocă a datoriilor pe creditele şi garanţiile Guvernului între Ministerul Finanţelor şi agenţii economici, cu includerea lor în raporturile financiare trimestriale şi anuale.

3. Se recomandă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să aplice pe deplin prevederile legislaţiei privind modul de executare silită a obligaţiilor fiscale neonorate în termen asupra împrumuturilor interne şi externe cu destinaţie specială, acordate agenţilor economici prin intermediul Ministerului Finanţelor.

4. Despre măsurile întreprinse întru executarea cerinţelor punctelor 1, 2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului şi Parlamentului. 

6. Hotărîrea poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 1996, nr.75-76, art.715.

[3] M.O., 2005, nr.148-150, art.1215.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)