Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 42 din 15 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Cimişlia şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006

Numar din data de 2007-06-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Cimişlia dl I.Bivol, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Cimişlia dna E.Pereverzeva, şefului Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport dl M.Popescu, şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova şi consultantului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Serbin, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Cimişlia şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007.

Au fost supuse controlului: Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Cimişlia (în continuare - DGF), care activează în baza regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale finanţe, aprobat prin decizia nr.03/04 din 24.09.2004, avînd ca obiectiv de bază asigurarea implementării politicii bugetare-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului.

De asemenea, controlului au fost supuse aparatul preşedintelui raionului, Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport (în continuare - DGÎTS) - privind unele aspecte ale utilizării mijloacelor bugetare şi 7 primării (Gradişte, Cenac, Hîrtop, Ecaterinovca, Ivanovca Nouă, Codreni, Cimişlia) - vizînd determinarea bazei fiscale la calcularea veniturilor proprii pe anul 2006 conform informaţiilor confirmate şi explicaţiilor prezentate de către unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi.

În perioada supusă controlului, atribuţia de executor (ordonator) principal de buget, conform art.30 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), art.60 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006; în continuare - Legea nr.123-XV), a fost exercitată de dl I.Bivol - preşedintele raionului Cimişlia.

Bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului raionului Cimişlia, în perioada supusă controlului, au fost reglementate de Legea nr.397-XV, Legea nr.123-XV, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare), Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.291-XVI) şi de alte acte legislative şi normative.

Obiectivele controlului au fost: verificarea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Cimişlia; aprecierea eficienţei gestionării patrimoniului public administrat de către autorităţile raionului, stabilirea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale, expunerea concluziei asupra veridicităţii executării bugetului raionului.

În procesul controlului, probele de control au fost colectate prin: metoda analizei dărilor de seamă privind execuţia bugetului raionului Cimişlia, deciziilor Consiliului raional; examinarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile; analiza datelor prezentate de entitate şi confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cimişlia, Secţia statistică, Oficiul cadastral teritorial, primăriile din cadrul r-lui Cimişlia, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raionului Cimişlia (în continuare - bugetul raionului) pentru anul 2006 include ca părţi componente: bugetul raional Cimişlia, bugetul oraşului Cimişlia şi 22 de bugete ale satelor (comunelor) din raionul Cimişlia. Bugetul raionului pe anul 2006 a fost stabilit iniţial, prin decizia Consiliului raional şi deciziile corespunzătoare ale consiliilor locale, la partea de venituri şi cheltuieli în sumă de 47884,5 mii lei, care, în urma rectificărilor, s-a precizat la partea de venituri - în sumă 66959,1 mii lei (sau cu o majorare de 19074,6 mii lei) şi la partea de cheltuieli - în sumă de 71532,0 mii lei (sau cu 23647,5 mii lei mai mult), sau cu un deficit de 4572,9 mii lei, care urma să fie acoperit din contul soldului de mijloace disponibile la începutul perioadei de gestiune şi din mijloacele provenite din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică.

Potrivit dărilor de seamă privind executarea bugetului raionului pe anul 2006, veniturile a fost executate în sumă de 67684,8 mii lei, ce depăşeşte indicii planificaţi cu 725,7 mii lei (101,1% faţă de nivelul precizat), iar cheltuielile - în sumă de 68980,4 mii lei (96,4%). Execuţia bugetului raionului în anul 2006 s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare de 4548,5 mii lei.

Bugetul raional la partea de venituri s-a executat în mărime de 49252,4 mii lei, sau 101,8 la sută, cu 894,0 mii lei mai mult faţă de planul precizat, iar la partea de cheltuieli - în mărime de 49246,8 mii lei, sau 99,4 la sută. Execuţia bugetului s-a încheiat cu un sold de mijloace de 1740,0 mii lei.

La execuţia bugetului raionului Cimişlia, controlul a constatat un şir de probleme, abateri şi nereguli, cele mai semnificative fiind următoarele.

 • La executarea bugetului raionului Cimişlia nu s-a ţinut cont de reglementările legale ale relaţiilor dintre bugetele de nivelul I şi nivelul II referitor la stabilirea normativelor de cheltuieli pentru un locuitor la calcularea transferurilor de susţinere financiară a teritoriilor UAT. Au fost admise cazuri de neapreciere corectă a veniturilor pasibile bugetului.
 • Unele autorităţi executive ale UAT n-au asigurat încasarea integrală a impozitelor, taxelor şi altor venituri, fapt condiţionat de fundamentarea necorespunzătoare a diferitor categorii de venituri în procesul de evaluare bugetară, precum şi de neînaintarea de către primăriile raionului a propunerilor corespunzătoare consiliului local privind rectificarea bugetului.
 • Autorităţile publice locale n-au întreprins măsurile corespunzătoare în vederea reducerii restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local. Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale n-au luat măsuri eficiente pentru asigurarea stingerii obligaţiunilor fiscale.
 • La unele articole de cheltuieli a fost admisă depăşirea cheltuielilor efective faţă de cele precizate, totodată, formîndu-se datorii creditoare la finele anului.

Unele autorităţi executive au admis datorii debitoare cu termenul de prescripţie expirat.

 • Au fost admise cazuri de utilizare neregulamentară a unor mijloace din fondul de rezervă.
 • Autorităţile executive din raion au efectuat unele achiziţii de lucrări cu caracter investiţional nerespectînd procedurile legale de achiziţii publice.
 • În unele cazuri construcţiile capitale au fost efectuate în lipsa documentaţiei de proiect aprobate şi expertizate în modul stabilit, cu încălcarea prevederilor legale. N-a fost asigurată înregistrarea în evidenţa contabilă a obiectelor finalizate.
 • Au fost admise cheltuieli de reparaţie nejustificate.
 • Beneficiarii de investiţii capitale în construcţii n-au calculat şi n-au transferat defalcări în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii.
 • În perioada raportată, autorităţile publice locale (aparatul preşedintelui raionului, DGÎTS, unele primării) n-au întreprins măsurile de rigoare privind asigurarea integrităţii patrimoniului public.
 • Au fost admise nereguli la ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea rapoartelor despre executarea cheltuielilor în instituţiile publice.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Cimişlia:

1.1. să informeze Consiliul raional Cimişlia despre rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului local, precum şi să stabilească responsabilităţi concrete ale organelor administraţiei publice locale în scopul prevenirii pe viitor a încălcărilor;

1.2. să asigure:

1.2.1. o conlucrare eficientă între subdiviziunile Consiliului raional şi întreprinderea măsurilor în vederea asigurării prognozării şi evaluării optime a veniturilor şi cheltuielilor bugetare;

1.2.2. micşorarea restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local şi lichidarea datoriilor debitoare cu termenul de prescripţie expirat;

1.2.3. utilizarea eficientă a mijloacelor fondului de rezervă conform destinaţiei aprobate;

1.2.4. respectarea legislaţiei la achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor, precum şi ţinerea evidenţei contabile potrivit prevederilor legale;

1.2.5. eficientizarea controlului privind legalitatea utilizării mijloacelor financiare destinate investiţiilor capitale, precum şi ţinerea evidenţei respective a acestora în conformitate cu actele legislative şi normative;

1.2.6. transferarea defalcărilor respective în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii;

1.2.7. înregistrarea în evidenţa contabilă a obiectivelor de construcţie finalizate;

1.2.8. legalizarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, cu delimitarea terenurilor proprietate publică aferente construcţiilor şi întreprinderea măsurilor în vederea evaluării şi înregistrării bunurilor imobile cu suprafaţa de 541,8 m² în registrul bunurilor imobile la OCT Cimişlia şi în evidenţa contabilă.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe Cimişlia:

2.1. să eficientizeze controlul asupra elaborării, potrivit principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare, pronosticului bugetului raionului, cu analiza corespunzătoare a surselor de venituri ale UAT şi planificării corecte a acestora;

2.2. să monitorizeze strict modalitatea de calculare şi transferare a defalcărilor în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii;

2.3. să efectueze dirijarea metodologică conformă a planificării bugetare;

2.4. să organizeze desfăşurarea seminarelor ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor UAT, evidenţa contabilă şi întocmirea rapoartelor financiare.

3. Se cere de la primarii satelor (comunelor), oraşelor: Albina, Ciucur Minjir, Ivanovca Nouă, Mihailovca, Selemet, Topal, Cimişlia să ia măsuri în vederea înregistrării în evidenţa contabilă a conductelor de gaze.

4. Se ia act că Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport a restabilit în evidenţa contabilă cheltuielile pentru reparaţia capitală a cantinei la tabăra "Zloţi" în sumă 300,0 mii lei şi lipsurile în sumă de 2,6 mii lei.

5. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Cimişlia pe anul 2006.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

7. Despre executarea cerinţelor punctelor 1-3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[4] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[5] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)