Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 41 din 15 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Călăraşi şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006

Numar din data de 2007-06-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Călăraşi dl F.Gadîmba, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Călăraşi dl I.Bobeica, primarului s.Pîrjolteni dl V.Stavilă, primarului s.Onişcani dl Gh.Grecu, şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, consultantului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Serbin, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi complectările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Călăraşi şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007.

În perioada supusă controlului, bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului raionului Călăraşi au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006), Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII) şi de alte acte legislative şi normative.

În conformitate cu art.30 din Legea nr.397-XV şi art.60 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV, în perioada 20.06.2003-01.01.2007, funcţia de executor (ordonator) principal de buget a fost exercitată de preşedintele raionului Călăraşi dl F.Gadîmba.

Au fost supuse controlului: Consiliul raional Călăraşi şi unele direcţii şi secţii din subordinea sa: Direcţia generală finanţe (în continuare - DGF), Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport (în continuare - DGÎTS), Secţia raională cultură, primăria oraşului Călăraşi şi primăriile satelor (comunelor): Sadova, Căbăeşti Ţibirica, Horodişte, Nişcani, Păuleşti, Bravicea, Hirova, Pituşca, Pîrjolteni, Onişcani, Săseni, Răciula.

Obiectivele controlului au fost: verificarea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Călăraşi, administrarea conformă a patrimoniului public gestionat de către autorităţile raionului, stabilirea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale, expunerea concluziilor asupra veridicităţii raportului privind executarea bugetului raionului.

Probele de control au fost acumulate prin examinarea deciziilor consiliilor locale de nivelul I şi II; metoda analizei rapoartelor privind execuţia bugetului raionului Călăraşi; verificarea selectivă a documentelor primare, registrelor contabile; analiza datelor prezentate de DGF şi confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Călăraşi, Trezoreria teritorială Călăraşi, Oficiul cadastral teritorial Călăraşi, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raionului Călăraşi (în continuare - bugetul raionului) pentru anul 2006, care include ca părţi componente: bugetul raional Călăraşi, bugetul oraşului Călăraşi şi 27 de bugete ale satelor (comunelor) a fost aprobat şi ulterior precizat de către Consiliul raional Călăraşi şi consiliile unităţilor administrativ-teritoriale la partea de venituri în sumă de 100109,7 mii lei, iar la partea de cheltuieli - 110906,5 mii lei, sau cu un deficit de 10796,6 mii lei. Drept sursă de acoperire a deficitului bugetar urmau să constituie: soldul de mijloace băneşti disponibile din anul precedent în mărime de 6496,5 mii lei, operaţiunile cu capital - 1961,5 mii lei şi împrumuturile în sumă de 2338,6 mii lei. Potrivit raportului privind execuţia bugetului raionului Călăraşi, prevederile definitive la partea de venituri au fost realizate în proporţie de 102,8%, ceea ce în valoare absolută constituie 102977,3 mii lei. Cheltuielile au fost realizate, faţă de prevederile definitive, la nivel de 85,7% şi au însumat 95021,7 mii lei. Exerciţiul bugetar s-a încheiat cu un excedent de mijloace de 7955,5 mii lei. La 01.01.2007, la contul de execuţie a bugetului raionului soldul disponibil constituia 19126,3 mii lei. Urmare controlului desfăşurat privind formarea şi utilizarea resurselor bugetului raionului Călăraşi pe anul 2006 şi corectitudinea cheltuielilor pentru investiţiile capitale, consemnăm următoarele.

• Autorităţile locale n-au respectat prevederile legislaţiei vizînd elaborarea bugetelor locale, ca consecinţă fiind admise discrepanţe privind gradul de realizare în structură a veniturilor proprii înscrise în bugetele locale.

• Unele autorităţi executive ale UAT n-au asigurat încasarea integrală a impozitelor, taxelor şi altor venituri, ca rezultat, pe structură, la 6 categorii de venituri proprii, nerealizările au alcătuit 536,4 mii lei.

• Restanţele contribuabililor faţă de bugetul local, înregistrate la 01.01.2007, au constituit 2065,7 mii lei, consemnînd o descreştere nesemnificativă.

• Gradul de execuţie a cheltuielilor bugetare, sub aspectul funcţional, precizate pentru anul 2006 pe toate componentele, a fost cuprins între 35,4% şi 99,7%, nefiind valorificate mijloace financiare pentru cheltuielile preconizate în sumă totală de 15884,8 mii lei, din care cele mai mari nevalorificări ţin de domeniul investiţiilor capitale - 11907,9 mii lei (74,9%).

• Unele subdiviziuni ale Consiliului raional şi primării din raionul Călăraşi, nu au respectat întocmai prevederile legale la achiziţia de mărfuri, servicii şi lucrări.

• Autorităţile administraţiei publice locale, ca beneficiari ai obiectivelor în construcţie, prevăzute de programele investiţionale finanţate de la bugetul de stat, în unele cazuri n-au dat dovadă de responsabilitatea necesară la determinarea corectă a cheltuielilor în construcţie, ca urmare suportînd cheltuieli ineficiente.

• Unele neclarităţi ce ţin de reflectarea în evidenţa contabilă a cheltuielilor suportate din contul bugetului raional pentru investiţii capitale şi construcţii capitale la obiectivele care aparţin instituţiilor medico-sanitare publice, precum şi neluarea măsurilor corespunzătore în această privinţă de către Consiliul raional, au dus la neatribuirea acestora la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe.

• În perioada raportată, Consiliul raional Călăraşi, precum şi alte autorităţi executive ale UAT n-au întreprins măsuri eficiente privind asigurarea integrităţii patrimoniului public.

• Unele autorităţi executive ale UAT din raionul Călăraşi n-au asigurat organizarea regulamentară a evidenţei contabile.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Călăraşi:

1.1. să informeze în şedinţa Consiliului raional despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Călăraşi şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006;

1.2. să întreprindă acţiuni concrete privind lichidarea încălcărilor constatate, respectarea normelor disciplinei financiar-bugetare şi să asigure formarea şi execuţia bugetului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

1.3. să asigure înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor potrivit prevederilor art.4 şi art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998;

1.4. să înainteze către Consiliul raional propunerea privind soluţionarea modului de atribuire a cheltuielilor suportate pentru efectuarea reparaţiei capitale a fondurilor fixe, care sînt înregistrate la balanţa instituţiilor medico-sanitare publice, la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor respective, precum şi referitor la oportunitatea majorării capitalului social al instituţiilor medicale-sanitare publice cu suma cheltuielilor suportate din bugetul public pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale;

1.5. de comun cu Consiliul raional, să decidă asupra utilizării veniturilor realizate sub formă de dobînzi aferente la soldul de mijloace nevalorificate pentru investiţii capitale la finanţarea obiectivelor respective.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional să asigure evaluarea argumentată din punct de vedere economic a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale şi să întreprindă măsuri eficiente privind organizarea şi ţinerea conformă a evidenţei contabile la UAT din raionul Călăraşi.

3. Se cere de la primarii satelor (comunelor): Pîrjolteni, Pituşca, Nişcani, Onişcani, Ţibirica, Săseni, Hirova, Horodişte, Căbăeşti, Sadova, Păuleşti şi Bravicea:

3.1. să informeze consiliile locale despre rezultatele controlului, cu luarea măsurilor concrete în scopul lichidării încălcărilor şi neregulilor şi cu aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele responsabile;

3.2. să asigurare achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru necesităţile statului conform prevederilor legale;

3.3. să asigure înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor potrivit prevederilor art.4 şi art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998.

4. Se cere de la primăria or. Călăraşi să asigure înregistrarea cheltuielilor pentru reparaţiile capitale în sumă de 3363,4 mii lei la majorarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe.

5. Se cere de la primăria Sadova:

5.1. să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul în valoare de 1492,3 mii lei, transmis de fosta gospodărie agricolă S.A. "Sadova";

5.2. să conformeze relaţiile de locaţiune cu Î.S. "Poşta Moldovei" la prevederile legislaţiei şi să asigure încasarea de la ultima a plăţii de arendă în sumă de 4,5 mii lei.

6. Se recomandă Ministerului Finanţelor:

6.1. să reglementeze modul de înregistrare în evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale în cazurile cînd acestea sînt efectuate de către instituţiile bugetare şi ulterior urmează a fi trecute la balanţa unei instituţii care activează în condiţii de autogestiune;

6.2. să examineze oportunitatea alocării mijloacelor pentru investiţii capitale la finele anului bugetar în exerciţiu, fapt ce condiţionează formarea unor solduri de mijloace la conturile de execuţie bugetară a raionului.

7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

8. Se ia act că S.R.L. "Asicon" a achitat Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport suma de 6,1 mii lei, utilizată pentru investiţii capitale peste prevederile legale.

9. Despre executarea punctelor 1-6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

10. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[4] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)