Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 40 din 15 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Şoldăneşti şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006

Numar din data de 2007-06-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Şoldăneşti dl Iu.Prisăcari, şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, consultantului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Serbin, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Şoldăneşti şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007.

În perioada supusă controlului, bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului raionului Şoldăneşti au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006; în continuare - Legea nr.123-XV), Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare) şi de alte acte legislative şi normative.

Au fost supuse controlului: Consiliul raional Şoldăneşti şi subdiviziunile acestuia (Direcţia generală finanţe, Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei), primăria oraşului Şoldăneşti şi primăriile comunelor Dobruşa, Cotiujenii Mari, Alcedar şi satelor Sămăşcani, Răspopeni, Fuzăuca, Pohoarna, Parcani.

În conformitate cu art.30 din Legea nr.397-XV şi art.60 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV, în perioada 20.06.2003-01.01.2007, funcţia de executor (ordonator) principal de buget a fost exercitată de către preşedintele raionului Şoldăneşti dl V.Savca.

Obiectivele controlului au fost: verificarea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Şoldăneşti; stabilirea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale; expunerea concluziilor asupra veridicităţii Raportului privind execuţia bugetului raionului.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza Raportului privind execuţia bugetului raionului Şoldăneşti şi deciziilor Consiliului raional Şoldăneşti; examinarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor prezentate de entitate şi confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse - Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Şoldăneşti, Trezoreria teritorială Şoldăneşti, Oficiul cadastral teritorial Şoldăneşti, explicaţiile persoanelor responsabile etc.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raionului Şoldăneşti (în continuare - bugetul raionului) pe anul 2006, care include, ca părţi componente, bugetul raional Şoldăneşti, bugetul oraşului Şoldăneşti şi bugetele a 22 de sate (comune) din raionul Şoldăneşti, a fost aprobat iniţial, prin decizia Consiliului raional şi deciziile consiliilor locale, la partea de venituri în sumă de 35838,8 mii lei, iar la partea de cheltuieli - de 35904,8 mii lei. În urma rectificărilor bugetului raionului, partea de venituri a fost precizată în sumă de 56950,7 mii lei, iar partea de cheltuieli - de 61983,4 mii lei, cu un deficit de 5032,8 mii lei, care urma să fie acoperit din contul soldului de mijloace disponibile la începutul perioadei de gestiune în sumă de 4764,7 mii lei şi din contul mijloacelor provenite de la operaţiunile cu capital în sumă de 268,1 mii lei. Potrivit datelor Raportului privind execuţia bugetului raionului Şoldăneşti, prevederile definitive la partea de venituri au fost executate la nivelul de 100,3%, ceea ce în valoare absolută constituie suma de 57124,9 mii lei, iar cheltuielile - la nivelul de 92,8% faţă de prevederi, însumînd 57524,8 mii lei. Exerciţiul bugetar s-a încheiat cu un deficit de 399,9 mii lei (8% faţă de nivelul prognozat), care a fost acoperit din contul mijloacelor provenite de la operaţiunile cu capital. La 01.01.2007, la contul de execuţie a bugetului raionului soldul disponibil constituia suma de 5283,3 mii lei.

Urmare controlului efectuat asupra formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Şoldăneşti pe anul 2006 şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale, s-au constatat următoarele:

Unele autorităţi executive ale UAT n-au asigurat încasarea integrală a impozitelor, taxelor şi altor venituri. Ca urmare, neacumulările pe 12 categorii de venituri proprii au însumat 648,7 mii lei. Nerealizarea, faţă de prevederile definitive, a veniturilor proprii a fost determinată, în fond, de exercitarea insuficientă a atribuţiilor ce le revin serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor la administrarea impozitelor şi taxelor locale.

• Restanţele contribuabililor din raionul Şoldăneşti la bugetul local, înregistrate la 01.01.2007, au constituit suma de 2715,2 mii lei, consemnînd o descreştere în valoare absolută de 1950,4 mii lei, faţă de perioada similară a anului precedent.

• Aparatul preşedintelui raionului Şoldăneşti a efectuat cheltuieli pentru investiţiile capitale cu depăşirea limitei programate, astfel încălcînd prevederile Legii nr.397-XV.

• Autorităţile administraţiei publice locale, ca beneficiari ai obiectivelor în construcţie, prevăzute în programele investiţionale finanţate de la bugetul public naţional, nu în toate cazurile au dat dovadă de responsabilitatea necesară la determinarea corectă a cheltuielilor în construcţie, ca urmare suportînd cheltuieli ineficiente în sumă de 48,0 mii lei.

• Consiliul raional Şoldăneşti, în calitate de fondator al instituţiilor medico-sanitare publice, alocă mijloace financiare pentru investiţiile capitale, care ulterior n-au fost atribuite de instituţiile medico-sanitare publice la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, ceea ce duce la diminuarea valorii patrimoniului gestionat de acestea. Nu a fost asigurată majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe cu suma cheltuielilor suportate pentru reparaţii capitale şi la unele autorităţi publice locale.

În unele cazuri, construcţiile capitale din contul mijloacelor bugetului raionului au fost efectuate în lipsa documentaţiei de proiect, aprobată şi expertizată în modul stabilit.

• În perioada raportată, aparatul preşedintelui raionului Şoldăneşti n-a întreprins măsuri privind încasarea creanţelor în sumă de 472,4 mii lei.

• Modul de organizare şi conducere a contabilităţii raionului Şoldăneşti, precum şi a autorităţilor publice de nivelul I nu întrunesc condiţiile legislaţiei referitor la respectarea normelor de disciplină financiar-bugetară în ceea ce priveşte exactitatea şi realitatea datelor raportate, legalitatea cheltuielilor, utilizarea eficientă a subvenţiilor şi alocaţiilor de la buget conform destinaţiilor aprobate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Şoldăneşti:

1.1. să informeze în şedinţa Consiliului raional despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Şoldăneşti pe anul 2006 şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale;

1.2. de comun acord cu autorităţile publice locale de nivelul I, să elaboreze un plan de acţiuni vizînd înlăturarea încălcărilor constatate, în scopul neadmiterii pe viitor a acestora;

1.3. să înainteze către Consiliul raional propunerea privind stabilirea modului de atribuire a cheltuielilor suportate pentru efectuarea reparaţiei capitale a fondurilor fixe înregistrate la balanţa instituţiilor medico-sanitare publice la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor respective, precum şi a oportunităţii majorării capitalului social al instituţiilor medico-sanitare publice cu suma cheltuielilor suportate din bugetul public pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Şoldăneşti:

2.1. restabilirea, prin intermediul relaţiilor interbugetare, a mijloacelor utilizate contrar destinaţiei de către primăria or. Şoldăneşti în sumă de 72,0 mii lei;

2.2. întreprinderea unor măsuri eficiente în scopul respectării normelor de disciplină financiar-bugetară la contabilităţile autorităţilor publice locale prin:

- exercitarea controlului asupra organizării conforme a evidenţei contabile;

- verificarea activelor şi pasivelor la termenele prestabilite, precum şi a realităţii datelor raportate;

2.3. neadmiterea datoriilor debitoare şi creditoare cu termenul de prescripţie expirat.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Şoldăneşti în anul 2006.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

5. Se ia act că:

- Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei a Consiliului raional Şoldăneşti şi primăria com. Cotiujenii Mari au restabilit în evidenţa contabilă cheltuielile de construcţie şi reconstrucţie a obiectelor nefinalizate în sumă totală de 266,6 mii lei;

- primăriile comunei Cotiujenii Mari şi satului Răspopeni au asigurat înregistrarea în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe în valoare de 269,7 mii lei şi, respectiv, 7,8 mii lei;

- primăria or. Şoldăneşti a majorat valoarea de bilanţ a clădirilor cu suma de 1069,5 mii lei;

- primăria s.Sămăşcani a primit factura în sumă de 17,2 mii lei şi a diminuat cheltuielile cu suma TVA în mărime de 39,5 mii lei.

6. Despre executarea punctelor 1 - 2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[4] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)