Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 39 din 15 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Rezina şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006

Numar din data de 2007-06-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Rezina dl A.Muşinschii, şefului Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Rezina dl X.Ceban, şefului Serviciului sanitar-veterinar Rezina dl Şt.Godonoagă, şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova şi consultantului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Serbin, călăuzindu-se de art.27 alin. (4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Rezina şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006. Acţiunile de control s-au efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, avînd drept scop verificarea exercitării de către autorităţile publice locale a competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege pentru întregul proces de formare şi utilizare a resurselor financiare ale raionului în anul de gestiune 2006.

Au fost supuse controlului:

- Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Rezina (în continuare - DGF), care şi-a desfăşurat activitatea în baza Regulamentului aprobat prin decizia Consiliului raional Rezina nr.5/3 din 26.10.2004. În perioada supusă controlului, DGF a fost condusă de dl Arcadie Muşinschii, numit în funcţie conform deciziei Consiliului raional Rezina nr.2/1 din 04.07.2003;

- aparatul preşedintelui raionului Rezina; Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport Rezina; Comisariatul raional de poliţie Rezina; Serviciul sanitar-veterinar Rezina şi Secţia asistenţă socială Rezina.

A fost evaluată activitatea sistemului de control intern în cadrul instituţiilor bugetare ale Consiliului raional Rezina (5 instituţii) şi la 24 primării din raionul Rezina.

La primăria or.Rezina a fost efectuată de către Direcţia Orhei a Serviciului Control Financiar şi Revizie revizia asupra elaborării şi executării bugetului primăriei în anii 2005-2006 (actul din 16.03.2007).

În perioada supusă controlului, atribuţia de executor (ordonator) principal de buget, conform art.30 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), art.60 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006; în continuare - Legea nr.123-XV) şi deciziei Consiliului raional Rezina nr.1/1 din 14.06.2003, a fost exercitată de dl V.Ciorici, preşedintele raionului Rezina.

În anul 2006, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) ale raionului Rezina au fost reglementate de Legea nr.397-XV, Legea nr.123-XV, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare) şi de alte acte legislative şi normative.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare privind execuţia bugetului raionului Rezina şi deciziilor Consiliului raional, verificarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile, analiza datelor entităţilor controlate şi confruntarea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rezina, Trezoreria teritorială Rezina, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raionului Rezina (în continuare - bugetul raionului) pe anul 2006, care include, ca părţi componente, bugetul raional Rezina, bugetul oraşului Rezina şi bugetele a 24 de sate (comune) din raion, a fost stabilit şi ulterior precizat de către Consiliul raional Rezina şi consiliile UAT la partea de venituri în sumă totală de 64352,8 mii lei, iar la partea de cheltuieli - de 72591,0 mii lei, cu un deficit bugetar în sumă totală de 8238,2 mii lei, acesta urmînd să fie acoperit din contul soldului de mijloace băneşti disponibile în sumă de 6992,9 mii lei, precum şi din contul mijloacelor din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică în sumă de 1245,4 mii lei.

Veniturile bugetului raionului Rezina pe anul 2006 au fost executate în volum de 68342,0 mii lei (106,2%), cu 3989,2 mii lei mai mult decît planul precizat pentru perioada de gestiune, inclusiv veniturile proprii - 31606,1 mii lei, sau la nivelul de 114,4% faţă de planul precizat.

Cheltuielile au fost executate în sumă totală de 65232,3 mii lei, sau la nivelul de 89,9%, cu o diminuare faţă de planul precizat de 7358,7 mii lei. Execuţia bugetară a raionului s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 12620,1 mii lei.  

În urma controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Rezina şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006, au fost constatate următoarele abateri şi nereguli:

  • La aprobarea bugetelor unor UAT n-au fost respectate termenele prevăzute de art.20 alin.(4) din Legea nr.397-XV. Astfel, consiliile locale ale 3 primării din raionul Rezina (primăriile or.Rezina; com.Lalova; com.Mincenii de Jos) au aprobat bugetele proprii pe anul 2006 cu întîrziere de la 2 pînă la 7 zile.
  • Autorităţile executive ale UAT din raionul Rezina au efectuat o prognozare şi planificare necorespunzătoare a veniturilor bugetului raionului şi n-au operat la timp şi calitativ rectificările respective în bugetele locale. Ca rezultat, au fost admise discrepanţe semnificative privind gradul de realizare a acumulărilor pe tipuri de venituri.
  • Unele primării din raionul Rezina n-au realizat acţiunile corespunzătoare în vederea executării părţii de venituri proprii şi reducerii restanţelor contribuabililor la bugetul local. Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale n-au întreprins măsurile de rigoare pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale.
  • La execuţia bugetului raionului Rezina n-au fost valorificate integral mijloacele financiare preconizate pentru cheltuieli, cele mai esenţiale nevalorificări ţinînd de domeniile învăţămînt, cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret.
  • Pe parcursul anului 2006 nu s-au efectuat precizările respective la partea de cheltuieli a bugetului şi n-au fost alocate mijloacele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de majorarea salariilor angajaţilor din cadrul Comisariatului raional de poliţie Rezina, fapt ce a condiţionat admiterea depăşirilor la articolul "Alte cheltuieli curente".
  • În perioada supusă controlului n-a fost efectuat controlul asupra utilizării conforme a alocaţiilor bugetare pentru unele lucrări şi servicii, ca rezultat fiind atribuite la cheltuieli mijloace financiare în lipsa documentelor justificative şi admise cheltuieli cu depăşirea alocaţiilor aprobate în devizele de cheltuieli, care au generat datorii creditoare;
  • Modul în care s-a efectuat reparaţia capitală şi finanţarea ei a determinat faptul că unele primării n-au reflectat la majorarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe cheltuielile efectuate la reparaţia capitală. Nu toate obiectele construite au fost luate la evidenţa contabilă. Beneficiarii de investiţii capitale în construcţii n-au calculat şi n-au transferat defalcări în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii.
  • Unele autorităţi publice şi instituţii din raionul Rezina n-au respectat întocmai reglementările legale ce ţin de domeniul patrimoniului de stat şi au admis gestionarea neconformă a acestuia.
  • Ţinerea evidenţei contabile la unele instituţii publice şi întreprinderi municipale s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
  • N-au fost executate unele cerinţe din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.49 din 16.06.2005.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Ce cere de la preşedintele raionului Rezina:

1.1. să aducă la cunoştinţă Consiliului raional Rezina rezultatele controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Rezina şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006;

1.2. să asigure:

1.2.1. o conlucrare eficientă între serviciile respective ale raionului şi întreprinderea unor acţiuni concrete care ar permite o mai bună exercitare a competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege în întreg procesul de formare şi utilizare a resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale;

1.2.2. înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor conform prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998, precum şi stabilirea unei evidenţe conforme a patrimoniului public;

1.2.3. monitorizarea modalităţii de atribuire a cheltuielilor pentru reparaţia capitală la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, precum şi luarea la evidenţă a obiectelor construite din contul investiţiilor capitale şi altor fonduri speciale;

1.2.4. un control riguros asupra modului de alocare şi utilizare a mijloacelor bugetare şi materiale, asigurînd, totodată, restituirea în bugetul local a mijloacelor financiare neutilizate sau utilizate contrar prevederilor legale;

1.2.5. respectarea limitelor de cheltuieli aprobate şi ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legale;

1.2.6. executarea integrală a Hotărîrii Curţii de Conturi nr.49 din 16.06.2005.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Rezina:

2.1. să eficientizeze controlul asupra elaborării pronosticului bugetului raionului, cu analiza corespunzătoare a surselor de venituri ale UAT şi planificării corecte a acestora;

2.2. să efectueze dirijarea metodologică conformă a planificării bugetare;

2.3. să organizeze instruiri ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor UAT, evidenţa contabilă şi întocmirea rapoartelor financiare.

3. Se cere de la:

3.1. Comisariatul raional de poliţie Rezina, Serviciul sanitar-veterinar Rezina şi primăriile satelor Trifeşti, Horodişte, Meşeni, Sîrcova, Mateuţi, Buşeuca să efectueze cheltuieli în limitele aprobate conform devizelor de cheltuieli şi prevederilor bugetare respective;

3.2. Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport Rezina, Serviciul sanitar-veterinar Rezina, Comisariatul raional de poliţie Rezina şi primăria or.Rezina să înregistreze la organul cadastral patrimoniul public în conformitate cu prevederile legislaţiei, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a acestuia;

3.3. Comisariatul raional de poliţie Rezina să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a surplusului de imobile, constatat în rezultatul controlului.

4. Se ia act că:

4.1. primăria s.Ignăţei a înregistrat în evidenţa contabilă gazoductul finalizat şi dat în exploatare la 15.12.2004 în valoare de 2694,4 mii lei;

4.2. cheltuielile pentru reparaţia capitală în sumă de 2403,0 mii lei au fost atribuite la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe;

4.3. Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Rezina a luat măsuri în vederea calculării şi transferării defalcărilor în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii;

4.4. Consiliul raional Rezina a încheiat cu medicul-şef al I.M.S.P. "Spitalul raional Rezina" contractul individual de muncă şi contractul de comodat, prin care instituţiei respective i-au fost date în folosinţă bunuri materiale;

4.5. Î.M. "Rezina Tur" a restabilit evidenţa contabilă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

5. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Rezina în anul 2006.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

7. Despre executarea cerinţelor punctelor 1-3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., ediţia specială din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[4] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)