Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 38 din 15 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Nisporeni şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006

Numar din data de 2007-06-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Nisporeni dl Gh.Cibotaru, şefului-adjunct al Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Nisporeni dna V.Lazăr, primarului interimar al or. Nisporeni dl T.Ulinici, contabilului-şef al primăriei or. Nisporeni dna L.Profire, contabilului-şef al primăriei comunei Vărzăreşti dna Z.Căpăţină, primarului comunei Şişcani dl I. Brînzilă, şefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, consultantului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Serbin, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare) a examinat raportul asupra formării şi utilizării bugetului raionului Nisporeni şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007.

În perioada supusă controlului, bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului raionului Nisporeni au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006; în continuare - Legea nr.123-XV), Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare) şi de alte acte legislative şi normative.

În conformitate cu art.30 din Legea nr.397-XV şi art.60 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV, în perioada 20.06.2003-01.01.2007, funcţia de executor (ordonator) principal de buget a fost exercitată de preşedintele raionului Nisporeni dl Gh.Cibotaru.

Au fost supuse controlului: Consiliul raional Nisporeni, subdiviziunile acestuia: Direcţia generală finanţe (în continuare - DGF), Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport (în continuare - DGÎTS), Comisariatul de poliţie al raionului Nisporeni (în continuare - CPR Nisporeni), Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, Serviciul sanitar veterinar, primăria oraşului Nisporeni şi primăriile satelor (comunelor): Şişcani, Vărzăreşti, Boldureşti, Mileşti şi Trestieni.

Obiectivele controlului au fost: verificarea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului Nisporeni; administrării conforme a patrimoniului public gestionat de către autorităţile raionului; stabilirea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru investiţiile capitale, expunerea concluziei asupra veridicităţii raportului privind executarea bugetului raionului.

Probele de control au fost colectate prin metoda analizei raportului privind execuţia bugetului Nisporeni, deciziilor Consiliului raional; examinarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor prezentate de entitate şi confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Nisporeni, Trezoreria teritorială Nisporeni, Oficiul cadastral teritorial Nisporeni, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raionului Nisporeni (în continuare - bugetul raionului), care pe anul 2006 include ca părţi componente bugetul raional Nisporeni, bugetul or. Nisporeni şi 22 de bugete ale satelor (comunelor) din raionul Nisporeni a fost aprobat iniţial prin decizia Consiliului raional şi deciziile corespunzătoare ale consiliilor locale la partea de venituri în sumă de 51487,5 mii lei, iar la partea de cheltuieli - 50849,5 mii lei. În urma rectificărilor bugetului raionului, partea de venituri a fost precizată la suma de 74552,2 mii lei, iar partea de cheltuieli - 83779,7 mii lei, sau cu un deficit de 9227,5 mii lei, care urma să fie acoperit din contul soldului de mijloace disponibile la începutul perioadei de gestiune în mărime de 7211,5 mii lei şi din mijloacele provenite de la operaţiunile cu capital - 2316,1 mii lei. Potrivit rapoartelor privind executarea bugetului raionului, prevederile definitive la partea de venituri au fost realizate în proporţie de 100,6%, ceea ce în cifre absolute constituie 74971,1 mii lei. Cheltuielile au fost executate la nivel de 96,1% faţă de prevederi şi au însumat 79722,7 mii lei, exerciţiul bugetar încheindu-se cu un deficit de 4751,6 mii lei (51% din nivelul prognozat). Acest deficit a fost acoperit din contul mijloacelor provenite de la operaţiunile cu capital - 2844,7 mii lei, surselor interne de finanţare - 485,1 mii lei şi soldului de mijloace disponibile la începutul perioadei de gestiune - 1421,8 mii lei. La 01.01.2007, la contul de execuţie a bugetului raionului soldul disponibil însuma 5789,7 mii lei.

Controlul a consemnat unele nereguli şi abateri la execuţia bugetului raionului Nisporeni, dintre care exemplificăm următoarele.

În procesul de evaluare a bugetului local, primăria oraşului Nisporeni şi DGF au subevaluat unele categorii de venituri proprii, ceea ce a influenţat negativ asupra exactităţii surselor de constituire a veniturilor proprii, precum şi asupra stabilirii corecte a transferurilor de susţinere financiară a teritoriului.

Unele autorităţi executive ale unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - autorităţi executive ale UAT) n-au asigurat încasarea integrală a impozitelor, taxelor şi altor venituri, fapt influenţat de neexecutarea sarcinii de colectare de către unele autorităţi executive ale UAT.

• Restanţele contribuabililor din raionul Nisporeni faţă de bugetul local, înregistrate la 01.01.2007, au consemnat o descreştere nesemnificativă în comparaţie cu cele înregistrate la începutul anului.

• Nu toate autorităţile executive ale UAT urmăresc în mod regulamentar recuperarea la bugetul local a datoriilor agenţilor economici şi persoanelor fizice, care s-au format de la transmiterea în folosinţă şi comercializarea terenurilor proprietate publică.

• Realizarea mijloacelor speciale de către unele autorităţi executive ale UAT şi subdiviziuni din subordinea Consiliului raional se efectuează cu nerespectarea prevederilor legale.

• Unele instituţii publice finanţate de la bugetul raionului efectuează cheltuieli neprevăzute în devizele de cheltuieli.

• Achiziţia de mărfuri, servicii şi lucrări la unele subdiviziuni ale Consiliului raional şi primării din raionul Nisporeni, nu întotdeauna s-a efectuat cu respectarea procedurilor legale.

• Autorităţile administraţiei publice locale, ca beneficiari ai obiectivelor în construcţie, prevăzute de programele investiţionale finanţate de la bugetul de stat, nu în toate cazurile au fost responsabile de determinarea corectă a cheltuielilor în construcţie, ca urmare suportînd cheltuieli ineficiente.

• Unele neclarităţi ce ţin de reflectarea în evidenţa contabilă a cheltuielilor suportate din contul bugetului raional pentru investiţii capitale şi construcţii capitale la obiectivele care aparţin instituţiilor medico-sanitare publice, precum şi neîntreprinderea măsurilor corespunzătore în această privinţă de către Consiliul raional, au dus la neatribuirea acestora la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe.

• Nu se asigură majorarea valorii de bilanţ şi a fondurilor fixe reparate din contul unor proiecte investiţionale.

• Cu încălcarea prevederilor legale, în unele cazuri se efectuează construcţii capitale, în lipsa documentaţiei de proiect aprobate şi expertizate în modul stabilit.

• În perioada raportată, Consiliul raional Nisporeni, precum şi alte autorităţi executive ale UAT n-au întreprins măsuri eficiente privind asigurarea integrităţii patrimoniului public. 

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Nisporeni:

1.1. să informeze în şedinţa Consiliului raional despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării bugetului raionului Nisporeni şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale pe anul 2006;

1.2. de comun acord cu consiliile locale, să asigure o prognozare şi evaluare optimă a veniturilor proprii, luînd în consideraţie deficienţele constatate în execuţia bugetară a anului precedent;

1.3. să asigure înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor conform prevederilor art.4 şi art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998;

1.4. să nu admită executarea lucrărilor de construcţie, în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz verificate în modul stabilit potrivit prevederilor art.13 din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii";

1.5. să asigure utilizarea eficientă a mijloacelor fondului de rezervă conform destinaţiei aprobate;

1.6 să înainteze către Consiliul raional propunerea privind soluţionarea modului de atribuire a cheltuielilor suportate pentru efectuarea reparaţiei capitale a fondurilor fixe, care sînt înregistrate la balanţa instituţiilor medico-sanitare publice, la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor respective, precum şi referitor la oportunitatea majorării capitalului social al instituţiilor medico-sanitare publice cu suma cheltuielilor suportate din bugetul public pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale.

2. Se cere de la Direcţia generală finanţe a Consiliului raional, conform competenţei, să asigure estimarea veridică şi argumentată din punct de vedere economic a veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale.

3. Se cere de la primarul comunei Vărzăreşti să asigure încasarea datoriilor în sumă de 15,6 mii lei, formate de la vînzarea terenurilor proprietate publică, precum şi înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor la balanţa sa în valoare totală de 231,2 mii lei.

4. Se cere de la primarul oraşului Nisporeni să întreprindă măsurile necesare, privind încasarea în buget a veniturilor în sumă de 588,3 mii lei.

5. Se ia act că în timpul efectuării controlului CPR Nisporeni a calculat şi transferat la buget impozitul pe venit în mărime de 5,1 mii lei, precum şi a asigurat restituirea la bugetul raional a sumei de 44,4 mii lei.

6. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Nisporeni.

7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

8. Despre executarea punctelor 1-4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

9. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[4] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)