Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 37 din 14 iunie 2007 privind raportul asupra utilizării mijloacelor bugetare de către Reprezentanţa din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale „Mir” S.A. în perioada anilor 2000-2006

Numar din data de 2007-06-14 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului Reprezentanţei din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale "Mir" S.A. dl C.Starîş şi contabilului-şef dna Cl.Ostafii, călăuzîndu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra utilizării mijloacelor bugetare de către Reprezentanţa din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale "Mir" S.A. în perioada anilor 2000-2006. Acţiunile de control s-au efectuat la sesizarea Fracţiunii parlamentare «Alianţa "Moldova Noastră"».

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară a Reprezentanţei din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale "Mir" S.A. au fost directorul-ad-interim dl Ion Mihailo (pînă la 27.12.2001), directorul dl Constantin Starîş (pînă în prezent) si contabilul-şef (dna E.Vasilică - pînă la 13.11.2000, dna Cl.Ostafii - pînă în prezent).

Reprezentanţa din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale "Mir" S.A. (în continuare - Reprezentanţa) a fost creată în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 400 din 14.06.1995 "Cu privire la Reprezentanţa din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale "Mir" S.A."[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.400), întru realizarea Acordului cu privire la crearea Teleradiocompaniei Interstatale "Mir", semnat de conducătorii şi reprezentanţii statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente (în continuare - CSI).

Activitatea Reprezentanţei este reglementată de Statutul Teleradiocompaniei Interstatale "Mir" S.A (în continuare - TRCI "Mir") şi Regulamentul Reprezentanţei din Republica Moldova a TRCI "Mir", aprobat de Adunarea generală a acţionarilor TRCI "Mir" şi reînregistrat la Camera Înregistrării de Stat la 04.07.2000.

Controlul asupra utilizării mijloacelor bugetare de către Reprezentanţă a avut drept obiectiv verificarea legalităţii cheltuielilor pentru întreţinerea acesteia, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În procesul controlului efectuat, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare, verificarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile, confruntarea datelor evidenţei analitice cu datele sintetice, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

I. Utilizarea mijloacelor prevăzute pentru întreţinerea Reprezentanţei din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale "Mir" S.A.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.400, Ministerul Finanţelor urma să prevadă anual în bugetul de stat mijloace financiare necesare pentru achitarea cotei-părţi a Republicii Moldova în TRCI "Mir", iar Primăria or. Chişinău urma să pună la dispoziţie localul necesar Reprezentanţei. În realitate, mijloacele financiare se aprobă anual cu titlu de cotă de membru a Republicii Moldova faţă de TRCI "Mir" prin Hotărîrile respective ale Guvernului, reieşind din calculele Reprezentanţei privind cheltuielile necesare pentru întreţinerea acesteia. Hotărîrile Guvernului respective sînt aprobate întru executarea legilor bugetare anuale, care prevăd că Guvernul repartizează pe destinatari alocaţiile prevăzute în bugetul de stat pentru plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale în care Republica Moldova este membru (în listele aprobate figurează şi Teleradiocompania "Mir"). Cotele de membru stabilite nu sînt transferate TRCI "Mir", dar Reprezentanţei, pentru întreţinerea acesteia. În afară de aceasta, Reprezentanţa beneficiază de venituri transferate cu destinaţie specială de către TRCI "Mir", precum şi de venituri obţinute de la prestarea serviciilor de publicitate.

La momentul controlului, localul necesar Reprezentanţei este pus la dispoziţie gratuit de către Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului.

Veniturile şi cheltuielile Reprezentanţei pentru perioada anilor 2000-2006 se caracterizează în felul următor.

Tabelul nr.1

 Sinteza veniturilor şi cheltuielilor Reprezentanţei din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale "Mir" în perioada anilor 2000-2006*

(mii lei)

Nr. d/o

Articolele

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

Ponderea pe structură (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Transferuri de la bugetul de stat cu titlu de cotă de membru faţă de TRCI "Mir"

300,5

200,0

431,0

491,0

500,0

500,0

700,0

3122,5

74,8

2.

Încasări cu destinaţie specială de la TRCI "Mir"

-

-

240,6

65,2

12,8

25,1

193,4

537,1

12,8

3.

Venituri din serviciile prestate

-

28,1

28,4

76,5

51,4

156,5

174,8

515,7

12,4

 

total

300,5

228,1

700,0

632,7

564,2

681,6

1068,2

4175,3

100,0

II.

Cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Retribuirea muncii, onorariile de autor, premii şi ajutoare materiale, inclusiv:

56,1

105,4

363,0

344,8

347,4

393,7

462,1

 2072,5

49,7

din contul veniturilor obţinute în Republica Moldova

56,1

105,4

220,8

297,7

322,8

352,4

402,3

1757,5

-

 

din contul transferurilor cu destinaţie specială ale TRCI "Mir"

-

-

142,2

47,1

24,6

41,3

59,8

315,0

-

2.

Contribuţii privind asigurările sociale de stat obligatorii, medicina asigurată

38,9

23,0

62,7

85,8

86,5

110,1

107,6

514,6

12,3

3.

Serviciile comunale, de telefon, întreţinerea transportului, reparaţia utilajului

150,4

98,2

72,0

84,8

111,9

105,0

181,9

804,2

19,3

4.

Cheltuieli de birou, servicii TV, arenda garajului, utilizarea staţiei de sol, cheltuieli de protocol, deservirea contului

5,5

10,4

29,6

23,5

43,4

21,3

90,0

223,7

5,4

5.

 Deplasări

19,3

17,8

30,7

74,0

25,1

23,2

105,8

295,9

7,1

6.

Procurări de fonduri fixe, inclusiv

-

-

95,5

-

-

-

164,4

259,9

6,2

 

din contul transferurilor cu destinaţie specială ale TRCI "Mir"

-

-

95,5

-

-

-

126,6

222,1

-

 

total

270,2

254,8

653,5

612,9

614,3

653,3

1111,8

4170,8

100,0

* Sursă: Rapoartele financiare pe perioadele respective.

Din datele prezentate în tabel rezultă că, în perioada anilor 2000-2006, ponderea cea mai mare în totalul veniturilor Reprezentanţei în sumă de 4175,3 mii lei o deţin transferurile de la bugetul de stat cu titlu de cotă de membru a Republicii Moldova faţă de TRCI "Mir" - 75,0%, în sumă de 3122,5 mii lei, urmate de încasările cu destinaţie specială de la TRCI "Mir" - 13%, în sumă de 537,1 mii lei (destinate procurării mijloacelor fixe - 222,1 mii lei şi achitării onorariilor de autor şi premiilor - 315,0 mii lei). Veniturile din serviciile de publicitate, prestate de Reprezentanţă, constituie 12,0%, în sumă de 515,7 mii lei.

În perioada supusă controlului, Reprezentanţa a efectuat cheltuieli în sumă de 4086,9 mii lei. Ponderea cheltuielilor pe structură se prezintă în felul următor: retribuirea muncii, achitarea onorariilor de autor şi artistice - 49,7%, serviciile comunale, de telefon, de întreţinere a transportului şi de reparaţie a utilajului - 19,3%, contribuţii privind asigurările sociale de stat obligatorii - 12,3%, cheltuieli de deplasare - 7,1 % şi cheltuieli de birou, de protocol şi altele - 11,6%.

Reprezentanţa achită premii, ajutoare materiale, onorarii de autor şi artistice fără a dispune de un Regulament care ar stabili modul de calculare şi achitare a acestora.

Reprezentanţa produce 11 emisiuni TV, 2 emisiuni radiofonice şi 23 proiecte TV.

Începînd cu 25 mai 2002, Reprezentanţa produce şi difuzează programul săptămînal analitico-informativ "Rezonans". Timpul de emisie pentru difuzarea programului "Rezonans", setul de aparataj de studio cu personalul tehnic şi de creaţie necesar sînt puse în condiţii de reciprocitate în temeiul Acordului de colaborare, încheiat la 01.08.2004 între Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania de Stat "Teleradio-Moldova" şi Reprezentanţă.

II. Evidenţa contabilă şi dările de seamă

Evidenţa contabilă este ţinută în conformitate cu Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[3] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr. 426-XIII) şi Standardele naţionale de contabilitate. În rezultatul controlului au fost constatate unele abateri de la legislaţie. Astfel, nerespectîndu-se art.39 din Legea nr.426-XIII şi pct.37 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova", aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992[4] (cu modificările ulterioare), la Reprezentanţă n-au fost efectuate în termenele stabilite inventarierile periodice ale patrimoniului, decontărilor şi obligaţiunilor, pentru confirmarea veridicităţii şi autenticităţii datelor contabilităţii, rapoartelor financiare, precum şi reviziile inopinate ale casei. Timp de 7 ani n-au fost recuperate mijloacele în sumă de 10,8 mii lei, eliberate în gestiune în anul 1999 ex-directorului Reprezentanţei, acestea în aprilie 2006 fiind înregistrate la "pierderile perioadei de gestiune".

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că Reprezentanţa utilizează mijloacele alocate de la buget pentru întreţinerea sa, totodată beneficiind şi de alte surse de venituri. Au fost efectuate cheltuieli pentru achitarea premiilor, onorariilor de autor şi artistice, fără a fi reglementat modul de calculare a acestora. Evidenţa contabilă a fost ţinută cu unele abateri de la legislaţia în vigoare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se recomandă conducerii Reprezentanţei din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale "Mir" S.A. (dl C.Starîş):

1.1. să întreprindă măsuri, conform legislaţiei în vigoare, în vederea lichidării neajunsurilor depistate;

1.2. să elaboreze şi să aprobe un Regulament care ar stabili modul de calculare şi achitare a premiilor, ajutoarelor materiale, onorariilor de autor şi artistice;

1.3. să întreprindă măsuri privind îmbunătăţirea ţinerii evidenţei contabile în scopul eficientizării gestionării mijloacelor financiare.

2. Se informează Fracţiunea parlamentară «Alianţa "Moldova Noastră"» despre rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor bugetare de către Reprezentanţa din Republica Moldova a Teleradiocompaniei "Mir" în perioada anilor 2000-2006.

3. Despre măsurile întreprinse referitor la pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

4. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 1995, nr.45-46, art.326.

[3] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[4] Monitorul, 1992, nr.11, art.351.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)