Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 36 din 11 august 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Ungheni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public

Numar din data de 2011-08-11 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 20

Curtea de Conturi, în prezenţa consilierilor viceprim-ministrului al Republicii Moldova dnii Viorel Burlacu şi Andrei Doncilă, preşedintelui raionului Ungheni dl Iurie Toma, ex-preşedintelui raionului Ungheni dl Ion Harea, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Ungheni dna Tatiana Struc, şefului Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei dl Tudor Rădeanu, şefului Secţiei cultură dna Eugenia Baroncea, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetului raional Ungheni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd drept obiectiv evaluarea conformităţii executării veniturilor şi cheltuielilor bugetului raionul Ungheni, verificarea corespunderii raportării situaţiilor patrimoniale, precum şi a gestionării patrimoniului public aflat în proprietate.

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, cum ar fi: examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi informaţiilor financiare; observaţiile directe.

Examinînd rezultatele auditului, audiind Raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetului raional Ungheni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit aparatului preşedintelui raionului Ungheni, Direcţiei generale finanţe, Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, Secţiei cultură, pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raport, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea remedierii deficienţelor constatate şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raional Ungheni pe anul 2010 şi se recomandă elaborarea metodologiei de reflectare în evidenţa contabilă a împrumuturilor anulate, care au fost alocate de la bugetul raional bugetelor UAT de nivelul întîi. 

4. Se recomandă Guvernului Republicii Moldova să întreprindă măsuri în vederea soluţionării problemei ce ţine de proprietatea UAT - reţelele de gaze, edificate din mijloacele bugetului de stat şi din contul bugetelor UAT, care în realitate sînt gestionate de întreprinderile de gaze ale S.A. "Moldovagaz", cu examinarea posibilităţii majorării capitalului social al societăţii.

5. Se ia act că:

5.1. prin Dispoziţia preşedintelui raionului nr.112-02/1-5 din 03.06.2011, a fost aprobat un plan de acţiuni privind înlăturarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate în cadrul auditului bugetului raional pe anul 2010;

5.2. Consiliul raional Ungheni, prin Decizia nr.2711 din 14.04.2011, a decis transmiterea către beneficiarul mijloacelor fixe a volumelor de lucrări executate la reparaţia drumurilor în valoare de 666,0 mii lei, concomitent, prin dispoziţiile preşedintelui raionului, fiind instituită şi comisia de predare-primire a acestora;

5.3. Consiliul raional Ungheni a asigurat rambursarea împrumutului bugetar acordat primăriei or.Ungheni în sumă totală de 1350,0 mii lei;

5.4. Consiliul raional Ungheni, în comun cu Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni, a iniţiat măsuri în vederea achitării datoriilor la bugetul public naţional;

5.5. contabilitatea aparatului preşedintelui raionului Ungheni a înregistrat la contul mijloacelor fixe suma de 113,0 mii lei (cheltuielile pentru 2 proiecte), totodată fiind ajustată suma de 345,1 mii lei - valoarea investiţiilor pe termen lung în părţi legate;

5.6. Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Ungheni a majorat valoarea mijloacelor fixe cu suma de 10,5 mii lei (cheltuieli pentru instalare) şi a desfăşurat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef adjunct al Direcţiei;

5.7. Secţia cultură Ungheni a asigurat restituirea sumei de 7,3 mii lei, achitată neregulamentar la retribuirea muncii.

6. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (20)

1. Preşedintele raionului, în comun cu Inspectoratul Fiscal de Stat şi primarii UAT de nivelul întîi, să monitorizeze continuu procesul de colectare a impozitelor şi taxelor, precum şi să întreprindă acţiuni privind încasarea la bugetul local a restanţelor acumulate în sumă totală de 2,5 mil.lei.

2. DGF, în procesul de elaborare şi aprobare a bugetului raional, să propună Consiliului raional soluţii privind acoperirea din contul veniturilor proprii a cheltuielilor legate de micşorarea taxelor pentru instruirea copiilor în şcolile de muzică şi artă, cu asigurarea respectării actelor normative în vigoare.

3. DGF vă exclude practica planificării cheltuielilor pentru susţinerea businessului mic şi celui mijlociu din contul mijloacelor bugetare, cu asigurarea formării legale a fondului special pentru implementarea programelor locale de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

4. DGF să asigure rambursarea împrumutului acordat din bugetul raional primăriei or. Ungheni, cu respectarea pe viitor a prevederilor legale în acest aspect.

5. Preşedintele raionului să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare, cu excluderea clauzelor normative neregulamentare.

6. Preşedintele raionului, factorii de decizie din cadrul DASPF şi Secţiei cultură Ungheni să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

7. Conducătorul DASPF Ungheni să se conformeze prevederilor legale la angajarea personalului, excluzînd pe viitor practica angajării acestora cu evitarea concursului.

8. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu autorităţile publice locale subordonate, vor elabora o strategie privind proiectele investiţionale (inclusiv reparaţii capitale) necesare pentru implementare, în funcţie de priorităţile dezvoltării social-economice a raionului, cu stabilirea surselor de finanţare, riscurilor asociate derulării lor, altor componente, care ar asigura o bună gestiune a banilor publici şi, respectiv, dezvoltarea durabilă şi eficientă a UAT.

9. Aparatul preşedintelui raionului nu va admite în continuare executarea lucrărilor de construcţie în lipsa documentaţiei de proiect şi deviz, verificată şi expertizată potrivit prevederilor legale.

10. Aparatul preşedintelui raionului să asigure elaborarea unor proceduri pentru monitorizarea lucrărilor de reparaţii capitale, cu examinarea cazurilor menţionate în prezentul compartiment şi cu întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie faţă de persoanele vinovate de admiterea lacunelor.

11. Aparatul preşedintelui raionului Ungheni şi DASPF Ungheni să asigure respectarea procedurilor de achiziţii publice, transparenţa acestora, precum şi să stabilească responsabilităţi clare pentru fiecare membru al grupului de lucru la evaluarea ofertelor.

12. Aparatul preşedintelui raionului să elaboreze şi să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional şi, respectiv, consiliului local un proiect al Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, inclusiv un set de criterii care definesc cheltuielile „cu caracter excepţional şi imprevizibil".

13. Aparatul preşedintelui raionului să optimizeze cheltuielile bugetare pentru întreţinerea mijloacelor de transport, precum şi să propună Consiliului raional stabilirea plafoanelor-limită anuale de kilometraj pentru autoturismele de serviciu, cu respectarea Normelor aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30.12.2005.

14. Aparatul preşedintelui raionului Ungheni să implementeze proceduri aferente controlului intern privind repartizarea ajutorului umanitar, precum şi să prezinte Agenţiei Rezerve Materiale raportul detaliat despre activitatea ce ţine de ajutoarele umanitare pe teritoriul raionului.

15. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu IMSP, să inventarieze şi să aducă în concordanţă valoarea capitalului social şi, respectiv, a investiţiilor pe termen lung, precum şi să decidă asupra modalităţii de evaluare a bunurilor transmise în formă de contribuţii în capitalul social, pentru excluderea diferenţelor între datele IMSP şi datele fondatorului.

16. Aparatul preşedintelui raionului să revizuiască statutul Î.M. „Apă-Ungheni" şi să propună Consiliului raional ajustările necesare, în vederea corespunderii acestuia cadrului regulatoriu.

17. Secţia cultură, în comun cu primăriile s.Pîrliţa şi s.Sculeni, să decidă în privinţa dreptului de proprietate asupra celor două imobile, cu înregistrarea acestora în evidenţa contabilă şi, respectiv, la organul cadastral.

18. Preşedintele raionului să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică a UAT.

20. DASPF să restabilească în evidenţa contabilă cheltuielile de instalare în sumă de 10,5 mii lei, majorînd cu suma respectivă valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe.

19. Aparatul preşedintelui raionului să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, precum şi restabilirea în evidenţa contabilă a mijloacelor valorificate pentru investiţii capitale în sumă de 666,6 mii lei, cu transmiterea regulamentară a acestor cheltuieli beneficiarului, în scopul majorării valorii de bilanţ a fondurilor fixe.

Cerinte (3)

4. Se recomandă Guvernului Republicii Moldova să întreprindă măsuri în vederea soluţionării problemei ce ţine de proprietatea UAT - reţelele de gaze, edificate din mijloacele bugetului de stat şi din contul bugetelor UAT, care în realitate sînt gestionate de întreprinderile de gaze ale S.A. „Moldovagaz", cu examinarea posibilităţii majorării capitalului social al societăţii.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raional Ungheni pe anul 2010 şi se recomandă elaborarea metodologiei de reflectare în evidenţa contabilă a împrumuturilor anulate, care au fost alocate de la bugetul raional bugetelor UAT de nivelul întîi.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit aparatului preşedintelui raionului Ungheni, Direcţiei generale finanţe, Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, Secţiei cultură, pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raport, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea remedierii deficienţelor constatate şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.