Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 36 din 12 iunie 2007 privind raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării şi utilizării mijloacelor bugetare ale unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) pe perioada anilor 2001-2006

Numar din data de 2007-06-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa Guvernatorului (Başkanul) Găgăuziei dl M. Formuzal, şefului Direcţiei generale finanţe a Găgăuziei dl M. Grecu, şefului Direcţiei generale patrimoniu de stat şi privatizare a Găgăuziei dl A. Dimoglo, preşedinţilor raioanelor Comrat şi Ceadîr-Lunga dlor Gh. Constantinov şi S. Buzadji, vicepreşedintelui raionului Vulcaneşti dl I. Rotaru, viceministrului administraţiei publice locale dl V. Guznac, vicedirectorului Trezoreriei de Stat dna S. Angel, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.27 alin.4 din Legea nr. 312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării şi utilizării mijloacelor bugetare ale unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) pe perioada anilor 2001-2006.

Controlul a avut drept obiectiv stabilirea gradului de îndeplinire de către autorităţile publice locale a funcţiilor prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, Legea privind finanţele publice locale şi de legile locale respective ale UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri) referitor la aprobarea şi execuţia bugetelor UTA Găgăuzia, utilizarea eficientă a resurselor bugetare şi gestionarea patrimoniului public, aflat pe teritoriul Găgăuziei.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării şi utilizării mijloacelor bugetare ale unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) pe perioada anilor 2001-2006, conform anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se recomandă Comitetului executiv al Găgăuziei:

2.1. să informeze Adunarea Populară a Găgăuziei (Gagauz-Yeri) despre rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării mijloacelor bugetare ale unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) pe perioada anilor 2001-2006;

2.2. să examineze Raportul indicat în pct.1 din prezenta hotărîre şi să ia măsurile corespunzătoare de lichidare a încălcărilor legislaţiei privind formarea şi executarea bugetelor UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi de neadmitere a lor pe viitor;

2.3. să elaboreze şi să aprobe regulamentul propriu despre Direcţia generală finanţe, reieşind din prescripţiile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.757 din 05.07.2004 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip al direcţiei generale finanţe a unităţii administrativ-teritoriale"[2];

2.4. să aducă regulamentele proprii despre constituirea fondurilor de rezervă în conformitate cu Regulamentul-tip, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1427 din 22.12.2004 "Pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora"[3];

2.5. la elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale ale UTA Găgăuzia, să aplice Clasificaţia bugetară, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.969-XIII din 24.07.1996[4];

2.6. la planificarea şi executarea cheltuielilor bugetului UTA Găgăuzia, să ţină cont de actele normative în vigoare şi să nu admită datorii creditoare şi debitoare neîntemeiate;

2.7. să nu admită întreţinerea unităţilor în afara statelor de personal, retribuirea muncii să fie efectuată în strictă conformitate cu Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 "Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar"[5];

2.8. la repartizarea şi virarea transferurilor către bugetele locale, să ia în consideraţie principiul nivelării posibilităţilor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale;

2.9. să asigure respectarea condiţiilor de acordare a împrumuturilor către bugetele locale şi a drepturilor de urmărire pe cale administrativă a sumelor eliberate în cazurile restituirii întîrziate ale acestora;

2.10. să determine sursele de achitare a pierderilor întreprinderilor municipale, care îşi desfăşoară activitatea în baza tarifelor aprobate de organele publice locale ale Găgăuziei;

2.11. să planifice şi să efectueze controale privind evidenţa contabilă şi autenticitatea rapoartelor;

2.12. să restabilească în evidenţa contabilă şi în rapoarte datoriile existente atît la conturile bilanţiere, cît şi la cele extrabilanţiere;

2.13. să creeze registrul privind patrimoniul şi anual să opereze modificările corespunzătoare ce ţin de circulaţia acestuia;

2.14. să efectueze inventarierea totală a bunurilor pe teritoriul UTA Găgăuzia şi să înregistreze la organele cadastrale proprietatea municipală;

2.15. să asigure controlul asupra primirii la balanţele instituţiilor publice a obiectelor construite pe teritoriul UTA Găgăuzia din contul investiţiilor capitale, din bugetul de stat şi din bugetul UTA Găgăuzia, din Fondul de Investiţii Sociale, Fondul Ecologic Naţional, precum şi din alte surse, mărind valoarea clădirilor şi construcţiilor speciale cu sumele reparaţiilor capitale executate.

3. Se recomandă autorităţilor publice locale:

3.1. la elaborarea şi aprobarea proiectelor bugetelor locale, să aplice Clasificaţia bugetară, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.969-XIII din 24.07.1996;

3.2. la formarea părţii de venituri a bugetelor locale, să ia în consideraţie rezervele existente ale veniturilor proprii şi să asigure gestionarеa eficientă a patrimoniului public local;

3.3. la examinarea şi aprobarea bugetelor satelor (comunelor), să respecte procedura şi termenele stabilite de actele normative ale Republicii Moldova şi ale UTA Găgăuzia.

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele controlului, indicate în Raportul aprobat prin pct.1 din prezenta hotărîre şi se recomandă:

4.1. să opereze modificări în formele rapoartelor privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, completînd cu conturile extrabilanţiere prevăzute în Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special în direcţiile generale finanţe"[6], aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 16.08.2004, "Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale" (forma 524101);

4.2. în "Rapoartele privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe toate componentele şi pe cheltuieli de bază" (formele 524103 şi 524003/b) să reflecte modificările în planurile de finanţare pe parcursul anului financiar la subgrupele 27.11 şi 27.14;

4.3. să elaboreze modalitatea de transmitere a cheltuielilor capitale şi volumelor de lucrări executate către instituţiile medico-sanitare publice finanţate din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, precum şi a obiectelor finanţate din alte fonduri speciale.

5. Prezenta hotărîre se remite Ministerului Administraţiei Publice Locale, pentru luare de atitudine.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului.

7. Despre executarea recomandărilor punctelor 2-4 ale prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2004, nr.112-118, art.924.

[3] M.O., 2004, nr.242-245, art.1629.

[4] M.O., 1996, nr.72-73, art.704.

[5] M.O., 2006, nr.35-38, art.148.

[6] M.O., 2004, nr.199-204, art.406.

Recomandari (0)

Cerinte (0)